Головна
ГоловнаЕкономікаЕкономіка природокористування → 
« Попередня Наступна »
Шимова О.С.. Основи екології та економіка природокористування: УцЩ. / О.С. Шимова, Н.К. Соколовський. 2-е вид., Перераб. і доп. - Мн.: БГЕУ. - 367 с., 2002 - перейти до змісту підручника

14.1. Сутність і завдання моніторингу навколишнього середовища

Отримання об'єктивної інформації про природне середовище і характер антропогенних впливів на неї вимагає постійного спостереження та контролю за станом навколишнього середовища.

Моніторинг навколишнього природного середовища - це постійні, безперервні комплексні спостереження за її станом - забрудненням, природними явищами, які відбуваються в ній, а також оцінка і прогноз стану навколишнього природного середовища та її забруднення. У систему моніторингу входять спостереження за станом природних середовищ: повітряного середовища, поверхневих вод та водних екосистем, геологічного середовища і наземних екосистем.

Моніторинг стану природних ресурсів включає спостереження і контроль за станом атмосферного повітря, водних, мінерально-сировинних і біологічних ресурсів; результати його включаються до галузеві кадастри природних ресурсів.

За змістом розрізняють кілька видів моніторингу:

? біосферний (глобальний) - стеження за загальносвітовими процесами і явищами в біосфері Землі і попередження про виникаючі екстремальних ситуаціях;

? медичний (санітарно-токсикологічний) - спостереження і контроль за показниками якості навколишнього середовища людини, дотримання яких забезпечує умови, сприятливі для життя і безпечні для здоров'я; прогноз стану здоров'я населення в умовах багатофакторного впливу навколишнього середовища;

? імпактних - спостереження за природними процесами і явищами, а також їх змінами під впливом антропогенних факторів в особливо небезпечних для стану природного середовища районах і точках:

- надзвичайних ситуацій (при загрозі та виникненні аварій, катастроф, стихійних лих, епідемій);

- локальний (спостереження за впливом на навколишнє середовище промислових об'єктів або окремих джерел);

? біологічний - стеження за біологічними об'єктами (рослинністю і тваринним світом) за допомогою біоіндикаторів, найчастіше на базі біосферних заповідників;

? базовий (фоновий) - стеження за общебіосфернимі, в основному природними, явищами без накладення на них регіональних антропогенних впливів.

Об'єктами спостереження і контролю є атмосферне озон, сейсмічний режим на території країни, фізичні явища і фактори (акустичні, вібраційні, інфразвукові, електромагнітні);

? екологічний.

Екологічний моніторинг вимагає більш детального аналізу. Це моніторинг навколишнього середовища, при якому, по-перше, забезпечується постійна оцінка екологічних умов середовища проживання людини та біологічних об'єктів, а також оцінка стану та функціональної діяльності екосистем, по-друге, створюються умови для визначення коригувальних дій у тих випадках, коли цільові показники екологічних умов життя не досягаються.

Головна мета екологічного моніторингу полягає в забезпеченні сучасним і достовірною інформацією системи управління екологічною безпекою. Він орієнтований також на

4 О [Дімава Н Соколовський

193

192

інформаційне обслуговування конкретних проектів, міжнародних угод у сфері охорони навколишнього середовища. Основними завданнями екологічного моніторингу є спостереження за джерелами і факторами антропогенного впливу, за станом природного середовища та відбуваються в ній процесами, оцінка фактичного стану природного середовища, прогноз її динаміки та стану в майбутньому.

Як складові екологічного моніторингу розглядаються підсистеми:

- моніторинг атмосферного повітря, який являє собою систему регулярних спостережень, проведених за певною програмою для збору та накопичення даних в цілях оцінки стану повітря і прогнозу змін у майбутньому;

- моніторинг гідросфери - система регулярних спостережень за станом поверхневих і підземних вод з метою збору та накопичення результатів для оцінки стану і прогнозу змін у майбутньому;

- моніторинг земель (грунтів) - система регулярних спостережень за станом земельного фонду, грунтів і грунтового покриву з метою отримання об'єктивної та повної інформації про зміну параметрів їх стану для прийняття рішень щодо захисту земельних угідь від негативних впливів;

