Головна
ГоловнаГуманітарні наукиКультурологія → 
« Попередня Наступна »
Кадиров А.М.. Культурологія. Теорія та історія культури: Навчальний посібник / А.М. Кадиров; Уфимские. держ. авіац. техн. ун-т. - Уфа: УГАТУ. - 290 с., 2004 - перейти до змісту підручника

1.3. ФУНКЦІЇ КУЛЬТУРИ

Культура володіє складною і багаторівневою структурою і виконує в суспільстві і життя людини велика кількість різноманітних функцій, які не залежать від її конкретно-історичного змісту. У сучасній науковій літературі існує безліч класифікацій цих функцій. Різні автори виділяють, як визначальну, ту чи іншу функцію. Наприклад, нідерландський культуролог І. Хейзінга вважав, що найважливішою є ігрова функція культури; німецький філософ Е. Кассірер підкреслював провідну роль символічної функції; французький соціолог Е. Дюркгейм вивчав функції соціалізації та комунікації; ціннісно-нормативну функцію культури акцентував німецький філософ М. Вебер ; на гносеологічну, світоглядну вказував російсько-американський соціолог П. Сорокін. Проте виділення пріоритетною функції культури умовно. У кожен конкретний момент часу в рамках певної культури може домінувати та чи інша функція.

Культура пов'язує людей в часі і просторі, виступаючи як суперскладна система, за допомогою якої з'являються, розвиваються і зберігаються власне соціальні якості людини, його відносини і продукти культурно-історичної діяльності. Тому культура спочатку поліфункціональна.

Основними функціями культури є:

1. Гуманістична, суть якої - формування людини (человекотворчество). У процесі соціалізації людина залучається до світу культури, до світу інших людей. Соціалізація передбачає засвоєння людиною певної суми знань, норм, цінностей, образів, які дозволяють йому ефективно орієнтуватися у світі природи і світі культури, зберігаючи свій статус і виконуючи певні ролі. Соціалізація здійснюється за допомогою освіти і виховання та передбачає активну участь людини в цьому процесі. У підсумку відтворюється певний тип людини, необхідний для створення, збереження та ретрансляції даної культури.

2. Трансляція (передача) соціального досвіду. Культура є єдиним механізмом, що забезпечує спадкоємність розвитку суспільства. Культура виступає як соціальна пам'ять людства.

3. Комунікативно-інформаційна функція, відбір і передача кращих зразків. У ході історичного розвитку суспільство випробує і оцінює різні способи існування в світі, виділяє найбільш ефективні та цінні і прагне передати їх наступним поколінням. Збагачення знань веде до підвищення адаптаційного потенціалу культури, зростанню її гнучкості, мобільності, активності. Якщо відбувається розрив культурної спадкоємності, то нові покоління прирікають на втрату соціальної пам'яті, стають, як показав письменник Ч. Айтматов у романі «Плаха», Беспамятнов «манкуртами».

4. Пізнавальна або гносеологічна. Суспільство інтелектуально настільки, наскільки ефективно використовуються найбагатші знання, що містяться в культурному генофонді людства. Закритість, автаркія збіднюють культуру, так само як і зневага власною культурною традицією, національною культурою.

5. Організаційно-регулятивна, нормативна функція регулює різні сторони суспільного і особистого життя. Для цього виробляються спеціальні інститути культури, особливі організації, що сприяють стабілізації суспільства або його частини. Організаційно-регулятивна функція пов'язана з виробленням уніфікованих вимог до всіх суб'єктів даної культури, вона здійснюється на різних рівнях, виступає у зовнішніх і внутрішніх формах і поєднана із регуляцією міжкультурних, міжнаціональних, міжгрупових, міжособистісних відносин. Організаційно-регулятивна функція здійснюється за допомогою моральних, релігійних, правових цінностей і норм.

