Головна
Аксіологія / Аналітична філософія / Антична філософія / Антологія / Антропологія / Історія філософії / Історія філософії / Логіка / Метафізика / Світова філософія / Першоджерела з філософії / Проблеми філософії / Сучасна філософія / Соціальна філософія / Середньовічна філософія / Телеологія / Теорія еволюції / Філософія (підручник) / Філософія мистецтва / Філософія історії / Філософія кіно / Філософія науки / Філософія політики / Філософія різних країн і часів / Філософія самоорганізації / Філософи / Фундаментальна філософія / Хрестоматії з філософії / Езотерика
ГоловнаФілософіяСоціальна філософія → 
« Попередня Наступна »
СТАВРПОЛЬСКІЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ. Соціальна філософія. Курс лекцій. Навчально-методичний посібник для заочного відділення. - Ставрополь: Вид-во СГУ. - 151, 2005 - перейти до змісту підручника

2. Основні концепції політико-філософської думки.

До основних концепціям політико-філософської думки відносяться: по-перше, лібералізм, по-друге, консерватизм, по-третє, соціал-демократизм, по-четверте, марксизм, по-п'яте, тоталітаризм, які є складні і багатопланові явища. Кожне це явище становить комплекс ідей, принципів і установок, які можуть лежати в основі програм політичних партій і політичної стратегії тих чи інших соціально-політичних сил, того чи іншого уряду або урядової коаліції.

По-перше, лібералізм асоціюється з такими стали звичними для сучасного суспільно-політичного лексикону поняттями, як ідея самоцінності індивіда, його відповідальності за свої дії; ідея приватної власності як необхідної умови індивідуальної свободи; принципи вільного ринку , вільної конкуренції та вільного підприємництва, рівності можливостей; система поділу влади, стримувань і противаг; ідея правової держави принципами рівності всіх громадян перед законом, терпимості та захисту прав меншин; гарантії основних прав свободи совісті, слова, зборів, створення асоціацій; загальне виборче право та інше.

Лібералізм являє собою дуже гнучку і динамічну політико-філософську систему, відкриту впливу з боку інших течій, чуйно реагує на зміни в суспільному житті і модифікуються відповідно до нових реальностями. Про це свідчать всі перипетії та основні віхи формування та еволюції лібералізму. Лібералізм формувався, розвивався і утверджувався в різних соціально-історичних і національно-культурних умовах. У ньому закладені не одна, а кілька тенденцій, що виражається в його багатоваріантності.

Своїм корінням ліберальний світогляд сходить до Ренесансу. Біля його витоків стояли такі особистості, як Дж. Локк, Ш. Л. Монтеск'є, І. Кант, А. Сміт, В. Гумбольдт, Т. Джефферсон, Дж. Медісон, А. Де Токвіль та інші. Поворотним пунктом у формуванні лібералізму слід вважати Велику французьку буржуазну революцію кінця XVIII століття. Як правило, виділяють дві історично сформовані ліберальні традиції: англосаксонську і континентально-європейську. Найбільш повно ліберальний ідеал складався в англосаксонських країнах, особливо в США. Тут индивидуалистическому ідеалу була додана самодостатня значимість, він розглядався не просто як один з багатьох елементів системи цінностей і принципів функціонування буржуазного суспільства, а як головна мета якого розумного суспільства взагалі. Що стосується континентально-європейської традиції, то в ній більший акцент робився на процеси національної консолідації та відмова від усіх форм економічного, політичного та інтелектуального авторитаризму.

У Росії в силу цілого комплексу причин ліберальний світогляд вкоренилося пізніше - наприкінці XIX - початку XX в. Представники російської суспільно-політичної думки внесли власну лепту в розуміння і розробку лібералізму. Серед них слід назвати Т. Грановського, П. Струве, Б. Чичеріна, П. Мілюкова, що спробували розвинути принципи лібералізму і застосувати їх до російських реалій. Зокрема, вони заклали основи російського конституціоналізму, ідей правової держави і громадянського суспільства стосовно російських умов. Їх заслуга полягала також у постановці в практичній площині проблем прав і свобод особистості, підпорядкування державної влади праву, верховенства закону.

