Головна
ГоловнаЕкономікаЕкономіка природокористування → 
« Попередня Наступна »
Шимова О.С.. Основи екології та економіка природокористування: УцЩ. / О.С. Шимова, Н.К. Соколовський. 2-е вид., Перераб. і доп. - Мн.: БГЕУ. - 367 с., 2002 - перейти до змісту підручника

13.5. Правове регулювання природокористування і природоохоронної діяльності

Основою державного регулювання природокористування є екологічне законодавство, що забезпечує правовий захист природного середовища. Правове регулювання природоохоронної діяльності та раціонального використання 186 природних ресурсів здійснюється в нашій державі на базі сукупності нормативно-правових актів, до яких належать закони Республіки Білорусь, укази, декрети і директиви Президента, постанови і розпорядження уряду, нормативні акти міністерств і відомств, а також міжнародно -правові акти, що регулюють внутрішні екологічні відносини на основі примату міжнародного права.

Екологічне законодавство визначає права та обов'язки організацій, установ, громадських об'єднань та громадян щодо забезпечення умов безпечного проживання на території республіки, а також гарантії прав громадян з боку держави на здорове і сприятливе для життя навколишнє середовище; встановлює компетенцію спеціально уповноважених державних та інших органів у галузі охорони навколишнього середовища, а також ліміти на користування природними ресурсами та платежі за природокористування; визначає екологічні вимоги до господарської та іншої діяльності, особливості контролю та нагляду в галузі охорони навколишнього середовища, заходи та умови покарання за порушення природоохоронного законодавства.

Білоруське природоохоронне законодавство - одне з найстаріших у світі. Початком державного регулювання правових норм природокористування на території Білорусі слід вважати прийняття у 1588 році Статуту Великого князівства Литовського. Протягом 250 років він був чинним законом і становив основу всієї правової системи. У Статуті є розділ десятий "Про пущах, про ловах, про бортних дереві, про озера і луках", вісімнадцять артикулів якого не тільки захищали права феодальної власності, але і були спрямовані на охорону тваринного і рослинного світу від хижацького знищення.

Формування сучасної системи правового регулювання природокористування пов'язане з встановленням радянської влади. Основні види природних ресурсів стали загальнонародною (державної) власністю. Було прийнято чимало адміністративно-правових актів, що відіграли згодом значну роль в природоохоронній діяльності. Серед них - декрети про землю, про ліси, про надра, про рибних ресурсах, про заповідники та ін

Проведення в Білорусі індустріалізації, Велика Вітчизняна війна, повоєнна відбудова народного господарства відгукнулися все зростаючими навантаженнями на навколишнє середовище. У ці роки раціональне використання природних ресурсів розглядалося під кутом зору всебічного прискорення темпів економічного зростання, а посилення їх охорони отодві

187

галось на той час, коли буде створено необхідний економічний потенціал.

Такі негативні явища, як вироблення низки родовищ корисних копалин, вирубка лісів, вилучення родючих земель під несільськогосподарські потреби, забруднення води та повітря, гостро проявилися на всій території СРСР і в Білорусі на рубежі 60-70 - х років і зажадали термінового вирішення проблем охорони природи. У всіх союзних республіках розроблялися правові основи охорони навколишнього середовища. У Білорусі Закон про охорону природи вперше був прийнятий в 1961 р. З'явилися й інші законодавчі акти природоохоронної спрямованості.

Однак екологічне законодавство в колишньому СРСР було по суті склепінням політичних декларацій, рідко підкріплених відповідними механізмами реалізації. І хоча офіційно вважалося, що природоохоронна діяльність в республіці регулювалася Законом "Про охорону навколишнього середовища", Водним і Лісовим кодексами, Кодексами про землю, надра, республіканськими законами про охорону і використання тваринного світу, про охорону здоров'я, про охорону атмосферного повітря, положенням про полюванні, правилами рибальства та іншими законодавчими актами, ряд законів і указів широко публікувався і не поширювався. Багато відповідальні працівники і населення в результаті не знали правових норм в галузі охорони природного середовища. Більшість прийнятих в 70-80-ті роки законодавчих актів нині застаріли і не відповідають зміненої економічної та екологічної ситуації.