6. Семіотична (semeion - грец. Знак) функція. Розширення досвіду, інформаційного поля культури пов'язане з процесами символізації, що веде до зростання опосередкованості взаємодії природи і культури: людина все частіше має справу не з реальними об'єктами, а з їх символами, з уявленнями про них, акумульованими в сукупності знань.

Оперування знаннями, вираженими в абстрактно-символічних формах, призводить до уніфікації культурних норм, до порушення механізмів культурної ретрансляції, хоча в той же час сприяє зближенню культур, створення єдиного світового інформаційного простору. У культурі обмін інформацією здійснюється за допомогою знака, образу, символу. Їх використання може або роз'єднувати людей і культури, або об'єднувати їх. Необхідно оволодіння знаковою системою даної культури для її розуміння (наприклад, знання мови, нот, формул і т.д.). Без цього не можна пізнати ні національної культури, ні музики, ні живопису, ні театру, ні науки. Необхідно враховувати, що зміна засобів комунікації (наприклад, поява комп'ютерів) веде до зміни форм спілкування, і, отже, до зміни всієї системи культури.

7. Ціннісна чи аксіологічна (axia грец. - Цінність) функція. Вона пов'язана з виробленням, збереженням і ретрансляцією норм, цінностей, звичаїв, обрядів, культурних зразків, за допомогою яких здійснюється самовизначення людини, групи, шару, суспільства. Культура, система цінностей, формує у людини цілком певні потреби і орієнтації. Ця функція сприяє накопиченню соціокультурного досвіду, його адекватної передачі, визначаючи консервативність і стійкість культури. Вироблення та збереження ціннісних ієрархій надають культурі неповторність, забезпечують ту сукупність ціннісно-смислових орієнтирів, за допомогою яких культура взаємодіє з іншими культурними організмами, і завдяки яким зберігає свій особливий погляд на світ. Системі цінностей належить особливе місце в культурі. Легко знищити культуру, руйнуючи мову і піддаючи сумніву її фундаментальні цінності.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 1.3. ФУНКЦІЇ КУЛЬТУРИ "
 1. Програмні тези
  функції політичної культури, її раціональні та ірраціональні компоненти. Архетипи в структурі політичної культури. Різноманітність і рівні ціннісних орієнтацій людини політичного. Універсальні та приватні параметри політичної культури. - Базові та специфічні підстави типологій та диференціації політичної культури. - Цивілізаційні підстави особливостей політичної культури
 2. Мухамеджановим і С.М. Богуславської. Теорія культури в питаннях і відповідях: навчальний посібник для студентів заочної форми навчання. - Оренбург: ІПК ГОУ ОДУ. - 149 с., 2007

