Головна
Аксіологія / Аналітична філософія / Антична філософія / Антологія / Антропологія / Історія філософії / Історія філософії / Логіка / Метафізика / Світова філософія / Першоджерела з філософії / Проблеми філософії / Сучасна філософія / Соціальна філософія / Середньовічна філософія / Телеологія / Теорія еволюції / Філософія (підручник) / Філософія мистецтва / Філософія історії / Філософія кіно / Філософія науки / Філософія політики / Філософія різних країн і часів / Філософія самоорганізації / Філософи / Фундаментальна філософія / Хрестоматії з філософії / Езотерика
ГоловнаФілософіяФілософія різних країн і часів → 
« Попередня Наступна »
Асмус В. Ф.. Антична філософія, Учеб, посібник. Вид. 2-е, доп. М., «Вища. школа », 1976 - перейти до змісту підручника

ФІЛОСОФІЯ епохи еллінізму

ТГ століття до н. е.. виявився для давньогрецької філософії часом її найвищого підйому. Засновані Платоном і Аристотелем школи стали центрами не тільки античної філософії, а й античної науки: математики, фізики, астрономії, біології, широкого кола наук гуманітарного циклу.

Разом з тим в'развітіі філософії після Аристотеля виступають риси абсолютно нові в порівнянні з попередньою їй філософією. Глибокі зміни відбуваються в розумінні завдань і цілей самої філософії, у розумінні средств4,-за допомогою яких ці завдання виконуються. Змінюється соціальний та етнічний Склад СЙЙШХ діячів філософії. У розробку питань філософії включаються представники наро-дов, які не брали раніше скільки-небудь помітного участі в процесі розвитку філософії. Ці нові діячі - уродженці і вихідці Сходу і виникли на Сході нових наукових і філософських центрів.

Значні зміни відбулися також у культурній свідомості афінського суспільства. Вже з часів македонської експансії Філіпа і Олександра в Афінах утворилася впливова партія прихильників македонської інтервенції, яка, як сподівалися афінські прихильники і друзі Македонії,, одна може покласти межу політичним домаганням демократії, забезпечити багатим безпеку їх майна і накопичень. Інтелектуальна верхущка 'імущих класів в більшості стає НЙ сторону "ворогів демократії та її політичної активності, покладають надію на Гоен диктатуру Македонії, публіцисти та ідеологи грецьких заможних класів проповідують аполітизм, ухилення від політичного життя і діяльності, марність усіх спроб внести допомогою політичної боротьби і політичної активності бажану міцність, стійкість, безпеку і порядок у повну бурхливих протиріч суспільно-політичне життя.

Падає не лише напруження політичної боротьби, але і самий інтерес до політичного життя. Коло інтересів освіченої частини грецького суспільства звужується, замикається питаннями приватного життя і приватної моралі. Одночасно слабшає і напруга теоретичної думки, притупляється теоретичний інтерес, падає довіра до пізнавальної силі людського розуму. Замість, універсальних завдань світогляду, що обіймають всі області знання, всі запити філософії і науки, виникає прагнення звести наукові питання тільки до того, що достатньо для обгрунтування правильного, тобто здатного забезпечити щастя, особистої поведінки. Ніколи раніше не спостерігалося в такій різкій формі розчарування у всіх видах u формах суспільно-політичної боротьби веде до того, що само «щастя» розуміється вже не як сума позитивних благ, а як щось чисто негативне, як «незворушність», як відсутність всього того , що могло б порушити спокій індивіда. Зрозуміло, ця проповідь пасивного існування, відходу від політичної боротьби в тиху, нічим не возмутімую заводь приватного життя ні в якій мірі не означала дійсного припинення класової політичної боротьби, дійсного виключення індивіда з товариства, до якого він належав і в якому діяв. ' «Аполітизму», який проповідували ідеологи і філософи в грецькому суспільстві 4-3 ст. до н. е.., означав тільки те, що, втративши надію власними руками і власними зусиллями влаштувати таке життя, яке їм хотілося б мати, вони надавали можливість вести активну діяльність і грати керівну роль македонським завойовникам, а згодом їх наступникам, які, як здавалося, краще їх самих дозволять історично сформовані протиріччя життя і забезпечать інтереси чільних верств суспільства.

У той же час чудовий розквіт філософських і спеціальних наукових досліджень, характерний для діяльності Аристотеля і його школи, ие міг просто обірватися. Філософія звузилася в об'ємі своїх завдань, обмежилася сферою особистої етики, але і з цим обмеженням і в новій обстановці продовжувала вести свої дослідження. Наука стала більш спеціальної, менш філософської; її горизонти і дослідження стають більш емпіричними, приуроченим до практичних запитам життя. Такі галузі знання, як медицина, спрямовуються не стільки на розробку загальних підстав біології та натурфілософії, скільки на служіння практичним потреб лікування і т. д.

