Головна
ГоловнаЕкономікаЕкономіка природокористування → 
« Попередня Наступна »
Шимова О.С.. Основи екології та економіка природокористування: УцЩ. / О.С. Шимова, Н.К. Соколовський. 2-е вид., Перераб. і доп. - Мн.: БГЕУ. - 367 с., 2002 - перейти до змісту підручника

14.6. Державна екологічна експертиза та контроль

Важливою організаційно-правовою формою контролю у галузі природокористування і охорони навколишнього середовища є державна екологічна експертиза. Їй передувало введення обов'язкової процедури оцінки впливу на середовище (ОВС) господарської діяльності в індустріально розвинених країнах світу.

Найбільш закінчені методологічні та організаційні принципи ОВС були розроблені в США. Екологічна експертиза проектів в США введена в господарську практику після прийняття в 1969 р. закону про національну політику у відношенні навколишнього середовища. Вона проводиться при будівництві нових виробничих об'єктів і стосується в цілому прийняття урядовими органами таких господарських рішень, які втягують досить великі капіталовкладення. Наприкінці 80-х років на міжнародному рівні приймаються Конвенція про оцінку впливу на навколишнє середовище в транскордонному контексті, інші документи, що регламентують порядок підготовки і прийняття екологічно значимих рішень у сфері господарської діяльності. Процедура обов'язкової екологічної експертизи введена практично у всіх розвинених і в багатьох країнах, що розвиваються світу.

Кінцевою завданням екологічної експертизи є складання висновку про вплив на навколишнє середовище, на підставі якого робиться висновок про екологічну безпеку та доцільності реалізації проекту. Одна з головних цілей проведення відповідних досліджень полягає в тому, щоб зробити аналіз стану навколишнього середовища складовою і невід'ємною частиною техніко-економічного обгрунтування проекту. Витрати на ОВС в індустріально розвинених країнах становлять в середньому 1% від кошторисної вартості проекту і близько 25% витрат на науково-дослідні і дослідно-конструкторські роботи.

Зарубіжний досвід свідчить про високу економічну ефективність екологічної експертизи. За даними МБРР,

'209

можливе підвищення вартості проектів, пов'язане з проведенням ОВС і наступним урахуванням в робочих проектах екологічних обмежень, окупається в середньому за 5-7 років . Включення екологічних факторів у процесі прийняття рішень ще на стадії проектування виявляється в 3-4 рази дешевше подальшої доустановки очисного обладнання.

Державна екологічна експертиза в країнах СНД введена з метою визначення екологічної обгрунтованості концепцій, схем розвитку і розміщення продуктивних сил, запланованій господарської чи іншої діяльності, правильності та достовірності виконання замовником оцінки впливу цієї діяльності на довкілля, природні ресурси і здоров'я населення. Визначається оптимальність обраного варіанту господарського рішення, а також екологічна безпека нової техніки, технології, матеріалів і речовин, у тому числі ввозяться з-за кордону. Державна екологічна експертиза носить обов'язковий характер і передує прийняттю господарських рішень. Відкриття фінансування робіт за всіма проектами і програмами здійснюється тільки за наявності позитивного висновку експертизи.

Законами Республіки Білорусь "Про державну екологічну експертизу" (1993) та "Про внесення змін і доповнень до Закону Республіки Білорусь" Про державну екологічну експертизу "(2000) визначаються цілі експертизи, її місце в системі прийняття рішень, встановлюється загальний порядок організації та проведення експертизи, обумовлюються права та обов'язки сторін. Проведення державної екологічної експертизи покладено на органи Міністерства природних ресурсів і охорони навколишнього середовища, в його системі функціонує спеціалізована інспекція з державної екологічної експертизи проектів. У структурі обласних, Київського міського комітетів природних ресурсів та охорони навколишнього середовища також є відділи по державній екологічній експертизі проектів. Поряд з державною екологічною експертизою законом передбачається можливість проведення громадської, яка здійснюється науковими колективами, громадськими об'єднаннями з їх ініціативи. Висновки громадської екологічної експертизи враховуються органами, які проводять державну екологічну експертизу.

