Головна
ГоловнаЕкономікаЕкономіка природокористування → 
« Попередня Наступна »
Шимова О.С.. Основи екології та економіка природокористування: УцЩ. / О.С. Шимова, Н.К. Соколовський. 2-е вид., Перераб. і доп. - Мн.: БГЕУ. - 367 с., 2002 - перейти до змісту підручника

14 1.4. Функції і завдання еколого-економічних досліджень і навчального курсу "Основи екології та економіка природокористування"

У перехідний період соціально-економічного розвитку виникає серйозна небезпека погіршення екологічної ситуації внаслідок руйнування стабільних господарських зв'язків, використання низькоякісних і некондиційних видів палива, фінансових труднощів суб'єктів господарювання, що обмежують можливості природоохоронної діяльності, недостатності бюджетного фінансування екологічної сфери тощо Багато фахівців вважають, що "чисто ринкова" економіка є найбільш небезпечним для природи способом господарювання, оскільки приватний власник в умовах слабо регульованого ринку в гонитві за максимальним прибутком прагне до скорочення своїх непродуктивних витрат, до яких в першу чергу і відносять витрати на екологію. А це, звичайно ж, призведе до погіршення екологічної обстановки.

У зв'язку з цим еколого-економічні дослідження покликані реалізовувати в суспільстві такі основні функції:

направляючу (обгрунтування екологічних цілей і вибір головних шляхів їх реалізації);

координуючу (збалансування найважливіших пропорцій в споживанні природних ресурсів та узгодження виробничих інтересів природокористувачів з екологічними інтересами суспільства);

стимулюючу (активізація природоохоронної діяльності суб'єктів господарювання та суспільства в цілому).

Виконання цих функцій у свою чергу висуває перед новим інтегрованим науковим напрямком - екологією і економікою природокористування - такі завдання, як:

? розробка стратегічних напрямків ресурсозберігаючого розвитку економіки та екологічної політики держави;

? формування системи державного регулювання, прогнозування і контролю природоохоронної діяльності;

? дослідження та наукове обгрунтування господарського механізму природокористування в умовах становлення ринкових відносин;

? вдосконалення організаційних основ управління природокористуванням;

? розробка економічного механізму охорони навколишнього середовища та ефективного природокористування із застосуванням ринкових важелів;

? теоретичне обгрунтування та вироблення методичних підходів до визначення економічних показників прпродоох

15

ранной діяльності виробничих об'єктів і ступеня їх впливу на довкілля;

? встановлення шляхів і методів підвищення ефективності використання природних ресурсів, їх відтворення, посилення режиму економії, комплексної переробки сировини і вторинних ресурсів виробництва, зниження матеріало-та енергоємності виробництва з метою скорочення шкідливого впливу на навколишнє середовище.

Головним завданням курсу "Основи екології та економіка природокористування" є формування системи знань про раціональне природокористуванні, шляхи досягнення сталого еколого-економічного розвитку, функціонуванні та вдосконалення господарського механізму природокористування, адекватного ринковій економіці. Це зумовило вивчення в даному курсі наступних складових частин механізму регулювання сфери природокористування:

- системи планування та прогнозування природокористування;

- управління природокористуванням і його регулювання, правового захисту природного середовища ;

- системи спостереження, обліку і контролю в галузі охорони навколишнього середовища;

- фінансування і кредитування природоохоронних заходів;

- економічного стимулювання раціонального природокористування та природоохоронної діяльності.

У завдання курсу "Основи екології та економіка природокористування" входить вивчення еколого-економічних проблем Республіки Білорусь та шляхів їх вирішення. Серед цих проблем - охорона і забезпечення якості повітряного басейну країни, охорона і раціональне використання водних ресурсів, поліпшення використання та збереження родючості земельних ресурсів, підвищення ефективності використання та охорони лісових та мінерально-сировинних ресурсів. Складність екологічної ситуації обумовлена поєднанням в ряді регіонів виробничого та радіаційного забруднення. Звідси випливає необхідність аналізу та обліку специфіки природокористування в умовах радіаційного забруднення території країни.

Знання в області екології та економіки природокористування допоможуть майбутнім фахівцям здійснювати необхідні розрахунки з економічної оцінки природних ресурсів, визначення розмірів екологічних платежів, екологічних витрат виробництва, економічної ефективності проведених природоохоронних заходів тощо

п.

