Головна
ГоловнаЕкономікаЕкономіка природокористування → 
« Попередня Наступна »
Шимова О.С.. Основи екології та економіка природокористування: УцЩ. / О.С. Шимова, Н.К. Соколовський. 2-е вид., Перераб. і доп. - Мн.: БГЕУ. - 367 с., 2002 - перейти до змісту підручника

13.2. Адміністративне управління природокористуванням

До недавнього часу найбільш поширеними і дієвими в системі управління природокористуванням були адміністративні методи. Вони застосовувалися в умовах монопольного володіння державою природними ресурсами, встановлення правових норм та порядку впливу на навколишнє середовище зацікавленими відомствами-природокористування телямі, збереження підприємств, які завдавали шкоди природі,

174

в десятки разів перевищує вартість випускалася продукції. У такій обстановці тільки адміністративне управління дозволяло без застосування жорстких економічних санкцій (які попросту розорили б підприємство) в якійсь мірі стримувати еколого-катастрофічні ситуації.

Загальносистемні функції адміністративного управління зазвичай включають такі види діяльності:

- планування, в тому числі формування цілей, завдань, визначення необхідних ресурсів для їх виконання (матеріальних, фінансових, кадрових), формування пріоритетів, прогнозування результатів;

- проведення організаційних заходів з виконанням детальної класифікації майбутніх робіт;

- підбір і розстановку кадрів, підвищення їх кваліфікації з урахуванням нових завдань і висунутих вимог;

- технологічне та санітарно-гігієнічне нормування господарської діяльності, нормування якості продукції та довкілля;

- виконання контрольних і облікових функцій, ліцензування різних видів природокористування, здійснення моніторингу навколишнього середовища, розробку екологічних правил, нормативно-правових актів тощо

Основними інструментами адміністративного регулювання є стандарти, норми, нормативи, закони, постанови, керівництва, застосовувані державними природоохоронними органами, а також ряд дозволів або заборон на природокористування, обмеження, ліміти, система нагляду за діяльністю суб'єктів господарювання і т.п.

Центральне місце в адміністративному регулюванні належить системі екологічних стандартів, яка має на увазі встановлення єдиних і обов'язкових для всіх об'єктів управління екологічних норм і вимог. Екологічні стандарти охоплюють всі аспекти забруднення навколишнього середовища і відповідно до цього розрізняють такі їх види:

? стандарти якості навколишнього середовища, що регламентують допустимий стан повітряного, водного басейнів, грунтів та інших природних середовищ. Встановлюються за рівнем концентрації забруднень в природної та техногенної середовищах, який не повинен перевищувати ГДК для кожного з забруднювачів. Оскільки можливий ефект залежить від часу впливу, тобто від отриманої дози, виділяють нормативи ГДК середньодобові та максимальні разові. Вперше нормативи якості атмосферного повітря були встановлені в СРСР в 1951 р. для десяти найпоширеніших забруднювачів: оксидів сірки, азоту, вуглецю, зважених речовин, се

175

роуглерода , сірководню.

У 1968 р. аналогічні стандарти були вже в 8 країнах;

? стандарти впливу на навколишнє середовище певного виробничого процесу - емісійні стандарти - регламентують рівень викидів (скидів) з даного точкового джерела (труби) після застосування очисного обладнання. Розрахунки таких стандартів, званих гранично допустимими викидами (скидами) (ПДВ, ПДС), проводять з урахуванням розсіювання викидів, накладення їх на фонове забруднення і підсумовування викидів (скидів) всіх джерел. У деяких випадках в якості компромісу встановлюються тимчасові нормативи - тимчасово узгоджені викиди (скиди) (ВСВ, ВСР), - коли з якихось об'єктивних причин (соціально-економічного характеру) нормативи ПДВ (ПДС) не можуть бути дотримані. Тимчасові нормативи встановлюються на певний строк убутними в часі з умовою досягнення рівня ПДВ (ПДС) в результаті реалізації відповідної програми;

? технологічні стандарти встановлюють певні екологічні вимоги до техніки, устаткуванню, процесів виробництва або очисної технології. У Німеччині, наприклад, вельми жорсткі нормативи викидів для котлів, що працюють на органічному паливі. У більшості країн введені також нормативи на викиди спалюють установок, відпрацьованих газів автотранспорту та ін;

? стандарти якості продукції, або товарні стандарти (по екологічності продуктів, виробів, сировини і т. п.). Наприклад, стандарт змісту тих чи інших шкідливих домішок у продуктах харчування, питній воді і т. п.

