Головна
ГоловнаЕкономікаЕкономіка природокористування → 
« Попередня Наступна »
Шимова О.С.. Основи екології та економіка природокористування: УцЩ. / О.С. Шимова, Н.К. Соколовський. 2-е вид., Перераб. і доп. - Мн.: БГЕУ. - 367 с., 2002 - перейти до змісту підручника

17.1. Економічний збиток від забруднення і виснаження природного середовища

Найважливішою умовою ефективного функціонування екологічної сфери є забезпечення обов'язкового відшкодування суб'єктами господарювання збитків від антропогенного впливу на природне середовище, вираженого у вартісній формі. Для встановлення розмірів компенсацій збитків від забруднення і виснаження природного середовища необхідна його економічна оцінка.

Строго кажучи, цей збиток виявляється не тільки в недоотриманої продукції та інших матеріальних втрати, а й у втратах нематеріальних цінностей. Кожне природне благо - це не тільки засіб виробництва і середовище проживання, які можна компенсувати матеріальними витратами і працею людини, а й унікальне утворення, яке часто невоспроизводимость і незамінне. Дуже важко оцінити, у що обійдеться суспільству втрата мальовничих місць відпочинку, бальнеологічних об'єктів, представників флори і фауни і т.п.

Забруднення і виснаження навколишнього середовища в результаті антропогенної діяльності завдає шкоди, умовно кажучи, трьом сферам: станом екологічних систем, господарським об'єктам і здоров'ю людей. Виходячи з цього, розрізняють три види шкоди: екологічний, економічний і соціальний.

251

Екологічний збиток характеризується порушеннями, які виникають в природних системах. Несприятливі наслідки для них можуть наступити навіть при незначних відхиленнях від оптимального стану, а при досягненні критичного рівня відбуваються незворотні зміни в екосистемах.

Під економічним збитком звичайно розуміють виражені в грошовій формі фактичні або можливі втрати народного господарства, зумовлені погіршенням екологічної ситуації внаслідок антропогенної діяльності.

Соціальний збиток - це збиток, що наноситься насамперед здоров'ю людей забрудненим повітрям, екологічно неблагополучними продуктами харчування, питною водою поганої якості, шумами і т.п. Все це веде до зростання захворюваності людей, скорочення тривалості життя, погіршення умов праці й відпочинку населення та життєдіяльності в цілому.

Очевидно, що екологічний та соціальний ущерби не підлягають абсолютно точної кількісної оцінки, теоретичні ж і практичні дослідження з оцінки економічного збитку від забруднення навколишнього середовища почали проводитися в колишньому СРСР на рубежі 60-70-х років.

Узагальнюючи існуючі підходи до оцінки економічного збитку, можна схематично представити його у вигляді двох складових: натуральних втрат у грошовому вираженні і витрат на ліквідацію негативних наслідків або заміну деградованих ресурсів. Розмір натурального збитку (Р,), а також витрати на ліквідацію його впливу на господарську діяльність (2) визначають величину економічного збитку (17).

У загальному вигляді цю залежність можна представити таким чином:

і = 1 (Р "видання). (17.1)

До числа натуральних втрат належать передусім пряме руйнування природного ресурсу і прямий збиток, який несе економіка внаслідок такого руйнування. Наприклад, знищення грунту при відкритому видобутку корисних копалин, при відведенні сільськогосподарських земель під будівництво промислових об'єктів, під водосховища і т.п. На жаль, ці процеси мають у нас стійку тенденцію до зростання. Так, в Білорусі за період 1985-1999 рр.. площі сільгоспугідь зменшилися на 230 тис. га, Це обумовлено перевищенням площ відводів земель для несільськогосподарських цілей і внутрішньогосподарського будівництва над введенням в обіг нових земель, а також радіоекологічної обстановкою в районах, постраждалих від катастрофи на ЧАЕС. Великий збиток понесло сільське господарство внаслідок Чорнобильської катастрофи-252 фи, яка призвела до забруднення більш 1,6 млн га сільгоспугідь та вибуття з сільгоспобігу 265,4 тис. га. Зростаюча інтенсивність ведення сільськогосподарських робіт, порушення правил зберігання і нераціональне використання нафтопродуктів, мінеральних добрив та засобів захисту рослин також призводять до небажаних екологічних і економічних наслідків. Промисловими розробками в Білорусі порушено 46,6 тис. га земель, з яких 11,3 тис. га відпрацьовані і підлягають рекультивації. Величину економічного збитку від вибуття земель з сільськогосподарського обороту можна оцінити виходячи з вартості 1 м3 грунту і площі втрачених земель або вартості врожаю, недоотриманого з даної території з урахуванням фактору часу.

