Головна
ГоловнаCоціологіяЗагальна соціологія → 
« Попередня Наступна »
Тощенко, Жан Терентійович. Тезаурус соціології: темат. слов.-довід. / Під ред. Ж.Т. Тощенко. - М.: ЮНИТИ-ДАНА. - 487 с., 2009 - перейти до змісту підручника

Етносоціодогія

У найзагальнішому вигляді етносоціологія вивчає процеси і явища ^ розкривають сутнісні риси і специфіку прояву національного в суспільстві і ступінь його впливу на всі сфери соціально-економічного, політичного і духовного життя. Так як практично у світі не залишилося однонаціональних держав, етнічні проблеми стали характерними для всіх без винятку країн. Тільки вони проявляють себе по-різному. Так, в XX в. розпалися багатонаціональні держави (спочатку Ав-стро-Угорщина, Британська імперія, потім СРСР, Югославія, Чехословаччина). Ряд країн відчуває серйозні міжетнічні потрясіння (Індія, Індонезія, Цейлон, багато держав Африки). Активізувалися іноетнічних групи в країнах, в яких довгі роки не виявлялася міжнаціональна напруженість: у Канаді (особлива позиція французьких жителів провінції Квебек), в Іспанії (діяльність басскіх сепаратистів), в Бельгії (протистояння фламанцев і валлонців). Більш того, загострилися етнічні протиріччя в країнах, які здавна вважалися багатонаціональними, але мають у своєму складі різні етнічні групи (у Франції, Туреччини). У поєднанні з релігійними ці протиріччя наклали серйозний відбиток на повсякденне життя і привели до трагедій в Північній Ірландії, Пенджабі (Індія), колишньої Югославії.

Поворот до етнонаціональних проблем відбувається в глобальному масштабі. Досить сказати, що у війнах і збройних конфліктах вага етнічного чинника в 1984-1989 рр.. досяг, за даними Т. Райта, половини (15 з 30), в той час як за весь період нового часу з 1496 по 1983 р. тільки 86 з 240 війн характеризувалося тим або іншим ступенем етнічної нетерпимості. Аналіз реальної ситуації показує, що питома вага етнічних зіткнень і збройних конфліктів в найближчому майбутньому буде зростати.

У світовій та вітчизняній соціології існує чимало спроб уточнити предметне поле спеціальної соціологічної теорії, яка отримала назву «етносоціологія». Очевидно, що даний науковий напрямок має на меті дослідження (вивчення, аналіз) етнонаціональних відносин в широкому сенсі цього слова, пов'язаного з виникненням, розвитком і функціонуванням етнічних спільнот - від рас до малих етнічних груп, від народів, що мають багатомільйонне населення, до невеликих, нечисленних національних спільнот, які налічують кілька десятків або сотень людей, від етносоціальних відмінностей всередині одного народу до таких специфічних явищ, як діаспора - спільності людей, що живуть за межами свого етнічного оточення.

У трактуванні змісту етносоціо-логії існує ряд принципово відрізняються один від одного концепцій.

Довгий час панувала приморський діалістская теорія, яка виводила сутність етнічного як генетично заданого, зумовленого природою, на що потім нашаровується соціальна реальність з усіма її суперечностями. До середини XX в. все більшого поширення стала отримувати конструктивіст - кая концепція ^ яка все більше і більше орієнтується на те, що етнічне задається середовищем, процесом розвитку людини в системі певних суспільних відносин, що етнічність є продукт середовища, ідей і виховання, а не генетично заданих ознак. В даний час робляться спроби сконструювати ще одну концепцію - модерністську, яка абсорбує окремі положення як примордіалізму, так і конструктивізму і на цій основі пояснює як генетично опосередковані, так і соціально придбані характеристики етнічності.

Але всі ці концепції так чи інакше використовують такі поняття, як «етнос», «народ», «нація», «етнічність», «етнічне (національне) (само) свідомість».