У 3 в. до н. е.. в античному рабовласницькому суспільстві повсюдно вибухнув тривалий криза - економічний, соціальний, політичний. Ця криза привела до виникнення і розвитку філософських течій і шкіл, які представляли відображення процесу, що почався в філософської та наукової думки.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " ФІЛОСОФІЯ епохи еллінізму "
 1. Земельні відносини і соціальна борьбав елліністичному світі.
  Елліністичних державах. Експлуатація селян. Форми соціального невдоволення селян своїм пригнобленим становищем. Література (основна): Історія стародавнього світу. Т.2. Розквіт древніх товариств. М., 1989. Лекції 16, 17 (автор - І.С. Свєнціцька). Історія Стародавньої Греції. / Под ред. В.І.Кузіщіна. М., 2000 (з глав XXIII, XXIV, XXVI). Додаткова література: Левек П. Елліністичний світ. М.,
 2. ВСТУП. ІСТОРИЧНІ ВІХИ РОЗВИТКУ ФІЛОСОФІЇ
  філософії. Основні напрямки, школи філософії та етапи її історичного розвитку: фактологічний і хронологічний матеріали. Основні персоналії в філософії. Причина плюралізму філософських систем. Антична філософія. Філософія середніх віків та епохи Відродження. Філософія Нового часу. Німецька класична філософія. Діалектико-матеріалістична філософія. Європейська філософія 19 століття.
 3. Суспільство і природа
  філософії. Природа як результат гріхопадіння людини. Пантеїзм і гилозоизм епохи Відродження. Становлення наукового аналізу природних явищ в епоху нового часу. Взаємодія природи і суспільства в сучасності. Концепція ноосфери. Екологічна культура «Чотири закону екології». Екологічна філософія. Сциентизм і антисциентизм. Біоетика.
 4. Теми рефератів 1.
  Філософії Е. Гуссерля. 2. Сучасна «філософія науки». 3. Психоаналіз і філософія неофрейдизму. 4. Екзистенціалізм М. Хайдеггера: предмет і завдання філософії. 5. Філософія історії К. Ясперса. 6. Новий синтез знання про людину і ноосфера (М. Шелер, Тейяр де Шарден). 7. Фрейдизм як філософський світогляд. 8. Структурна антропологія К. Леві -
 5. Тема 1. Філософія, коло проблем і роль в житті суспільства
  філософія. Підсистеми світогляду. Компоненти світогляду. Світогляд і соціальну дію. Історичні типи світогляду. Світогляд і його функції. Етимологія слова «філософія» і її різні трактування. Компоненти філософського знання. Філософія як вчення про істину, добро і красу. Джерела філософського знання. Проблема предмета філософії. Призначення і своєрідність філософії.
 6. Контрольні питання для СРС
  філософом Гоббсом? 2. Різниця в поглядах на людину: а) Античність, б) Середньовіччя; в) Новий час. Складіть таблицю. 3. Проблема людини в буддизмі та християнстві. У чому подібність? 4. Розкажіть про роль особистості і народних мас в історії людства? 5. Хто з філософів займався проблемами людини? План семінарських занять 1. Природа і сутність людини 2.
 7. Література:
  1. Кохановський В.П. Діалектико-матеріалістичний метод. - Ростов-н / Д, 1992. 2. Канке В.А. Філософія. - М., 1996. 3. Мартинов М.І. та ін Філософія: завдання та вправи. - Мінськ, 2000. 4. Філософія. - Ростов-н / Д, 1995. 5. Філософія в питаннях і відповідях, -
 8. В.В.КРЮКОВ. Філософія: Підручник для студентів технічних ВНЗ. - Новосибірськ: Изд-во НГТУ., 2006
  філософії в сучасному її розумінні. У текст включено нариси з історії філософії. Представлені оригінальні версії діалектичної логіки, філософії природи, філософії людини. Велику увагу приділено специфічним для технічних вузів розділах теорії пізнання, методології науки та філософії
 9. Теми рефератів 1.
  Філософія діяльності. 4. Натурфілософія Шеллінга: повернення до природи. 5. Діалектика від Канта до Гегеля. 6. Проблема свободи в німецькій
 10. Рекомендована література 1.
  Філософії в короткому викладі. Пер. з чеського Богута І.І. - М., 1991. 2. Історія сучасної зарубіжної філософії. -СПб, 1997. 3. Дж. Реалі, Д.Антісері. Західна філософія від витоків до наших днів. -СПб, 1994. 4. Курбатов В.І. історія філософії. -Р / Д, 1997. 5. Переведенцев С.В. Практикум з історії західноєвропейської філософії (античність, середньовіччя, епоха Відродження). -М., 1999.
 11. Структура курсу
  філософії / 6 годин / Розділ 2. Фундаментальна філософія / 16 годин / Тема 1. Філософія, коло проблем і роль в житті суспільства. Тема 2. Методи і внутрішню будову філософії. Тема 3. Онтологічні проблеми філософії. Тема 4. Філософське розуміння свідомості. Тема 5. Сутність і форми пізнання. Розділ 3. Соціальна філософія / 12:00 / Тема 6. Суспільство як саморазвівающаеся система. Тема 7.
 12. Рекомендована література 1.
  Філософію. Т.2. -М., Политиздат, 1989. 3. Канке В.А. Філософія. -М., 1997. 4. Радугин А.А. Філософія-М.: «Центр», 1997. 5. Швирьов B.C. Наукове пізнання як діяльність. -М., 1984. 6. Філософія. Под ред. В. І. Кохановського. -Р / Д.: «Фенікс»,
 13. Рекомендована література 1.
  Філософію. Уч. посібник для гуманітарних вузів. -М.: Аспект прес, 1996. 2. Основи філософії: Уч. посібник для вузів. -М.: Владос, 1997. 3. Соціальна філософія: Уч. посібник для вузів. -М.: Культура і спорт, Юніті, 1995. 4. Філософія: Уч. для вузів. -Р / Д.: Фенікс, 1995 (і ін роки). 5. Філософія: Уч. -М.: Російське слово, 1996. 6. Філософія: Уч. - 2-е вид., Испр. І доп. - М.: Юристь,
 14. ФІЛОСОФІЯ І МЕДИЦИНА найдавніших цивілізацій
  філософія є «епоха, відбита в мисленні». При всій своєрідності етапів філософії в різні періоди зберігалася і наступність у розвитку думки, що дозволяє говорити про єдність історико-філософського процесу. Говорячи про генезис філософії, слід зазначити, що філософія формується в той період, коли традиційно-міфологічні уявлення стають недостатніми, нездатними
© 2014-2022  ibib.ltd.ua