До прямих втрат призводить знищення лісів від пожеж, порубок, забруднення повітря. Значний збиток завдається в нашій республіці лісовими пожежами, якими лише за рік піддається, як правило, більше 1 тис. га лісових площ, а в 1999 р. пожежі охопили 4215 га лісу, при цьому згоріло і було пошкоджено 104,3 тис. м3 лісу на корені.

Прямий збиток наноситься мешканцям водойм при будівництві гребель, що не дають прохідним рибам підніматися у верхів'ї для нересту; при забрудненні водних об'єктів шкідливими речовинами; в результаті зменшення вмісту кисню у воді внаслідок теплового забруднення водойм і розвитку синьо- зелених водоростей.

Серйозно підірвано рибні запаси у водоймах Білорусі. За останні п'ять років улови риби у всіх природних водоймах скоротилися на 12,5%, в озерно-товарних господарствах - на 25, у водосховищах - на 25%.

До прямих втрат відносяться втрати різних видів матеріалів: металів - від прискореної корозії в умовах агресивного середовища; пошкодження облицювання будівель внаслідок забруднення повітря; втрати цінних елементів та відходять газами, стічними водами, шлаками, відвалами і т .

д. З майже 24500000 т промислових відходів, що утворилися в 1999 р. в республіці, було утилізовано лише 16,7%. Основна частина невикористаних відходів видалена на полігони і шламонакопичувачі підприємств (80,5%), решта - вивезені на полігони твердих побутових відходів (ТПВ), залишені на територіях підприємств, спалені, злиті в каналізацію, водойми або вивезені в несанкціоновані місця. Сьогодні в республіці накопичилося близько 700 млн т відходів, перелік яких містить близько 800 найменувань. Економічний збиток від втрати "багатств другого кола", що містяться в цих відходах, обчислюється мільйонами рублів.

Крім прямих втрат (натурального збитку), економічний збиток включає, як зазначалося вище, і витрати, викли

253

емие необхідністю ліквідації наслідків забруднення або виснаження природного середовища. Їх величина визначається витратами на компенсацію негативних впливів цього впливу на різні господарські об'єкти. Це насамперед витрати на створення очисних споруд та їх роботу. Величина їх значно змінюється в залежності від передбачуваної ступеня очищення: у міру її підвищення витрати на очисні споруди зростають прогресивно. Так, на цукрових заводах для досягнення повного очищення води необхідно затратити коштів у 100 разів більше, ніж для забезпечення очистки на 30%.

У промисловості економічний збиток може визначатися також витратами на відшкодування недоотриманого продукції в результаті негативного впливу на навколишнє середовище (наприклад, зниження виробництва продукції в лісовій промисловості через скорочення або загибелі місцевих лісових ресурсів), додатковими витратами на ремонт та утримання основних фондів, що зазнали прискореного зносу в зоні забруднення і т.п.

Зниження врожайності сільськогосподарських культур і продуктивності тваринництва на забруднених територіях викликає додаткові витрати на закупівлю цієї продукції в інших районах.

Збиток у комунальному господарстві через забруднення середовища можна розглядати як додаткові витрати на прибирання вулиць, більш часту фарбування будівель, їх ремонт тощо

У складі витрат, що викликаються дією забрудненого середовища, повинні враховуватися і витрати, викликані вторинним забрудненням (від спалювання відходів, їх проникнення в навколишнє середовище в процесі зберігання і т.п.).