Під етносом розуміється дуже широке коло суспільних явищ і процесів, які відбуваються в більшості країн світу і реалізуються в самих різних вимірах.

По-перше, етнос вивчається як реальне життя, свідомість і поведінку основних рас, існуючих у світі - білої, жовтої, чорної (європеоїдної, монголоїдної та негроїдної). Спірним залишається питання, чи можна населення тихоокеанських островів вважати расою. Але навіть якщо зупинитися тільки на трьох названих, ми не можемо ігнорувати факт їх не тільки біологічних, а й соціальних відмінностей і також тих проблем взаємодії, які реально існують між ними, особливо виявляються в спільного життя в одній країні, в одній державі.

По-друге, кожна з рас підрозділяється на групи народів, а ті, в свою чергу, на ще більш дробові частини. Так, біла раса складається з романської, кельтської, іберійської, балтійської та слов'янської груп народів, які в свою чергу складаються з носіїв тих конкретних рис і особливостей етнонація-нальної життя, що дозволяє вважати їх єдиним народом або нацією. Кожен з них має як деякі загальні, так і специфічні характеристики, що відрізняють їх життя, побут, звичаї від аналогічних і споріднених народів. Так, слов'янська група включає в себе росіян, українців, білорусів, чехів, поляків, болгар, сербів та ін

По-третє, етнос нерідко ототожнюється з конкретним народом (нацією), кожен з яких має унікальні риси і ознаки, що відрізняють їх один від одного. Вони класифікуються за величиною: великі народи, нечисленні народи. Не менш значима їх характеристика за ступенем зрілості їх економічного і політичного життя, розвиненості культури, мови, прихильності до традицій і звичаїв, що пов'язано з можливостями їх автономного існування.

По-четверте, народи, особливо великі, нерідко складаються з етнічних груп, які, зберігаючи багато спільного між собою, мають специфічні відмінності. Іноді етнічні відмінності продиктовані релігійними відмінностями (православні серби, католики хорвати і мусульмани боснійці, які проживали в недавньому минулому в одній країні, представляли і єдиний народ). Їх існування нерідко обумовлено історичними та культурними особливостями розвитку (бретонці, корсиканці, нормандці у Франції, шотландці, уельсьці (валлійці) і англійці у Великобританії, саксонці і баварці в Німеччині і т.д.). Особливо це характерно для народів, які ще в недавньому минулому зберігали спадщина родоплемінних зв'язків. Так, казахська нація підрозділяється на три жуза - великий, середній і малий; чеченці - на 12 тейпов (пологів). Таке внутрішньоетнічних поділ характерно і для таджиків, узбеків, киргизів, багатьох народів Кавказу.

І нарешті, етнос представлений таким феноменом, який все більше і більше проявляє себе - це діаспори, тобто етнонаціональні групи, які живуть у відриві від ареалу розселення основний (значною) частини народу, але зберігають контакти між собою і підтримують свою національну культуру, мову, традиції і звичаї.

Але всі ці рівні і видове різноманіття поняття «етнос» тільки тоді грає роль, коли етносоціологія зосереджує свою увагу на таких аспектах, які не розглядаються, не аналізуються ніякий інший наукою, а саме: суспільна свідомість і поведінку людей в їх етнічному ламанні та функціонування в певному соціальному середовищі.

Що стосується поняття «нація», то варто нагадати, що в наукову та політичну лексику це шару увійшло в XIX в., В період становлення національних держав у Європі. Особливо значною була дискусія про сутність і роль націй, що пройшла в кінці XIX - початку XX в. з ініціативи австрійських вчених і політиків. Справа в тому, що в умовах клаптикової Австро-Угорщини, населеної в той час німцями, угорцями, румунами, сербами, словаками, поляками, українцями та італійцями, як ні в якому іншому державі Західної Європи, гостро стояло питання про такий феномен, як етнонаціональні особливості різних народів і проблемі їх співіснування і узгодження інтересів. Саме в цей період і була сформульована ідея, яка знайшла своє втілення в марксизмі: нація - це історично сформована спільність на базі єдності території, економічного життя, загального культурного простору, що виражається в духовній близькості, мовою, спільності спільного життя.

