Головна
ГоловнаНавчальний процесСоціальна педагогіка (лекції) → 
« Попередня Наступна »
Василькова Ю.В., Василькова Т.А.. Соціальна педагогіка: Курс лекцій: Учеб. посібник для студ. вищ. пед. навчань, закладів. - 2-е вид. стереотип. - М.: Видавничий центр «Академія». - 440 с., 2000 - перейти до змісту підручника

ЛЕКЦІЯ 1. ПЕДАГОГІКА: ПРЕДМЕТ, ЗАВДАННЯ, ФУНКЦІЇ

Педагогіка, її терміни, основні напрямки. Предмет, функції педагогіки, терміни, її прикладні завдання.

На кожному етапі історичного розвитку суспільства педагогіка як наука відображала стан освіти, навчання і виховання-_ ня підростаючого покоління.

Ика Педагогіка розвивалася в руслі філософських зна-як наука шл 0 людину і суспільство, але в хуг-ХУП ст. вона відгалужується від філософії, ставши самостійною наукою, що означає науку про закони виховання, про передачу досвіду одного покоління іншому, наукою про процес виховання і навчання не тільки дітей, а й дорослих. Спільними для філософії та педагогіки були система поглядів на світ і місце в ньому людини, на місце людини в суспільстві. Педагогіка як приватна наука філософії зосередилася тільки на проблемах людини, особистості і суспільства, вихованні, освіті та навчанні, ідеалі виховання, ідеалі особистості в суспільстві.

Вона стала наукою про освіту, процесі освіти і самовиховання особистості.

Предметом педагогіки є виховання як свідомо організований процес (В.Е.Гмурман), що відбувається в сім'ї та суспільстві, в державі, в певних природних, соціальних, економічних, духовних і моральних умовах.

В основі педагогіки лежить дослідження педагогічного процесу, відповідно до якого створюються методи, методики і прийоми педагогічної діяльності вихователів і вихованців.

Педагогіка вивчає діяльність і дитини і вихователя, вивчає педагогічний процес передачі дорослим поколінням знань, умінь і навичок молоді. Старше покоління передає молодим свій досвід суспільних відносин, наукові знання, норми моралі.

5

Функціями педагогіки є її практична і теоретична спрямованість.

Теорія педагогіки пояснює суспільству і людині процес і закони виховання і навчання, освіти і освіти.

Теорія педагогіки спрямована на те, щоб обгрунтувати процеси навчання і виховання, дати практичні рекомендації педагогам, як слід удосконалювати професійну працю. Цим педагогіка допомагає суспільству розвиватися, вдосконалюватися, рухатися вперед.

Практична функція педагогіки полягає в озброєнні педагогів-практиків науково-теоретичними обгрунтуваннями методів навчання і виховання.

У систему педагогічних наук входять: загальна педагогіка, дидактика, теорія виховання, школоведеніе, історія педагогіки, дефектологія та ін

Загальна педагогіка - це теоретична система педагогічних наук. Дослідження педагогічних знань, теорії та практики, методів і функцій, місця педагогіки серед інших наук, взаємозв'язок педагогіки з іншими науками.

Дидактика (теорія навчання) частина загальної педагогіки, яка вивчає сам процес навчання як засіб виховання та розвитку і те, як навчання впливає на виховання, розвиток та навчання дитини. Навчання складається з двох взаємопов'язаних явищ - викладання професійної діяльності дорослих і вчення - спеціально організованої дитячої діяльності.

Дидактика розробляє ЦІЛІ, зміст, принципи, методи і засоби навчання. Визначає напрямок приватних методик і тому тісно пов'язана з різними науками. Кожна методика має свою специфіку.

На основі дидактики розробляються методи навчання, посібники, підручники і програми різних типів навчальних закладів.

Теорія виховання вивчає процес розвитку особистості, її переконань, аналізує конкретний процес виховання, його закономірності та перспективи. Теорія виховання орієнтується на дослідження процесів виховання в ході навчальної, трудової, громадської, ігровий, художньої та спортивної діяльності, а також організації міжособистісного спілкування; вивчення методів виховання особистості. Враховуються інтелект, прояв волі, характеру, почуттів, потреб, мотивів та інтересів.

