Головна
Аксіологія / Аналітична філософія / Антична філософія / Антологія / Антропологія / Історія філософії / Історія філософії / Логіка / Метафізика / Світова філософія / Першоджерела з філософії / Проблеми філософії / Сучасна філософія / Соціальна філософія / Середньовічна філософія / Телеологія / Теорія еволюції / Філософія (підручник) / Філософія мистецтва / Філософія історії / Філософія кіно / Філософія науки / Філософія політики / Філософія різних країн і часів / Філософія самоорганізації / Філософи / Фундаментальна філософія / Хрестоматії з філософії / Езотерика
ГоловнаФілософіяФілософія мистецтва → 
« Попередня Наступна »
Басін, Е. Я., Крутоус, В. П.. Філософська естетика і психологія мистецтва: навч. посібник / Є. Я. Басін, В. П. Крутоус. - М.: Гардаріки. - 287 с., 2007 - перейти до змісту підручника

1. Класична естетика про природу мистецтва

Приступаючи до теми «Психологія мистецтва», перш за все необхідно дати хоча б саме загальне уявлення про об'єкт цього дослідження - мистецтві. Зробити це, проте, не просто. Мистецтво - дуже складний, багатогранний культурний феномен; не дивно, що існує значне коло теорій, по-різному пояснюють його природу. Яку з них віддати перевагу? Яка з теорій стала б найбільш відповідною і міцною основою для розгляду мистецтва в психологічному ракурсі?

Мистецтво, як справедливо констатує відомий польський естетик В. Татаркевич, є справа людське, «людське свідоме діяння». Висловлюючись точніше, мистецтво, в самому першому наближенні, є специфічний вид людської діяльності, а також процес функціонування його продуктів (художніх творів) в соціумі - в якості посередників людської взаємодії і спілкування. Можна виділити наступні компоненти системи мистецтва: 1)

суб'єкт художньої діяльності; 2)

специфічна художньо-творча діяльність суб'єкта; 3)

об'єктивований продукт такої діяльності - витвір мистецтва; 4)

адресат творчої діяльності, він же - суб'єкт сприйняття твору мистецтва; 5)

специфічний процес сприйняття твору мистецтва і впливу останнього на людину.

Це - інваріанти, константи системи мистецтва. Від тієї обставини, що вони можуть існувати у варіативній, і навіть іноді «нульовий», формі, ми поки свідомо відволікаємося.

Так як мистецтво - «справа людське», найбільш адекватним його природі слід вважати антропологічний (від грец. Anthropos - людина) підхід. Але при цьому необхідно зробити застереження, що антропологічний підхід багатошаровий. Він включає в себе рівні: біологічний (фізіологічний), психологічний (з підрозділом на індивідуально-особистісний та соціально-психологічний підрівні), соціальний або, точніше, соціокультурний. Мистецтво вкорінене у всіх цих рівнях, або шарах, не виключаючи глибин психології і навіть біофізіологіі1. Але домінуючим у всій цій ієрархічній структурі є, безсумнівно, соціокультурний рівень. Афоризм «мистецтво - справа людське» вірний і в індивідуально-особистісному сенсі, але насамперед у сенсі соціальному, соціокультурному.

До речі, В. Вундт, великий психолог, сам займався проблемами психології мистецтва, визнавав пріоритет соціокультурного підходу до цього феномена. Мистецтво, по Вундту, - дітище «духу народів», предмет «психології народів» - спеціальної наукової дисципліни (творцем якої він став). Мистецтво виникає й існує в соціумі і для соціуму. Генетично і сутнісно воно, вважав Вундт, стоїть в одному ряду з такими значними сферами духовної культури, як мова, міф і релігія.