Однак життя внесло корективи в це визначення, коли, з одного боку, став осмислюватися досвід функціонування східних націй і, з іншого боку, виникло різноманіття етно-національних проблем, по-іншому проявили себе в XX в .

Як трактувати людину, яка не знає рідної мови, але вважає себе представником цієї нації? Як пояснити асиміляційні процеси, етнічну міграцію, загострилося почуття національної ідентичності, менталітету?

Це призвело до того, що в сучасній, в тому числі і вітчизняною, науці поняття нації трактується по-різному: по-перше, як держава-нація, в якому відповідно до англо-американської традиції согражданство означає національність (В.А. Тишков, 1993), по-друге, як певне співтовариство, яке формується на основі спільності мови, культури з урахуванням високого рівня розвитку економічного і політичного життя («німецька школа», марксистська трактування нації), по-третє , як принцип самоідентифікації, визнання приналежності до певної групи, що володіє єдиним етнічним самосвідомістю. Всі ці точки зору відображають особливості або особливі характеристики такого суспільного феномена, як нація. При трактуванні поняття «нація» необхідно виходити з того, що процес виникнення, розвитку та формування націй треба розглядати, як і всю соціальну реальність, в контексті історичного розвитку. Складність цього розуміння пов'язана з тим, що в ході розвитку діяли і продовжують діяти, частково накладаючись один на одного, різні тенденції освіти, укрупнення і функціонування етно-національних спільнот. Якщо на першому етапі в період родоплемінних відносин відбувався процес консолідації та складання великих етнічних спільнот з дрібних, то на другому етапі в період становлення капіталізму нації і народності формувалися на основі спільності економічного життя на певній території, що супроводжувалося становленням спільної мови і культури. Це і понині триває не тільки в країнах Африки, Азії та Латинської Америки, а й в Європі (М.Н. Руткевич, 1998).

Ряд дослідників вважає, що є й третя тенденція, яка пов'язана з зростанням ролі держави у функціонуванні етнонаціональних груп і спільнот, в регулюванні економічного і соціального життя, у розвитку освіти і культури (AB Дмитрієв, 1995) .

У спробі подолати різночитання і різноманітність трактувань «нація» в пов-носоціологіі все частіше стало вживатися поняття «народ», яке стало ставитися до будь етнонаціональної групі незалежно від її кількісного складу, ступеня розвиненості культури, наявності державності і території. Це означає, що всі без винятку нації, народності, етнічні групи набувають однакове не тільки наукове, а й політико-правове звучання, яке відкидає диференціацію в оцінці народів, ставить їх в однакове соціальне становище, усуваючи відчуття ними ущербності, неповноцінності, обмеженості, особливо коли це стосується нечисленних народів і національних меншин. Сказане, до речі, не скасовує раніше вживаних понять «нація», «народність», «національність», а лише збагачує їх, характеризуючи його багатозначність, багатоаспектність, різноманітність етнічного чинника.

Особливе значення для понятійного апарату Етносоціологія мають поняття (етно) націонал'ное (само) свідомість і етнічне поведінку. Перше містить у собі (за аналогією з суспільною свідомістю) знання про своє етнічне походження, історії свого народу, національної приналежності, етнічні потреби та інтереси; етнічні мотиви; етнічні установки, етнічні цінності та ціннісні орієнтації. Кожен з цих компонентів заслуговує окремого, грунтовної розмови, але в даному випадку ми обмежимося тільки згадуванням їх актуальності і значущості. Що стосується етнічного поведінки, то його індикатором можуть бути дії, що переслідують досягнення цілей, реалізацію мотивів, установок, інтересів, мають виражений етнонаціональний відтінок.

Ще одне ключове поняття соціології - етносреда, тобто етнонаціональ-ве оточення, образи якого можуть бути досить різноманітні і які припускають аналіз цього середовища на макро-, мезо-та мікрорівнях.

