Головна
ГоловнаНавчальний процесПедагогіка початкової школи → 
« Попередня Наступна »
Іван Павлович Підласий. Педагогіка початкової школи: підручник, 2010 - перейти до змісту підручника

Основні поняття педагогіки

Основні педагогічні поняття, що виражають наукові узагальнення, прийнято називати педагогічними категоріями. До них відносяться: виховання, навчання, освіту. Педагогіка широко оперує і такими загальнонауковими категоріями, як розвиток і формування.

Виховання - цілеспрямований і організований процес формування особистості. У педагогіці це поняття вживається в широкому філософському і соціальному сенсі і в більш вузькому - педагогічному значенні.

15

У філософському сенсі виховання є пристосування людини до середовища і умов існування. Якщо людина пристосувалася до середовища, в якій він існує, він виховався. Не має значення, під впливом і за допомогою яких сил це йому вдалося, чи сам він дійшов до усвідомлення необхідності найбільш доцільного поведінки або йому допомогли. Скільки б він не отримав виховання, його йому вистачить до кінця життя.

Інша справа, яким буде якість цього життя. Для хорошої потрібно багато виховання. Для животіння на задвірках цивілізації досить з'ясування простих зв'язків. Без допомоги кваліфікованих вихователів людина досягає мало, а залишаючись поза полем виховання, лише небагатьом нагадує людину. Зауваження про те, що без виховання він залишається всього лише біологічною істотою, не зовсім вірно.

У соціальному сенсі виховання - це передача накопиченого досвіду від старших поколінь молодшим. Під досвідом розуміються відомі людям знання, уміння, способи мислення, моральні, етичні, правові норми, словом, створене в процесі історичного розвитку духовну спадщину людства. Кожен прийшов в цей світ долучається до досягнень цивілізації, що досягається методом виховання. Людство вижило, зміцніло і досягло сучасного рівня розвитку завдяки вихованню, завдяки тому, що вистражданий попередніми поколіннями досвід використовувався і примножувалися подальшими. Історія знає випадки, коли досвід губився, річка виховання пересихала. Тоді люди опинялися відкинутими в своєму розвитку далеко назад і змушені були заново відновлювати втрачені ланки своєї культури; гірка доля і важка праця очікували цих людей.

Історичний розвиток суспільства незаперечно доводить, що великих успіхів у своєму розвитку завжди досягали ті народи, у яких виховання було поставлено краще, адже воно - двигун суспільного процесу.

Виховання має історичний характер. Воно виникло разом з людським суспільством, ставши органічною частиною його розвитку, і буде існувати, поки існує суспільство. Саме тому виховання - загальна і вічна категорія.

Вихованням займаються не тільки професійні педагоги в дошкільних та шкільних закладах. У сучасному суспільстві діє цілий комплекс інститутів, що направляють свої зусилля на виховання: сім'ї, засоби масової інформації, література, мистецтво, трудові колективи, органи правопорядку. Тому в соціальному сенсі під вихованням розуміється спрямований вплив на людину з боку громадських інститутів з метою формування у нього певних знань, поглядів і переконань, моральних цінностей, політичних орієнтацій, підготовки до життя.

16

Завдання

Хто ж найбільше відповідальний за виховання? Чи правильно звинувачувати тільки школу і педагогів в частих ще невдачах виховання, якщо можливості і сила виховного впливу багатьох соціальних інститутів перевершують скромні можливості навчально-виховних закладів? На ці питання постарайтеся знайти відповіді у колективній дискусії на семінарському занятті.

За наявності багатьох виховних сил успіх виховання може бути досягнутий тільки шляхом жорсткої координації дій усіх причетних до нього соціальних інститутів (рис.

1). При неузгоджених впливах дитина піддається сильним різнобічним впливам, що може зробити неможливим досягнення спільної мети. Направляють виховання навчально-виховні установи (закладу).