Одне з головних завдань еколого-економічної освіти - прищепити майбутньому керівникові виробництва розуміння того, що будь-яке господарське дію відбивається на стані навколишнього середовища, і тому вирішувати виробничі питання треба комплексно, зіставляючи виробничий ефект з екологічними наслідками.

Для сталого розвитку країни необхідно, щоб кожен громадянин був свідомим і активним учасником процесу заощадження, множення і раціонального використання природних ресурсів з метою забезпечення нормальних умов проживання та діяльності нинішнього і майбутніх поколінь.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 14 1.4. Функції і завдання еколого-економічних досліджень і навчального курсу "Основи екології та економіка природокористування" "
 1. Шимова О.С.. Основи екології та економіка природокористування: УцЩ. / О.С. Шимова, Н.К. Соколовський. 2-е вид., Перераб. і доп. - Мн.: БГЕУ. - 367 с., 2002

 2. Вступ:
  Програмна структура курсу. Цілі і завдання курсу. Особливості засвоєння курсу. Програма курсу. Основні дефініції поняття "екології" як раніше засвоєні, так і деякі визначення нових авторів. Актуалізація знань з основним поняттям засвоєних при вивченні курсу "Вступ до спеціальності" (поняття аутекологія, демекологія, сінекологія, система, біоценоз,
 3. ЛІТЕРАТУРА
  1.Программа навчального курсу "Основи загальної екології та неоекології 2.Учебно-методичні розробки кафедри (курс лекцій). 3.Федоров В.Д., Гильманов Т.Г., Екологія, вид-во МГУ. М., 1980, 464с. 4.Мьякушко В . К., Вольвач Ф.В., Екологiя. Вища школа. К., 1984, 168 с. 5.Стадніцкій Г.В., Родіонов А.І. Екологія: Уч.пособие, М., Висш.школа, 1988 , 272 с. 6.Боков В.А. та ін
 4. Миркин Б.М., Наумова Л.Г., Ибатуллин У.Г.. Екологія Башкортостану: Підручник для середніх професійних навчальних закладів. Изд. 2-е, додатк. - Уфа., 2005

 5. Некос В.Е.. Основи загальної екології та неоекології: навчальний посібник. Програмні та проблемні лекції для студентів спеціальності 7.0708 Екологія Частина I, - Харків., 1998

 6. ПИТАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ підготовки
  1. Предмет, методологія та завдання курсу «Основи екології та економіка природокористування». 2. Основи загальної екології , найважливіші поняття, закони і принципи екології. 3. Характеристика біосфери та її структурних одиниць. 4. Поняття екологічного фактора, типи організації живої речовини, екосистема і біогеоценоз. 5. Функції і завдання економіки
 7. Гапочка З . Н.. ДРЕВНЯЯ РУСЬ IX-XIII ВВ.Учебно - методичний посібник для студентів 1 курсу історичного факультету ВДПУ, 2008
  Навчальний посібник містить матеріали для семінарських занять з курсу історія Стародавньої Русі. У посібнику представлені документи , питання і завдання до них, література за темами відбиваючим соціально-економічний, політичний і культурний розвиток Русі IX - XIII ст. Призначена для студентів 1 курсу історичного факультету ВДПУ навчаються за напрямом 540400. Соціально-економічна освіта.
 8. Висновок.
  Екологія популяції та екологія спільнот дає дуже важливе поняття про те, як потрібно розглядати екологію. Знищення однієї з ланок ланцюга призведе до дуже серйозних наслідків для іншої. Однак вплив людини на навколишнє середовище прийняло загрозливих масштабів. Щоб у корені поліпшити положення, знадобляться цілеспрямовані і продумані дії. Відповідальна і дієва
 9. Воронков Н. А.. Екологія загальна, соціальна, прикладна: Підручник для студентів вищих навчальних закладів. Посібник для вчителів . - М.: Лгар. - 424 с., 1999