Нарешті, до основних понять пов-носоціологіі можна також віднести такі поняття, як етнічність, націоналізм та ін

Особливе місце в обгрунтуванні етно-соціології займає група вітчизняних учених , які у своїх роботах реалізують єдність історичного і соціологічного підходу (Ю.В. Арутюнян, Л. Дробижева, М.Н. Губогло, А.А. Су-соколів і ін), і які з 1960-х рр.. здійснили ряд унікальних дослідних проектів. Саме їх дослідження, а також дослідження В.І. Бойко, В.М. Іванова розкрили багато тривожні симптоми, які з'явилися задовго до розпаду СРСР і свідчили про дозріванні прихованих напруженостей (наприклад, відтік російськомовного населення з республік, який, зокрема з Грузії, почався ще наприкінці 1970-х рр.., А не на рубежі 1980 - 1990-х рр..).

Виходячи з багаторічної дослідницької практики, цими вченими було запропоновано визначення предмета соціології, яке можна прийняти за вихідне. «Предмет етносоціології - вивчення соціальних аспектів розвитку і функціонування етнічних груп, їх ідентичності, інтересів і форм самоорганізації, закономірностей їх колективної поведінки, взаємодій етнічних груп, взаємозв'язків особи, включеної в ці групи, і соціального середовища» (Ю.В. Арутюнян, Л . М. Дробижева, AA Сусоколов, 1999).

 При розгляді національних проблем дослідники дуже часто обмежувалися аналізом показників економічного і соціально-культурного розвитку націй і народностей і надзвичайно мало звертали увагу на ті аспекти національних відносин, які самим безпосереднім чином пов'язані зі сприйняттям людьми об'єктивної реальності, з суперечностями в національній самосвідомості. Інакше кажучи, якщо форма (об'єктивні показники) національного розвитку отримала відоме освітлення і розробку, то змістовний компонент інтерпретувався досить своєрідно: в основному давалися кількісні характеристики загальноосвітнього рівня, етно-політичного, культурного і професійного життя. Проте ні в теорії (в соціології), ні на практиці не був своєчасно помічений і оцінений зростання національної самосвідомості. За певних умов саме у сфері свідомості (а згодом і в поведінці) виникає можливість появи націоналізму і шовінізму, що представляють по своїй суті деформацію політичного і духовного компонента національних відносин, що породжує одне з облич етнічного егоїзму - прагнення забезпечити привілеї своєму народу за рахунок інших.

 Все це дозволяє зробити висновок, що предметом Етносоціологія (що корелює з предметом соціології загалом) стають національну самосвідомість і етнічне поведінка, опосередковані конкретно-історичними умовами (соціальним середовищем) їх функціонування.

 Етнонаціональні проблеми завжди посідали особливе місце в історії Росії. У царській Росії представників одних народів відносили до інородців, за іншими не визнавали права на самостійне існування їхньої культури і навіть самоназва, третій були позбавлені можливості мати писемність, свою мову, свою літературу.

 У цьому сенсі рішення національного питання в Радянській Росії після 1917 р. і в 1920-х рр.. можна вважати істотним зрушенням щодо визнання прав всіх без винятку народів. Він приніс певні плоди, створивши умови для довіри влади, що стало основою для вирішення економічних і соціальних проблем в галузі національних відносин. Були здійснені заходи з розвитку національних культур, створення писемності багатьох національних меншин. Цікавим, але, на жаль, загубленим, було різноманіття у вирішенні національної державності і культурної автономії: аж до середини 1930-х рр.. існували не тільки республіки і округи, а й національні райони і навіть волості (сільради), численні національно-культурні центри. Однак у цей же період були прийняті положення, які зіграли роль детонатора в руйнуванні багатонаціональної держави, і особливо такі правові акти, як право націй на самовизначення, аж до відділення, а також жорстка регламентація і централізації всіх аспектів економічного і політичного життя.