- радіаційний моніторинг - система тривалих і регулярних спостережень з метою оцінки і прогнозу зміни в майбутньому радіаційного стану атмосферного повітря, поверхневих і підземних вод, грунту.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 14.1. Сутність і завдання моніторингу навколишнього середовища "
 1. Рівні моніторингу навколишнього середовища та його організація
  Ефективність будь-якої системи (виду) моніторингу багато в чому визначається його організацією, що представляє собою складну, багатопланову задачу. Насамперед, складність організації моніторингу залежить від його рівня. Моніторинг навколишнього середовища може охоплювати локальні території (район, область) - локальний рівень, окремі регіони (округи) - регіональний рівень, а земну кулю в цілому -
 2. ДИНАМІКА СТАНУ рослинного і тваринного світу, СУШИ, РИБНИХ РЕСУРСІВ. МОНІТОРИНГ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
  Найважливішим питанням стратегії регулювання якості навколишнього природного середовища (ОПВ) є питання створення системи, здатної визначати найбільш критичні джерела та фактори антропогенного впливу на здоров'я населення і навколишнє природне середовище, виділяти найбільш уразливі елементи і ланки біосфери, схильні такому впливу. Такою системою визнана система моніторингу
 3. Запитання длc підготовки до заліку з дисципліни «Природокористування» 1.
  Предмет і завдання курсу «Природокористування». 2. Сутність категорій природокористування. 3. Поняття про раціональному природокористуванні. 4. Принципи раціонального природокористування. 5. Поняття про охорону навколишнього Середовища. 6. Біосфера, як область взаємодії суспільства природи. 7. Поняття «ноосфера» та її специфіка. 8. Поняття екосистеми. Класифікація екосистем за ступенем
 4. § 95. ЕКОЛОГІЧНИЙ МОНІТОРИНГ
  Для ефективного використання «силових» механізмів впливу на природокористувачів необхідно постійно отримувати інформацію про стан навколишнього середовища. Ця інформація виходить в ході екологічного моніторингу. Екологічний моніторинг (від латинського слова монітор - той, хто нагадує, попереджає) - це система стеження за процесами, що відбуваються в екосистемах,
 5. 13.1. Управління природокористуванням: сутність, методи, функції
  Управління природокористуванням - це діяльність держави щодо організації раціонального використання та відтворення природних ресурсів, охорони навколишнього середовища, а також щодо забезпечення режиму законності в еколого-економічних відносинах. 173 Механізм управління природокористуванням об'єднує методи, функції та організаційні структури (органи управління). Методи
 6. ВИДИ МОНІТОРИНГУ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
  Моніторинг стану навколишнього середовища передбачає постійне спостереження за процесами, що відбуваються в природі і техносфери, з метою передбачення змін їх якості, погіршення середовища проживання людини , деградації біосфери. Залежно від конкретних цілей, завдань, об'єктів спостереження розрізняють кілька видів моніторингу. Так, наприклад, існує поняття загального моніторингу, об'єктом
 7. ПИТАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ підготовки
  1. Предмет, методологія та завдання курсу «Основи екології та економіка природокористування». 2. Основи загальної екології, найважливіші поняття, закони і принципи екології. 3. Характеристика біосфери та її структурних одиниць. 4. Поняття екологічного фактора, типи організації живої речовини, екосистема і біогеоценоз. 5. Функції і завдання економіки
 8. Г) ПРЕДСТАВЛЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ОЦІНКИ.
  ОВНС не є особливим видом діяльності і її результати відображаються нарівні з іншими в складі проектної документації. Вони можуть бути представлені таким чином: * у вигляді "укладення про вплив на ОС до розділу проекту" Охорона ОС "(при невеликому очікуваному впливі); * у вигляді" Заяви про вплив на ОС "у формі спеціального додатку до розділу" Охорона ОС " (при
 9. 1.1 Цілі викладання дисципліни.
  Основна мета курсу - познайомити учня з основними законами взаємодії людини і навколишнього середовища. В основу дисципліни ставиться поняття дуалістичності людини - її біологічного і соціального начала. У процесі вивчення дисципліни коротко повторюються основні терміни дисципліни "Загальна екологія". Студент знайомиться з основними етапами антропогенезу, екологічними особливостями
 10. 14.4. Екологічна безпека РБ
  екологічною безпекою називається стан захищеності життєво важливих інтересів особистості, суспільства і навколишнього природного середовища від загроз, що виникають в результаті антропогенного впливу. Важливим параметром оцінки екологічної безпеки є якість життя, яке може бути оцінено величиною валового національного продукту (ВНП), що припадає на душу населення. За
© 2014-2022  ibib.ltd.ua