У 90-ті роки в Білорусі були зроблені важливі кроки щодо заповнення законодавчого вакууму у сфері екології. Тільки за останні 6 років Парламентом були прийняті в новій редакції 16 найважливіших законів, що відповідають вимогам відбуваються в економіці перетворень. Основу сучасного законодавства в галузі охорони навколишнього середовища і природокористування становлять:

? Конституція Республіки Білорусь (ст. 34, 46, 55) від 15.03.1994 р., з доповненнями та змінами від 24 листопада 1996

;

? Концепція державної політики Республіки Білорусь в галузі охорони навколишнього середовища, затверджена Верховною Радою 06.09.1995 р.;

? Закони Республіки Білорусь:

"Про податок за користування природними ресурсами (екологічний податок)" (1991);

"Про охорону навколишнього середовища" (1992);

"Про державну екологічну експертизу" (1993, в Реді 2000);

188

"Про відходи виробництва і споживання" (1993, в ред. 2000);

"Про особливо охоронюваних природних територіях і об'єктах" (1994, в ред. 2000);

"Про охорону і використання тваринного світу" (1996);

"Про охорону атмосферного повітря" (1997);

"Про промислову безпеку небезпечних виробничих об'єктів" (2000) та ін;

Кодекс Республіки Білорусь про надра (1997);

Водний кодекс Республіки Білорусь (1998);

Кодекс Республіки Білорусь про землю (1999);

Лісовий кодекс Республіки Білорусь (2000).

Важливим кроком у забезпеченні правового захисту природи з'явився Закон Республіки Білорусь "Про охорону навколишнього середовища", який набув чинності в січні 1993 р. Цей закон покликаний забезпечити правові основи природоохоронної діяльності, захист прав людини на сприятливе для його життя і здоров'я середовище проживання, визначити екологічні основи охорони навколишнього середовища в інтересах нинішнього і майбутніх поколінь. У законі визначено роль вищого законодавчого органу держави, уряду і місцевих Рад у виробленні та реалізації екологічної політики, встановлена юридична основа для процесу екологічної експертизи, екологічного моніторингу, виділення природних охоронюваних територій і зон екологічного лиха; передбачено створення цільових фондів для фінансування заходів із захисту навколишнього середовища, введення компенсації за збитки, завдані громадянам внаслідок забруднення навколишнього середовища, що дає право судам розглядати позови громадян або юридичних осіб у зв'язку зі збитком такого роду. Але за минулі з моменту прийняття даного закону роки багато його положення застаріли або вимагають коректування і доповнень, тому Мінприроди та іншими зацікавленими відомствами підготовлено законопроект "Про внесення змін і доповнень до Закону Республіки Білорусь" Про охорону навколишнього середовища ".

Слід зазначити, що 90-ті роки ознаменувалися прийняттям у республіці ряду правових актів, що не мали аналогів у нашій історії. Це пов'язано з формуванням ринкової моделі економіки, проникненням товарно-грошових відносин у сферу природокористування, що дозволяє створити матеріальну зацікавленість суб'єктів господарювання в ресурсозбереженні та охорони навколишнього середовища. Мова йде в першу чергу про закони, що регламентують введення платності природокористування: "Про платежі за землю" (1991), "Про податок за користування природними ресурсами (екологічний податок)" (1991), "Про відходи виробництва та споживання "(2000).

189

Новим," ринковим "законом, який створив юридичні передумови для розвитку всіх форм власності та господарювання на землі, раціонального її використання та охорони, з'явився закон "Про право власності на землю" (1993). Законом "Про внесення змін і доповнень до Закону Республіки Білорусь" Про право власності на землю "(1997) розширено коло суб'єктів приватної власності на землю. Тепер земля в Білорусі може бути у приватній власності не тільки громадян республіки (для ведення особистого підсобного господарства, будівництва і обслуговування житлового будинку, садівництва і дачного будівництва), але і у власності юридичних осіб, у тому числі зарубіжних, якщо на цій землі розташовуються приватизовані даними особами виробничі об'єкти або об'єкти з надання послуг.

Парламентом розглядається ще ряд законопроектів, а в рамках Союзу Білорусі та Росії ведеться робота з гармонізації законодавств з охорони навколишнього середовища і соціальний захист громадян, постраждалих від катастрофи на ЧАЕС. Так, розробляються проекти Закону Союзної держави "Про охорону навколишнього середовища", а також єдиної концепції Закону "Про соціальний захист населення, постраждалого внаслідок катастрофи на ЧАЕС".

Безсумнівно, законотворчість останніх років є кроком вперед у справі правового регулювання природоохоронної діяльності. Разом з тим чинне законодавство і раніше страждає зайвою декларативністю, відсутністю необхідних механізмів реалізації прав громадян на сприятливе середовище проживання, на отримання повної інформації про її стан, на відшкодування шкоди, заподіяної здоров'ю. Крім того, ринкові перетворення в економіці диктують необхідність розробки нових правових норм, що забезпечують дотримання екологічних вимог при приватизації об'єктів державної та комунальної власності; прийняття законів про екологічне страхування, про відшкодування шкоди, заподіяної екологічними правопорушеннями; внесення змін до банківського законодавства в частині кредитування діяльності, пов'язаної з впливом на навколишнє середовище, та ін

Порушення природоохоронного законодавства суб'єктами господарювання або окремими громадянами тягне за собою адміністративну, дисциплінарну, матеріальну і навіть кримінальну відповідальність з обов'язковим відшкодуванням завданих природному середовищу шкоди.