Отже, мистецтво - специфічний соціокультурний феномен. Але в чому полягає його специфіка? У пошуках відповіді на це питання ми звертаємося насамперед до процесуального, діяльнісного аспекту системи мистецтва. Вихідним пунктом тут є факт відмінності між діяльністю практичної, утилітарної, цілком підпорядкованої закону необхідності, і діяльністю над-уті-літарной, значною мірою довільною: один з найважливіших ознак художньої діяльності - її над-утилітарний, понад-утилітарний характер. У такій діяльності реалізується більш високий ступінь людської свободи, що відкриває простір для творчості, для створення об'єктів вигаданих, фантазійних, далеких від готівкової дійсності (хоча і виникли на її грунті). У цих вигаданих образах, уявленнях, композиціях і т.д. втілюється все багатство відносин людини до світу і до самого себе, все багатство тонких, складних, трудновиразімих їх нюансів.

'На це з усією визначеністю вказував, зокрема, Л.С. Виготський (див.: Виготський, JI. С. Психологія мистецтва. Аналіз естетичної реакції. М., 1997. Гол. 11. Мистецтво і життя).

17

[лава 1. Що таке «мистецтво»?

Як прояв свободи, в мистецтві діє, займаючи пріоритетне місце, ігрове начало. З одного боку, воно, як уже говорилося, пов'язано з автономією від практичної необхідності. Творча діяльність в мистецтві підпорядкована досягненню практичних цілей, а ігровому принципом: «начебто», «якби». З іншого боку, така діяльність залучає в даний процес все людські здібності та вміння. Нагородою творящему є емоційне задоволення від самого процесу діяльності, вільної від зовнішнього примусу. Мистецтво, таким чином, стає показником розвитку людської суб'єктивності і через насолоду творчою свободою служить подальшому вдосконаленню духовного світу людини.

Але мистецтво не зводиться до гри уяви і, ширше, до гри суб'єктивних людських сил і здібностей. Метою художньо-творчої діяльності є створення твору мистецтва, а це передбачає здійснення в ньому певного творчого задуму, подолання опору непоступливого матеріалу і т.д. Так виявляється спорідненість мистецтва не тільки з грою, але і з труднощами. Мистецтво - дітище не тільки ігри, але і праці. У творчому процесі вони взаємно доповнюють і взаємно проникають один в одного.

Одна з фундаментальних особливостей мистецтва полягає в тому, що воно не є виключно целерациональной діяльністю. Художня творчість є синтетичний процес, до якого підключений величезний резервуар несвідомого. Мається на увазі не тільки індивідуальне несвідоме (по 3. Фрейдом), але і колективне несвідоме (за К.Г. Юнгом), що йде своїм корінням в глибоку архаїку людської культури. У художньо-творчої діяльності поєднуються, взаємодіють «навмисні» і «ненавмисні» процеси.

У порівнянні з такою синтетичністю або «сімфонічна» художньої творчості процес чисто інтелектуальної діяльності (зокрема, наукової) видається чимось більш спеціалізованим і одноплановим. «Причина, чому мистецтво може нас збагатити, - писав видатний фізик, учений-гуманіст Н. Бор, - полягає в його здатності нагадувати нам про гармоніях, недосяжних для систематичного аналізу. Можна сказати, що літературна, образотворче та музичне мистецтва утворюють послідовність способів вираження, і в цій послідовності все більш повна відмова від точних визначень, характерних для наукових повідомлень, надає більше свободи грі фантазії. Зокрема, в поезії ця мета досягається зіставленням слів, пов'язаних з мінливим сприйняттям спостерігача, і цим емоційно об'єднуються різноманітні сторони людського пізнання »6.

Специфічний характер художньо-творчої діяльності (який ми описали поки що далеко не повністю, лише в найзагальніших рисах) запечатує своєрідності і на інші елементи системи мистецтва - художній твір, процес його сприйняття. У ракурсі специфіки такої діяльності висвічуються також особливості творить і сприймає суб'єктів у мистецтві (художника, реципієнта).

В рамках цілісного соціокультурного підходу до мистецтва доцільно виділити наступні три аспекти: гносеологічна-онто-логічний, ціннісний (аксіологічний), комунікативний.