Рис. 1. Співвідношення між педагогічними категоріями

У широкому педагогічному сенсі виховання - це спеціально організоване, цілеспрямоване і кероване вплив на учня з метою формування у нього заданих якостей, здійснюване в сім'ї та навчально-виховних установах. У вузькому педагогічному сенсі виховання - це процес і результат виховної роботи, спрямованої на вирішення конкретних виховних завдань.

17

У педагогіці, як і в інших соціальних науках, поняття виховання часто використовується для позначення окремих циклів цілісного виховного процесу. Кажуть - «фізичне виховання», «естетичне виховання».

Навчання - спеціально організований, цілеспрямований і керований процес взаємодії вчителів та учнів, результатом якого є засвоєння знань, умінь, навичок, формування світогляду, розвиток розумових сил, обдарувань і можливостей у відповідності з поставленими цілями.

Основу навчання складають знання, уміння, навички. Знання - це відображення людиною об'єктивної дійсності у формі фактів, понять і законів науки. Вони являють собою колективний досвід людства, результат пізнання об'єктивної дійсності. Уміння - готовність свідомо і самостійно виконувати практичні та теоретичні дії на основі засвоєних знань, життєвого досвіду і набутих навичок. Навички - компоненти практичної діяльності, які проявляються у виконанні дій, доведених до досконалості шляхом багаторазового вправи.

Повідомляючи учням ті чи інші знання, педагоги завжди надають їм необхідну спрямованість, формуючи як би попутно, а насправді досить докладно, найважливіші світоглядні, соціальні, ідеологічні, моральні та інші якості. Тому навчання має виховує характер. Точно так само в будь-якому вихованні містяться елементи навчання. Навчаючи-виховуємо, виховуючи - навчаємо.

Освіта - результат навчання. У буквальному сенсі означає формування образу добре навченого, вихованого, інтелігентної людини. Освіта - система накопичених в процесі навчання знань, умінь, навичок, способів мислення, якими оволодів учень. Саме система, а не обсяг (набір) розрізнених відомостей характеризує освіченої людини. Початкова школа дає своїм випускникам початкове (елементарне) освіту. Головний критерій освіченості - системність знань і мислення. Тоді учень здатний самостійно мислити, відновлювати відсутні ланки за допомогою логічних міркувань.

Вельми важливо розуміти, що освіта - це не те, що дається, а те, що береться, видобувається кожним самостійно. «Розвиток і освіта жодній людині не можуть бути дані або повідомлені. Всякий, хто бажає до них прилучитися, повинен досягти цього власною діяльністю, власними силами, власною напругою. Ззовні він може отримати тільки збудження ... », - писав А. Дистервег [1].

Залежно від обсягу отриманих знань і досягнутого рівня самостійності мислення розрізняють початкову, середню і вищу освіту. За характером і спрямованості воно підрозділяється на загальне, професійне і політехнічна.

18

Початкова освіта має на меті закласти основи для майбутнього освіти людини, яке в сучасних умовах продовжується все життя.

Дитину слід навчити читати, писати, рахувати, зв'язно і грамотно висловлювати думки, логічно міркувати, робити правильні висновки. Навчання грамоті супроводжується інтенсивним вихованням - моральним, фізичним, естетичним, трудовим, правовим, економічним, екологічним. Виховання в цьому віці є превалюючим процесом і підпорядковує собі навчання та освіта. Якщо людина не вихований як повинно, давати знання йому і марно, і небезпечно, бо знання в такому випадку - меч в руках божевільного.

Загальна освіта дає знання основ наук про природу, суспільство, людину, формує світогляд, розвиває пізнавальні здібності. Отримання загальної освіти завершується розумінням основних закономірностей розвитку процесів у навколишньому людини світі, придбанням необхідних йому навчальних і трудових умінь, різноманітних навичок.

Професійна освіта озброює знаннями, вміннями та навичками в певній галузі. У початкових допрофесійних і професійних навчальних закладах готують робітників високої кваліфікації, в середніх і вищих-фахівців середньої і вищої кваліфікації для різних галузей народного господарства.

