Головна
Аксіологія / Аналітична філософія / Антична філософія / Антологія / Антропологія / Історія філософії / Історія філософії / Логіка / Метафізика / Світова філософія / Першоджерела з філософії / Проблеми філософії / Сучасна філософія / Соціальна філософія / Середньовічна філософія / Телеологія / Теорія еволюції / Філософія (підручник) / Філософія мистецтва / Філософія історії / Філософія кіно / Філософія науки / Філософія політики / Філософія різних країн і часів / Філософія самоорганізації / Філософи / Фундаментальна філософія / Хрестоматії з філософії / Езотерика
ГоловнаФілософіяФілософія науки → 
« Попередня Наступна »
Ю.Л. Шевченко. Філософія медицини, 2004 - перейти до змісту підручника

4. Філософія і медицина Нового часу

XVII-XVIII століття - епоха видатних досягнень філософії, науки і культури Нового часу. XVII століття визначають як століття геніїв та звільнення, а XVIII століття - століття Просвітництва. Інтелектуальний і духовний потенціал цієї епохи спирається не тільки на процеси розвитку буржуазних економічних відносин, а й на великі наукові відкриття.

До особливостей даної епохи слід віднести формування науки в сучасному її значенні, перші буржуазні революції та затвердження промислового розвитку як головного напрямку прогресу суспільства, ослаблення впливу церкви на соціальні інститути та процеси.

Головний девіз філософії цього періоду: не "наука для науки», а розширення влади людини над природою за допомогою науки, вдосконалення самої людини.

Філософію епохи Нового часу необхідно систематизувати насамперед по гносеологічному основи, виділивши в ній емпіризм і раціоналізм (див. схему). Емпіризм (від грец. Empeiria - досвід)

Визнання чуттєвого досвіду головним джерелом знання. Зміст знання може бути представлене або як опис досвіду, або як зведення знання до нього. Френсіс Бекон Томас Гоббс Джон Локк Давид Юм

Раціоналізм (від лат. Ratio - розум)

Визнає розум основою пізнання і поведінки людей. Рене Декарт Бенедикт Спіноза Готфрід Лейбніц Дені Дідро Поль Гольбах Англійський філософ Френсіс Бекон (1561-1626) - родоначальник матеріалізму Нового часу. Він вважав, що філософія повинна мати насамперед практичний характер. Там, де вона залишається умоглядною (схоластичністю), вона неістинна. Схоластик, говорив Бекон, плете якусь наукову тканину, безперечно дивну за тонкощі нитки і по тонкощі роботи, але абсолютно порожню за змістом і ні на що не придатну.

Людству, вчив Бекон, потрібна нова наука. Її об'єкт - природа, її мета - перетворення природи в «царство людини», тобто панування людини над силами природи; її засіб - новий метод. Такий новий метод Бекон розробляє у своїй головній праці «Новий Органон». Сама назва цієї роботи народилося як протиставлення книзі Аристотеля «Органон». Органон в перекладі з грецького означає знаряддя, інструмент, засіб пізнання. Аристотель вважав логіку знаряддям пізнання, а головним її методом - дедукцію. Однак схоластика витравила з вчення Арістотеля все матеріалістичне і перетворила його логіку в мертву догму. Бекон протиставляє схоластиці своє вчення про индуктивном методі. Тому твір про принципи і правила наукової індукції він і назвав «Новим Органон».

Бекон обгрунтовує індукцію як метод узагальнення досвідченого знання. Цей метод, за образним висловом філософа, - «шлях бджоли», який з'єднує як переходи від узагальнення дослідних даних до створення теорії, так і перехід від теорії і висновків з неї до постановки нових експериментів.

Саме він возжег факел нової науки - методологію експериментального природознавства. У ній вбачав запорука майбутнього могуще-ства людини, його панування над природою. А панувати над природою можна, тільки підкоряючись її законам. Висновки науки мають грунтуватися на фактах. Від них необхідно йти до широких узагальнень. Експериментальному знанню відповідали методи спостереження, аналізу, порівняння, експерименту. Процес узагальнення знань є індукція. Індукція виходить з відчуттів, з окремих фактів, поступово піднімаючись до самих загальних положень. Суть цього методу, на думку Бекона, утворює: 1) спостереження фактів, 2) їх систематизація і класифікація; 3) відсікання непотрібних фактів; 4) розкладання явища на складові частини; 5) перевірка фактів на досвіді і 6) узагальнення знань. У процесі спостереження дослідник збирає факти, за допомогою експерименту він їх перевіряє, а потім робить узагальнення.