В результаті гносеологічного аналізу творінь мистецтва з'ясовується, що пізнання в мистецтві - особливого роду. Хоча воно включає в себе і абстрагування, і узагальнення, і знаковість, та інші аналогічні процедури і ознаки, все ж воно ніколи не досягає, як у науці, рівня чистого понятійності. Абстрактне тут невіддільне від чуттєво-конкретного, одиничне від загального, інтелектуальне від емоційного. Власне пізнавальний момент вплавлен в мистецтві в загальне людське світовідношення, в цілісне переживання світу (і разом з тим його духовне перетворення). На роль специфічної для мистецтва одиниці свідомості, мислення претендують «художній образ», «естетична ідея» (Кант), «архетип» (Юнг) і т.п., але ніяк не поняття.

Прийнятий у науці критерій істинності в мистецтві не діє, бо продукти творчої фантазії є сплав сприйнятого і вигаданого, реального і тільки возможного7. Міра співвіднесеності художньої моделі відношення людини до світу з об'єктивною реальністю встановлюється тут набагато складнішим, опосередкованим шляхом. Разом з тим закріплювати назавжди за мистецтвом статус всього лише вигадки, опозиційного реальності, було б невірно.

Світ мистецтва не тільки відображає дійсність, а й безпосередньо замикається з нею. Гносеологічний аспект проблеми тісно пов'язаний з онтологічним, буттєвих. Мистецтво вкорінене в бутті вже через суб'єктів творчості і сприйняття, потім - усім своїм змістом, а його твори стають частиною реальності, хоча й частиною специфічною.

Надзвичайно важливий у мистецтві аспект аксіологічний (ціннісний). Ціннісне ставлення людини до світу, кажучи взагалі, істотно відрізняється від ставлення пізнавального. Мета останнього - об'єктивна істина, осягнення сутності предмета; частка ж суб'єктивного фактора повинна бути заради цього або повністю виключена, або зведена до мінімуму. У ціннісному відношенні роль суб'єкта відновлюється, відроджується. Оцінка об'єкта виробляється тут за критерієм, зумовленого природою і позицією соціального суб'єкта: його потребами, цілями, ідеалами, нормами поведінки й діяльності. Мистецтво стверджує певні цінності і виробляє оцінку всіх явищ, виходячи саме з них. Співвідношення об'єктивного і суб'єктивного полюсів в ціннісному аспекті більш рівноважний, ніж в пізнавальному. Можна сказати, що ціннісне (аксіологічні) ставлення своєю збалансованістю долає, виправляє однобічність чисто пізнавального (гносеологічного) відносини.

Однак до категорії «ціннісних форм свідомості» зазвичай відносять, крім мистецтва, також моральність і релігію. У зв'язку з цим вихідний кардинальне питання про специфіку мистецтва постає в новому обличчі й з новою гостротою. У чому в такому випадку полягає своєрідність художніх цінностей, затверджуваних мистецтвом? (Іноді при цьому епітет «художній» замінюють епітетом «естетичний».) Чим естетичні цінності відрізняються від етичних, релігійних? Ставити і тим більше вирішувати тут це питання у всій його повноті і глибині ми вважаємо недоцільним. Він заслуговує спеціального розгляду. Ми обмежимося вказівкою всього лише на один, але дуже суттєвий момент теми: органічний зв'язок ціннісного аспекту мистецтва з емоційною сферою душевного життя людини.

