Головна
ГоловнаЕкономікаЕкономіка природокористування → 
« Попередня Наступна »
Шимова О.С.. Основи екології та економіка природокористування: УцЩ. / О.С. Шимова, Н.К. Соколовський. 2-е вид., Перераб. і доп. - Мн.: БГЕУ. - 367 с., 2002 - перейти до змісту підручника

13.3. Особливості управління природокористуванням на перехідному до ринку етапі

Перехід економіки на ринкові рейки неминуче призведе до прагнення виробників отримувати найбільший прибуток, у тому числі - за рахунок економії на природоохоронних витратах, в обхід вказівок директивних органів. Тому необхідно створити такі умови, щоб стало економічно невигідним негативний вплив на природу і нераціональне природокористування. Важливий крок у цьому напрямку - розширення сфери застосування економічних методів управління, які в широкому сенсі об'єднують механізми регулювання процесів природокористування, що створюють матеріальну зацікавленість суб'єктів господарювання у раціональне використання та охорону багатств природи. Економічні методи управління припускають використання вартісних важелів, що спонукають всі господарські ланки до реалізації державної екологічної політики. До таких важелів належать:

? рентні платежі;

? платежі за використання природних ресурсів і забруднення навколишнього середовища (екологічний податок);

? компенсаційні виплати за вилучення природного ресурсу з цільового використання або погіршення його якості в результаті виробничої діяльності;

? штрафи за порушення екологічних стандартів і лімітів природокористування;

? система податкових пільг, пільгове кредитування і субсидування та ін

За допомогою економічних методів в екологічній сфері реалізуються заходи заохочувального, заборонного і компенсаційного порядку. Детальніше питання економічного стимулювання будуть розглянуті в окремій темі.

Слід, однак, зауважити, що успішне застосування вартісних механізмів можливо лише при чітко регламентованої системі державних стандартів, розробка і реалі

178

ція яких вимагають використання адміністративних методів, директивно обмежують нераціональне природокористування допомогою нормативно-правового механізму. Останній передбачає застосування таких інструментів, як екологічне законодавство, прогнозування і планування природокористування та природоохоронної діяльності, ліцензування природокористування, нормування якості навколишнього середовища, лімітування обсягів викидів забруднень та ін

Адміністративні методи управління природокористуванням передбачають також формування системи та здійснення керівництва організаційно-господарськими заходами щодо реалізації проводиться державою екологічної політики. До таких заходів можуть бути віднесені:

? екологічний моніторинг;

? облік і контроль за природоохоронною діяльністю при-родопол ьзователей;

? екологічна експертиза та аудит;

? організація науково-дослідних і проведення при-родовосстановітельних і природозберігаючих робіт;

? міжнародне екологічне співробітництво і т.п. Завдання адміністративних органів - впливати на

прийняття рішень суб'єктами господарювання, спонукаючи їх як до виконання намічених екологічних програм, так і до самостійного пошуку найбільш ефективних засобів боротьби з забрудненням середовища проживання людини.

В умовах реформування економіки, переходу до ринкових відносин знижується ступінь втручання державних структур у господарську діяльність виробників, розширюється свобода дій господарюючих суб'єктів у реалізації екологічних і виробничих проектів, звужується сфера застосування управлінських функцій владних структур. У ринковій економіці управління (у трактуванні, викладеної вище) розгортається на рівні виробничого об'єкта і зводиться, в основному, до планування і контролю за експлуатацією очисних споруд, викидами (скидами) забруднюючих речовин у навколишнє середовище і т.п.

На макрорівні вплив владних структур набуває характеру регулювання, що припускає зниження ступеня "зарегламентованості" природоохоронної діяльності, відмова від прямого втручання органів державного управління в діяльність суб'єктів господарювання, безумовного пріоритету командно-розпорядчих методів, адміністративного тиску. Регулювання природокористування, або екологічне регулювання, являє собою систему способів і заходів державного впливу на екологіза

179

цію суспільного розвитку допомогою гармонійного поєднання механізмів адміністративного управління (нормативно-правових та організаційно-господарських) і економічного стимулювання.

Тільки таке поєднання економічних і адміністративних методів управління, що виключає колишню "сверхрегламентацію" природоохоронної діяльності, дозволить створити дієвий ХМП. Схематично сучасна система регулювання природокористування (екологічного регулювання) представлена на рис. 13.1.