Політехнічна освіта знайомить з основними принципами сучасного виробництва, озброює навичками поводження з найпростішими знаряддями праці, які застосовуються в побуті та повсякденному житті.

Формування - процес становлення людини як соціальної істоти під впливом усіх без винятку факторів - екологічних, соціальних, економічних, ідеологічних, психологічних і т.д. Виховання - один з найважливіших, але не єдиний фактор формування особистості. Формування увазі якусь закінченість якостей людської особистості, рівень зрілості, стійкості.

Розвиток - процес і результат кількісних і якісних змін людини. Воно пов'язане з постійними змінами, переходами з одного стану в інший, сходженням від простого до складного, від нижчого до вищого. У людському розвитку досить ясно проявляється дія універсального закону взаимоперехода кількісних змін у якісні, і навпаки.

Розвиток особистості - складний процес об'єктивної дійсності. Для поглибленого вивчення його сучасна наука пішла шляхом диференціювання компонентів розвитку, виділяючи в ньому фізичну, психічну, духовну, соціальну та інші сторони. Педагогіка вивчає проблеми духовного розвитку особистості в тісному з ними взаємозв'язку.

До числа основних педагогічних понять належать і такі досить загальні, як самовиховання, саморозвиток, педагогічний процес, педагогічне

19

взаємодія, продукти педагогічної діяльності, соціальне формування, педагогічні технології, навчально-виховні інновації. Ми їх будемо розглядати в контексті вивчення спеціальних питань.

Співвідношення між цими категоріями представлене у вигляді умовної схеми (рис. 1). Звичайно, в живому педагогічному процесі взаємозв'язку між ними багато складніше, ніж у теоретичних побудовах.

Зробимо висновки. Головними педагогічними поняттями є взаємопов'язані між собою виховання, навчання, освіта, розвиток і формування. У реальному педагогічному процесі вони одночасно присутні всі: навчаючи - виховуємо, виховуючи - формуємо особистість, а в результаті забезпечуємо розвиток усіх необхідних якостей.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Основні поняття педагогіки "
 1. Література
  педагогіки. У 27 кн. М., 2001-2005. Беспалько В.П. Педагогіка і прогресивні технології навчання. М., 1995. Введення в наукове дослідження з педагогіки. М., 1988. Вульфов Б. Основи педагогіки в лекціях, ситуаціях. М., 1997. Гребенюк О.С., Рожков М.І. Загальні основи педагогіки: Учеб. М., 2003. Журавльов І.К. Педагогіка в системі наук про людину. М.,
 2. Кікоть В.Я, Столяренко AM, та ін Юридична педагогіка,
  основні завдання: перша - загальноосвітня (федеральний компонент) - ознайомлення студентів, курсантів , слухачів з основами педагогіки (частина I) і друга - професійно-педагогічна - вивчення юридичної
 3. Основні напрямки досліджень юридичної педагогіки
  основних її завдань визначають структуру її наукового знання, основних напрямів її дослідження, приватних теорій і практичних рекомендацій (рис. 7.2). Всі вони взаємопов'язані, один одного доповнюють і зміцнюють. Рівень исследованности і розвитку різних напрямків не однаковий. Добре розвинена виправна (пенітенціарна) педагогіка, педагогіка юридичної освіти, педагогіка
 4. Василькова Ю.В., Василькова Т.А.. Соціальна педагогіка: Курс лекцій: Учеб. посібник для студ. вищ. пед. навчань, закладів. - 2-е вид. стереотип. - М.: Видавничий центр «Академія». - 440 с., 2001

 5. Запитання і завдання для самоперевірки, вправ та роздумів
  основні складові педагогічного потенціалу групи і охарактеризуйте її виховні можливості. 7. Розробіть варіант програми вивчення особистості, групи. 8. Що таке самоформірованіе особистості: його суть і значення? 9. Згадайте основні соціальні явища в групі, на які надає педагогічний вплив керівник. Бібліографічний список
 6. Іван Павлович Підласий. Педагогіка початкової школи: підручник, 2010