Емоції являють собою «отношенческой» сторону художньо-творчого процесу, характерну для мистецтва форму оцінки феноменів - оцінки нерефлексівному і разом з тим проникаючої до самих глибин людської психіки. Ніщо в мистецтві не залишається поза оцінки з боку творить і сприймає суб'єктів. Відповідно, емоціями в мистецтві пронизане все: мотиви творчого суб'єкта, процес творчості, зміст твору мистецтва, перцептивная діяльність. Цінності - вищі критерії цих оце-нок. «Ні пізнавального акту, - нагадує російський філософ-емігрант СЛ. Левицький, учень Н.О. Лоського, - до якого б не був наточити емоційний «підтекст» і який не супроводжувався б якимось бажанням ... Але ... власна область пізнання є світ «предметів», власна область бажань є світ «цілей» і власна область емоцій є світ цінностей »8. У цьому сенсі правомірно було б сказати, що емоційна насиченість мистецтва є своєрідна, конкретизована і розгорнута «художня аксіологія». Звідси зрозуміла давня традиція пояснення специфіки мистецтва, виходячи з його емоційності.

Такий погляд на природу мистецтва правомірний, але, на думку ряду сучасних вчених, він повинен бути звільнений від спрощень і односторонностей, що придбали форму стереотипу. Таким стереотипом стало, вважає психолог Д.А. Леонтьєв, абстрактне протиставлення двох людських здібностей - почуття (афекту) та інтелекту, взятих як самостійні сутності, поза відношенням до їх єдиному суб'єкту-носію - особистості. Як наслідок, виникла спокуса ототожнити світ емоційного освоєння дійсності з мистецтвом, а світ інтелектуальних відкриттів - з наукою. Але це умовивід помилкове. Насправді задача оцінки будь-якого елементу сприйняття і свідомості, визначення його місця в ціннісній ієрархії особистості вирішується за участю як емоцій, так і інтелекту. Первинним і головним результатом цієї процедури є особистісний сенс - сенс реального чи уявного елемента, події тощо Емоція є корелят особистісного сенсу. Вона поступається йому в повноті і глибині оцінки, але перевершує в яскравості «сигналізації», «презентації», «залучаючи до нього увагу і ставлячи завдання на його змістовне розкриття» 9.

 Таким чином, зв'язок емоційних процесів та інтелектуальної діяльності опосередкована в мистецтві смисловий сферою особистості. Крім того, багато авторитетних дослідників вказують на зв'язок художніх емоцій з базисною творчою здатністю людини - уявою. 

 Розгляд мистецтва в комунікативному аспекті виявляє додаткові, нові моменти його специфіки. 

 Будь-яке виражається художником зміст об'єктивується тими чи іншими матеріальними засобами і спочатку призначені-чено для передачі «адресату», суб'єкту сприйняття. Цей процес можна назвати художньої комунікацією. І тут ми знову стикаємося з фундаментальною для мистецтва опозицією: «утилітарне - над-або сверхутілітарное». 

 Практична життя людини вмешает в себе цілий ряд каналів передачі утилітарною інформації - словесний, графічний, звуковий і т.д. На певному щаблі культурного розвитку ці канали виявляються здатними передавати і неутилітарності зміст, більш складно організоване, духовно-виразне. У комунікативному плані мистецтво, отже, можна розглядати як певний «вторинний мову», або «вторинну моделює систему». Саме так характеризує його відомий теоретик літератури, мистецтва і культури Ю.М. Лотман. Під вторинними моделюючими системами він розуміє «комунікаційні структури, надстраивающиеся над природно-мовним рівнем ...» 10. 