Теорія виховання аналізує зв'язок між окремими напрямками виховання: трудовим, моральним, розумовим, правовим, естетичним і фізичним. Теорія виховання досліджує процес виховання цільної особистості.

6

Школоведение - частина загальної педагогіки. Досліджує питання управління народним освітою, організацією навчально-виховного процесу, роботу окремих шкіл та педагогічних колективів; розглядає зміст і методи організації управління шкільною справою. Відбиває процес керівництва системою народної освіти, з боку державних планів розробляє наукові принципи організації шкільної справи.

Історія педагогіки як частина загальної педагогіки досліджує виникнення і розвиток практики навчання і виховання, різних педагогічних теорій і концепцій, методів навчання і виховання в різні часи й у різних народів.

Аналізує та узагальнює накопичений цінний педагогічний досвід у вихованні підростаючого покоління. Цей досвід важливий для сучасного учительства, оскільки допоможе удосконалювати сучасну педагогічну практику.

Ще Л. М. Толстой писав, що пізнати педагогіку неможливо без знання історії педагогіки.

Порівняльна педагогіка займається вивченням тенденцій і закономірностей навчання і виховання у різних народів в різних країнах. Знання порівняльної педагогіки дає можливість використовувати позитивний досвід різних шкіл і народів для вдосконалення власного.

Дошкільна педагогіка висвітлює питання навчання і виховання дітей дошкільного віку.

Дефектологія виділяється як спеціальна педагогіка, визначальна роботу з дітьми з фізичними та психічними відхиленнями. Сурдопедагогика - педагогіка глухих і слабочуючих, тифлопедагогіка - сліпих і слабозорих, олигофренопедагогика - розумово відсталих, а також наука про порушення мови і шляхи їх подолання - логопедія.

Педагогіка вищої школи виділяється окремо і є частиною педагогіки дорослих. У ній відбивається специфіка освітніх і виховних завдань у роботі зі студентами вузів.

Існують і інші наукові підрозділи: педагогіка сім'ї, професійна (робоча) педагогіка, військова педагогіка та виправно-трудова. Кожне з названих напрямів має свої особливості.

На кожному етапі історичного розвитку суспільства педагогіка як наука відображала стан його освіти, навчання і виховання. Століттями в науку про виховання вносилися новий досвід і нові узагальнення. Педагогіка розвивалася завдяки вдосконаленню досвіду, практиці прогресивних шкіл та педагогів.

7

Виховання підростаючого покоління існувало на найперших етапах розвитку цивілізації.

Ігтппія пячнітія Першими прийоми виховання, елементи на-] 1Г1лі Г »(шснііім р0дноі педагогіки дійшли до нашого часу з найдавніших часів.

Кожне покоління, кожен народ створювали свою систему виховання.

З пам'ятника «Книга пророцтв» ми дізнаємося про жрецьких школах стародавнього народу майя, з найдавніших трактатів японських мудреців - про виховання японської дівчинки, про сімейне виховання в стародавньому Китаї з філософії Конфуція.

У глибоку давнину ще в рамках філософських знань суспільство висувало ідеал виховання. У державі інків (ГХ-ХУ ст.), вважаючи себе «синами Сонця», жерці вчили людей Землі «жити життям гідної людини». Це їх суспільну свідомість, ідеологія і філософія життя.

В основі буддизму - буття особистості, її страждання, звільнення від страждань, терпимість. Ідеал людини в Стародавній Індії (V-VI ст. до н.е.) - ідеал доброти. В основі його виховання - пізнання психології особистості, так як головне - вільна особистість, її незалежність від навколишнього світу.

Зміст освіти в стародавній Індії заслуговує особливої уваги. Багато відкриття, які приписуються грецьким та європейським ученим, відносяться до древнеиндийским навчань. Наприклад, математика. Цифри, звані арабськими, були відомі в стародавній Індії. Те ж відноситься до медицини та астрономії. Підручниками були словники з різних знань. Перший Буквар містив звід Законів, по них навчали читати і писати.

Ідеальний чоловік давньокитайського мислителя і філософа Конфуція (551-479 рр.. до н. е..) повинен був погоджувати свою поведінку з вимогами суспільства. Його принцип: «Чого не бажаєш собі - НЕ роби іншим »був в основі виховання. Він вперше розробив концепцію ідеальної людини і виховання дитини в сім'ї:« шануй батьків "," не кидай їх »,« будь шанобливий "," не виражай досади на них ». Хороший батько повинен дати синові освіту , професію і прищепити правила поведінки.