 На території сучасної Росії живуть представники понад 190 націй, народностей і етнічних груп (згідно з переписом 2002 р.). На початку XX в. вони володіли різною вихідною базою - від життя в умовах патріархальної організації господарства до капіталістичних економічних відносин. Відповідно великим був розрив і в рівні культури. Різноманітність звичаїв, традицій доповнювалося серйозними розходженнями в залученні до досягнень людської цивілізації. На уклад життя впливали релігійна обстановка, історичне минуле, мовні особливості, ступінь розвиненості контактів з іншими націями і народностями. Специфіка виявлялася і в побуті, стилі ведення домашнього господарства, в одязі, начиння, в сімейних відносинах.

 Все це різноманіття громадських зв'язків всередині кожної нації, народності та етнічної групи та між ними утворювало самі різні відтінки, типи та форми національних і міжнаціональних відносин.

 Водночас спільна життєдіяльність не могла не породжувати проблеми, протиріччя.

 У 1990-і рр.. багато аналітиків поклали провину за розпад СРСР на етнічні конфлікти, зліт націоналізму і шовінізму, на прорахунки в національній політиці, на створення національно-державних (республіки) і національно-територіальних утворень (національні області та округу). При цьому посилалися на досвід США, що уособлюють «плавильний казан»: все прибувають представники інших націй піддавалися асиміляції і перетворювалися на членів однієї нації, якої не знала історія - американської. Однак ставити знак рівності між досвідом СРСР і досвідом США неспроможне.

 В умовах Росії більшість народів мало свою історію, свою територію, свою мову і культуру, багато з них налічували тисячолітні традиції. Помилка полягала не стільки в тому, що за Конституцією СРСР 1936 р. була створена чотиричленна система національно-державного будівництва: союзна республіка, автономна республіка, автономна область і національний округ, як у тому, що в міру величезних індустріальних перетворень в країні, в результаті великий міграції та соціальної мобільності була найсерйознішим чином видозмінена етнічна карта. І потрібно було приводити видозміни у відповідність з реальністю, а не консервувати їх, відкладаючи вирішення на потім. Крім того, реальна спільне життя націй і народів була далеко не безпроблемною. Головні прорахунки національної політики полягали в тому, що суперечності ігнорувалися, соціальні болячки заганялись вглиб, ховалися. Відносно окремих народів допускався свавілля, вирішення багатьох перспективних питань відкладалося або імітувалося.

 Не втратили особливу значимість пов-нонаціональние процеси на пострадянському просторі. Загострення міжнаціональних та етнічних протиріч обернулося і загрожує обернутися серйозними соціальними потрясіннями. Відображенням цієї тенденції стали події у Придністров'ї, Нагірному Карабасі, Грузії, Таджикистані, в країнах Прибалтики, на Північному Кавказі, хоча в кожному регіоні вони проявлялися по-різному. Загострилися проблеми великих етнічних груп і діаспор, з тих чи інших причин не мають своєї державності на території СНД: німців, уйгурів, кримських татар, курдів. Досі кровоточать рани з переселенням, депортацією калмиків, чеченців, інгушів, кабардинців і інших народів.

 Інакше кажучи, на сучасному етапі розвитку людства є цілий ряд етнонаціональних проблем, які загострилися в багатьох країнах. Хоча, безумовно, особливості прояву національних та етнічних відносин в кожній з країн свої, проте є загальні, що цікавлять етносоціо-логию проблеми - соціальне становище людини як представника нації, його національну (само) свідомість, національна культура, мова, т.е . все те, що визначає національну самобутність.

 Специфіка етнонаціональних відносин полягає в необхідності розглядати їх як своєрідні синтетичні суспільні відносини. Ця синтетичність виявляється в тому, що вони, по-перше, включають в себе відносини, що відбуваються в усіх сферах суспільного життя - економічні, соціальні, політичні, духовні, і, по-друге, одночасно припускають їх аналіз як єдності матеріального і ідеального. Ігнорування такого підходу призводить до того, що болісно заявляють про себе прагнення до національної замкнутості, місництву, економічної автаркії.