 З цього положення випливає ряд наслідків. По-перше, полі-морфность мистецтва, його диференціація на ряд відносно самостійних видів - відповідно різноманіттю каналів передачі інформації і використовуваних при цьому матеріально-мовних засобів (таких, як література, живопис, музика, архітектура, театр, кіно та ін.) По-друге, випливає факт використання в художній комунікації знакових засобів, що дозволяє вивчати мистецтво з використанням апарату семіотики (або семіології) - науки про знакові системи як засоби комунікації. При цьому слід мати на увазі, що, хоча «вторинні моделюють системи (як і всі семіотичні системи) будуються по типу мови ... це не означає, що вони відтворюють усі сторони природних мов »11. Художні знаки - особливо складні, «багатоповерхові» (ієрархічно організовані) і не досягають тієї регулярності, яка властива природним мовам. Крім того, деякі вчені, наприклад чеська теоретик мистецтва Я. Мукаржовський, відстоюють ту точку зору, що знаковість в мистецтві, пов'язана з опосередкованість і визначеністю сообщаемого сенсу («навмисне»), знаходить своє доповнення в одночасному переживанні безпосередній, «речової» сторони твору як частини самої неосмисленої реальності («ненавмисне») 12. По-третє, теза про мистецтво як вторинної моделюючої системі (системах) знаходить своє продовження в розмежуванні вербального (словесного) і невербальних способів коммунікаціі13. У різноманітті видів мистецтва останні відіграють особливо значну роль. 

 Сучасна філософсько-естетична думка долає укорінене, але помилкове уявлення про «монологізму», або односпрямованість, художньої комунікації (від автора до реципієнта). Місце цих застарілих уявлень займають «діалогічні моделі». Найбільш відома з них пов'язана з ім'ям М.М. Бахтіна. Бахтинського діалогічна модель враховує творчу процессуаль-ність смислопорожденія, участь у цьому процесі двох розрізняються особистісних свідомостей, а в історичному плані - двох «діахронні» (різночасових) станів культури14. 

 Особливо слід сказати про психологічному підході до мистецтва. Все, що передається від покоління до покоління як об'єкти культури і мистецтва, створюється реальними індивідами, особистостями (або людськими колективами), «приводять у рух» свої численні суб'єктивні здібності. Такі, як почуття, інтелект, уяву і багато інших. Звідси - прагнення розглянути процеси, що відбуваються в мистецтві, не лише з їх «зовнішньої», соціально-цінно-стно-комунікативної боку, а й з боку «внутрішньої», суб'єктивної, «інтимної».

 Соціокультурний ракурс вивчення мистецтва, не будучи доповнений психологічним, був би істотно збідненим. 

 Визначення мистецтва - навіть на матеріалі класичних видів художньої творчості і в поняттях класичної естетики - пов'язано з подоланням певних методологічних труднощів. Нижче ми зупинимося на двох з них. Перше: чи не є загальне поняття мистецтва фікцією - якщо згадати, що конкретні види художньої творчості надзвичайно різноманітні і важко поєднувані один з одним? Друге: якщо об'єднання різнорідних видів творчості під одним егідою таки правомірно, то що складає глибинну основу такого об'єднання? 

 Факти історії світової культури свідчать про те, що явища художньої творчості фіксуються в поняттях різної сте-пені спільності, серед яких поняття «мистецтво взагалі» може бути відсутня. На матеріалі історії європейського мистецтва та естетики питання про вироблення загального поняття «мистецтво» уважно вивчений В. Татаркевічем15. Для древніх греків в тій області, яку ми зараз позначаємо цим терміном, існувало щонайменше чотири феномена: поезія, музика, архітектура, пластика. Музика зближалася з поезією, архітектура - з пластикою, але об'єднати, скажімо, мистецтво слова зі скульптурою в щось єдине греки не наважувалися. Полярність цих видів творчості для них була очевидною і разючої: один вид демонструє матеріальність, вещность творів, другий оперує лише знаками; один спирається на спостереження, другий на вільну діяльність уяви. «Ці дві відмінності були каменем спотикання, об який розбивалися пошуки загальних понять, в яких з'єдналися б всі художні явища» 16. Остаточне об'єднання всіх перерахованих видів творчості під егідою «витончених мистецтв» відбулося лише у XVIII ст. Важливою передумовою цього стало усвідомлення того, що мистецтво у всіх своїх різновидах є створенням вільної і творчої особистості. 