В області природокористування найбільш поширеними є заходи адміністративної відповідальності - штрафи, попередження, заборони (тимчасове закриття пред

190

прийнятті або заборона на користування природними ресурсами). Відповідно до Кодексу Республіки Білорусь про адміністративні правопорушення до таких належать посягання на державну власність, порушення прав державної власності на землю, надра, води, ліси, тваринний світ, а також дрібне розкрадання державного або громадського майна. Адміністративними правопорушеннями вважаються також невикористання земель; недотримання вимог природоохоронного режиму їх використання; порушення правил землекористування в районах, що зазнали радіоактивного забруднення; псування земель; порушення вимог щодо охорони надр; недотримання правил водокористування, незаконна порубка і пошкодження дерев і чагарників, збір рослин, занесених до Червоної книги, та ін

Дисциплінарна відповідальність передбачається за невиконання або неналежне виконання особами своїх посадових обов'язків, що призвело до порушення природоохоронного законодавства без нанесення значної шкоди станом природного середовища або здоров'ю громадян. До заходів такої відповідальності відносяться догани, позбавлення премій, пониження в посаді і т.п. Накладення дисциплінарного стягнення не звільняє порушника від відшкодування матеріального збитку, якщо такий утворився в результаті скоєного порушення.

Матеріальна, або майнова, відповідальність порушників природоохоронного законодавства складається у відшкодуванні шкоди, заподіяної їх неправомірними діями. Підприємства відшкодовують завдані збитки за спеціальними таксами або відповідно до загальних норм цивільного законодавства на підставі рішення суду за позовом потерпілої сторони.

До кримінальної відповідальності притягуються суб'єкти, винні у нанесенні значної шкоди природному середовищу, що спричинила загибель людей або особливо великі матеріальні втрати. Конкретні склади екологічних злочинів встановлені в Кримінальному кодексі Республіки Білорусь (ст. 263-284), зокрема, умисне знищення або пошкодження особливо охоронюваних природних об'єктів; порушення вимог екологічної безпеки при проектуванні, розміщенні, будівництві або в процесі експлуатації промислових чи інших об'єктів, що спричинило смерть, або захворювання людей, або заподіяння шкоди в особливо великому розмірі; псування землі, порушення правил охорони надр; забруднення або засмічення вод; забруднення, знищення або пошкодження лісу та ін До осіб, які вчинили подібні злочини, можуть застосовуватися такі заходи впливу, як обмеження або позбав

191

ня волі, виправні роботи, конфіскація майна, позбавлення права займати певні посади та інші види покарань, передбачені законодавством.

З метою вдосконалення правового регулювання раціонального природокористування в 1990 р. створена Білоруська природоохоронна прокуратура, діяльність якої сконцентрована на проблемах охорони навколишнього середовища. Прокуратура здійснює вищий нагляд за виконанням природоохоронного законодавства, дотриманням законності при розгляді кримінальних справ у сфері екології народними судами, забезпеченням відшкодування шкоди за рахунок винних і т.д.

 Важливу роль у припиненні правопорушень у сфері екології грають служби контролю та громадські організації, однак тільки заходи заборонного характеру не вирішать проблему збереження нашої природного середовища. Величезне значення в її вирішенні має виховання громадян у дусі дбайливого ставлення до багатств природи як до національного надбання, поваги до законів, якими вони охороняються, нетерпимості до фактів марнотратного ставлення до ресурсів природи. Наявна у нас правова основа природоохоронної діяльності потребує як у забезпеченні її економічними механізмами реалізації, так і в створенні мережі безперервної екологічної освіти, виховання і просвіти громадян. Тільки в цьому випадку можна розраховувати на дієвість правового захисту природного середовища. 

