Головна
ГоловнаCоціологіяЗагальна соціологія → 
« Попередня Наступна »
Тощенко, Жан Терентійович. Тезаурус соціології: темат. слов.-довід. / Під ред. Ж.Т. Тощенко. - М.: ЮНИТИ-ДАНА. - 487 с., 2009 - перейти до змісту підручника

Інтуїція

В історії не так вже рідко складалися ситуації, коли інтелект опинявся нездатним проникнути в сутність процесу або явища. У цій ситуації на допомогу іноді приходила інтуїція (від лат. Intueri - пильно, уважно дивитися) як «найвищу одкровення», як несвідоме проникнення (осягнення) майбутнього за допомогою інстинкту і інших компонентів підсвідомості.

Проблемам розуміння інтуїції багато уваги було приділено у філософській (починаючи з ідей Платона і Аристотеля, збагачених І. Кантом, Р. Декартом, Ф. Шеллінгом, А. Шопенгауером, HA Бердяєвим і завершуючи сучасними ідеями Ф . Фукуями, Е. Тоффлера, А. Сахарова і А. Солженіцина) і психологічній літературі (А. Бергсон,

Н.О. Лоський, 3. Фрейд). У XX в. до цих проблем звернулася і соціологічна наука, зосередивши свої зусилля на визначенні можливостей інтуїтивного пізнання соціальної дійсності.

Досі неперевершеним інтуїтивним провісником майбутнього вважається Мішель Нострадамус (1503-1566) - особа реальна й історично шановне. Будучи лікарем, він зупинив епідемію чуми у Франції, чим заслужив нема-

Юнг К.Г Архетип і символ. М., 1991. С. 26-34. Юнг К.Г. Людина та її символи. М., 1998.

Додаткова література

Аверинцев С. С. Про сучасної буржуазної естетиці. М., 1972. Вип. 3. С. 110-155.

Аверинцев С.С. Архетипи / / Міфи народів світу: Енциклопедія. М., 1980. Т. 1. С. 110 - 111. Мелетинський Є.М. Поетика міфу. М., 1995. Мелетинський Є.М. Про літературні архетипи / Російський державний гуманітарний університет. М., 1994.

Самуелс Е. Юнг та пост'юнгіанци. Курс юн-гіанского психоаналізу: Пер. з англ. М., 1997.

М.А. Мірошниченко

лую популярність. Свої застереження він почав писати в 1550 р. у стані надлому, випробувавши чимало нещасть і втративши родину під час епідемії. Книгу пророцтв, що містять більше 900 пророкувань, він видав в 1555 р. і намітив кінець світу 3797 У його праці міститься ряд таких тверджень, які можна віднести і до нашого часу: див. наприклад, слова катерній 2.10 (пере-вод Завалішина): «Мені гірко сказати, що жорстокі ери / Знову заволодіють бунтівної землею / І рабська пануватиме атмосфера / Під маскою любові і свободи великий».

Для розуміння меж і можливостей інтуїції наведемо також дані про пророцтва П'єтро Убальди (1896 - 1972). Він вивчав право в Римському університеті, але одночасно захоплювався філософією, фізикою, історією релігії, стародавніми мовами. Отримавши диплом, зайнявся самоосвітою і літературною діяльністю. Писав есе з теології, біології, космогонії, історії філософії та етики. Приділяв серйозну увагу соціальним проблемам свого часу. Основними працями П'єтро Убальди вважаються трактат «Великий синтез» і книга «Пророцтва», присвячені досягненням науки 1930-х рр..

У них розглядаються і питання еволюції Всесвіту, і проблеми появи життя на Землі. У 1931 р. він записав у своєму щоденнику, що його пером водить «внутрішній голос». Убальди попередив медиків, що подальше забруднення атмосфери призведе до спалаху ракових захворювань, які стануть бичем городян. Він раніше всіх інших засудив вирубку лісів і безрозсудну експлуатацію земних надр, говорив про необхідність економії палива, пошуків альтернативних джерел енергії, що привернуло увагу вчених лише після 1950

Убальди задовго до Другої світової війни, коли в повітрі ще й не пахло порохом, писав, що війна неминуча, бо весь світ зайнятий пошуками сучасних засобів знищення. Люди стали розташовувати величезним руйнівним потенціалом, але не обзавелися моральною відповідальністю. Але не занепад Європи передрікав він, а її подальше відродження. У середині 1930-х рр.. він писав, що настає грізне протиставлення осі Берлін - Рим Червоної Москві. Вісь проллє багато крові, але неминуче розламається, а потім настане інше діалектичне протистояння СРСР і США. При встановленні миру між двома великими державами і роззброєння настане довгоочікувана соціальна справедливість. Із соціальних пророцтв привабливі його ідеї про релігію: у 1930-і рр.. П. Убальди передрікав, що до кінця століття релігія перестане воювати з наукою. Прірва між атеїстичним пізнанням навколишнього світу і релігійним буде подолана до користі всіх людей. Це буде і перемога над бездуховністю цивілізації XX в. У своїх інтуїтивних прогнозах він запропонував біологам і філософам своє уточнення теорії Дарвіна, до чого європейські вчені звернулися лише двадцять років потому на основі генетики, розквіт якої інтуїтивно передбачав італійська пророк.