У період розквіту Афін мандрівні філософи - софісти - були вчителями красномовства. Вони за плату навчали молодь виголошувати промови, вести політичні бесіди, переконувати і сперечатися, що вимагало знань логіки і філософії. Бесіди софістів присвячувалися питань права та етики. Головне в житті людини, вважали вони, - це пізнання, і те, що людина пізнає, є в житті істинним. Софісти вперше висунули питання про важливість виховання.

Грецький філософ Сократ вважав, що найвищою чеснотою людини є знання, а його аморальне поведінка - результат незнання.

Сократовский метод виховання - метод самопізнання, це заклик аналізувати вчинки людини і робити висновки для самовиховання. Сократовский метод навчання - шляхом запитань і відповідей спонукати учнів самим знаходити відповіді.

Ідея гармонійного розвитку особистості йде від учня Сократа Платона (472-348 рр.. до н.е.). Від нього до нас дійшла ідея виховання дітей у державних виховних будинках, регулювання державою дітонародження. Від Платона через середньовіччя, через «новий час» прийшла програма навчання в школах, що отримала в часи Платона назву «сім вільних мистецтв» (граматика, риторика, діалектика, арифметика, геометрія, астрономія, музика).

Від найбільшого філософа Греції Аристотеля (384-322 рр.. до н.е.) вчені сприйняли ідею розвитку здібностей людини, закладених природою, основною метою виховання.

Демокріт (бл. 460-370 рр.. до н.е.) виділяв як головне у вихованні знання природи людини, її природозгідне виховання, в основі якого має бути Праця.

Твір Квинтилиана (бл. 35 - бл. 96 р. н.е.) «Повчання оратору» поклало початок навчанню ораторському мистецтву.

Середньовічна педагогіка майже 12 століть визначалася догмами богослов'я. Про виховання та навчання в середньовічній Київської Русі дізнаємося з літописів, літературних та історичних пам'яток, з різних «Слов» і «Повчань», що дійшли до наших часів.

Науковий підхід у педагогіці до проблем навчання і виховання починається з Яна Амоса Коменського (1502-1670) і його книги «Велика дидактика» (1654), де вперше були сформульовані принципи, методи та форми навчання. Коменський чітко сформулював мету розумового, морального і релігійного виховання. Зокрема, обгрунтовуючи мета навчання як пізнання людиною самої себе і навколишнього світу, управління собою і шанування Бога.

Новий час. Французька філософія і англійська економічна думка висувають ідеал виховання нової людини. Про виховання джентльмена, людини, яка вміє вести справу, пише Джон Локк (1632-1704). Патріот і громадянин , розсудлива особистість - таким уявляв собі ідеал виховання К.Гельвецій (1715-1771).

Жан-Жак Руссо (1712-1778) ставить перед вихованням мета - виховати «Не суддю, що не солдата, що не священика, а людину ».

Таким чином, хоча педагогіка та виділилася в самостійну науку, але ця самостійність відносна, оскільки і педагогіка і філософія, вивчаючи людини, знаходяться в постійній взаімосвязі1.

Соціалісти-утопісти (Томас Мор, Т.Компанелла, Р. Оуен, А.Сен-Симон, Ш. Фур'є) висунули як ідеал виховання формування всебічно розвиненої особистості, для становлення якої необхідно поєднання навчання з продуктивною працею і загальне рівне освіту.

У програмах шкіл Нового часу, і європейських країнах і в Росії, поряд з релігійними висувають питання світського і реальної освіти.

Вісімнадцяте століття - Століття Просвітництва. В Росії реформи Петра I в галузі освіти - це епоха створення світської школи, створення демократичної професійної школи. І.Посошков, Ф. Салтиков, В.Н.Татищев вважали за необхідне загальне освіту народу для розвитку Росії. Розгорталася мережу закритих станових навчальних закладів. По суті - це спроба «створити нову породу людей». Відкриттям «виховних будинків», Смольного Інституту шляхетних дівчат И.И.Бецкой і Катерина II намагалися втілити цю ідею в життя.