Але досвід, вважав Бекон, може дати достовірне знання лише тоді, коли свідомість буде вільно від помилкових «привидів». «Привиди роду» - це помилки, що випливають з того, що людина судить про природу за аналогією з життям людей; «привиди печери» полягають у помилках індивідуального характеру, що залежать від виховання, смаків, звичок окремих людей; «примари ринку» - це звички користуватися в судженнях про світ ходячими уявленнями і думками без критичного до них відношення; «привиди театру» пов'язані зі сліпою вірою в авторитети. Чи не посилатися ні на які авторитети - такий був принцип науки Нового часу.

Істинну зв'язок речей Бекон бачив у визначенні природної причинності. Однак звертає на себе увагу «теологічна непослідовність» Бекона. Проголошуючи матеріалістичні принципи, він допускав існування Бога і в загальному ідеалістично тлумачив закономірності суспільного життя.

Джерелом людського знання Бекон оголошує чуттєвий досвід. Вірний шлях прямування людського розуму в пізнанні світу повинен початися з відчуттів. Він проголосив важливість досвідченого дослідження, заснованого на експериментальному методі сходження від знань про одиничному і найпростіших умовиводів до найбільш загальним положенням. Тому першою умовою прогресу знання є удосконалення методів узагальнення та утворення понять.

Таким чином, критикуючи дедуктивний метод, Бекон розробив метод індукції. Однак він перебільшував його значення, протиставив індукцію дедукції. Насправді обидва методи не виключають, а доповнюють один одного.

Мистецтво лікування Бекон пов'язував з тими філософськими вченнями, на які спирається лікар. Медицина не може бути надеж-ної, якщо не грунтується на філософії, вірні загальні положення якої призводять до правильних висновків. Бекон стверджував необхідність для лікаря філософських знань і знань природи, на основі яких лікар може знайти оптимальні шляхи лікування хвороби. Вивчаючи проблему людини, Ф. Бекон особливу увагу приділив співвідношенню в ньому душі і тіла, їх союзу і взаємозв'язку. Під душею він розумів психико-емоційні можливості людини, межі їх впливу на тіло як на фізичну основу організму. Медицина їм була розділена на 3 відділу відповідно до практичної роллю: підтримка здоров'я, лікування хвороб, продовження життя.

Бекон писав про те, що немає таких захворювань, які не можна було б попередити відповідним видом фізичних вправ. Філософ наполягав на важливості фіксації всього того, що відбувається з хворим, ведення опису хвороб та об'єднання накопиченого матеріалу в одному зібранні. Особливої уваги заслуговує ідея Бекона про те, що борг лікаря полягає не тільки у відновленні здоров'я, але й у полегшенні страждань і мук хворого. Він стверджував, що зробити саму смерть більш легкою і спокійною дуже важливо, «тому що ця евтаназія сама по собі є чималим щастям». Проблема евтаназії знаходиться в центрі уваги сучасної медичної етики та біоетики. Бекон підкреслював, що медицина його часу грунтувалася більше на здогадах, ніж на міцному знанні, а ця неміцність підстави медицини, в свою чергу, відкрила широку дорогу не тільки для помилок, а й для прямого обману. Бекон висловлював занепокоєність тим, що в усі часи в очах натовпу знахарі, ворожки та обманщики були в якійсь мірі суперниками лікарів і могли посперечатися з ними популярністю своїх методів лікування.

Рене Декарт (1596-1650) увійшов в історію філософії двома творами («Міркування про метод», «Метафізичні міркування»), кількома ідеями - «картезіанським сумнівом» (Карті - зій - латинізоване ім'я Декарта), положенням про ясності як критерії істини, критикою емпіризму і обгрунтуванням раціоналізму в гносеології.

Декарт починає зі скепсису щодо емпіричного пізнання. Чи можу я бути впевнений в тому, що я зараз дійсно сиджу в халаті біля каміна? Ні, так як іноді я бачив ту ж картину у сні, коли фактично я лежав у ліжку.