 Що стосується економічних проблем, то тут важливо знати і постійно аналізувати такі феномени, як економічна свідомість і його особливості, притаманні кожному народові, облік укладу господарського життя, етнічне підприємництво, етнічна міграція.

 У сфері соціального життя етносоці-ология вивчає особливості соціальної структури, специфіку сприйняття соціальної справедливості, розуміння соціальної захищеності, національну будову сімейно-побутових відносин, шляху вступу молоді в життя з урахуванням національних традицій і звичаїв.

 Для політико-правової сфери національного життя важливі такі аспекти, як проблеми самостійного рішення * своїх проблем, межі автономності та самостійності, можливості зловживання владою (етнократія), а також такий феномен, як етнічна злочинність.

 І нарешті, у сфері духовного життя надзвичайно актуальні питання культурної самобутності, менталітету, мови, традицій, звичаїв, зміст і специфіка художньої творчості і т.д.

 Ігнорування навіть невеликих, на перший погляд, проблем здатне за певних обставин деформувати національну самосвідомість, перетворити їх на серйозну конфліктну ситуацію. Удавана локальність цих конфліктів не порівнянна з їх значенням і величиною у громадському житті: вони швидко стають надбанням суспільної свідомості і впливають на функціонування всього суспільного життя.

 У цьому зв'язку запорукою життєвості національної політики є реалізація вимоги ефективного поєднання загальних принципів розвитку і функціонування національно-особливого, максимальне надання прав народам, всіляке заохочення їх самостійності, особливо у духовній сфері.

 Основна література

 Арутюнян Ю.В., ДробіжеваЛ.МСусоколов А.А. Етносоціологія. М., 1999.

 Зіятдінова Ф.Г. Нації та етнічні спільноти як суб'єкти політичного життя / / Політична соціологія / За ред. Ж.Т. Тощенко М., 2002. С. 199-219.

 Соціологічна енциклопедія. М., 2003. Т. 2. С. 820-822.

 Тощенко Ж.Т. Соціологія. М., 2005. Гол. «Етносоціологія».

 Енциклопедичний соціологічний словник. М., 1995. С. 918.

 Додаткова література

 Абдулатипов Р. Г. Управління етнополітічес-кими процесами. Питання теорії та практики. М., 2001.

 Арутюнян Ю.В. Трансформація пострадянських націй: За матеріалами етносоціологіческіх досліджень. М., 2003.

 Гемнер Е. Нації та націоналізм. М., 1991. Губогло М.Н. Ідентифікація ідентичності. Етносоціологічні нариси. М., 2003.

 Дробижева Л.М. Соціальні проблеми міжнаціональних відносин у пострадянській Росії. М., 2003.

 Котінец В.Ю Етнічне самосвідомість. СПб., 2000.

 Левін З.І. Менталітет діаспори (системний і соціокультурний аналіз). М., 2001.

 Народи Росії. Енциклопедія. М., 1994.

 Національна політика Росії: історія і сучасність. М., 1997.

 Національно-культурний розвиток. М., 2003.

 Попков В.Д. Феномен етнічних діаспор. М., 2003.

 Росіяни (Етносоціологічні нариси). М., 1992.

 Ривкіна Р. Євреї в пострадянській Росії - хто вони?: Социол. аналіз проблем російського єврейства. М., 1996,

 Сікевич З.В. Соціологія і психологія національних відносин. СПб., 1999.

 Тощенко Ж.Т. Пострадянський простір: сувернізація та інтеграція. М., 1997.

 Тощенко Ж.Т. Етнократія: Історія і сучасність. Соціологічні нариси. М., 2003.

 Етнічна мобілізація і міжетнічна інтеграція / Упоряд., Відп. ред. М.Н. Губогло. М., 1999.

 Ж.Т. Тощенко

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "Етносоціодогія"
© 2014-2021  ibib.ltd.ua