 З усього вищевикладеного випливають висновки, що мають принципове значення. Як не звично нам узагальнене, шірокоохватное поняття «мистецтво», воно існувало не завжди. Вироблення такого поняття - історичний процес. Вихідним пунктом тут є антиномичность видів художньої творчості, не без праці піддаються інтегруванню, узагальнення. Проте такі спроби робилися неодноразово, і деякі з них були досить успішними. У кожному конкретному випадку об'єднання видів скоюється на основі того чи іншого певного принципу, що відображає бачення реальної спільності між найважливішими різновидами художньої творчості. За однаково звучним терміном ховаються, отже, історично різні поняття про мистецтво, різні системи його видів. Нам, людям початку XXI в., Важливо, по-перше, зрозуміти принцип єднання всіх галузей мистецтва, характерний для нашого часу, і, по-друге, врахувати момент наступності нинішнього концепту «мистецтво» з більш ранніми його формами. 

 Другий проблемний вузол, пов'язаний з темою даної глави, полягає у виявленні тієї специфічної основи, на якій грунтується єдність мистецтва. Найчастіше стверджують, що мистецтво є концентроване вираження естетичного ставлення людини до дійсності. 

 Поняття «художнє» створено для позначення тих характерних особливостей, які притаманні феномену мистецтва. При естетичної трактуванні мистецтва «художнє» як би вписано в «естетичне», складаючи його особливу, виділену частину. Характеристика естетичного ставлення і власне категорії «естетичне» включає в себе такі основні ознаки. 1) віднесення до чуттєвої сфери взаємовідносин людини зі світом, що відображено в етимології самого терміна (грец. aisthetikos - чуттєвий, чуттєво сприймається). 2) Естетичне є над-утилітарним, воно підноситься над рівнем практичної користі. Іншими словами, естетична чуттєвість носить вторинний, культивовані, одухотворений характер. Саме такими є всі видові прояви естетичного - від прекрасного до смішного (комічного) і низинного. 3) У естетичних явищах надзвичайно важлива діалектично суперечлива зв'язок у ланцюзі «цілісність - внутрішня диферен-ренцірованность на елементи - з-і противопоставленность елементів, а також підсистем цілого». 4) Естетична чуттєвість припускає наявність у неї онтологічної основи (доцільність - недоцільність, досконалість - недосконалість і т.п.); ця онтологічна основа так чи інакше «просвічує» в естетичних оцінках явищ. 5) Естетичні оцінки носять емоційний характер, тобто виражаються в безпосередньому переживанні певного роду. 6) Сфера естетичного ціннісно поляризована на явища позитивні (прекрасне і т.д.) і негативні (потворне і т.д.); деякі естетичні модифікації являють собою складні переплетіння тих і інших. 

 До сказаного слід додати, що, згідно з сучасними уявленнями, естетичний початок тісно пов'язане з іншими компонентами, присутніми у творах мистецтва, - пізнавальним, етичним, релігійним та ін Воно як би інтегрує їх у певну цілісність, нейтрализующую реально-практичний характер цих інгредієнтів, який виявляють ними поза мистецтвом. 

 До цих пір мова у нас йшла тільки про найбільш стійких, або інваріантних, елементах і аспектах системи мистецтва. Тим часом кожен з них здатний приймати в процесі культурної еволюції різні значення. Фактично мова йде про діалектично суперечливою і мінливою природу мистецтва, а також про необхідність включити цю його найважливішу особливість в теоретичне визначення даного культурного феномена. 