На педагогічну теорію і практику європейських країн XIX в. вплинули праці І. Г. Песталоцці (1746-1827), І.Гербарта (1776-1841), АДістерверга (1790-1866), а в Росії педагогічні погляди і просвітницька діяльність декабристів і революційних демократів.

У XIX в. в Росії педагогічна думка від загальних питань системи і змісту освіти звертається до конкретних проблем народної та національної школи, який виховує навчання і підготовки вчителя, до дисципліни і якості уроку, до оцінки, заохоченню і покаранню і навантаженні учнів під час навчання. Надавалося велике значення виховної функції релігії.

 У середині XIX в. стаття М.І.Пирогова «Школа і життя» стала предметом дискусії педагогічної громадськості про важливість зв'язку навчання з вимогами суспільства. 

 1 Див: Підласий І.П. Педагогіка. - М., 1996. - С.12 10 

 Яснополянская школа Л.

 Н.Толстого була своєрідним експериментом виховання творчої особистості в середовищі селянських дітей. 

 У другій половині XIX в. у зв'язку з розширенням мережі приватних навчальних закладів та церковнопарафіяльних шкіл, жіночого та позашкільної освіти висуваються проблеми домашнього та релігійного виховання, розгортаються дискусії про пріоритети класичного або реального освіти. Активізація громадської діяльності в області системи соціального виховання знайшла своє відображення в розвитку педагогіки як суспільної науки. 

 Подією в історії вітчизняної педагогіки стали статті і книги К.Д.Ушинського про наукове статусі педагогіки. Він дав педагогіці визначення науки, сформулював предмет і дослідження, закривши тим самим дискусію: наука чи мистецтво педагогіка. Всупереч запереченню наукової значущості педагогіки і визначення її тільки як науки прикладної Ушинський надавав величезного значення розвитку педагогічної теорії і практики в їх єдності. Він розглядав виховання особистості в залежності від знання наук про людину: анатомії, фізіології, патології, психології, логіки, філології, географії, політекономії та історії. Ушинський стверджував: «Якщо педагогіка хоче виховати людину в усіх відношеннях, то вона повинна знати його в усіх відношеннях». На перше місце серед перерахованих вище наук він висував психологію. 

 Послідовники К.Д.Ушинського успішно експериментували і розвивали вітчизняну педагогіку. М.М.Монасеіна досліджувала процес розвитку особистості, П.ФЛесгафт - фізичне і сімейне виховання, Х.Д.Алчевської розглядала методику навчання дорослих, В.Я.Стоюнін, Н.Ф.Бунаков, В.І.Водовозов та ін внесли великий внесок у розвиток теорії вітчизняної педагогіки. 

 На початку XX в. суспільно-педагогічний рух піднімає проблеми вільного виховання і родинної педагогіки (К.Н.Вентцель), педагогіки середовища (С.Т.Шацкий) і соціальної педагогіки. 

 Післяжовтневий період розвитку педагогіки в Росії - період створення нової школи, нової системи освіти, де першорядними були проблеми педагогіки колективу, виховання особистості в колективі, виховання всебічно розвиненої особистості - будівника нового суспільства. 

 Вивчаючи людини, педагогіка узагальнює накопичився в історії людства досвід відносин між людьми: відносини че 

 11 

 дини в сім'ї і в суспільстві, ставлення до близьких і до самого себе. 

 _ Кожна наука користується своїми поняттями. Опрі- 

 Основні ділені поняття існують і в педагогіці. поняття Поняття формування - це процес розвитку, ста-педагогіки новления особистості в конкретних умовах життя суспільства. 

 Просвітництво - поширення наукових знань в народі про світ, про людину. Для Росії століття освіти - століття XVIII, а потім XIX проявляється у прагненні просвітити всіх і підняти культуру народу. Для освіти в XX в. характерно поширення найширших знань в області економіки, закону і права, музики, мистецтва і педагогіки. 

 «Освіта» - в буквальному сенсі «формування образу» думок, дій людини в суспільстві. Це процес засвоєння знань, умінь і навичок. Основний шлях отримання освіти - навчання в різних навчальних заведеніях1. 

 Звернемо увагу на визначення освіти забутим російським педагогом Сергієм Йосиповичем Гессеном (1887-1950). Він розглядав освіту як культуру особистості, процес залучення людини до цінностей науки, мистецтва, релігії, моральності, п2рава, економіки. У цьому, вважав він, основа розвитку лічності2. 