Таким чином, економічний збиток є комплексною величиною і складається з ущербов, що наносяться окремими видами реципієнтів * від забруднення різних природних середовищ - повітряного басейну, водних джерел, земель, лісових екосистем та ін

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "17.1. Економічний збиток від забруднення і виснаження природного середовища "
 1. ДОДАТОК 35 Коефіцієнт значущості Z i при виконанні дорожніх робіт
  природного середовища протиожеледними засобами --- 1,0 - 10. Забруднення природного середовища забезпечують засобами --- 0,9
 2. Запитання длc підготовки до заліку з дисципліни «Природокористування» 1.
  Економічного збитку від забруднення навколишнього Середовища. 21. Економічна ефективність природоохоронних витрат: поняття, категорії витрат. 22. Методи оцінки економічного збитку від забруднення навколишнього Середовища. 23. Розрахунок ефективності природоохоронних витрат. 24. Поняття екологічної програми. Значення і зміст екологічних програм, їх класифікація. 25. Джерела фінансування
 3. 3.1. Збиток від забруднення навколишнього природного середовища
  економічним збитком, заподіюється народному господарству забрудненням навколишнього середовища. Витрати щодо попередження впливу забрудненого середовища на реципієнтів при забрудненні водойм включають витрати на розведення стоків, на використання більш сучасних способів очищення води при водопідготовці, на перенесення водозабору або переміщення водоспоживачів до більш чистим водним джерелам, на
 4. ПИТАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ підготовки
  економічного розвитку. 8. Класифікація природних ресурсів (природна, господарська, екологічна, ринкова). 9. Природно-ресурсний потенціал, його вплив на ефективність суспільного виробництва, розвиток і розміщення продуктивних сил. 10. Економічна оцінка природних ресурсів: сутність, функції, завдання. 11. Теоретичні основи і
 5. АНТРОПОГЕННИЙ ВПЛИВ І ГЛОБАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ БІОСФЕРИ. ПОНЯТТЯ ЗАБРУДНЕННЯ ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА. ДЖЕРЕЛА ЗАБРУДНЕННЯ БІОСФЕРИ. ЗАБРУДНЕННЯ ПРИРОДНИХ ВОД, атмосферу, грунт.
  Шкоди довкіллю, аж до її деградації; 2. стрімкий і неконтрольований природний приріст населення; 3. нестача продовольства і злидні в слаборозвинених країнах; 4. виснаження сировинних і енергетичних джерел і розвиток технологічних систем, що забруднюють природу; 5. зростання агресивності середовища, скорочення озонового шару, радіоактивне забруднення; 6.
 6. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО У ГАЛУЗІ ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
  економічного розвитку, в яких заходи по боротьбі з деградацією навколишнього середовища зовсім або майже зовсім не здійснюють насамперед унаслідок надзвичайної бідності; 2) країни з низьким рівнем економічного розвитку, в яких природоохоронні заходи якщо і проводяться, то тільки за допомогою міжнародних організацій та зарубіжних інвестицій; 3) країни з середнім рівнем
 7. 2.4.1. Загальні установки з оплати забруднення навколишнього середовища викидами, скидами, твердими відходами
  економічних методів управління природоохоронною діяльністю постановою Ради Міністрів РФ від 9 січня 1991 року № 10 були затверджені тимчасові нормативи плати за викиди (скиди, розмі- щення відходів) забруднюючих речовин у природне середовище та порядок застосування нормативів плати на території Росії. У 1993 році були затверджені Міністерством охорони навколишнього середовища та природних
 8. II Взаємозв'язок економічних і екологічних проблем