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "13.5. Правове регулювання природокористування і природоохоронної діяльності"
 1.  Раціональне природокористування - основа екологічної безпеки людства. Природоохоронне законодавство
    природокористування - основа екологічної безпеки людства. Природоохоронне
 2. ПИТАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ підготовки
    правове регулювання раціонального лесоіспользо-вання. 22. Особливо охоронювані природні території та об'єкти, їх роль у збереженні біологічного різноманіття Білорусі. 23. Роль мінеральних ресурсів у відтворювальному процесі. Загальна характеристика і класифікація корисних копалин. 24. Оцінка мінеральних ресурсів Білорусі. Основні шляхи раціонального
 3. Питання длc підготовки до заліку з дисципліни «Природокористування» 1.
    регулювання взаємовідносин виробництва з навколишнім середовищем. 19. Екологічні витрати: поняття, структура. 20. Поняття економічного збитку від забруднення навколишнього Середовища. 21. Економічна ефективність природоохоронних витрат: поняття, категорії витрат. 22. Методи оцінки економічного збитку від забруднення навколишнього Середовища. 23. Розрахунок ефективності природоохоронних витрат. 24.
 4. 13.3. Особливості управління природокористуванням на перехідному до ринку етапі
    правового механізму. Останній передбачає застосування таких інструментів, як екологічне законодавство, прогнозування і планування природокористування та природоохоронної діяльності, ліцензування природокористування, нормування якості навколишнього середовища, лімітування обсягів викидів забруднень та ін Адміністративні методи управління природокористуванням передбачають також
 5. 14 1.4. Функції і завдання еколого-економічних досліджень і навчального курсу "Основи екології та економіка природокористування"
    правового захисту природного середовища; - системи спостереження, обліку і контролю в галузі охорони навколишнього середовища; - фінансування і кредитування природоохоронних заходів; - економічного стимулювання раціонального природокористування та природоохоронної діяльності. У завдання курсу "Основи екології та економіка природокористування" входить вивчення
 6. Шимова О.С.. Основи екології та економіка природокористування: УцЩ. / О.С. Шимова, Н.К. Соколовський. 2-е вид., Перераб. і доп. - Мн.: БГЕУ. - 367 с., 2002

 7. В.В.Арбузов, Д.П.Грузін, В.І.Сімакін. ЕКОНОМІКА природокористування та природоохоронної. Навчальний посібник. Пенза. - 251с., 2004
    природокористування та охорони навколишнього середовища з урахуванням факторів стану компонентів природи та екологічного мислення людини. Наведено методологія визначення капітальних вкладень в природоохоронні заходи, методологія експлуатаційних витрат средозащіт-ного призначення, основні принципи визначення плати за користування водою, землею і за викиди забруднюючих речовин. Даються
 8. ЛІТЕРАТУРА
    природокористування. - Пенза: МНЕПУ, 2000 - 90 с. 7. Арбузов В.В. Онов економіки природокористування та природоохорони. - М.: Екологія, 2003 - 261 с 8. Арский Ю.М., Данилов-Данільян В.І. та ін Екологічні проблеми: що відбувається, хто винен, що робити? - М.: МНЕПУ, 1997 - 329 с. 9. Бобильов С.М., Ходжаєв. Економіка природокористування. - М.: ТЕИС, 1997 - 273 с. 10.
 9. СПИСОК аналізований ЛІТЕРАТУРИ
    природокористування. Ростов-на-Дону: Видавництво «Фенікс»,
 10. 14.3. Облік і аналіз природокористування і охорони навколишнього середовища
    правовий статус природних ресурсів. Крім того, кадастр відображає характер змін стану ресурсів під впливом природних і антропогенних факторів, рекомендації по раціоналізації використання ресурсів і необхідним заходам їх охорони. Основними принципами формування системи природно-ресурсних кадастрів є забезпечення вимог комплексного природокористування, повної
 11. ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ
    природокористуванням. У процесі виробництва природокористування може бути раціональним і нераціональним. У першому випадку воно забезпечує нормальні умови життєдіяльності людини, запобігає можливі шкідливі впливи на навколишнє природу і розумно регулює освоєння її ресурсів. Нераціональним природокористування виявляється тоді, коли природне середовище під впливом
 12. § 2. Суб'єкти та об'єкти екологічного права
    правове регулювання в сфері охорони навколишнього середовища, облік та соціально-економічну оцінку природних ресурсів, видає ліцензії на комплексне природокористування та виконує інші владні повноваження. Об'єктами екологічних правовідносин є природні екологічні системи, озоновий шар атмосфери, земля та її надра, поверхневі і підземні води, атмосферне повітря, ліси та інша
 13. 12.1. Формування системи еколого-економічного прогнозування і планування
    правовими та виховними заходами. Відповідно в Білорусі була розроблена і прийнята Республіканська комплексна програма охорони навколишнього середовища (програма "Екологія") на 1991-1995 рр.. і на перспективу до 2000 г. Розвиток кризових явищ в економіці Білорусі, припинення фінансування ряду екологічних програм із загальносоюзних фондів не дозволило у повному обсязі виконати цю
 14. ЗАБРУДНЕННЯ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ТА ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ЛЮДСТВА
    природокористування під час ведення сільськогосподарських робіт, порушення землі в процесі будівництва і гірських виробок. Забруднення вод відбувається в результаті скидання в річки, озера і моря стічних вод. Забруднення Світового океану відбувається під час попадання у води нафти і нафтопродуктів. Вважається, що 1/3 поверхні Світового океану покрита масляною плівкою. Забруднення атмосфери
© 2014-2022  ibib.ltd.ua