Лібералізм являє собою певний образ думки, протилежний догматизму, схематизму, одномірності і нетерпимості. Тут немає однозначних, раз і назавжди встановлених норм і правил. У цьому контексті можна сказати, що гносеологічні корені лібералізму лежать в спрямованості людей на пристосування до мінливих умов життя і з цією метою - на модифікацію, перегляд зжили себе, застарілих соціальних і політичних інститутів, норм, цінностей.

По-друге, консерватизм, який увібрав в себе різні, часом суперечливі ідеї, концепції, доктрини, традиції таких мислителів як Платон, Аристотель, Цицерон, Н. Макіавеллі, Е. Берк, Ж. де Местр, Л. де Бональд, А. де Токвіль, Ф. Ніцше, А. Гамільтон, Дж. Адамі, Ф. фон Хайєк та інших. Серйозний внесок у розвиток консервативної традиції внесли російські філософи, соціологи та політичні мислителі К. Леонтьєв, М. Данилевський, В. С. Соловйов, І. Ільїн.

Засновники консерватизму протиставили висунутим європейським Просвітництвом і Великою французькою революцією ідеям індивідуалізму, прогресу, раціоналізму погляд на суспільство як на органічну й цілісну систему. Відправним пунктом філософії консерватизму є переконання в гріховної сутності людини. На цій підставі класичний консерватизм відкидав абстрактні ідеї індивідуальної свободи, прав людини і суспільного договору, а також утилітаризм і віру в прогрес.

Людина не тільки не здатний перевлаштувати суспільство, але і не повинен прагнути до цього, оскільки таке прагнення з'явилося б насильством над природними законами розвитку суспільства.

Гносеологічної передумовою консерватизму є те, що суспільно-політичний процес має двоїсту природу: з одного боку, еволюція, розвиток і заперечення старого, розрив з минулим і творіння нового. З іншого боку, він зберігає і переносить з минулого в сьогодення і майбутнє все життєздатне, неминуще, загальнолюдське. Беручи існуючий стан речей, консерватизм робить наголос на необхідності збереження традиційних правил, норм, ієрархії влади, соціальних і політичних структур та інститутів. Разом з тим істинний консерватизм, покликаний захищати статус-кво, обгрунтовувати необхідність його збереження, повинен враховувати мінливі реальності і пристосовуватися до них. Оскільки світ динамічний і схильний до постійних змін, консерватизм не може відкидати всі без винятку зміни.

При близькому розгляді між окремими національними варіантами консерватизму, можна виділити неоконсерваторів, нових правих, традиціоналістських або патерналістських консерваторів. Окремі угруповання нових правих і частина неоконсерваторів в ряді країн з комплексу питань, пов'язаних із соціально-економічною сферою і роллю держави в ній, заходять настільки далеко, що їх, як правило, об'єднують в так зване «радикалістська» протягом консерватизму як рейганізм в США і тетчерізм в Англії.

Підводячи підсумки можна констатувати, що сучасний консерватизм, минулий тривалий шлях історичного розвитку, являє собою досить складне і багатошарове утворення, в якому уживаються найрізноманітніші, часом конфліктуючі між собою ідеї, концепції установки і принципи і тому , природно, він пронизаний глибокими суперечностями. В умовах масштабних і глибоких змін, які в даний час переживає наша країна, помірність, виваженість, здоровий глузд, характерні для консерватизму, здатні стати противагою таких крайнощів.

По-третє, соціал-демократизм. Під соціал-демократією увазі теорію і практику всіх партій, що входять в Соціалістичний Інтернаціонал. Соціал-демократію можна позначити і як соціально-політичний рух, і як ідейно-політична течія, причому всередині неї існує цілий ряд національних та регіональних варіантів, соціально-філософських, ідеологічних і політичних течій. Наприклад, стосовно соціалістичним партіям Франції, Італії, Іспанії, Греції, Португалії використовуються такі поняття як «соціалізм», «латинський», «середземноморський соціалізм». Існують «скандинавська», «шведська модель», «інтегральний соціалізм», всі названі різновиди соціал-демократії з тими чи іншими застереженнями, як правило, об'єднуються загальним поняттям «демократичний соціалізм».