Крім того, у людей трапляються галюцинації, і немає гарантії, що зараз я не в галлюцинаторном стані. Чи можу я бути впевнений в дійсному існуванні таких емпіричних реалій, як протяжність і кількість? Ні, бо, по-перше, загальні реалії виводяться з індивідуальних. По-дру-яких, хоча арифметика і геометрія більш достовірні, ніж фізика і астрономія (перші правдиві навіть щодо об'єктів сну), можливо, що Бог або демон змушують мене помилятися всякий раз при перерахунку сторін квадрата або при виконанні арифметичної дії.

Спростування емпіризму переходить в тотальне сумнів. Але тотальність сумніви Декарта не абсолютна. Вона має один наслідок: неможливо сумніватися в реальності того, що веде до сумніву, а саме - в реальності думки. Необхідно, крім того, щоб «Я», який мислить, був чимось. Єдина міцна і достовірна істина свідчить: я мислю, отже, я існую. Картезіанським сумнівом згодом стали називати процес сходження до ідеї про те, що думка, якою б вона не була, самоцінна. Думка, по Декарту, - вища цінність буття. Єдина цінність і єдиний вимір істинно людського - це думка.

Декарт виводить критерій істини. Чому принцип «мислю, отже, існую» настільки очевидний? Виключно тому, що він ясний і чіткий. Загальне правило має вигляд: все, що ми сприймаємо абсолютно ясно і чітко, істинно. Декарт як би філософськи обгрунтовує цінність трапляються у житті людини миттєвостей осяяння, які нез'ясовані, але легко впізнавані при зустрічі і іменуються інтуїцією або натхненням.

Гносеологічний раціоналізм обгрунтовується Декартом таким прикладом. Шматок воску з медових сот має деякі властивості, що сприймаються почуттями: віск має смак меду, пахне квітами, він твердий і холодний, звучить, якщо по ньому злегка вдарити. Але біля вогню ці властивості зміняться, хоча сам віск не перестане існувати. Таким чином, те, що видавалося почуттям, була не сам віск. Сам віск являє собою якусь речовину, що розуміється розумом. Людина бачить віск не більше, ніж він бачить людей на вулиці, коли спостерігає їх капелюхи і пальто. Чуттєве пізнання неупорядоченно і ріднить нас з тваринами. Істинно людське пізнання утворює тільки розсуд розумом.

Розвиваючи раціоналізм, він вважав, що в пізнанні розум людини не потребує чуттєвих відчуттях, бо істинність знань знаходиться в самому розумі, в осягаються розумом абстрактно-логичес-ких образах. З метою виправдання вчення про розум як головному і єдиному джерелі істинних знань, він змушений був визнати, що нематеріальна, тобто духовна субстанція, має в собі спочатку вроджені ідеї, такі, як ідея Бога, ідея духовної субстанції, ідея матеріальної субстанції, ідеї чисел і фігур, різних гео-

4-2120

метричних аксіом і т.д. Життєвий досвід людей в даному випадку не має ніякого значення, він лише підтверджує факт вродженості ідей.

Розробляючи природничі науки, Декарт дійшов висновку, що досягнуті успіхи цих наук зобов'язані застосуванню математичного методу. Перебільшуючи роль даного методу, він представляв його як єдино загальний метод пізнання. Тому дослідження в усіх науках, включаючи філософію, слід починати з відшукання самоочевидних, ясних, і в силу цього істинних положень, що не потребують чуттєвому матеріалі і логічних доказах. Такі положення, вважав філософ, повинні бути безпосередньо, самоочевидне істинними, подібно аксіомам евклідової геометрії. І джерело, і критерій істинності знань він поміщав в розум людини.

Затвердивши в якості початку пізнання так звану інтелектуальну інтуїцію, що не потребує свідченнях почуттів і досвіду, Декарт вважав, що провідним методом пізнання може виступати дедукція. Як і Бекон, він сумнівається в істинності того, що вважалося безсумнівним знанням. Ні результати відчуттів, ні результати міркувань не дають правдивого знання. Тому починати треба з методологічного сумніву. Але яким би загальним воно не було, є в пізнанні і те, що ніякому подальшого сумніву не підлягає. Це саме мислення. Декарт вважав зв'язку природи повністю розкладними. Вони зводяться в кінцевому підсумку до логічних зв'язків. Пізнаючи себе, розум пізнає і природу, весь світ. Сумнів же є акт сумнівається мислення. В якості мислячої істоти я не привид, я існую. Я мислю, отже, я існую.

