Головна
ГоловнаЕкологіяЗагальна екологія → 
« Попередня Наступна »
Воронков Н. А.. Екологія загальна, соціальна, прикладна: Підручник для студентів вищих навчальних закладів. Посібник для вчителів. - М.: Лгар. - 424 с., 1999 - перейти до змісту підручника

1.1. Що вивчає соціальна та прикладна екологія

«Соціальна та прикладна екологія» є природним продовженням «Загальної екології». Її зміст орієнтоване насамперед на розгляд та аналіз питань і проблем, що обумовлюються людською діяльністю і особливо в той період, коли людина, за висловом В. І. Вернадського, став діяти як потужна геологічна сила. Цей період в геологічних масштабах часу, як відомо, вкрай нетривалий, але виключно значущий за результатами дії на середу, що населяють її організми і біосферу в цілому. Він пов'язаний в основному з промисловою революцією, що почалася 150-200 років тому і особливо з останніми 20-30 роками науково-технічної та інформаційної революцій. Саме з цього часу термін «екологія» став широковживаним і орієнтованим на людину та середовище її проживання.

У «Загальної екології» основна увага приділяється природним (абіотичних і біотичних) факторам, їх дії в природних екосистемах. У «Соціальної та прикладної екології» розглядаються насамперед антропогенні фактори, специфіка їх дії в природних, природно-антропогенних та соціальних системах.

Завдання соціальної та прикладної екології не обмежуються тільки констатацією тих змін в навколишньому світі, які людина вільно чи мимоволі в нього привносить. Не менш важливі пошуки науково обгрунтованих шляхів і методів попередження цих змін або їх нейтралізації. Важлива реальна оцінка технічних, організаційних, економічних, моральних та інших засобів, підходів і методів вирішення екологічних проблем.

Відомо, наприклад, що якщо б кожен житель Землі споживав стільки продовольства, скільки споживає середній американець, то його вистачило б не більше ніж на 2 млрд. населення. Це ж відноситься і до інших ресурсів. Вклад США в забруднення середовища також не порівнянний з чисельністю населення.

Маючи в своєму розпорядженні 6% світового населення, США споживають більше енергії, ніж 2/3 населення Землі, що проживає в країнах, що розвиваються. Енергетика ж є одним з найважливіших забруднювачів середовища. Ясно, що якби всі країни раптом досягли рівня США за способами і обсягами виробництва продукції на душу населення, то біосфера навряд чи б витримала обрушилася на неї навантаження.

Зі сказаного, однак, не можна робити висновок, що рішення сучасних екологічних проблем можливе лише через сохраненіетого уров! ш життя, який характерний для країн, що розвиваються. Руйнування середовища в цих країнах теж прискорюється через вибухового зростання чисельності населення і використання примітивних технологій. Прес на середу тут обумовлений прямим знищенням природних екосистем (наприклад, тропічних лісів), швидким виснаженням грунтів від надмірної їх експлуатації та низького рівня агротехнічної культури.

Викладене свідчить, що необхідні пошуки інших, часто нетрадиційних шляхів вирішення екологічних проблем і виживання людства. Це можливо в основному через узгодження людиною своєї діяльності (її екологізації) з можливостями природи за двома напрямками:

1) технологічному - через розробку нових і вдосконалення наявних технологій відповідно до екологічних законам, правилам і принципам;

2) соціальному - через більш досконале (раціональне) споживання виробленої продукції. При цьому пріоритетним критерієм має стати не стільки багатство, скільки соціально, біологічно і екологічно обгрунтовані норми.

Ефективність вирішення цих та інших питань прямо залежить від того, якою мірою вживані заходи узгоджуються з законами загальної екології. Люди повинні усвідомити той парадоксальний факт, що саме вони - єдині розумні істоти на Землі - стали загрозою життя та існування біосфери в цілому - Тієї біосфери, функціонування і стійкість якої протягом декількох мільярдів років забезпечувалися узгодженої діяльністю багатьох нерозумних живих істот.

95

94

У цьому зв'язку протиріччя між людиною і середовищем її проживання не можуть бути зняті без грунтовних і різнобічних екологічних знань і без серйозних економічних витрат. Є, наприклад, дані, що нейтралізація результатів негативною діяльності людини в біосфері, що накопичилися тільки за останні 20 років, вимагає витрат, рівень яких перевищує цінності, вироблені світовим співтовариством протягом року. Такі компенсаційні витрати з кожним роком збільшуються, а коло питань, що розглядаються в соціальній та прикладної екології, розширюється. У самому загальному плані їх можна об'єднати в три розділи:

1) специфіка людини як біосоціальної виду, його місце і роль в біосфері і в екосистемах, масштаби впливу на середовище;

2) екологічні проблеми, породжувані діяльністю людини, їх зміст, причини і наслідки;

3) існуючі та прогнозовані шляхи і засоби вирішення екологічних проблем.

З цього далеко не повного перерахування завдань і проблем даного розділу екології випливає, що він тісно пов'язаний не тільки із загальною екологією, але також з комплексом соціальних (культура, економіка, соціологія, демографія), природних (біологія, хімія, географія) і прикладних (природокористування, енергетика, містобудування тощо) наук і навчальних дисциплін.