Регулювання (управління) природокористування

Адміністративний механізм управління

Організаційно-господарське регулювання

Організація НДДКР , підготовка фахівців

Моніторинг, облік, контроль, інформаційне забезпечення

Екологічна експертиза та аудит

Організація конкретних пріродовосста-новітельних і природозберігаючих робіт

Міжнародне екологічне співробітництво

1

Нормативно-правове (адміністративно-розпорядчий) регулювання

Екологічне законодавство

Програми соціаль но-економічного

розвитку, екологічні програми, плани-прогнози

Екологічні нормативи, норми, стандарти

Заборони, обмеження, дозволу

Ліцензії, квоти, екологічні тіміти

Економічний механізм управління

Економічне стимулювання заходами негативної і позитивної мотивації (екологічний податок, рентні платежі , компенсаційні виплати, штрафи, пільгове оподаткування та ін.)

Цінові механізми

Грошово кредитна політика

Ринкові регулятори

(політика компенсації викидів, "баббл"-принцип, банки та біржі прав на забруднення тощо)

Рис.13 1 Система регулювання (управління) природокористування

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "13.3. Особливості управління природокористуванням на перехідному до ринку етапі "
 1. Шимова О.С.. Основи екології та економіка природокористування: УцЩ. / О.С. Шимова, Н.К. Соколовський. 2-е вид., Перераб. і доп. - Мн.: БГЕУ. - 367 с., 2002

 2. СПИСОК аналізований ЛІТЕРАТУРИ
  природокористування. Ростов-на-Дону: Видавництво «Фенікс»,
 3. ЛІТЕРАТУРА
  управління. - М.: РАГС, 1997 - 183 с. 15. Гутман Г.В. та ін Управління регіональною економікою. - М.: «Фінанси та статистика», 2001 - 273 с. 16. Інструктивно-методичні вказівки щодо справляння плати за забруднення навколишнього природного середовища. - М.: Міністерство охорони навколишнього середовища та природних ресурсів, 1993 - 36 с. 17. Мазур І.І., Молдаванов О.І., Шишов В.М. Інженерна екологія.
 4. ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ
  природокористуванням. У процесі виробництва природокористування може бути раціональним і нераціональним. У першому випадку воно забезпечує нормальні умови життєдіяльності людини, запобігає можливі шкідливі впливи на навколишнє природу і розумно регулює освоєння її ресурсів. Нераціональним природокористування виявляється тоді, коли природне середовище під впливом
 5. Варламова А.Я., Агарков Є.В. . Сам зроби вибір навчальної літератури з педагогіки, природокористування та концепції сучасного природознавства: Навчально-методичний посібник. - Волгоград: Вид-во ВолДУ. - 80 с., 2004
  природокористування та концепції сучасного
 6. Н.К. Соколовський, А.І. Чертков, О.С. Шимова. Основи екології та економіка природокористування: Практикум / Н.К. Соколовський, А.І. Чертков, О.С. Шимова. - Мн.: БГЕУ. - 105 с., 2003

 7. 14 1.4. Функції і завдання еколого-економічних досліджень і навчального курсу "Основи екології та економіка природокористування"
  управління природокористуванням;? розробка економічного механізму охорони навколишнього середовища та ефективного природокористування із застосуванням ринкових важелів;? теоретичне обгрунтування та вироблення методичних підходів до визначення економічних показників прпродоох 15 ранной діяльності виробничих об'єктів і ступеня їх впливу на навколишнє
 8. Запитання длc підготовки до заліку з дисципліни «Природокористування» 1.
  Управління природокористуванням. 30. Екологічна політика: зміст, рівні, механізми реалізації, інструменти. 31. Правові основи природокористування. 32. Державний інституційний механізм управління природокористуванням. 33. Адміністративне регулювання: сутність та основні інструменти. 34. Екологічна експертиза: поняття, принципи, види. 35. Природні кадастри:
 9. Розділ Охорона природи і раціональне природокористування
  природокористування
 10. ПИТАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ підготовки
  природокористування ». 2. Основи загальної екології, найважливіші поняття, закони і принципи екології. 3. Характеристика біосфери та її структурних одиниць. 4. Поняття екологічного фактора, типи організації живої речовини, екосистема і біогеоценоз. 5. Функції і завдання економіки природокористування, теоретичні основи та методи дослідження. 6.
 11. Раціональне природокористування - основа екологічної безпеки людства. Природоохоронне законодавство
  природокористування - основа екологічної безпеки людства. Природоохоронне
 12. ГЕОГРАФІЧНА середу ТА ЇЇ РОЛЬ У ЖИТТІ ЛЮДИНИ
  природокористуванням. Раціональне природокористування - це система, за якої досить повно використовуються природні ресурси, забезпечується відновлення природних ресурсів, організовано безвідходне виробництво. Раціональне природокористування можливо в інтенсивному господарстві, яке розвивається на основі науково-технічного прогресу при високій продуктивності праці. СЛОВА
© 2014-2022  ibib.ltd.ua