Перехід нашої країни до соціально орієнтованої ринкової економіки вимагає безумовного дотримання єдиних норм і правил, вироблених міжнародним співтовариством. Міжнародна організація по стандартизації (ІСО), що об'єднує понад 100 країн, розробляє не тільки єдині стандарти методів контролю якості навколишнього середовища, а й екологічного управління - стандарти ISO серії 14 ТОВ, що включають вимоги і керівництво з використання системи екологічного управління, керівництво з екологічного аудиту, основні принципи екологічного маркування, принципи оцінки життєвого циклу продукції (починаючи з отримання сировинних матеріалів, включаючи виробництво, експлуатацію та утилізацію, вплив на населення та стан екологічних систем) та ін Вивчення, освоєння і "прийняття на озброєння" міжнародної системи стандартів ІСО-14 ТОВ сприятиме вдосконаленню системи управління природокористуванням в нашій республіці.

176

Крім екологічних стандартів (нормативів), адміністративне регулювання передбачає широке застосування правових важелів, заходів адміністративного впливу на винуватців забруднення (заборони, обмеження, ліцензії та ін.) .

Так, прямі заборони на виробництво продукції або використання первинних ресурсів застосовуються, коли їх припинення стає життєво необхідним.

Наприклад, було заборонено застосування високотоксичного пестициду ДДТ, коли з'ясувалося його згубний вплив на імунну систему живих організмів, а відповідно до Віденської конвенції та Монреальського протоколу до кінця XX ст. передбачався повну заборону на виробництво і споживання хлорфторуглеродов, що руйнують озоновий шар. Якщо ж масштаби впливу (споживання або виробництво якого-небудь речовини, лов риби, вирубка лісу і т.п.) лише обмежуються, то вводяться л і-м і т и, або квоти. Іноді введення лімітів передує повної заборони, як у випадку з виробництвом озоноруйнуючих-щих речовин. Світове співтовариство прийняло рішення поетапно відмовитися від їх застосування.

Сертифікати на використання землі, води, на викиди і т.п. видаються природокористувачів, як правило, коли для них визначені ліміти впливу. Сертифікат дає право на тимчасове або постійне використання конкретної ділянки землі, ліси, на паркан певного обсягу води, на викиди деякої кількості шкідливих речовин і т.п.

Дозволи та ліцензії необхідні для приро-допользователей, бажаючих активізуватися у сфері, що підлягає ліцензуванню, або легально здійснювати викиди. Ліцензії та дозволи видаються на певний термін і поновлюються через встановлений час.

У країнах ЄС видача дозволу на викиди є обов'язковою процедурою для всіх великих промислових об'єктів і енергетичних установок. У США дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферу видаються адміністрацією штатів за умови досягнення ними національних стандартів якості повітря.

Головний принцип адміністративного управління природокористуванням в Білорусі - дозвільно-заборонний. Суть його полягає в тому, що Міністерством природних ресурсів і охорони навколишнього середовища Республіки Білорусь та його органами (або іншими уповноваженими владними структурами) встановлюються ліміти на користування природними ресурсами, викиди (скиди) забруднюючих речовин, розміщення відходів тощо і відповідно до них видаються дозволи суб'єктам господарювання на природокористування: дозволу на за

177

готування лісу (лісорубний квиток), на спеціальне водокористування, на викиди забруднюючих речовин в атмосферу і т.п.

Відповідальні працівники Мінприроди та його органів або інших уповноважених владних структур мають право призупиняти діяльність підприємств у разі її невідповідності нормам екологічної безпеки, складати протоколи і накладати адміністративні стягнення на громадян і посадових осіб за порушення природоохоронного законодавства.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 13.2. Адміністративне управління природокористуванням "
 1. Шимова О.С.. Основи екології та економіка природокористування: УцЩ. / О.С. Шимова, Н.К. Соколовський. 2-е вид., Перераб. і доп. - Мн.: БГЕУ. - 367 с., 2002