 10. А.В. Гапоненко. Загальна екологія. Лекції для студентів I курсу, 2006

 11. 1.2. Програмна лекція 1.1 за модулем 1 "Вступ"
  Основна мета модуля 1 - вивчення структури навчального курсу, згідно програми, засвоєння і знання даної програми, вміння викласти цілі і завдання курсу, актуалізація раніше засвоєних в курсі "Введення в спеціальність "основних понять і подальший розвиток знань з понятійно-термінологічний апарат. 1.1. Структура курсу" Основи загальної екології та неоекології ". 1.2.
 12. ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА
  Міллер Т. Життя у навколишньому середовищі: У 3-х т. - М.: Прогресс - Пангея, 1993-1995. Миркин Б.М., Наумова Л.Г. Популярний екологічний словник шкільного вчителя Республіки Башкортостан. - Уфа: Кітап, 1997 . Миркин Б.М., Наумова Л.Г. Екологія Башкортостану: Учеб. для 9 кл. - Вид. 2-е. - Уфа: Кітап, 1999. Миркин Б.М., Наумова Л.Г. Популярний екологічний словник / Под ред.
 13. Подколзин М. М.. Навчально-методичний комплекс з дисципліни Екологія людини, 2010

 14. 1.1 Цілі викладання дисципліни.
  Основна мета курсу - познайомити учня з основними законами взаємодії людини і навколишнього середовища. В основу дисципліни ставиться поняття дуалістичності людини - її біологічного і соціального начала. У процесі вивчення дисципліни коротко повторюються основні терміни дисципліни "Загальна екологія". Студент знайомиться з основними етапами антропогенезу , екологічними особливостями
 15. Запитання длc підготовки до заліку з дисципліни «Природокористування» 1.
  Предмет і завдання курсу «Природокористування». 2. Сутність категорій природокористування. 3. Поняття про раціональне природокористуванні. 4. Принципи раціонального природокористування. 5. Поняття про охорону навколишнього Середовища. 6. Біосфера, як область взаємодії суспільства природи. 7. Поняття «ноосфера» та її специфіка. 8. Поняття екосистеми. Класифікація екосистем за ступенем
 16. 4.1.Программная лекція 4.1 по модулю 4 "Основи неоекології"-Концептуальні засади неоекології.
  Основна мета модуля - на базі традиційної (геккелевской) екології сформувати нові знання з сучасної екології - неоекології, нової галузі знання, присвяченої вивченню екологічних проблем не властивих класичній екології, побудованих на міждисциплінарних знаннях, а не тільки біологічних, що охопили всі сфери життєдіяльності до найдосконаліших життєвих форм, в нерозривному їх
 17. 1.3. " Основи екології та економіка природокористування "як міжгалузева навчальна дисципліна. Предмет і методологія курсу
  Суспільні науки (філософія, історія, соціологія, економіка), виходячи зі своїх методологічних позицій, в XIX-XX ст. також інтенсивно досліджують проблеми взаємини природи і суспільства. У системі економічних наук формується новий напрям - економіка природокористування. У колишньому СРСР цей термін вперше був використаний в 1964 р. на об'єднаної конференції методологічних семінарів
 18. Н.К. Соколовський, А.І. Чертков, О.С. Шимова. Основи екології та економіка природокористування: Практикум / Н.К. Соколовський, А.І. Чертков, О.С. Шимова. - Мн.: БГЕУ. - 105 с., 2003

 19. В.В.Арбузов, Д.П.Грузін, В.І.Сімакін. ЕКОНОМІКА природокористування та природоохоронної. Навчальний посібник. Пенза. - 251с., 2004
  Встановлено взаємозв'язок економічних та екологічних проблем, визначено показники ефективності природокористування і охорони навколишнього середовища з урахуванням факторів стану компонентів природи та екологічного мислення людини. Наведено методологія визначення капітальних вкладень в природоохоронні заходи, методологія експлуатаційних витрат средозащіт-ного призначення, основні
 20. Екологія людини
  Методичні рекомендації щодо вивчення дисципліни для студентів напряму підготовки 020800.62 - "екологія та природокористування". Волзький 2009 Рецензент: кандидат географічних наук, доцент С.Н. Канищев (ВГІ (ф) ВолДУ) Друкується за рекомендацією вченої ради факультету природничих наук ВГІ (філії) ВолДУ (протокол № 1 від 01.10.2009р.) Автори: Сергієнко
© 2014-2022  ibib.ltd.ua