Щорічно спеціалізованими експертними підрозділами органів державного управління з природних ресурсів і охорони навколишнього середовища Білорусі розглядається близько 4500 проектних матеріалів на будівництво, реконструкцію і технічне переозброєння об'єктів хозяйствен

210

ної діяльності.

Із загальної кількості розглянутих екологічною експертизою документів приблизно 30% не проходять узгодження за низької якості екологічного обгрунтування проектованих об'єктів. Державна екологічна експертиза є досить ефективним важелем реалізації державної екологічної політики, і найбільш важливо, що з її допомогою закладається основа екологічно безпечного ведення господарської діяльності в майбутньому.

Система заходів з контролю та нагляду за станом навколишнього природного середовища отримала назву екологічного контролю. Основні завдання екологічного контролю , відповідно до Закону Республіки Білорусь "Про охорону навколишнього середовища" (1992), полягають у забезпеченні дотримання юридичними особами та громадянами вимог законодавства країни в галузі охорони навколишнього середовища. Екологічний контроль поділяється:

- на державний;

- відомчий;

- виробничий;

- громадський.

Державний контроль має своїм завданням забезпечити дотримання затверджених в установленому порядку стандартів (правил, норм) і ефективність проведення робіт з вивчення, раціонального використання і охорони всіма користувачами природних ресурсів. Його функції покладено (в межах їх компетенції) на місцеві Ради депутатів, виконавчі і розпорядчі органи, органи державного управління з природних ресурсів і охорони навколишнього середовища. Відомчий контроль здійснюється республіканськими органами державного управління та об'єднаннями з метою забезпечення виконання підвідомчими підприємствами та організаціями планів і заходів з охорони навколишнього середовища. Виробничий контроль проводить екологічна служба підприємств, організацій та інших господарських суб'єктів. Громадський контроль має право здійснювати громадські об'єднання, трудові колективи з метою перевірки виконання вимог Закону "Про охорону навколишнього середовища".

211

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "14.6. Державна екологічна експертиза та контроль "
 1. Контрольні питання
  державного екологічного управління в Російській Федерації? Список літератури Федеральний закон« Про охорону навколишнього середовища »від 10 січня 2002 р. № 7-ФЗ / / Відомості Верховної Ради України. 2002. № 2. Ст. 133. Федеральний закон «Про охорону атмосферного повітря» / / Відомості Верховної Ради України. 1999. № 18. Ст. 2222.
 2. 14.2. Екологічна експертиза та ОВНС
  державною експертизою можлива громадська екологічна експертиза. Для діючих виробництв зараз вводиться процедура екологічного аудиту (відповідно до вимог ГОСТів, ідентичних міжнародним стандартам) та визначають систему екологічного (природоохоронного) управління підприємством. Вони не носять обов'язкового характеру, але відсутність відповідних сертифікатів про
 3. XVTII. Судово-екологічна експертиза
  екологічна шкода? 128 129 Рожков С. Л. Конфліктні ситуації при отриманні зразків для порівняльного дослідження. Збірник наукових праць МВШМ «Удосконалення діяльності органів внутрішніх справ в умовах судово-правової реформи», Москва, 1990 Савенко В. Г. та ін Поширені наркотичні засоби, Москва, 1992 Сербулов А. М. Рекомендації про призначення
 4. I. Криміналістична експертиза 1. Судово-технічна експертиза документів
  експертиза 1. Судово-технічна експертиза
 5. § 2. Суб'єкти та об'єкти екологічного права
  державним страхуванням громадян та іншими заходами. Законодавством встановлені обов'язки громадян: брати участь в охороні навколишнього середовища, дотримуватися норм природоохоронного законодавства та інші заходи. Участь юридичних осіб у екологічних правовідносинах передбачає виконання ними цілого низки природоохоронних заходів. Так, при розміщенні підприємств забезпечується
 6. Вступна частина акта експертизи
  експертизи.
 7. А.А.Горелов. СОЦІАЛЬНА ЕКОЛОГІЯ - М. - 275 с., 1998