  економічних та екологічних проблем має здійснюватися у взаємозв'язку. Стан навколишнього середовища надає безпосередній вплив на потенційні можливості розвитку економіки країни і, в свою чергу, залежить від ступеня розвитку продуктивних сил і науково-технічного прогресу (НТП). Рис. 1 Взаємозв'язок проблем екології та економіки При вирішенні економічних проблем
 9. ЗАБРУДНЕННЯ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ТА ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ЛЮДСТВА
  економічно розвинених країн і деякі країни, що розвиваються почали проводити державну екологічну політику. Були прийняті природоохоронні закони, створені державні органи з охорони навколишнього середовища. Але для проведення екологічної політики необхідні зусилля всього світового співтовариства. В системі ООН існує спеціальна програма по захисту навколишнього середовища. У цій роботі беруть
 10. 3.4 Ефективність атмосфероохоронного заходів на регіональному рівні
  економічних втрат від тимчасової втрати працездатності у зв'язку із захворюваністю населення від забруднення атмосфери. Спочатку методом рахунку визначається збиток від втрати працездатності за один день хвороби однієї людини, а потім - від загального числа днів хвороби всього населення, що проживає в зоні впливу забруднення. Основними складовою економічних втрат від невиходу на роботу
 11. 4. Моніторинг
  збиток. У Уатм. а + Ув Р + Узем У + УнедрЛ - Економічний збиток від маси всіх видів викидів, що надходять у природне середовище. У = у-8 - / - М - відвернена екологічний збиток за забруднення атмосфери. У - перекладної коефіцієнт 8 - показник відносної небезпеки забруднення території: 8 = 10 для курортів, заповідників; 8 - для зон відпочинку. / - Коефіцієнт, що враховує
 12. 3.6 Оцінка збитку від забруднення грунтів і земель
    економічного району згідно прілож.28; 25 - підвищувальний коефіцієнт за забруднення земель відходами несанкціонованих звалищ; К - те ж, що й у формулі
 13. Тема 11. ЕКОНОМІЧНА І СОЦІАЛЬНА ЕФЕКТИВНІСТЬ Природоохоронні заходи
    економічний - фактичні або можливі втрати народного господарства виражені в грошовій формі, обумовлені погіршенням екологічної ситуації внаслідок антропогенної діяльності; соціальний - збиток, що наноситься здоров'ю людей в результаті забруднення навколишнього середовища. Він підрозділяється на надолужуваних (вимірюваний у вартісних показниках) і непоправний; сукупний
 14. ЛІТЕРАТУРА
    економічний та інвестиційний потенціал. - М., 1999 - 278 с. 3. Трабзон В.Є., Кремер А.І. Методичні питання економіки енергоресурсів. - М.: Вища школа, 1990 - 190 с. 4. Арбузов В.В. Охорона природи та ресурсозбереження в будівництві. - Пенза, ПДАБтаА, 1994 - 146 с. 5. Арбузов В.В. Економіка природоохорони. - Пенза: МАНЕБ, 2000 - 246 с. 6. Арбузов В.В., Мартинова Н.М.
 15.  Модуль 8 "Основи неоекології" - Геоекологія. Забруднення навколишнього середовища
    середовища
 16. В.В.Арбузов, Д.П.Грузін, В.І.Сімакін. ЕКОНОМІКА природокористування та природоохоронної. Навчальний посібник. Пенза. - 251с., 2004
    економічних і екологічних проблем, визначено показники ефективності природокористування і охорони навколишнього середовища з урахуванням факторів стану компонентів природи та екологічного мислення людини. Наведено методологія визначення капітальних вкладень в природоохоронні заходи, методологія експлуатаційних витрат средозащіт-ного призначення, основні принципи визначення плати
 17. § 94.ЕКОЛОГІЧЕСКОЕ ПРАВО
    шкоди природі, поділяються на екологічні проступки і злочини. Провини завдають природі менший збиток, ніж злочину (вилов без дозволу 1-2 осетрів - провина, вилов 10-20 осетрів - злочин). Відповідно, у складі екологічного права розрізняють адміністративне законодавство, при якому екологічний правопорушник карається штрафами в адміністративному
© 2014-2021  ibib.ltd.ua