Декарт був упевнений, що існує достовірне пізнання, і він шукає до нього правильний шлях. Точка зору Декарта полягає не в тому, що мислення породжує буття мого тіла, а в тому, що буття мислення більш достовірно, ніж буття тіла, природи і т.д. Виходячи з акту мислення, він намагається довести необхідність правильного пізнання бі} ІТІЯ.

З позицій законів механіки вчені намагалися пояснити роботу рухового апарату, механізм вентиляції легень, функції нирок і т.д. Великою популярністю користувалася концепція тварин-автоматів, що розвивається Декартом, який поширював принципи механічного руху і на нервову систему тварин. Він висунув ідею рефлексу як відображення «тварин духів», які переходять з одного нерва на інший, і, таким чином, розробив у найпростішому вигляді рефлекторну дугу. Використовуючи закони оптики, Декарт намагався пояснити роботу ока людини. Механістичні погляди Декарта для того часу були прогресивними і надали позитивний вплив на подальший розвиток природознавства. Водночас Декарт вважав, що мислення є здатністю душі і не має нічого спільного з матерією, єдиною властивістю якої вважав протяжність.

 Багато ідей Декарта були сприйняті і розвинені його співвітчизниками - французькими матеріалістами кінця XVIII століття - століття Просвітництва. 

 Лідером школи французьких матеріалістів є Дені Дідро (1713-1784). Він був одним з найбільш освічених французьких мислителів в епоху перед Великою французькою революцією. Дідро виступив ініціатором і натхненником створення «Енциклопедії, або Тлумачного словника наук, мистецтв і ремесел». Він згуртував навколо себе таких видатних мислителів і просвітителів, як Д'Аламбер, Кондільяк, Гольбах, Монтеск'є, Вольтер, Руссо. 

 У своїх роботах і романах «Племінник Рамо», «Думки про пояснення природи», «Розмова Д'Аламбера і Дідро», «Філософські принципи матерії і руху» та інших Дідро виклав свої погляди на природу, людину і суспільство. Матерію і рух він визнавав нероздільними і вважав їх єдиною реальністю. Нескінченність матеріального світу полягає в його єдності та розмаїтті. Багато уваги він приділяв поясненню розвитку. 

 Людина у Дідро є єдність природного та індивідуального. Він володіє чуттєвим сприйняттям і мисленням, причому мислення не є ознакою всієї матерії, а лише людину. Дідро вважав, що мислення, відривається від фактів і чуттєвості, може легко перетворитися на порожні спекуляції. У свою чергу, сукупність фактів і прикладів досвіду без їх раціонального осмислення може не дати позитивних результатів і привести до помилок. 

 У зв'язку з роботою над «Енциклопедією» Дідро здійснив класифікацію наук. Він використовував ідеї Ф. Бекона, багато уваги приділяв обгрунтуванню практичної значущості наук. 

 Ж. Ламетрі (1709-1751) в роботі «Людина-машина» відстоює позиції сенсуалізму і приймає матеріальний світ як основу людських відчуттів. Він викладає принципи матеріалізму і пізнання, які були підтримані і розвинені в подальшому іншими філософами. Об'єктивність існування матеріального світу він доповнює обгрунтуванням внутрішнього джерела його розвитку, неотделимостью руху від матеріальних об'єктів.

 Разом з тим, Ламетрі вважав непознаваемой сутність руху і самої матерії. 

 Основною проблемою для себе і філософії він вважав взаємозв'язок матерії і свідомості людини. Визнаючи першість матеріального світу, Ламетрі механістично спрощено пояснює пізнання. Свідомість і мислення виступають властивістю (здатністю) певного виду матеріального світу, підстави яких знаходяться у відчуттях. Людина відрізняється від тварини в основному кількісними ознаками: розміром і структурою мозку. 