 Вчений зазначав, що «справжнє освіту полягає не в передачі того культурного змісту, який становить особливість покоління утворювати, але лише в повідомленні йому того руху, продовжуючи яке воно могло б виробити своє власне новий зміст культури» 3. 

 Цілі освіти Гессен формулює як ієрархію цілей-завдань. І першорядним в них є становлення особистості, особистості творчої, здатної науково мислити. Він звертає увагу на соціальні фактори, які впливають на особистість, вважаючи головним в освіті особистості її здатність до діяльності і прагнення до придбання культурних цінностей. 

 Виховання - це процес впливу на людину з метою формування особистості, розвитку її фізичних, розумових і моральних якостей відповідно до вимог життя. 

 1 Педагогічна енциклопедія: У 4-х т. - М., 1964-1968. 

 2 Див: Фрадкін Ф.А., Плохова М.Г., Осовский Є. Г. Лекції з історії вітчизняної педагогікі.-М., 1995. - С. 3. 

 3 Гессен С.І. Основи педагогіки. - Берлін, 1923. - С. 366. 

 12 

 Навчання - двосторонній процес навчання та викладання. Процес передачі і засвоєння знань, умінь і навичок, способів пізнавальної діяльності. У вченні дитина пізнає навколишній світ, а викладання - керівництво педагогом процесу пізнавальної та навчальної діяльністю дитини. 

 «Система освіти» представляє існуюче загальне і спеціальну освіту. Загальне - це початкова й середня освіта, яка дає знання, вміння та навички, необхідні кожній людині. Спеціальна освіта (середня, вища) дає знання, вміння та навички, необхідні працівнику певної професії. 

 Зміст освіти - система знань, умінь і навичок, оволодіння якими закладає основи для розвитку та формування особистості людини. 

 Педагогічний процес - виховання особистості в єдності навчання і виховання, так званий «навчально-виховний процес». Найчастіше цей термін відноситься до школи, де відбувається взаємодія вчителя і учня, директора і вчителів, вихователів, колективу педагогів, батьківського активу, громадськості, виробництв, оточуючих школу. Педагогічний процес являє єдність розвитку, навчання та виховання особистості, суперечності і закономірності кожного з елементів. 

 Запитання і завдання 

 1. Дайте характеристику системи педагогічних наук. 

 2. Охарактеризуйте зміст освіти і навчання в школі. 

 3. Дайте характеристику змісту виховання. 

 4. Що таке педагогічний процес. 

 Література до лекції 

 1. Ільїна Т.А. Педагогіка. - М., 1984. 

 2. Куписевич Ч. Основи суспільної дидактики. - М., 1986. 

 3. Лихачов Б, Т. Педагогіка. - М., 1996. 

 4. Педагогіка / За ред. Ю. К. Бабанського. - М., 1988. 

 5. Харламов І. Ф. Педагогіка. - М., 1992. 

 6. Педагогіка / За ред. П.І.Підкасістого. - М., 1996. 

 7. Підласий І.П. Педагогіка. - М., 1996. 