 Ідея діалектичного погляду на природу мистецтва, виявлення в ньому деяких протилежних констант, полярностей, по відношенню до яких мистецтво тієї чи іншої епохи позиціонується то тяжінням, то відштовхуванням, визрівала в естетиці давно. Принаймні, з початку XX в. Але, можливо, найбільш розгорнутий і переконливе обгрунтування ця ідея отримала в статті чеського вченого Я. Мукарів-жовского «Діалектичні протиріччя в сучасному мистецтві» (1935). Мистецтво, по Мукаржовський, спочатку антиномично. Як найбільш істотних і характерних для сучасного мистецтва він виділяв такі протилежності: 1) автономність - соціальність; 2) особистісне самовираження - твір як надіндивідуальних знак-цінність; 3) самоцінність художньої знака - його комунікативна адресованность; 4) правдивість - фіктивність; 5) предметність - безпредметність.; 6) суверенність матеріалу - його підпорядкованість художній структурі; 7) мистецтво - немистецтво; 8) краса - заперечення її; 9) відособлений, «чистий» вид мистецтва - мистецтво з установкою на міжвидовий синтез. Завершуючи свій аналіз, Мукаржовський пише: «Підвищений діалектичне напруга, властиве сучасному мистецтву, часто призводить до одностороннього акцентування одного з двох членів даної конкретної антиномії ... [Однак] деколи бувають випадки, коли підвищена диалектичность досягається в сучасному мистецтві ... інтенсивної осциляцією між обома її членами ... »1 

 Так сучасна теоретична думка прагне, не відмовляючись від пошуків адекватного визначення мистецтва, одночасно надати йому многоохватность, гнучкість, історичність, відкритість у майбутнє. 

 В. Татаркевич висунув ідею такого визначення мистецтва, яке враховувало б його постійну мінливість і полиморфность, плюралістичність. Свій спосіб визначення він назвав «альтернативної дефініцією» мистецтва. За думки Татаркевича, мінливість і різноманіття мистецтва мають своєю основою діалектику інваріанта і варіантів. Інваріанти - це якісь універсальні, і в цьому сенсі непорушні, константи, які є у всякому мистецтві; але в конкретних історичних умовах вони реалізуються по-різному. Завдяки обліку цього моменту вихідне «жорстке» визначення стає більш гнучким, варіативним, охоплюючи не тільки усталені, канонічні форми художньої творчості, а й нові, авангардні його напряму. 

 'Мукаржовський, Я. Діалектичні протиріччя в сучасному мистецтві / / Мукаржовський, Я. Дослідження з естетики та теорії мистецтва. М., 1994. С. 546-547. 

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "1. Класична естетика про природу мистецтва"
 1. естетика і медицина
    естетики покликане стати профілактикою здорового, а значить красивого способу життя, навчити не тільки милуватися прекрасним, а й творити, і захищати естетичні начала життя, здоров'я людей, середовища їх проживання, творчої діяльності. Знання естетики допомагає протистояти явищам потворним, ницим, що принижує і вбиває людину і націю. Естетика звертається і до мистецтва лікування,
 2. Введення
    естетики полягає не в предуказиваніі того, як або що повинно естетично оцінювати, але в самому розумінні естетичної оцінки. Естетика повинна показати, в чому полягає ця оцінка, які її передумови і яка панівна в ній внутрішня закономірність. Але цим, звичайно, вона захоплює і область «нормативного»: бо, якщо буде встановлено, в чому полягають сутність і передумови
 3. Басін, Е. Я., Крутоус, В. П.. Філософська естетика і психологія мистецтва: навч. посібник / Є. Я. Басін, В. П. Крутоус. - М.: Гардаріки. - 287 с., 2007