 Його сучасник П. Гольбах (1723-1789), німець за походженням, але жив у Франції, свої філософські позиції виклав у праці «Система природи» та інших. Він піддав критиці релігійні й інші спекулятивні, на його думку, ідеї та концепції щодо пояснення природи. Обгрунтував принцип редуціруеми ™ - сводимости усього різноманіття природи до різних форм руху матеріальних частинок. Гольбах відкидає ідею Декарта про те, що рух матеріального світу має божественне походження. Рух притаманне самій матерії і невіддільне від неї. Рух, по Гольбаху, породжує все різноманіття властивостей матеріального світу. Він відстоює також принципи універсальності, причинності і детермінізму в розумінні руху. Людина, на його думку, органічно включений в природний світ, його існування підкоряється законам природи, діючої ланцюга причин і наслідків. 

 Ще один яскравий представник французького матеріалізму століття Просвітництва - К. Гельвецій (1715-1771) у працях «Про розум», «Про людину» вивчав не тільки ознаки, істотні властивості та інші характеристики матеріального світу. Він більш послідовно і різноманітне, ніж його сучасники, співвідносив знання про природу з людиною. Прихильник послідовного детермінізму, Гельвецій поширює системність рухомого матеріального світу на людину, але висуває також «закон інтересів», характерний тільки для людей. Людина детермінована не тільки своїми природними потребами, а й пристрастями. При цьому на перші позиції він ставить голод, фізичний біль і самолюбство. 

 У своїй етиці Гельвецій відкидає релігійну мораль і обгрунтовує критерій користі, потрактований їм як узгодженість індивідуальних і суспільних інтересів. Але оскільки суспільство в його розумінні являє сукупність індивідів, то суспільний інтерес відображає позицію більшості, в якій і відображені інтереси індивіда. 

 Гельвецій, як і Гольбах, вірив у всемогутність виховання. Століття Просвітництва у Франції - період безлічі концепцій виховання. Гельвецій вважав виховання основоположним для суспільства початком і умовою його успішного розвитку. Передумовою «хорошого і правильного» виховання є, на його думку, світська моральність і справедливі закони. 

 Досить багато уваги Гельвецій приділяє соціально-політичних проблем. Ідеальною формою держави він вважає республіку, але не відкидає і «розумного правителя». Держава, на його думку, повинно оголошувати і гарантувати основні людські права, дбати про «хазяйських сім'ях» як основі і джерелі відтворення суспільства. Він визнавав природність приватної власності, але пропонував справедливе і рівномірне її розподіл між громадянами. 

 У період XVII-XVIII століть багато уваги приділялося критиці католицької релігії й християнської моралі. Більшість мислителів зверталися до природничонаукових знань і їх філософського осмислення. 

 Клінічна медицина, як і всі природознавство Нового часу, розвивалося в умовах складної взаємодії різних філософських течій. З одного боку, затверджувався механістичний, метафізичний матеріалізм. З іншого боку, сам механістичний матеріалізм того часу сприяв утвердженню ідеалістичних уявлень в ряді областей природознавства, в тому числі і медицині. Спираючись на закони механіки, механістичний матеріалізм був не в змозі пояснити все різноманіття і цілісність живої природи і всього навколишнього світу. Таким чином, виникла грунт для віталістичних концепцій, тобто пояснення життєвих процесів надприродними, непізнаваними факторами, такими, як життєва сила, порив. Найбільшими представниками віталізму того часу були відомі медики Георг Ернст фон Шталь (1659-1739), який сформулював теорію флогістону, і Саму-ель Ганеман (1755-1834) - основоположник гомеопатії. 

 Відкриття в галузі природознавства, і, зокрема, медико-біо-логічних наук (патологічної анатомії, гістології, ембріології, мікробіології, фізіології), істотно послаблювали метафізичні концепції і зміцнювали позиції матеріалізму. Однак клінічна медицина з великою інерцією освоювала досягнення медико-біологічних наук, внаслідок чого спостерігався великий розрив між передовим мисленням натуралістів і мисленням лікарів, які до початку XIX століття практично не використовували у своїй діяльності ніяких інструментальних методів обстеження хворого. Все це вело до серйозного відставання клінічної медицини того часу від розвивається природознавства. 