 13 

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "ЛЕКЦІЯ 1. ПЕДАГОГІКА: ПРЕДМЕТ, ЗАВДАННЯ, ФУНКЦІЇ"
 1. КОРОТКИЙ КУРС ЛЕКЦІЙ
    Тематичний план лекційного курсу ЛЕКЦІЯ 1. Політико-правові вчення У СИСТЕМІ ГУМАНІТАРНИХ НАУК ЛЕКЦІЯ 2. Політичні та правові вчення СТАРОДАВНЬОГО СХОДУ ЛЕКЦІЯ 3. Політичні та правові вчення Стародавньої Греції та Стародавнього Риму ЛЕКЦІЯ 4. Політичні та правові вчення ЄВРОПЕЙСЬКОГО СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ ЛЕКЦІЯ 5. Політико-правової думки ВІДРОДЖЕННЯ І НОВОГО ЧАСУ ЛЕКЦІЯ 6. КОНЦЕПЦІЇ ПРИРОДНОГО ПРАВА
 2. Кікоть В.Я, Столяренко AM, та ін Юридична педагогіка,
    педагогіки в освітніх установах юридичного профілю, підготовку професіоналів для правоохоронних органів. У ньому вирішуються дві основні задачі: перша - загальноосвітня (федеральний компонент) - ознайомлення студентів, курсантів, слухачів з основами педагогіки (частина I) і друга - професійно-педагогічна - вивчення юридичної
 3. Основні напрямки досліджень юридичної педагогіки
    педагогіки і різноманітність навіть основних її завдань визначають структуру її наукового знання, основних напрямків її дослідження, приватних теорій і практичних рекомендацій (рис. 7.2). Всі вони взаємопов'язані, один одного доповнюють і зміцнюють. Рівень исследованности і розвитку різних напрямків не однаковий. Добре розвинена виправна (пенітенціарна) педагогіка, педагогіка юридичної
 4. Запитання і завдання для самоперевірки, вправ та роздумів
    педагогіка як галузь наукового знання? 6. Назвіть і поясніть методологічні основи методології юридичної педагогіки (общепедагогические та спеціальні). 7. У чому специфіка методів юридичної педагогіки? Назвіть їх і поясніть їх призначення. 8. У чому полягає педагогічна функція права? 9. Що розуміється під педагогічним властивістю права? 10.
 5.  7.2. Предмет, цілі, завдання, система юридичної педагогіки
    педагогіки
 6. Запитання і завдання для самоперевірки, вправ та роздумів
    педагогіки? 2. Що за кордоном розуміється під юридичною педагогікою і що вона являє собою як розділ вітчизняної педагогіки? 3. Які методологічні принципи порівняльно-педагогічного дослідження? 4. Охарактеризуйте теоретичну базу і основну термінологію зарубіжній юридичній педагогіки. 5. У чому, на вашу думку, відмінність зарубіжного та
 7. Тема 1. Соціальна педагогіка: предмет, завдання, функції
    педагогіки: просвіта, освіта, навчання і виховання, система виховання і система навчання, розвиток, виховання і формування особистості, педагогічний процес. Соціальна педагогіка як частина педагогіки. Предмет і методи соціальної педагогіки. Терміни соціальної педагогіки: соціалізація особистості, соціальне виховання, соціальна робота. Функції соціальної
 8. Запитання і завдання для самоперевірки, вправ та роздумів
    педагогіки в контексті розвитку виробничих і навчальних груп. 6. Назвіть основні складові педагогічного потенціалу групи і охарактеризуйте її виховні можливості. 7. Розробіть варіант програми вивчення особистості, групи. 8. Що таке самоформірованіе особистості: його суть і значення? 9. Згадайте основні соціальні явища в групі, на які
 9. Об'єкт, предмет і цілі юридичної педагогіки
    педагогіка. Її теоретичною базою виступає загальна педагогіка - багата на конструктивні ідеї і що володіє величезним досвідом наука. Разом з тим юридична педагогіка не звичайна (загальна) педагогіка з прикладами з юридичної практики, що не педагогіка для юристів. Юридична педагогіка - це особлива область наукового педагогічного знання - юридико-педагогічного, особлива галузь педагогіки,
 10. 2.2. Група, колектив у педагогіці
    педагогіка вивчає діяльність спеціальних і педагогічних установ, а також вплив на людей внеучрежденческіх умов і факторів, вплив яких є досить сильним. Вивченням впливу навколишнього середовища займається спеціальна галузь педагогічної науки, що отримала назву соціальна педагогіка. У педагогічній літературі вона розглядається як особлива педагогічна
 11. 1. ПЕДАГОГІКА ЯК НАУКА
    педагогіки як науки. Під предметом педагогіки розуміється педагогічний процес. Підкреслюється багатозначність поняття педагогіки: 1. Сфера людської діяльності, пов'язана з передачею життєвого досвіду. 2. Наука про сутність, закономірності, принципи, методи і форми навчання і виховання людини. 3. Власне навчальна дисципліна. 4. Область гуманітарного знання. Детально
 12. ВСТУП
    педагогіку, яка в державному загальноосвітньому стандарті значиться як навчальної дисципліни. І хоча на ці предмети відводиться не так багато часу, важливо показати їх значимість у житті людини. Особливо це стосується таких педагогічних проблем, як навчання та виховання. Тому в посібнику розкриваються основні питання психології та педагогіки. Присвячую цю книгу всім моїм
© 2014-2022  ibib.ltd.ua