Основні процеси та викликані ними проблеми цього екологічного блоку перебувають у стані динаміки. Їх вивчення вимагає постійного поповнення новими матеріалами. Не виключена ймовірність уточнення або перегляду сформованих поглядів і уявлень.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 1.1. Що вивчає соціальна та прикладна екологія "
 1. Воронков Н. А.. Екологія загальна, соціальна, прикладна: Підручник для студентів вищих навчальних закладів. Посібник для вчителів. - М.: Лгар. - 424 с., 1999

 2. § 3. СТРУКТУРА ЕКОЛОГІЇ
  вивчає пристосування організмів до умов середовища і їх сукупності - популяції (один вид) і екосистеми (багато різних видів). Загальна екологія вивчає і найбільшу екосистему нашої планети - біосферу. Прикладна екологія. Включає багато наук, які розробляють технології раціонального природокористування та охорони природних ресурсів. Головними науками прикладної екології є
 3. Шимова О.С.. Основи екології та економіка природокористування: УцЩ. / О.С. Шимова, Н.К. Соколовський. 2-е вид., Перераб. і доп. - Мн.: БГЕУ. - 367 с., 2002

 4. ВИСНОВОК
  вивчає відносини навколишнього середовища і всього одного біологічного виду - людини розумної. Стан природних ресурсів Російської Федерації, на жаль, підтверджує прогнози Ламарка і Мальтуса. За ступенем порушення водойм, лісів, грунтів, за рівнем забруднення середовища і, як наслідок, станом здоров'я населення Росія гіршу сторону відрізняється від економічно розвинених країн.
 5. Некос В.Е.. Основи загальної екології та неоекології: навчальний посібник. Програмні та проблемні лекції для студентів спеціальності 7.0708 Екологія Частина I, - Харків., 1998

 6. Миркин Б.М., Наумова Л.Г., Ибатуллин У.Г.. Екологія Башкортостану: Підручник для середніх професійних навчальних закладів. Вид. 2-е, додатк. - Уфа., 2005

 7. 2.1 Лекційний курс.
  Вивчаються в лекційному курсі Кількість годин лекцій Кількість годин семінарів Форми контролю 1 2 3 4 5 1. Введення в дисципліну "Екологія людини". 2 лютого Кр 2. Еволюційна екологія роду людина. 2 лютого Кр 3. Еволюція виду людина розумна. 2 лютого Кр 4.
 8. 1.2. Структура сучасної екології
  вивчає глобальні зміни на нашій планеті, які відбуваються в результаті господарської діяльності людини і природних явищ (наприклад, внаслідок зміни сонячної активності). Лісова екологія - вивчає способи використання ресурсів лісів (деревина, промислові тварини, ягоди та ін.) при їх постійному відновленні і роль, яку відіграють ліси в підтримці водного
 9. Н. М. ЧЕРНОВА. Лекції з загальної екології. Довідкові матеріали до курсу «Екологія Москви і сталий розвиток». - М., 2009

 10. 2.Напрям екології
  що проблеми можуть бути усунені шляхом технологічної реорганізації та модернізації, що закони природи не можуть і не повинні заважати науково-технічному прогресу. 2. Біоцентріческого або екоцентричний підхід - людина лише одна з форм життя, і як біологічний вид значною мірою залишається під контролем головних екологічних законів і у своїх взаєминах з природою змушений і повинен
 11. Далекосхідний державний технічний Університет (ДВПИ їм . В.В. Куйбишева. Контрольна робота / Екологія популяції, екологія співтовариств (сінекологія), 2008

 12. 12. Визначте, чи має місце логічне (таксономічне) поділ поняття або розчленування предмета на частини (мереологічного поділ):
  прикладну екологію. Біоекологія ділиться на екологію рослин, екологію тварин, екологію мікроорганізмів, екологію водних організмів. Виробництво може бути рентабельним або нерентабельним. Рік ділиться на зиму, весну, літо і осінь. Прості судження діляться за якістю на позитивні і
 13. А.А.Горелов. СОЦІАЛЬНА ЕКОЛОГІЯ - М. - 275 с., 1998

 14. СУЧАСНИЙ СТАН ЕКОЛОГІЇ ЯК комплекной СОЦІАЛЬНО-ПРИРОДНОГО НАУКИ Про ВЗВАМООТНОШЕНІЯХ ОРГАНІЗМІВ. ЗМІСТ, ПРЕДМЕТ, ОБ'ЄКТ І ЗАВДАННЯ ЕКОЛОГІЇ.
  що завдання екології різноманітні. У загальнотеоретичному плані це: * Розробка загальної теорії стійкості екологічних систем; * Вивчення екологічних механізмів адаптації до середовища; * Дослідження регуляції чисельності популяцій; * Вивчення біологічного різноманіття та механізмів його підтримки; * Дослідження продукційних процесів; * Дослідження процесів, що протікають в
 15. Лекція 1. Введення в дисципліну "Екологія людини".
  що її вже не можна розглядати тільки як частина біології. Одна з функції екології в сучасному пізнанні полягає в тому, що вона є сполучною ланкою між природними і суспільними науками. Іноді в засобах масової інформації і в популярній літературі екологія ототожнюється з охороною природи. Це не зовсім вірно. Екологія - теоретична основа охорони природи і
© 2014-2021  ibib.ltd.ua