 7. Запитання і завдання для самоперевірки, вправ та роздумів
  основну термінологію зарубіжній юридичній педагогіки. 5. У чому, на вашу думку, відмінність зарубіжного і російського юридичної освіти? 6. У чому ви бачите особливості професійної освіти співробітників правоохоронних органів (поліції)? 7. Яка роль поліції в сучасному західному суспільстві? 8. Як ви думаєте, які із зарубіжних методів і засобів
 8. Об'єкт, предмет і цілі юридичної педагогіки
    основна мета - всебічне сприяння створенню в Росії правового суспільства, зміцненню законності і правопорядку. Але істотно відмінність їх по предмету пізнання. Юридична наука має справу з правової дійсністю як особливою системою соціальних норм, правових форм діяльності держави та її підсистем, закономірностей їх розвитку тощо Предмет юридичної педагогіки
 9. 2.2. Група, колектив у педагогіці
    педагогіка вивчає діяльність спеціальних і педагогічних установ, а також вплив на людей внеучрежденческіх умов і факторів, вплив яких є досить сильним. Вивченням впливу навколишнього середовища займається спеціальна галузь педагогічної науки, що отримала назву соціальна педагогіка. У педагогічній літературі вона розглядається як особлива педагогічна
 10. ВСТУП
    основні питання психології та педагогіки. Присвячую цю книгу всім моїм студентам. Хочеться вірити, що вивчення психології та педагогіки допоможе їм краще розуміти себе та
 11. Запитання і завдання для самоперевірки, вправ та роздумів
    основні види зв'язків діяльності співробітників правоохоронних органів з педагогічними питаннями в ній. 4. Які напрямки роботи з персоналом правоохоронних органів пов'язані із застосуванням педагогічних знань і рішенням педагогічних проблем? 5. Що являє собою юридична педагогіка як галузь наукового знання? 6. Назвіть і поясніть методологічні
 12. П Ракова, Н. А.. Педагогіка сучасної школи: Навчально-методичний посібник. - Вітебськ: Видавництво УО «ВДУ ім. П. М. Машерова ». - 215 с., 2009

 13. § 1. Методологія педагогіки, її завдання і структура
    основних способів впровадження досягнень науки в педагогічну практику; - аналіз зарубіжних педагогічних досліджень. Структура методології педагогіки представлена в таблиці 1. Таблиця 1 СТРУКТУРА МЕТОДОЛОГІЇ ПЕДАГОГІКІ_ Педагогічні знання Що вивчати? Процес пізнання Як вивчати? Процес використання
 14. 2. ОСНОВНІ КАТЕГОРІЇ ПЕДАГОГІКИ
    основне навантаження з реалізації функцій навчання виконує засіб навчання під управлінням людини. І.І. Підласий. Педагогіка. Виховання розглядається в широкому і вузькому сенсі. Звертається увага на історичний характер виховання. Основою навчання визнаються знання, уміння, навички. Під освітою розуміється обсяг систематизованих знань, умінь і навичок, якими оволодів
 15. 3. ОСВІТА І КУЛЬТУРА
    Н.В. Бордовская, А.А. Реан. Педагогіка. Розглядаються різні аспекти співвідношення освіти і культури. До головних соціокультурним функціям освіти автори відносять: спосіб входження людини у світ культури і науки; забезпечення соціалізації людини і преем ственности поколінь; підготовку нових поколінь до самостійного життя; формування суспільного і духовного життя; освоєння
 16. Система педагогічних наук
    педагогіка, що вивчає загальні закономірності освіти, виховання, навчання, розвитку особистості, педагогічної діяльності (табл. 1.1). До її складу входять загальні основи теорії виховання, дидактики, методологія і методика виховання і навчання, самоформірованія, школоведеніе (вузоведеніе). Ці складові є родовими. Видовими ж формами стосовно загальної педагогіці є
© 2014-2021  ibib.ltd.ua