Головна
ГоловнаЕкономікаЕкономіка природокористування → 
« Попередня Наступна »
Шимова О.С.. Основи екології та економіка природокористування: УцЩ. / О.С. Шимова, Н.К. Соколовський. 2-е вид., Перераб. і доп. - Мн.: БГЕУ. - 367 с., 2002 - перейти до змісту підручника

13.4. Організаційні структури управління

Найважливішою ланкою механізму управління є його ор нізаційної структури - система органів влади і управління природокористуванням. До управління природокористуванням причетні всі гілки влади: представницька (законодав-

180 кові), виконавча і судова. Кожна з них виконує свої функції і має підрозділи, спеціально уповноважені для регулювання екологічної сфери. Організаційно управління природокористуванням здійснюється за допомогою територіального та галузевого принципів.

Довкілля як об'єкт управління в своїй основі неподільна і в кожному регіоні своєрідна. Об'єкту управління повинна відповідати і система органів управління, що відображає, з одного боку, цілісність природи, з іншого - її регіональне своєрідність. Саме такий підхід до проблем природокористування забезпечується територіальним принципом управління, який реалізується в нашій країні такий спосіб.

Глава держави, Президент Республіки Білорусь, відповідно до Конституції Республіки Білорусь видає декрети, укази, розпорядження, директиви (у тому числі, що стосуються і природоохоронних проблем), які мають силу на всій території країни. Президент сам або через створювані їм владні структури контролює дотримання природоохоронного законодавства місцевими органами управління та самоврядування, а також підвідомчими органами.

Парламент - Національні збори Республіки Білорусь, будучи представницьким і законодавчим органом держави, визначає основні напрями державної екологічної політики, приймає законодавчі акти у сфері охорони навколишнього середовища і природокористування, при необхідності оголошує території зонами екологічного лиха. У Палаті представників Національних зборів діє Постійна комісія з проблем чорнобильської катастрофи, екології та природокористування, від якої залежить остаточна форма прийнятих екологічних законів.

Уряд, Рада Міністрів Республіки Білорусь, є центральним органом держуправління і здійснює виконавчу владу в республіці, в тому числі реалізує державну екологічну політику, розробляючи і втілюючи в життя екологічні програми і великі пріродоох * ранние заходи, координуючи діяльність міністерств та інших республіканських органів управління в частині охорони навколишнього середовища і природокористування, визначаючи напрямки міжнародного екологічного співробітництва.

На місцях територіальний принцип управління природокористуванням реалізується обласними, міськими, районними, селищними, сільськими Радами депутатів, а також їх виконкомами, які несуть відповідальність за стан навколишнього середовища на підвідомчих територіях, виконання

181

державних екологічних програм і інших природоохоронних заходів, а також розробляють і затверджують місцеві програми охорони природи, організовують їх матеріально-технічне та фінансове забезпечення. Законом "Про місцеві органах влади" (1991) виконавчим комітетам місцевих рад надано право встановлювати порядок державного екологічного контролю на своїх територіях і координувати всю природоохоронну діяльність в регіоні.

Галузевий принцип управління природокористуванням проявляється у здійсненні державного контролю за станом природних ресурсів та вжиття заходів щодо їх охорони і раціонального використання з боку галузевих міністерств і відомств, які належать до органів спеціальної компетенції, уповноваженим виконувати природоохоронні функції. Основним державним органом управління природокористуванням в Республіці Білорусь є Міністерство природних ресурсів і охорони навколишнього середовища (Мінприроди Республіки Білорусь). На нього покладені такі функції:

? розробка і проведення єдиної державної політики в галузі охорони навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів;

? комплексне управління природоохоронною діяльністю в республіці, координація діяльності інших міністерств і відомств у цій галузі;

? державний контроль за використанням та охороною природних ресурсів;

? розробка пропозицій щодо вдосконалення ХМП, екологічних нормативів і правил;

? проведення державної екологічної експертизи;

? забезпечення населення екологічною інформацією, участь у створенні системи екологічної освіти та виховання, взаємодія з громадськими природоохоронними організаціями;

? здійснення міжнародного співробітництва у межах своєї компетенції та ін

Підвідомчими Мінприроди Республіки Білорусь органами управління природокористуванням на місцях є б обласних, Мінський міський комітети і 123 міськ (рай) инспек-ції природних ресурсів та охорони навколишнього середовища , які виконують в місцевому масштабі ті ж функції, що й головне міністерство.

