Головна
ГоловнаПолітологіяЗагальні питання політології → 
« Попередня Наступна »
В. А. Ацюковскій, Б. Л. Єрмілов. Короткий політологічний тлумачний словник, 2009 - перейти до змісту підручника

Управління

- функція організованої системи (суспільства), що забезпечує збереження її структури, підтримання режиму діяльності та реалізацію програми з досягненню мети діяльності. У суспільстві мети управління визначаються інтересами пануючого класу. Структура управління може бути реалізована у вигляді одного з варіантів - анархічного, авторитарного та ієрархічного.
Анархічна структура передбачає незалежне існування і боротьбу за виживання всіх ланок системи, які на цю боротьбу витрачають основні зусилля.
Авторитарна структура передбачає жорстку структуру системи і зосередження всіх функцій управління в одному верхній ланці, що робить всю систему не гнучкі.
В ієрархічній структурі управління функції управління розподілені по ієрархічних рівнях організації структури, кожен рівень має свободою вибору дій у межах своїх повноважень, і крім вертикальних зв'язків є горизонтальні зв'язки між ланками одного ієрархічного рівня. Така система є найбільш гнучкою і стійкої.
У суспільстві склалося два типи управління - стихійне (анархічна структура) і свідоме (авторитарна або ієрархічна структура). При стихійному управлінні керуючий вплив на систему є усередненим результатом дії різних сил, що часто суперечать один одному, такий, наприклад, ринок - основний регулятор капіталістичної економіки. Однак стихійне управління витісняється свідомим програмним управлінням, яке при капіталізмі послаблює ринкову стихію, замінюючи її державно-монополістичним регулюванням, а при соціалізмі здійснюється на науковій основі, що передбачає активний процес пізнання суспільних закономірностей і тенденцій розвитку та розробку відповідної програми діяльності.
Державне управління передбачає створення законодавчої владою законів, а виконавчою владою видачу на їх основі командних впливів з відповідним контролем їх виконання.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Управління "
 1. Список використаних джерел
  управлінню: Учеб. посібник для вузів. - М., 1999. Друкер Пітер Ф. Завдання менеджменту в XXI столітті: Учеб. посібник для вузів: Пер. з англ. - М., 2000. Зовнішня торгівля. - 1999. - № 1, 2, 3, 4. Зовнішня торгівля. - 2000. - № 1, 2, 3. Зовнішня торгівля. - 2001. - № 1. Ковальов А. Г. Керівнику про працівника. Практичний аспект вивчення особистості. - М., 1988. Кунц Т., О'Доннел С. Управління: системний і
 2. 8. Рекомендували ЛІТЕРАТУРА ДО КУРСУ "Адміністративне право України"
  управління. Курс лек цій. - М., 1997. 3. Авер'янов Б.В. Функції та організаційна структура органу державного управління. - К, 1984. 4. Авер'янов В.Б. Апарат державного управління: содер жание діяльності та організаційні структури. - К.: На уково думка, 1990. 5. Авер'янов В. Адміністративне право України: доктрінальні ас пекти Реформування / / Право України. - 1998. - № 7. 6.
 3. 1. Поняття виконавчої влади, її зміст і прізнакі.2. Основні функції виконавчої власті3. Основні принципи організації та функціонування виконавчої котельної власті.4. Співвідношення понять "державне управління" і "виконавчої-нительная владу".
  Управління "та" виконав-нительная
 4. 1. Виконавча влада
  управлінню го-державу і суспільством, підпорядкована контролю з боку інших вет-вей влади (законодавчої та судової) і складається у складається в здійсненням спеціально створеними органами держ. влади особливих функцій і встановленої законом компетенції. Ознаки виконавчої влади: 1. Самостійність і взаємозв'язок із законодавчою і судовою гілками державної влади. 2.
 5. 2. Функції виконавчої влади:
  управління, визначення їх функцій і т.д. 5. Правове регулювання діяльності та функціонування со-ответствующих структур. 6. Загальне керівництво і оперативно-розпорядча робота. 7. Координація (узгодження) дій різних органів управ-ління, посадових осіб і організацій. 8. Контроль, тобто перевірка фактичного стану справ для виявив-лення та усунення порушень законів. 9. Облік
 6. 4. Державне управління
  управління в галузях і сферах господарського, соціально-культурного та адміністративно-політичного (пристрої) будівництва. Існує 2 підходи до визначення розуміння державного управління. 1. Широке розуміння - це регулююча діяльність государ-ства в цілому, тобто діяльність з управління представницької (або за-чих) органами влади, органами виконавчої
 7. 1. Адміністративне право
  управління, місцевого самоврядування, в області реалізації уполномо-ченнимі органами та посадовими особами управлінських функцій. Адміністративне право - це управлінське право (право управ-ління). Адміністративне право - це важлива галузь права (система правових норм), яка з метою виконання завдань і здійснення функцій держави регулює суспільні відносини управленче-
 8. У предмет адміністративного права входять наступні групи від-носіння:
  управлінські відносини Вони зустрічаються у сфері організації та функціонування орга-нів, що здійснюють господарське, соціально-культурне, адміністра-активне і політичне будівництво. 2. відносини, що виникають у зв'язку із забезпеченням правової захисту пра-ти прав і свобод громадян Мова йде про так званої адміністративної юстиції. Вона перед-ставлять собою систему судових та інших органів,
 9. 2. Метод
  управлінських відносин може бути зведена до наступного: 1. імперативний Встановлення визначеного порядку дій, припис до дії відповідних умов, належним чином оформлені в адміністративно-правовій нормі. (Метод приписів) недотримання такого порядку не тягне за собою юридичних по-наслідків, на досягнення яких орієнтується норма. Новий Кодекс про
 10. 4. Система адміністративного права
  управління 2. виконавча влада 3. форми державного управління 4. методи державного управління 5. інститут правових актів 6. інститут державної служби 7. інститут адміністративного примусу 8. інститут адміністративної відповідальності 9. інститут адміністративного процесу В Особливу частину входять інститути управління в області еконо-міки, соціально-культурній сфері,
© 2014-2022  ibib.ltd.ua