 4. § 1. Що таке естетика?
    естетика »происходи т від грецького слова, що означає« відчувати ». Вперше в науковий обіг він був введений в XVIII столітті німецьким філософом А. Баумгартеном (1714-1762) у його роботі, що отримала однойменну назву - «Естетика». Естетика, безсумнівно, є розділом філософського світогляду, який вивчає сутність походження і розвитку природи прекрасного, який виявляє себе для свідомості
 5. Абсолютний дух.
    класичне і романтичне. Обумовлені ступенем гармонії змісту і форми, за Гегелем, вони знаходять відповідність у трьох хронологічних епохах його історії. Такий поділ мистецтв естетик доповнює його розрізненням залежно насамперед від матеріалу, використовуваного в певному творчості. Перший вид мистецтва - архітектура, матеріал якої 751 черпається в неорганічної
 6. Культурна спадщина античної Еллади.
    класичний періоди. Розквіт пластичних мистецтв: а) Архітектура, б) Скульптура, в) Вазопис. Давньогрецький театр. Лірична поезія в Стародавній Греції. Література: Антична лірика (БВЛ). М., 1963. Антична цивілізація. М., 1978. Брунов М.М. Пам'ятники афінського Акрополя. Парфенон і Ерехтейон. М, 1973. Віппер Б.Р. Мистецтво давньої Греції. М., 1972. Грецька трагедія. М., 1956. Гіро П. Побут і
 7. Глосарій з курсу «Філософія» частина 1 «Систематична філософія »
    класична філософія. 20. Космос. 21. Світогляд 22. Метемпсихоз. 23. Матеріалізм. 24. Методологія. 25. Метод. 26. Матерія. 27. Світовий розум. 28. Суспільна та індивідуальна свідомість. 29. Основне питання філософії. 30. Онтологія. 31. Пізнання. 32. Предмет філософії. 33. Позитивізм. 34. Прагматизм. 35. Простір. 36. Раціоналізм. Ірраціоналізм.
 8.  Глава VII Естетика
    Глава VII
 9. Теми рефератів 1.
    класична наука і становлення індустріального суспільства. 7. Експериментальний метод і метод індукції Бекона. 8. Сенсуалізм Т. Гоббса і Д. Локка. 9. Правові ідеї Т. Гоббса. 10. Субстанція, атрибути та модуси Б. Спінози. 11. Критика тези Б. Спінози «Свобода є пізнана
 10. IX. Історія естетики та її цілі
    класичному творі - Фрідріха Теодора Фішера «Естетика» у п'яти томах. У цій системі виявляється конструктивний дух школи, а зв'язування окремих питань із загальним вказує на геніальність проникнення і глибоке розуміння різнобічного естетичного мислителя. Цією «естетиці зверху» Густав Теодор Фехнер протиставив «естетику знизу», тобто індуктивну і психологічну
 11. § 4. Яка роль пафосу в пізнанні?
    естетиці цей термін символізує захоплене стан людського духу, коли він стикається з атрибутами вищої реальності, в яких виявляє себе краса. У ант ічной естетиці за пафосом закріпився стійкий образ хворобливого стану душі, яка переживає якесь страждання. Вже Аристотель в «Поетиці» відноси т пафос до числа необхідних елементів трагедії, оцінюючи його як
 12. СТАНОВЛЕННЯ ДУХУ ?
    класичну освіту, потім в 1788 р. вступає до Тюбінгенський теологічний інститут, де зав'язує дружбу з поетом Гельдерлином, потім з філософом Шеллінгом. Троє друзів пристрасно переживають Велику французьку революцію, в якій вони бачать «чудовий схід сонця» над світом. ? Гегель в Єні Чи не спокусившись кар'єрою пастора, Гегель стає вчителем у Берні (1793-1796), де він
 13. Виникнення иррационалистической філософії
    класичної філософії в Західній Європі. Вона повстає, кидає виклик класичної філософської традиції, критикуючи вузькість і однобічність раціоналізму, його нездатність дати відповіді на питання, які ставить життя в про-процесі людської діяльності. З появою иррационалистической філософії відбувається радикальна зміна філософської проблематики, перегляд проблеми сенсу людського
 14. ДЕЯКІ ТЕНДЕНЦІЇ ЕСТЕТИКИ У XX СТОЛІТТІ ?
    естетики (опублікованій посмертно) він розглядає проект естетики, що враховує зміни, що відбулися в мистецтві XX століття. «Навіть коли мистецтво виступає проти його перетворення у щось споглядальне і наполягає на своїй крайній непослідовності та невідповідності, все одно ці якості утворюють певну єдність; інакше ці моменти не могли б навіть« дисонувати ».
© 2014-2022  ibib.ltd.ua