Крім того, вони застосовують і заходи адміністративного впливу до суб'єктів, що завдає шкоди навколишньому середовищу: накладають штрафи, направляють подання до судових органів та ін

У систему Мінприроди входять також департамент рибоохорони, що відповідає за використання і відтворення риб і водних безхребетних; департамент гідрометеорології, який проводить моніторинг стану поверхневих вод, атмосферного повітря, грунтів, радіоактивного забруднення природного середовища; виробниче об'єднання "Белгеологія" в компетенції якого, крім геологорозвідувальних функцій, знаходиться моніторинг стану підземних вод і проведення досліджень, пов'язаних із впливом на них аварії на ЧАЕС. У віданні Мінприроди складаються і наукові організації: Центральний науково-дослідний інститут комплексного використання водних ресурсів (ЦНІІКІВР), Білоруський науково-дослідний геологорозвідувальний інститут (Бел-НДГРІ), Республіканський науково-технічний центр дистанційної діагностики природного середовища "Екосвіт", Білоруський науково-дослідний центр "Екологія".

Іншими спеціально уповноваженими державними органами у сфері охорони навколишнього середовища є також:

? Міністерство з надзвичайних ситуацій Республіки Білорусь: на нього покладено вирішення всіх завдань, пов'язаних з ліквідацією надзвичайних ситуацій, радіоактивного забруднення, наслідків, викликаних стихійними лихами, виробничими аваріями і катастрофами. При міністерстві функціонує департамент з нагляду за безпечним веденням робіт у промисловості і атомній енергетиці;

? Міністерство охорони здоров'я Республіки Білорусь: у його веденні знаходиться санітарно-епідеміологічна служба, а до компетенції органів санітарного нагляду віднесені питання гігієни праці, контроль за якістю питної води та продуктів харчування, дотриманням санітарних правил утримання вулиць, дворів та інших територій населених пунктів;

? Міністерство внутрішніх справ Республіки Білорусь: силами екологічної міліції забезпечує охорону атмосферного повітря від шкідливого впливу транспортних засобів;

? Державний митний комітет Республіки Білорусь: виконує природоохоронні функції шляхом запобігання вивозу тварин і рослин, занесених до Червоної книги, а також перешкоджаючи незаконному ввезенню товарів, що представляють екологічну небезпеку;

? Комітет з проблем наслідків катастрофи на ЧАЕС при Раді Міністрів Республіки Білорусь;

? Комітет по земельних ресурсах, геодезії і картографії при Раді Міністрів Республіки Білорусь: займається питаннями обліку земель, веденням державного земельного кадастру, здійснює контроль за використанням та охороною земель, керує землевпорядною службою;

? Комітет лісового господарства при Раді Міністрів Республіки Білорусь: здійснює контроль за станом, викорис

183

182

зованием, відтворенням та охороною лісів , а також веде їх державний облік і державний лісовий кадастр;

? Управління справами адміністрації Президента Республіки Білорусь: здійснює керівництво природоохоронною діяльністю на території національних парків і заповідників.

Значну роль в організації контролю за станом навколишнього середовища та використанням природних ресурсів виконують громадські організації та об'єднання: Білоруське товариство охорони природи, Білоруське товариство мисливців і рибалок, Білоруське молодіжний рух "Біла Русь", Білоруський соціально- екологічний союз, Білоруська екологічна партія "зелених".

Сформована система управління екологічної сферою в республіці (рис. 13.2) недостатньо гнучка і забезпечує в першу чергу, на жаль, галузеві, а не природоохоронні інтереси, оскільки одні й ті ж міністерства суміщають виробничі функції з контролем за якістю і споживанням природних ресурсів. Розробка заходів з охорони навколишнього середовища та раціоналізації ресурсоспоживання, фінансування цих заходів здійснюються тими ж міністерствами та відомствами.

Організація управління природокористуванням за галузевим принципом містить ряд істотних недоліків:

? галузевий підхід не враховує взаємозв'язку, взаємозумовленості компонентів природного середовища, оскільки кожна галузь має справу з певним видом природних ресурсів, а відомча роз'єднаність не сприяє комплексності природоохоронної діяльності;

? контроль за раціональністю використання природних ресурсів з боку міністерств, експлуатуючих ці ресурси, малоефективний;

? управління експлуатацією одного ресурсу кількома відомствами часто призводить до виснаження даного ресурсу (наприклад, земель, керівництво використанням яких здійснюють як Комітет із земельних ресурсів, так і Мінсільгосппрод);

? контролюючі органи практично не несуть відповідальності за забезпечення нормативного рівня природного середовища;

? підприємства, орієнтовані на досягнення максимального прибутку, не зацікавлені в ресурсозбереженні, зниженні відходів виробництва, оскільки це призводить до зростання непродуктивних, з точки зору господарників, витрат.