Своїми ідейними корінням соціал-демократія сходить до Великої французької революції та ідеям соціалістів-утопістів, але вона увібрала в себе також безліч ідей з інших ідейно-політичних течій. Соціал-демократія виникла як альтернатива капіталізму. У цій якості спочатку вона в принципі поділяла найважливіші установки марксизму на усуспільнення засобів виробництва, загальна рівність, соціальну справедливість. Важливу роль в еволюції соціал-демократії зіграла сама життєва практика, яка змушувала її враховувати громадської історичні реальності, переконатися у безперспективності революції.

По-четверте, марксизм. Марксизм являє собою одне з великих течій соціально-філософської думки, що включає в себе погляди з широкого комплексу суспільно-історичних, економічних, соціальних, політичних, ідеологічних і безлічі інших проблем. Основні його положення були розроблені в XIX в. К. Марксом і Ф. Енгельсом. Їхні ідеї були розвинені численними послідовниками, такими, як Е. Бернштейн, Г. В. Плеханов, В. І. Ленін, К. Каутський та іншими.

Марксизм виник і розвивався в руслі європейської політико-філософської думки, і в цьому сенсі він був дітищем Просвітництва і раціоналістичної традиції. Його родова близькість, наприклад, до лібералізму виражається, зокрема, в наявності в ньому цілого ряду положень, які ліберали можуть прийняти без особливих застережень. Мова йде про такі тезах, як «вільний розвиток кожного є умовою вільного розвитку всіх». У той же час в марксизмі містилися елементи, які стали основою для радикального перегляду і заперечення найважливіших положень породила його капіталістичної парадигми. Маркс виходив з тези про те, що для правильного розуміння сучасного йому суспільства необхідно насамперед виявляти і аналізувати закономірності та механізми функціонування і розвитку економічної системи.

Виходячи далеко за межі економічної теорії, марксизм претендував на все охоплює тлумачення сенсу історії і самого людського існування. Не випадково, що свою соціальну теорію Маркс назвав історичним матеріалізмом. Центральне місце в ньому займала теорія класів і класової боротьби, як рушійної сили суспільно-історичного прогресу. Проте в роботах класиків марксизму ми не знайдемо скільки-докладної характеристики конкретних соціально-економічних і політичних параметрів соціалістичного та комуністичного товариств, вельми слабо розроблена теорія держави. Тут ми бачимо не так теорію, скільки критику існуючого буржуазного держави.

Історичний досвід XX століття переконливо продемонстрував життєздатність і, більше того, необхідність держави у справі вирішення найважливіших проблем, що стоять перед суспільством. Протиріччя і конфлікти не можуть зникнути з життя людей. Результатом зникнення або ліквідації держави, покликаного вирішити ці конфлікти і суперечності, стали б хаос і анархія, які за своїми руйнівними можливостях можуть стати гірше будь-якої диктатури і деспотизму.

Таким чином, суть соціальної теорії марксизму можна звести до наступних основних положень: економічний базис суспільства визначає його політико-ідеологічну надбудову; протиріччя між продуктивними силами і виробничими відносинами і класова боротьба визначають основні напрямки суспільно-історичного розвитку ; капіталізм в силу своєї класової експлуататорської суті носить тимчасовий характер; капіталізм породжує свого могильника в особі робітничого класу, який в ході соціальної революції скидає владу буржуазії і встановлює диктатуру пролетаріату як перехідний етап до комунізму.

По-п'яте, тоталітаризм: лівий і правий. Говорячи про тоталітарний перебігу політико-філософської думки, мають на увазі фашизм, нацизм і більшовизм (або в ширшому сенсі ленінізм), при всіх відмінностях вони мали багато спільного. Тоталітарні політичні системи, створені на основі цих ідейно-політичних конструкцій, являють собою диктатури, суть яких виражається вже самим терміном «диктатура», який передбачає необмежену владу. Під нею розуміється форма правління, де влада сконцентрована в руках однієї людини, групи осіб, кліки чи партії, монополізують її, і здійснюється без жодного контролю з боку керованих.

Диктатура, так само як і демократія, втілюється в життя в різних формах, її можна виявити у всіх цивілізаціях історичних епохах. У наші дні політичні системи диктаторського типу існують у двох формах: авторитаризму і тоталітаризму. Під останнім, як правило, маються на увазі ті політичні режими, які існували до кінця другої світової війни в гітлерівській Німеччині та Італії, а також аж до останнього часу в СРСР, країнах Східної Європи, Китаї та ряді інших країн третього світу. Що стосується авторитарних режимів, то діапазон їх розповсюдження досить широкий, а число їх в даний час, особливо в третьому світі, дуже велике.