Він запекло сперечався з Ейнштейном про гравітації, ніж тільки в наші дні зайнялися астрофізики. Одним з перших Убальди став стверджувати, що можливе існування в далекому космосі хвильового руху зі швидкостями вище тих, з якими поширюються електромагнітні коливання, наприклад світло.

Так що ж можна сказати про даний продукт свідомості людини - інтуїції та її ролі в такому явищі, як соціальне передбачення?

В даний час існує кілька теорій (концепцій) інтуїції, які покликані по-своєму пояснити її суть і зміст (як гносеологічна, містична, як первинна сверхраціональном щабель осягнення «цілісного буття» і т.д.). Сучасні наукові уявлення про інтуїцію не спростовують можливості «миттєвого схоплювання» істини, але визначають інтуїцію як виключно важливий момент складного і неусвідомлюваного за своїм механізмом взаємодії почуттів, розуму та досвіду. Іноді її трактують як певний осередок знання, яке за своєю суттю є не початковим етапом знання, а перехідною ланкою від одного рівня пізнання до іншого. Під впливом ідей екзистенціалізму (М. Хайдеггер, Ж.-П. Сартр) інтуїція втратила гносеологічні характеристики і перетворилася в особливий спосіб буття людини у світі, що й зробило можливим перекласти її на мову соціології.

Довгий час цей феномен пояснювала теорія інтуїтивізму, яка виходила з того, що інтуїція ірраціональна, що необхідно орієнтуватися не стільки на розум, мислення, скільки на «прозрівати симпатію».

Подальше вивчення інтуїції показало, що вона може проявлятися, по-перше, у формі, заснованої на почуттях. Це досить характерно для міжособистісного спілкування як у сім'ї, так і на роботі, коли найдрібніші деталі у взаєминах людей поступово формують загальне враження про вчинки і поведінці інших людей, на основі чого шикуються очікування майбутніх подій і можливих змін.

По-друге, інтуїція грунтується на раціональному мисленні (інтелектуальна інтуїція). Тому осяяння приходить не просто так, а як особливим чином осмислена реальність, знання величезної кількості інформації, як, наприклад, це сталося з Д.

Менделєєвим в процесі відкриття періодичної системи елементів.

Разом з тим необхідно знати ті обмеження, які супроводжують інтуїцію як метод пізнання, як форму соціального передбачення. Інтуїція може придбати міцність забобону, омани, якщо, будучи ефективна щодо одного соціального процесу, буде беззаперечно переноситися на інші соціальні процеси і явища.

Інтуїція може перетворитися на прожектерство, якщо не спиратиметься на значну інформаційну базу. У цьому випадку вона стає на кшталт дурисвітству, яке оперує випадковими, мало пов'язаними між собою відомостями, спирається на домисли і довільне тлумачення потрапили під руку подій.

У цьому зв'язку важливо зрозуміти роль і значення вроджених ідей, які дано мисленню спочатку, не придбані з досвіду і не можуть бути змінені на основі досвідченого знання. Зазвичай це: 1) готові ідеї або поняття, якими люди оперують як істинними; 2) ідеї, закладені в мисленні в якості потенційних здібностей і задатків. Головне полягає в тому, щоб ці можливості були усвідомлені, побачені і підтримані, а також використані при вирішенні майбутності того чи іншого соціального процесу або явища.

Саме використання інтуїції (на основі великої кількості розрізнених даних) дозволяє стверджувати, що в XXI ст. соціальні протистояння, обумовлені міжрасові, міжнаціональними протиріччями, змістяться в напрямку релігійного протистояння (і навіть релігійних воєн) найбільших конфесій світу.

Для соціології інтуїція особливого значення набуває при вирішенні проблем управління, політичної влади, бо вона використовується практично кожним керівником (свідомо чи стихійно), у тому числі при вирішенні не тільки оперативних, але і перспективних проблем розвитку своєї організації. І чим більше керівник буде знати достоїнства і обмеження інтуїції, тим успішніше він буде застосовувати її в перетворювальної діяльності.