Різноманіття горизонтальних зв'язків на рівні регіону, тісна взаємодія природних і соціально-економічних систем обумовлюють необхідність забезпечення пріоритету територіального (регіонального) підходу в управлінні приро-

184

Національні збори

Постійна комісія з проблем чорнобильської катастрофи, екології та природокористування

Президент

Місцеві (обласні, міські, районні, сільські) Ради депутатів

Рада Міністрів

Прокуратура

Природоохоронна прокуратура

Міністерство з надзвичайних ситуацій

Департамент з нагляду за безпечним веденням робіт у промисловості і атомній енергетиці

Міністерство охорони здоров'я

Міністерство внутрішніх справ

Міністерства та відомства, які здійснюють функції державного

управління природоохоронною діяльністю

Міністерство сільського господарства і продовольства

Державний митний комітет

Комітет із земельних ресурсів, геодезії і картографії при Раді Міністрів

Комітет лісового господарства при Раді Міністрів

Міністерство природних ресур сов і охорони навколишнього середовища

Департамент охорони рибних ресурсів

Департамент гідрометеорології

ПО "Белгеологія

Обласні та Мінський міський комітети природних ресурсів

та охорони навколишнього середовища

Гор (рай) інспекції

БелНІГРІ

ЦНІІКІВР

Управління справами адміністрації Президента

Обласні і Мінський міський виконавчі комітети

Міські та районні виконавчі комітети

БелНІЦ 'Екологія'

Комітет з проблем наслідків катастрофи на ЧАЕС при Раді Міністрів

Республіканський науково-технічний

центр " Екосвіт "

Громадські природоохране ті організації

Білоруське товариство охорони природи

Білоруське товариство мисливців і рибалок

Білоруський соціально-екологічний союз

Молодіжне

рух "Біла Русь"

Білоруська екологічна партія 'зелених'

Рис. 13.2. Схема управління природокористуванням і природоохоронною діяльністю в Республіці Білорусь

485

допользованіем. Це означає, що повноправним розпорядником природних ресурсів повинні бути Поради депутатів , які орієнтували б природокористувачів всіма доступними методами на вирішення актуальних екологічних проблем.

 На рівні суб'єктів господарювання управління природокористуванням здійснює їх адміністрація. Функції управління охороною навколишнього середовища на підприємствах складаються в плануванні природоохоронних заходів, експлуатації основних природоохоронних фондів та контролі за викидами (скидами) забруднень. Реалізація їх має сприяти вдосконаленню технології виробництва, ремонтно-ек-сплуатаціонних і налагоджувальних робіт, безаварійної роботі обладнання, своєчасному виконанню планово-попереджувального і поточного ремонтів. 

 До природоохоронному комплексу підприємств відносяться групи охорони природи при головному інженерові, головному енергетику, чи головному технологу, ділянки очисних споруд та під-доканалізаціі, газопилеулавлівающіе установки, санітарно-промислові лабораторії. Кількість працюючих у природоохоронних підрозділах може становити 3-5% від загальної чисельності робітників. Як правило, один із заступників директора підприємства є відповідальним за охорону природи. 

 Певні природоохоронні функції виконує і відділ техніки безпеки: здійснює перевірку роботи вентиляційних, санітарно-технічних систем і т.п. 

 Важливе місце в природоохоронній діяльності належить заводським лабораторіям, які здійснюють контроль за станом стічних вод, роботою очисних споруд. Їх діяльність в свою чергу контролюється районними санепідемстанціями, органами водоочистки, Мінприроди. 

 Оцінюючи ситуацію, в Білорусі структуру управління природокористуванням в цілому, не можна не відзначити її зайву дробность і наявність паралельно працюючих підрозділів. Це призводить до розмитості меж відповідальності конкретних органів і тому вимагає подальшого вдосконалення організаційної структури управління з метою підвищення її дієвості. 