 3. Проблемні питання 1.
  Культурних чинників? 2. Наскільки можна порівняти вплив на державу масових цінностей громадян з діяльністю офіційних структур та інститутів влади? 3. Чи може політичний діалог держави і суспільства виходити за рамки культури? У зв'язку з цим, чи правомірні такі поняття, як «культура фашизму», «культура тероризму», «культура геноциду»? 4. Як співвідносяться політична
 4. 25. Правова культура: поняття, структура, функції
  культура - якісний стан всіх соціальних інститутів, так чи інакше пов'язаних з існуванням права в суспільстві. Це не просто сукупність соціальних явищ, але саме якісний стан останніх, характеризує рівень розвитку, ефективність правової системи. Правова культура показує правові цінності, результати та досягнення суспільства у правовій сфері, ступінь розвитку
 5. Додаткова література
  культури на політичну систему суспільства. - М., 1998. Баталов Е.Я. Політична культура сучасного американського суспільства. - М., 1990. Гельман В.Я. Політична культура, масова участь і електоральна поведінка. - Політична соціологія та сучасна російська політика. - Сп б., 2000. Левадний Н.П., Ушков А.М. Політичні культури Заходу, Сходу і Росії в історичному
 6. 84. Номенклатура функцій д-ва, форми і методи їх здійснення.
  Функцій). Методи здійснення функцій держави - це способи і прийоми за допомогою яких органи держави реалізують свої функції. Існують наступні методи реалізації функцій держави: - переконання; - примус; - заохочення; -
 7. Запитання для семінарського заняття 1.
  Культура відрізняється від інших понять, які розкривають суб'єктивне зміст політики? 2. Які суть і основні структурні елементи політичної культури? 3. Яким чином можна типологізувати політичну культуру? 4. У чому полягають особливості політичних культур Заходу і Сходу? 5. У чому проявляється специфіка впливу політичної культури на різноманітні політичні процеси?
 8. Література
  функції культури: Навчальний посібник. - Л., 1989. Тоинби А.Д. Розуміння історії. - М., 1991. Шапіро А.Л. Історіографія з найдавніших часів по XVIII століття. -
 9. ВСТУП
  функції; фізична вправа як основне специфічний засіб фізичної культури, що використовується для розвитку фізичних здібностей, органів і систем, для формування та вдосконалення рухових навичок; закономірності формування умінь і навичок як основа навчання рухових дій; рухові здібності як комплекс морфофунк-нальних властивостей організму, які обумовлюють
 10. 1.3 Основні функції культури
  функцій в житті суспільства і людини. Культура - це багатофункціональна система. Коротко охарактеризуємо основні функції культури. Головною функцією феномена є людино-творча, або гуманістична. Всі інші так чи інакше пов'язані сней і навіть випливають з неї. Найважливіша - функція трансляції (передачі) соціального досвіду. Її нерідко називають функцією історичної
 11. Кадиров А.М.. Культурологія. Теорія та історія культури: Навчальний посібник / А.М. Кадиров; Уфимские. держ. авіац. техн. ун-т. - Уфа: УГАТУ. - 290 с., 2004

 12. 30. Правова культура суспільства та її компоненти. Призначення професійної правової культури.
  Функціонування всіх елементів правової системи; - нормативно - аксеологіческого - оцінка поведінки, рівня розвитку законодавства. Правова культура суспільства - категорія, яка вказує на рівень розуміння, визнання і свідомого виконання правових приписів. Виходячи з цього її поділяють на: а) безпосередньо суспільну, б) групову, характерну для визначень соціальної групи;
 13. 1.4.2. Культури (локальні культури) і людська культура в цілому
  культура завжди існувала як безліч різних конкретних культур. Такими культурами були, н ^ ример, давньоєгипетська, шумерська, хетсская, римська, російська і т.зв. Тому слідом за появою поняття про культуру взагалі з'явилося, по-перше, поняття про окремі культурах, по-друге, поняття про людську культуру в цілому як сукупності всіх цих окремих культур Значно пізніше
 14. 3. ОСВІТА І КУЛЬТУРА
  функціям освіти автори відносять: спосіб входження людини у світ культури і науки; забезпечення соціалізації людини і преем ственности поколінь; підготовку нових поколінь до самостійного життя; формування суспільного і духовного життя; освоєння соціокультурних норм, що мають культурно-історичне значення; розвиток регіональних систем і національних традицій; передачу базових
 15. 1. Теорія держави і права в системі юридичного знання. Функції держави і права.
  Функції, що характеризують її теоретичне і практичне значення для прогресивного перетворення суспільного життя. Пізнавальна функція виражається в поясненні явищ і процесів суспільного життя суспільства. ТГП не тільки вивчає в громадському вигляді державно-правову надбудову, а й пояснює об'єктивні процеси її розвитку, виявляє які закономірності в основі цих процесів.
 16. Висновок
  функції, зберігає свій неперекладний на інші мови культури досвід, свої ціннісно-смислові критерії. «На відміну від того, як це відбувається в мистецтві чи науці, активність суб'єкта в релігії проявляється не в прагненні здобути результат (пізнання істини, переживання прекрасного або доброго) ціною власних пізнавальних або емоційних зусиль, але в досягненні максимальної відкритості
© 2014-2021  ibib.ltd.ua