Таким чином, інтуїція - це знання, що виникає крім усвідомлених, логічно обумовлених шляхів, засобів і умов його отримання. Інтуїція є евристичним процесом, що складається з знаходження способів вирішення проблем, на основі пошуку, не пов'язаного або мало обумовленого логічно з метою отримання достовірних результатів. Для інтуїції характерна швидкість (іноді миттєвість) формулювання гіпотез і прийняття рішень, а також недостатнє розуміння логічних підстав.

Основна література

Новиков AA Інтуїція / / Нова філософська енциклопедія. Т. II. М., 2001.

Психологічний словник. М., 1983.

Тощенко Ж. Г. Роль інтуїції в соціальному передбаченні / / Ж.Т. Тощенко. Соціологія. М., 2005. С. 522-526.

Додаткова література

Асмус В.Ф. Проблема інтуїції у філософії та математики. М., 1963.

Батай Ж. Внутрішній досвід. СПб., 1997.

Тоффлер Е. Футуршок. М., 2002.

Фейнберг E.J1. Дві культури. Інтуїція і логіка в мистецтві та науці. М., 1992.

Фукуяма Ф. Кінець історії. М., 1992.

Шудря Є.П. Художнє передбачення майбутнього. Київ, 1978.

Ж.Т. Тощенко

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Інтуїція"
 1. Асмус В.Ф.. Проблема інтуїції у філософії та математики. (Нарис історії: XVII - початок XX в.) М.: Думка - 315 с., 1965