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "13.4. Організаційні структури управління"
 1. Суспільно-організаційна адаптація
    організаційної системи, системи управління та обслуговування виробничого процесу, режиму праці та відпочинку і т.
 2. Теорія перша.
    організаційним кризою, а кожна криза може бути подолана тільки через зміну форм управління й організаційної структури компанії.
 3. Управління знаннями
    організаційних знаннях, на яких засновані її здатності до змін з метою виживання. Організаційні знання розвиваються завдяки знанням кожного співробітника і включають спектр принципів, фактів, нави-ков, правил і методів, що забезпечують ділову активність організації та її кадровий потенціал. Структура організаційних знань включає практичні, теоретичні, стратегічні,
 4. Комплексний підхід.
    організаційні, психологічні аспекти управління в їх взаємозв'язку і взаємозалежності. Якщо упускається один з цих аспектів управління, то проблема не може бути
 5. Суб'єкти управління
    організаційну структуру з чітким розподілом функцій і відповідальності. Методи управління можуть бути:-прямими: надання дотацій і пільг, держзамовлення, участь в органах управління господарюючих суб'єктів тощо; Органи державного управління (регулювання) 1 Розробка принципів керуючих впливів 2 Етапи формування системи державно-го управління
 6. 90-і рр.. ХХ в. Концепція ділової активності організації - «Що розвивається людина».
    організаційної структури. Демократичний стиль керівництва. Функції управління персоналом являють собою системне кадрове регулювання, з'являється маркетинг
 7. Запитання і завдання для самоперевірки, вправ та роздумів
    організаційно-педагогічним факторам і тій роботі, яка покликана зміцнювати організаційний порядок у правоохоронному органі. 5. У чому полягають організаційні навченість і вихованість співробітників? 6. Яке призначення і способи педагогизации професійної діяльності співробітників при організації управління? 7. Розкажіть про педагогічні технології в
 8. Ділова активність
    організаційних структур (лінійна і функціональна структура). Ділова активність орієнтована на створення структури організації: структура визначається стратегією, цілями. Лідерство і ділова активність - дві сторони єдиного процесу керівництва. Лідерство складається з наступних компонентів: лідер, його послідовники, ситуація і завдання, група взаємодіючих людей. При цьому основою лідерства,
 9. 15. поняття та ознаки органу виконавчої влади.
    організаційно відокремлена частина державної управлінського апарату, що здійснює від імені та за дорученням гос-ва відповідні ф-ії і в відповідно наділений компетенцією, структурою і територіальним масштабом діяльності. Ознаки орган управління здійснює функції держави реалізуючи закони та підзаконні акти органів вищого рівня. Наявність компетенції - предмет ведення,
 10. Управління
    структури, підтримання режиму діяльності та реалізацію програми по досягненню мети діяльності. У суспільстві мети управління визначаються інтересами пануючого класу. Структура управління може бути реалізована у вигляді одного з варіантів - анархічного, авторитарного та ієрархічного. Анархічна структура передбачає незалежне існування і боротьбу за виживання всіх ланок системи,
 11. 77. Виконавча влада та її механізм.
    організаційних дій. КМУ - вищий орган виконавчої влади, який координує діяльність центральних (Міністерства та Відомства) і місцевих (місцеві державні адміністрації) органів виконавчої
 12. Демократичний стиль.
    організаційній структурі. Управління через вплив і опору на співробітників. Варіанти: комунікаційний: співробітники можуть висловлювати думку, але повинні слідувати розпорядженням консультативний: керівник викликає працівників на дискусію і слухає, наприкінці дискусії сам приймає рішення спільне рішення: обговорюються проблеми або можливості з працівниками, разом приходять до єдиного рішення
 13. Створення основних організаційних структур соціалістичного табору.
    організаційне оформлення несформованого табору соціалізму на чолі з СРСР. Були створені нові міждержавні структури, що дозволили ще більш посилити роль Радянського Союзу в регіоні. У 1949 р. була створена Рада економічної взаємодопомоги (РЕВ), який замкнув зовнішньоекономічні зв'язки держав на СРСР. У травні 1955 році країни Центральної і Південно-Східної Європи підписали Варшавський договір про
 14. Системний підхід.
    організаційну цілісність. З іншого боку, управління персоналом організації - самостійно функціонуюча і належним чином організована підсистема, в якій функціонують свої об'єкти і суб'єкти управління, складаються свої управлінські відносини, визначаються і реалізуються конкретні завдання з формування, розвитку та раціонального використання людського ресурсу. Одночасно
 15. 8. Державне управління як об'єкт адміністративно-правових відносин: поняття, структура, функції.
    організаційне зміст, з його допомогою досягається регулювання і координація спільної роботи людей; д) є активною і цілеспрямованою, має безпосередніми об'єктами свого впливу галузі економічного, соціального та адміністративно-політичного будівництва; е) здійснюється безперервно і постійно. Змістом державного управління є комплекс функцій, які називаються
© 2014-2022  ibib.ltd.ua