 Отже, розвиток філософської думки в період Нового часу відбувалося в нерозривному зв'язку з природознавством і медициною. Філософія Нового часу характеризується плюралізмом, що проявився в якісних відмінностях між філософськими вченнями даного періоду, прикладами чого служать такі філософські напрямки, як емпіризм Бекона, раціоналізм Декарта, пантеїзм Спінози, матеріалістичний сенсуалізм Локка і ідеалістичний сенсуалізм Берклі. Філософія Нового часу відрізняється створенням всеосяжних систем і значним розвитком теорії пізнання. Для філософії Нового часу характерна гостра критичність по відношенню до філософії Середньовіччя. У новоєвропейської філософії медицина, як правило, випадала з поля зору філософів. Проблема здоров'я займала мала увага мислителів, які зосередилися на пошуку методів пізнання, законів мислення, людської історії. Зв'язок філософії та медицини простежується слабо, медицина знаходилася в стадії емпіризму. Матеріалістична філософія залишалася переважно споглядально-механістичної. 

 Література 

 Антологія світової філософії. У 4 т. М., 1969-1972. 

 Віндельбанд В. Історія філософії. СПб., 1988. 

 Історія діалектики XIV-XVIII ст. М., 1974. 

 Історія філософії в короткому викладі. М., 1974. 

 Козаченко В.І., Петленко В.П. Історія філософії та медицина. СПб., 1994. 

 Нарский І.С. Західно-європейська філософія XVIII століття. М., 1973. 

 Нарский І.С. Західно-європейська філософія XVII століття. М., 1974. 

 Чикин С. Я. Лікарі-філософи. М., 1990. 

 Питання для самоконтролю 1.

 Що таке «емпіризм»? 2.

 Що таке «раціоналізм»? 3.

 Яка роль експерименту у формуванні наукового знання? 4.

 Що таке «індуктивний метод»? 5.

 Що таке «дедуктивний метод»? 6.

 Що таке «картезіанське сумнів»? 

 Теми доповідей та рефератів 1.

 Культ науки у філософії Нового часу. 2.

 Переваги і обмеженість індуктивного узагальнення в контексті філософії Ф. Бекона і Р. Декарта. 3.

 Переваги і обмеженість дедуктивного виводу в контексті філософії Ф. Бекона і Р. Декарта. 4.

 Вплив ідей Ф. Бекона і Р. Декарта на медицину. 5.

 Матеріалізм і віталізм в природознавстві і медицині Нового часу. 6.

 Людина і гуманізм в роботах французьких матеріалістів кінця XVIII століття. 7.

 Філософія і природознавство французького Просвітництва. 