 2. § 6. Як простір перетворюється на інтуїцію?
  Інтуїції. І, навпаки, інтуїція є межа стисненого стану простору. А оскільки в просторі буття в нерозкрите вигляді зберігається вся інформація про світ і людину, то тепер стає зрозуміло, чому інтуїтивні пізнання - це безпосереднє, беспредпосилочного «бачення исти-ни». Висновок один: інтуїція людського розуму і простір буття мають одну природу, яка може приймати
 3. V. Кількісні міркування взагалі
  інтуїціями, стане нам цілком ясним, коли ми помітимо, що це суть єдині цілком певні інтуїції, які ми можемо мати. Поза цих трьох порядків інтуїцій ми зовсім не маємо цілком певних інтуїцій. Наші сприйняття ступеня та якості звуку, кольору, смаку, запаху, кількості ваги і теплоти, відносної твердості і відносної тривалості - всі ці сприйняття самі
 4. 115. Яку роль відіграє інтуїція в науковому пізнанні?
  Інтуїція »(від лат intuitin) означає пильну всматріваніе. Інтуїтивне знання часто характеризується як безпосереднє знання, миттєве осяяння філос фи багаторазово розглядали феномен інтуїції. Платон, Р. Декарт, А. Бергсон, 3. Фрейд, Н. Лоський, С. Франк і багато інших описували інтуїтивне знання. Деякі філософи визначають інтуїцію як чуттєву здатність, або інтуїтивне
 5. ІНТУЇЦІЯ ЯК МЕТОД
  інтуїції тривалості », що вимагає відходу від абстрактних побудов. Але ця філософія не відкидає науки, про це свідчить робота «Тривалість і Одночасність». ? Інтелект та інтуїція Розуміння реальності, по Бергсона, передбачає зусилля, спрямоване на подолання інтелекту. Тільки інтуїція дозволяє «схопити» тривалість. У цьому сенсі інтуїція являє собою
 6. X. Сприйняття окремих предметів
  інтуїція схожості або несходства відомих даних властивостей і відносин з відомими колишніми властивостями і відносинами. § 315. Сприйняття, завдяки якому об'єкт пізнається як такий чи інший, є завжди посереднє сприйняття. Всі пізнавання, якими ми постійно керуємося, суть посередні сприйняття; всі вони припускають класифікацію ипи впізнавання властивостей, груп коор-
 7. § 5. Як простір впливає на якість пізнання?
  Інтуїції людей утворюють універсальну шкалу духовних, інтелектуальних, фізичних і моральних прозрінь. Так, духовно-інтуїтивні прозріння Будди, Лао-цзи, Платона, Плотина вище інтелектуальної інтуїції Сократа, Піфагора та ін Зате інтелектуальна інтуїція останніх вище фізичних інтуїцій грецькихнатурфілософів: Конфуція, Емпедокла та ін А ті, в свою чергу, вище наївних прозрінь
 8. VI.
  Інтуїції. Антиинтеллектуализм виступає у Бергсона у формі антіннтеллсктуалісті-чеського інтуїтивізму. Крі + ікуя форми і методи інтелектуального знання, Бергсон виходить з заздалегідь прийнятого ним положення, ніби існує форма знання незмірно більш досконала і глибинна. Ця форма - інтуїція. Навіть там, де Бергсон нічого не говорить про інтуїцію, де він аналізує інтелектуальні форми,
 9. VI. Досконале якісне міркування
    інтуїції сопротяженності, співіснування і соприродна суть єдині інтуїції, за допомогою яких ми можемо досягти точних висновків. Ми розглянули один клас висновків, в якому стверджується кількість деяких существований певної якості. Нам залишається розглянути клас висновків, в якому затверджувана річ є якість деяких певних существований або
 10. § 10. Яке основне властивість інтуїції?
    інтуїції. Магнетизм інтуїтивний, а інтуїція магнетичні. Магнетизм - це онтологічний аспект інтуїції, а інтуїція - це психічний аспект магнетизму. Подібна властивість розуму людини дозволяє нам стверджувати, що в глибинах людської психіки є така область (духовна), при досягненні якої свідомість втрачає свою самобутність і унікальність, знаходячи розширені властивості тієї
 11. IV. Недосконале і просте кількісне міркування
    інтуїцію. § 288. Інтуїції, за допомогою яких встановлюються пропорції, відрізняються від більшості попередніх інтуїції тільки своею більшою визначеністю - своею повної
 12. Союз розуму і почуття
    інтуїція, він готовий піддатися пориву і уважний до своїм передчуттям. Але також неправда і те, що ефективні люди живуть і приймають і рішення, грунтуючись тільки на почутті і інтуїції. Вибір універсального бізнесмена - союз розуму і почуття. Вирішувати питання, вести політику і виконувати будь-яку справу, відчуваючи інтуїтивну підтримку своїх справах і рішенням всередині себе, - ефективніше, ніж покладатися
 13. історичні типи ірраціоналізму в просторі культури
    інтуїція, містика і фантазія, в релігії - фантазія в синтезі з вірою, а у філософії - розум. Так, наприклад, античні поети допомогою інтуїції та уяви у фантастичній і містичній формі створили дивно гармонійні і пропорційні худо-жественние образи, практично позбавлені жахливості, лише зрідка деформовані (у той час як на Сході переважала жахливість і
 14. Раціоналізм і емпіризм в тлумаченні логіки
    інтуїцію логіки, яка не містить такого роду обмежень. Інтуїционістському заборону на використання закону виключеного третього по відношенню до нескінченних множинам також обмежує повсякденну логічну інтуїцію, яка ніколи не ставить під сумнів універсальність цього закону. Гранично ясна логічна аксіома, що припускає існування визначальної характеристики для кожного
 15. 1. Поняття аподиктической очевидності
    інтуїція і очевидність, які змішуються в звичайному слововживанні. Під словом інтуїція зазвичай розуміється процес прозріння, схоплювання істини, непідлеглий раціональним правилам і суттєво залежний від індивідуальних особливостей індивіда: інтуїтивно ясне для одного, як правило, не є таким для іншого. Очевидність - це тільки бачення істини, тобто певний стан
 16. 3. Питання про безпосередній знанні у філософії Шеллінга
    інтуїції вплинули на раннього Шеллінга (1775-1854). У «Системі трансцендентального ідеалізму» Шеллінг подібно Фіхте намагався використовувати поняття інтелектуальної інтуїції для діалектичного рішення антиномії, або протиріччя, між свободою і необхідністю. Протиріччя це здавалося нерозв'язним з точки зору звичайної логіки розуму. Точніше кажучи, воно дозволялося на користь одного
 17. § 8. Який зв'язок між розділами філософії і формою існування в них істини?
    інтуїція, яка ірраціональним способом обгрунтовує релігійний вид знання, де формою існування істини стає або одкровення, яке виявляє себе в християнській і ісламській традиціях, або умоглядні принципи, з яких починається опис світу в античності, в філософії Стародавнього Китаю та Індії. Отже, одкровення і містичні картини - ось форма існування істини,
 18. § 5. Чому і як народжується свідомість людини?
    інтуїції, розуму, інстинктів, тілесних почуттів, які є трансформованими формами буття, індивідуальна свідомість людини пс мислить свого існування. Більш того, завдяки їм ми тепер можемо дати робоче визначення, що відповідає па запитання «Що таке людина?». Людина - це розумна істота, яка, зберігаючи в собі всю структуру світу, володіє чотирма со-знательно
© 2014-2022  ibib.ltd.ua