 8. IV. Судово-наркологічна експертиза
  експертизи на тілі підозрюваного (обвинуваченого) слідів внутрішньовенних ін'єкцій. Судово-наркологічні експертизи виробляються фахівцями обласних наркологічних диспансерів Міністерства охорони здоров'я
 9. Каткова Т. В. Кожевников Г. К.. Судові експертизи. СБ питань. / Ін-т внутрішніх справ. - Харків: «Оригінал», ІМП «Рубікон ». - 144 с. - (Б-ка слідчого)., 1994
  експертизам. Оскільки даний посібник носить справоч ¬ ний характер, укладачі не ставили перед собою завдання висвітлення проблем, пов'язаних з умовами і порядком призначення та проведен ¬ ня експертиз. Ці питання детально викладені ¬ ни в спеціальній літературі, список якої приведений в кінці
 10. Тема 26. Методика розслідування екологічних злочинів.
  екологічних злочинів . Особливості проведення первинних слідчих дій по справах про екологічні злочини. Взаємодії слідчого з фахівцями на початковому етапі розслідування. Особливості проведення подальших слідчих дій по справах про екологічні злочини. Контрольні питання: У чому полягає роль спеціальних пізнань у розслідуванні
 11. 13.3. Особливості управління природокористуванням на перехідному до ринку етапі
  державної екологічної політики. До таких важелів належать:? рентні платежі;? платежі за використання природних ресурсів і забруднення навколишнього середовища (екологічний податок);? компенсаційні виплати за вилучення природного ресурсу з цільового використання або погіршення його якості в результаті виробничої діяльності;? штрафи за порушення
 12. ЗМІСТ
  експертизи. 20-33 Виробництво експертизи. 33 -43 Оцінка експертного висновку. 43-56 Звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку з його вікової неосудністю і припинення кримінальної справи.
 13. 1. Екологічний контроль:
  державної ЕЕ. Правовим наслідком негативного висновку державної ЕЕ є заборона реалізації об'єкта ГЕЕ. 2. Принцип наукової обгрунтованості, об'єктивності та законності висновків ГЕЕ розглядається в законах у зв'язці і означає, що ЕЕ і ОВНС являють собою науково-дослідний процес і повинні проводитися на сучасному науково-технічному рівні , з
 14. 13.1. Управління природокористуванням: сутність, методи, функції
  державного примусу;? економічні - створюють безпосередню матеріальну зацікавленість суб'єктів господарювання у виконанні необхідних екологічних заходів, рішень органів управління у сфері природокористування;? соціально-психологічні - методи морального стимулювання, які реалізуються за допомогою заходів як заохочувального характеру, так і
 15. § 2. Методи і структура судово-психологічної експертизи
  експертиза повинна проводитися сучасними науково-психологічними методами. Результати експертного дослідження повинні бути достовірні і верифіковані - доступні для перевірки і оцінки слідчим і судом. Висновок судово-психологічної експертизи як джерело докази, повинно бути викладено письмово і в необхідному законом порядку, що передбачає певну його форму,
 16. 2. Реєстраційні формальності
  державні мита, розміри яких визначаються Положенням про мита за патентування від 12 серпня 1993 р
 17. 4. Експертиза та приймання технічної документації
  державній експертизі містобудівної та проектно-кошторисної документації "проекти на будівництво, реконструкцію, розширення і технічне переозброєння підприємств, будівель і споруд в Російській Федерації (надалі - проекти будівництва) незалежно від джерел фінансування, форм власності до їх затвердження підлягають державній експертизі в Головному управлінні
© 2014-2022  ibib.ltd.ua