 Поділяючи найважливіші характеристики диктатури, авторитаризм і тоталітаризм в ряді аспектів істотно відрізняються один від одного. Так, для тоталітаризму характерні повне злиття в єдине ціле суспільства і держави. Для авторитаризму також притаманні домінування держави над суспільством, примат виконавчої влади над законодавчою і судовою гілками. Але тут таке домінування не набуває ту жорсткість, які характерні для тоталітаризму. Авторитаризм використовує слабкість і нерозвиненість громадянського суспільства, але на відміну від тоталітаризму не знищує його. 

 Що стосується тоталітаризму, то сам цей термін походить від позднелатінского слова «totalitas», що означає «цілісність», «повнота». Він виник і одержав поширення в 20-30-ті роки і використовувався для позначення політичних систем у фашистській Італії, нацистській Німеччині і більшовицькому СРСР, а також так званих народно-демократичних режимів, встановлених після другої світової війни в ряді країн Східної Європи та Азії. 

 Антропологічний компонент тоталітаризму полягає в прагненні до повної переробці і трансформації людини у відповідності зі своїми ідеологічними установками, конструюванні нового типу особистості - нема кого homo totalitaricus з особливим політичним складом, особливою ментальністю, розумовими і поведінковими характеристиками, шляхом стандартизації, уніфікації індивідуального початку, його розчинення в масі, відома всіх індивідів до нікому середньостатистичному знаменника, стерилізації або, у всякому разі, придушення індивідуального, особистісного начала в людині. 