 2. СПИСОК аналізований ЛІТЕРАТУРИ
  природокористування. Ростов-на-Дону: Видавництво «Фенікс»,
 3. Командно-адміністративна система управління
  адміністративного управління виправдані в екстремальних ситуаціях - у воєнний час, при відновленні зруйнованого господарства та т.п. У звичайній ситуації необхідне поєднання командно-адміністративного та демократичного принципів управління із залученням до управління керівників, виконавців і всіх учасників виробничого
 4. 4. Система адміністративного права
  адміністративного примусу 8. інститут адміністративної відповідальності 9. інститут адміністративного процесу В Особливу частину входять інститути управління в області еконо-міки, соціально-культурній сфері, адміністративно-політичної сфе-ре. В адміністративному праві виділяють такі підгалузі: 1. Службове право 2. Політичне право 3. Освітнє право і
 5. ЛІТЕРАТУРА
  управління. - М.: РАГС, 1997 - 183 с. 15. Гутман Г.В. та ін Управління регіональною економікою. - М.: «Фінанси та статистика», 2001 - 273 с. 16. Інструктивно-методичні вказівки щодо справляння плати за забруднення навколишнього природного середовища. - М.: Міністерство охорони навколишнього середовища та природних ресурсів, 1993 - 36 с. 17. Мазур І.І., Молдаванов О.І., Шишов В.М. Інженерна екологія.
 6. ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ
  природокористуванням. У процесі виробництва природокористування може бути раціональним і нераціональним. У першому випадку воно забезпечує нормальні умови життєдіяльності людини, запобігає можливі шкідливі впливи на навколишнє природу і розумно регулює освоєння її ресурсів. Нераціональним природокористування виявляється тоді, коли природне середовище під впливом
 7. Запитання длc підготовки до заліку з дисципліни «Природокористування» 1.
  Управління природокористуванням. 30. Екологічна політика: зміст, рівні, механізми реалізації, інструменти. 31. Правові основи природокористування. 32. Державний інституційний механізм управління природокористуванням. 33. Адміністративне регулювання: сутність та основні інструменти. 34. Екологічна експертиза: поняття, принципи, види. 35. Природні кадастри:
 8. 1. Суб'єкти адміністративного права
  адміністративним правом. Суб'єкти адміністративного права можуть стати суб'єктами адміні-стративні пр-ний при наявності 3-х умов: 1. адміністративно-правові норми, які передбачають права і обов'язки суб'єкта 2. адміністративної правоздатності та дієздатності суб'єкта 3. підстава виникнення, зміни та припинення пр-ний (юридичний факт) Адміністративна правоздатність - це
 9. 1. Адміністративно-правове становище громадян визначається обсягом і характером адміністративної правосуб'єктності:
  адміністративна правоздатність - це здатність гражда-нина мати певні права, передбачені нормами адміністра-тивного права і виконувати покладені на нього обов'язки у сфері дер-жавного управління. Вона виникає з моменту народження і припиняється смертю 2) адміністративна дієздатність - здатність громадянина своїми діями набувати, а також здійснювати права
 10. Варламова А.Я., Агарков Є.В. . Сам зроби вибір навчальної літератури з педагогіки, природокористування та концепції сучасного природознавства: Навчально-методичний посібник. - Волгоград: Вид-во ВолДУ. - 80 с., 2004
  природокористування та концепції сучасного
 11. 1. Адміністративно-правова норма
  адміністративно-правових норм: 1. Метою адміністративно-правових норм є забезпечення організації та функціонування всієї системи виконавчої влади. 2. Адміністративно-правові норми визначають належне поведе-ня всіх осіб і організацій, що діють у сфері державного управління. 3. Призначення адміністративно-правових норм полягає насамперед у забезпеченні ефективної
 12. Н.К. Соколовський, А.І. Чертков, О.С. Шимова. Основи екології та економіка природокористування: Практикум / Н.К. Соколовський, А.І. Чертков, О.С. Шимова. - Мн.: БГЕУ. - 105 с., 2003

 13. Розділ Охорона природи і раціональне природокористування
  природокористування
 14. 4. Державне управління
    адміністративно-політичного (пристрої) будівництва. Існує 2 підходи до визначення розуміння державного управління. 1. Широке розуміння - це регулююча діяльність государ-ства в цілому, тобто діяльність з управління представницької (або за-чих) органами влади, органами виконавчої влади, суду та прокуратури. У цьому розумінні державне управління -
 15. 6. Матеріальні і процесуальні адміністративно правові норми.
    адміністративного але й
 16.  Раціональне природокористування - основа екологічної безпеки людства. Природоохоронне законодавство
    природокористування - основа екологічної безпеки людства. Природоохоронне
 17.  1. Поняття адміністративного права, його предмет.2. Метод адміністративного права.3. Джерела адміністративного права.4. Система адміністративного права.5. Співвідношення адміністративного права з суміжними галузями права.
    адміністративного права, його предмет.2. Метод адміністративного права.3. Джерела адміністративного права.4. Система адміністративного права.5. Співвідношення адміністративного права з суміжними галузями
 18. 2.3. Методи управління персоналом
    адміністративні, економічні та соціально-психоло-ня (рис. 1). Рис. 1. Система методів управління персоналом Адміністративні методи орієнтовані на такі мотиви поведінки, як усвідомлена необхідність дисципліни праці, почуття обов'язку, прагнення людини трудитися в певної організації і т. п. Ці методи відрізняє прямий характер впливу: будь регламентується і
 19. ГЕОГРАФІЧНА середу ТА ЇЇ РОЛЬ У ЖИТТІ ЛЮДИНИ
    природокористуванням. Раціональне природокористування - це система, за якої досить повно використовуються природні ресурси, забезпечується відновлення природних ресурсів, організовано безвідходне виробництво. Раціональне природокористування можливо в інтенсивному господарстві, яке розвивається на основі науково-технічного прогресу при високій продуктивності праці. СЛОВА
 20. 5. Предмет адміністративного права
    адміністративним правом 6) кримінально-процесуальним та цивільно-процесуальним. Роз-гляд справ про адміністративні правопорушення в суді засновує-ся на загальних процесуальних
© 2014-2022  ibib.ltd.ua