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "4. Філософія і медицина Нового часу"
 1. Глава перша. ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА ЯК про-громадської НАУКА
    Предмет теорії держави і права. Місце і функції тео-рії держави і права в системі наук, які вивчають державу і право. Сучасний стан теорії держави і права. Загальна теорія держави як частина теорії держави і права. Еволюція вітчизняної теорії держави і права. Сучасна методологія теорії держа-ви і права. Значення теорії держави і права для формування
 2. НАУКА В СЕРЕДНЬОВІЧНИХ державами
    Фактичним засновником Візантії став Іраклій - полководець, обраний імператором в 610 р. Він відбив подвійний удар по Константинополю, який завдали перси і авари в 626 р. Залишивши столицю на піклування патріарха Сергія, Іраклій з добірним військом зробив морський десант у тил персів. Висадившись в районі Батумі, він пройшов до Північного Дворіччя і осадив перську столицю Ктесифон на Тигру. Після
 3. § 2. Розвиток науки і культури в другій половині ХХ в.
    У другій половині XX в. наука і технологія стали провідними силами цивілізації. Відкриття і мирне використання атомної енергії, освоєння космосу, поява нових технологій докорінно змінюють матеріальні та соціальні продуктивні сили. Вражаючі успіхи досягнуті у фізиці, хімії, біології, медицині (успішно ведеться трансплантація внутрішніх органів, у різних країнах працюють над
 4. ЕВОЛЮЦІЯ ДУХОВНОГО ДОСВІДУ
    Проблема еволюції духовного досвіду - це не стільки проблема вибудовування різних його форм в хронологічному порядку їх появи (що взагалі навряд чи можливо), скільки класифікація різних типів ставлення людини до духовної реальності, спадкоємність між якими повинна отримати поряд з логічним обосонованіем духовне пояснення. Типологізацію форм духовного досвіду можна
 5. 3. Епоха Катерини II - час освіченого абсолютизму в Росії
    Після смерті Петра I його реформаторський курс продовжила Катерина II, яка зуміла висловити національні інтереси росіян і увійти в історію як велика імператриця, правила країною 34 роки (1762-1796 рр..). Н.М. Карамзін, оцінюючи реформи Катерини II, писав: «Катерина II була істинною спадкоємицею величі Петрова і другою преобразовательніцей нової Росії». Її царювання
 6. Виникнення і поширення ісламу.
    У VII в. в Аравії зародилася третя за часом виникнення - після буддизму (V ст. до н. е..) і християнства (I ст.) - світова релігія. Її назва - «іслам» - означає «покірність Богу», а прийняте в Європі найменування «мусульманство» походить від арабського «муслим» - «покірний богу». До прийняття ісламу араби поклонялися різним богам, але головною святинею для всіх арабів була Кааба - храм в місті
 7. 2.2.5. мондиализм
    Ідеї всеєдності людства мають дуже давні історичні корені. Віддали їм данину мислителі, філософи і письменники Росії. Зокрема, Ф.М. Достоєвський стверджував, що Росія повинна зібрати в братському всеединстве все людство. Його ідеологічний противник російський філософ К.Н. Леонтьєв передрік Росії роль не збирачки людства в братському всеединстве, а батьківщини Антихриста. Третій
 8. Вплив іноміра на контактерів
    Отже, як починаються контакти? Замислимося. А чому не галюцинації, самогіпноз, сон або самонавіювання? Нарешті, чому не психічний розлад? Чи можна впевнено відрізнити ці явища? Судячи з відгуків тих, кого ми відносимо до контактують особистостям, зробити таке розмежування нескладно. Як? За результатами впливу. Сон або галюцинації не приведуть до раптового прояву
 9. Емпіричні методи.
    До методів емпіричного дослідження в науці і техніці відносяться, поряд з деякими іншими, спостереження, порівняння, вимірювання та експеримент. Під спостереженням розуміється систематичне і цілеспрямоване сприйняття даного нас чомусь об'єкта: речі, явища, властивості, стану, аспектів цілого - як матеріальної, так і ідеальної природи. Це найбільш простий метод, який виступає, як
 10. 1. Філософське вчення про людину
    Філософія і медицина мають один об'єкт дослідження - людини. «З усіх наук, - писав Гіппократ, - самими великими і шанованими мислю філософію і медицину. Вони цілюще обробляють тіло і душу людини ». Актуальність проблеми людини визначається рядом причин і насамперед гносеологічної. Історія науки показує, що людина - самий важкий об'єкт для вивчення. Ще Сократ в 5 в. до н.е. в
 11. 1.Поіск в галузі методології
    Зміни, що відбуваються в світі і в нашій країні, політичні пристрасті і турботи повсякденного буття не тільки не послабили інтерес до історії, а навпаки, призвели до ще більш гострого сприйняття минулого. Це закономірно. На початку XX в. Н.А. Бердяєв зазначав, що «історичні катастрофи і переломи ... завжди мали у своєму розпорядженні до роздумів в області філософії історії, до спроб осмислити історичний
 12. Петро Великий
    Суперечки про особистості та діяльності Петра I так само, як і суперечки про особистості та діяльності Івана IV, почали вже сучасники. Автором цілого ряду історичних та історико-філософських трактатів стали сподвижники імператора Ф. Прокопович, П. Шафіров, А. Манкієв та ін Феофан Прокопович був помітним політичним діячем, одним із засновників Синоду, яскравим публіцистом. Такі його роботи, як «Слово про
 13. 1.Економіка і соціальна структура
    Розвиток капіталізму в Росії та інших країнах породило проблему його типології. Сучасна методологія розгорнула цю проблему в концепцію трьох ешелонів. Відповідно до цієї концепції можна говорити про три моделі (ешелонах) розвитку світового капіталізму: - ешелон розвиненого, класичного капіталізму - Англія, Франція, США, Канада, Австралія; - ешелон становлення буржуазних відносин в переплетенні з
© 2014-2022  ibib.ltd.ua