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "2. Основні концепції політико-філософської думки."
 1. Цілі курсу
    основними етапами розвитку політико-правової думки з урахуванням проблемно-теоретичного характеру навчального курсу, починаючи з політико-правових вчень Стародавнього Сходу до державно-правових концепцій XX в.; сформувати у студентів уявлення про співвідношення теоретичних положень політико-правової науки і реально існуючих юридичних інститутів ; показати специфіку історії політичних і
 2. Завдання курсу:
    концепцій; сформувати у них навички самостійного аналізу теоретичних робіт найбільших представників політико-правової думки для професійної орієнтації в загальносвітових тенденціях і перспективах розвитку досліджень в галузі держави, політики, законодавства і права; навчити студентів системному підходу до аналізу розвитку будь-якої наукової
 3. Студент повинен знати:
    основні напрямки розвитку політико-правової теорії в Росії і за кордоном; основні положення фундаментальних політико-правових теорій, а також зміст робіт найбільших представників політичної і правової
 4. VIII. Бажання бути політичним
    основні феміністичні політико-філософські твори: Керол Джілліген «Іншим голосом» (1982), Еллісон Джаггер «Феміністська політика і людська природа» (1983), Джин Елштайн «Публічний чоловік - приватна жінка. Жінки в соціальній і політичній думці »(1981), Керол Пейтмен« Проблема політичного боргу. Критика ліберальної теорії »(1985) та ін У цілому феміністська політична філософія
 5. § 1. Які антропологічні вчення були найбільш впливовими в історії філософської думки?
    концепцій, що зробили величезний вплив на всю світову філософсько-антропологічну думку. З великого числа методологічних принципів, що упорядковують наші уявлення про людину, ми вже вибрали той, що народжується при виникненні буття з Небуття і називається еманацією, за формою нагадує конусоподібну спіраль. Ми вже бачили, як завдяки еманації буття поділяється на чотири
 6. Співвідношення політичної теорії та політичної філософії
    концепцій політики. У сучасному політичному знанні виділяються три теоретичних рівня: емпірична теорія, нормативна теорія і філософська теорія політики. Емпірична політична теорія - це традиційна теорія, що протиставляє філософію і наукове знання. Крістен Монрой - видавець монографії «Сучасна емпірична політична теорія» (1997) - дає їй таке визначення:
 7. XIV. Позитивне виправдання реалізму
    концепція. Ми вже бачили, що її відносна достовірність безмірно більше достовірності всякої суперечить їй концепції; тепер нам потрібно випробувати її абсолютну достовірність. Її абсолютна достовірність буде показана, якщо ми знайдемо, що вона є необхідний продукт думки, працюючої згідно із загальними законами думки. § 444. Наш аналіз і подальший синтез буде швидше
 8. Сучасна доктрина зовнішньої політики РФ.
    основним положенням відносяться: 1) забезпечення процесів формування державності Росії та захист її територіальної цілісності; 2) створення умов, що забезпечують стабільність і незворотність політичних та економічних реформ; 3) активне і повноправне участь Росії в будівництві нової системи міжнародних відносин, в яких їй було б забезпечено гідне місце. У
 9. Програмні тези
    концепції політики. Еволюція уявлень про політику в результаті ускладнення реального політичного світу. Нові підходи - реакція на посилення ролі недержавних чинників у політиці. - Світ політики в реальному і дослідному відносинах. Політика - структурна складова суспільства в цілому, вид людської діяльності та поведінки в суспільстві. Об'єктивувати і суб'ектівірованной
 10. 1. ВСТУП
    основною проблематикою курсу в історичному та сучасному аспекті; розвинути у майбутніх юристів потреби та навички у роботі з теоретичними джерелами за юридичною проблема-тику; привчити студентів до освоєння юридичної теорії в широкому контексті світової політико-правової думки; - зміцнити інтелектуальні основи юридичної освіченості майбутніх юристів . У навчальному курсі відображені досягнення
 11. Студент повинен вміти:
    концепцій, оцінити їх роль і значення в розвитку методологічних підходів до формування теоретичної моделі пізнання правових явищ; простежити витоки виникнення і розвитку політико-правової теорії в її взаємодії з іншими науковими школами і напрямами; володіти понятійним апаратом історії політичних і правових
 12. В. Є. Євграфов
    філософського ідеалізму. Визначаючи історичну роль М. Г. Чернишевського у розвитку власне філософської думки, В. І. Ленін назвав його «великим російським гегельянцем і матеріалістом». Тема Чернишевський-Гегель дуже широка і ще недостатньо дослідженні. У даній статті робиться спроба розкрити деякі аспекти глибокого змісту наведеної вище ленінської оцінки філософських поглядів
 13. Філософське розуміння свідомості
    концепція духу. Бог як моральна досконалість. Концепції релігійності початку ХХ1 століття. Концепція чистого розуму. Предмет трансцендентальної філософії. Ідеалістичне розуміння розуму Гегелем. Сенс самопізнання духу. Зв'язок ідеї саморозвитку духу з гегелівської діалектикою. Матеріалістична концепція свідомості. Натуралізм в розумінні свідомості. Людина як машина. Сенсуалистской
 14. Н.В. Андрейчук. Матеріали до курсу «Методика викладання філософії» - Калінінград: Изд-во КДУ. , 2003
    філософському проблемному полі філософія реально представлена не як наука чи методологія наук, а як культура ірраціонального і раціоналістичного універсального світобачення. Думається, що концептуальна завдання викладача (творчого фахівця в галузі філософії) полягає в тому, щоб виявити у розвитку філософської думки цю культуру і долучити до неї студента. Методично це
 15. Список основних праць (тільки книг) Г.А. Югая і про нього
    концепції Г.А. Югая про витоки корейської цивілізації. М.,
 16. ДУМКА
    концепції (принципи, об'єкти дослідження та проблематику), які застосовуються в АПФ при аналізі політичного буття і
 17. . Онтологічні проблеми філософії
    концепція буття. Екзистенційна концепція буття. Теза: існування передує сутності. Проблема буття в марксистській філософії. Проблема тотожності мислення і буття. Термін «суспільне буття». Проблема буття і сучасність. Єдність світу і сенсу. Буття як єдність суб'єктивної та об'єктивної реальності. Матерія, її атрибути та форми існування. Уявлення про
 18. Тема 1.Предмет і метод історії політичних і правових вчень
    політико-правового вчення. Зв'язок світоглядної основи політико-правового вчення, його теоретичного змісту, програмних положень. Закономірності розвитку по-політико-правової ідеології. Класова і загальнолюдське в політико-правових доктринах. Проблема подолання політичного відчуження в історії політичної думки. Основні теоретичні варіанти подолання політичного відчуження:
© 2014-2021  ibib.ltd.ua