Головна
ГоловнаНавчальний процесПедагогіка → 
« Попередня Наступна »
Лихачов Б.Т.. Педагогіка: Курс лекцій / Учеб. посібник для студентів педагог, навч. закладів і слухачів ІПК і ФПК. - 4-е вид., Перераб. і доп. - М.: Юрайт-М.-б07с., 2001 - перейти до змісту підручника

ПЕДАГОГІЧНЕ МИСЛЕННЯ

Мислення людини є продукт і здатність його мозку за допомогою розумових операцій відображати і осмислювати реальну дійсність, проникати у сутність законів розвитку природи, суспільства, самої інтелектуальної діяльності. На цьому грунтується ставлення людини до світу, пізнання, привласнення, перетворення дійсності. Залежно від того, яку область об'єктивного світу пізнає людина, її мислення, відображаючи специфіку діалектики розвитку речей і явищ в ній, набуває характерні риси, перетвориться і формується в певний тип.

Педагогічне мислення виникає в результаті пізнання, осмислення об'єктивно-суб'єктивних виховних взаємин, взаємодій дітей і дорослих, які безпосередньо впливають на розвиток і становлення особистості, її поступовий і стрибкоподібний перехід з дитинства у дорослий стан. Педагогічне мислення формується як професійна розумова здатність вихователя, що дозволяє осмислювати, аналізувати, порівнювати, узагальнювати, оцінювати виховну практику, створювати педагогічні теорії та концепції, робити методичні відкриття, активно, творчо і ефективно здійснювати виховання і навчання дітей.

Логіку і зміст мислення, запізнілого з осмисленням, аналізом і оцінками дійсності, відсталого від реальної діалектики розвитку і зміни життя, необхідно періодично переосмислювати, приводити у відповідність з логікою і зі триманням руху речей, явищ, відносин , подій, ситуацій. Коли система застарілого, звичного мислення з його стереотипами установок, висновків, оцінок, уявлень, понять вибухає і перетвориться, приводиться у відповідність з логікою життя, що змінилося, виникає нова система установок, понять, підходів, ідей, теорій, концепцій, тобто утворюється нове мислення.

Нове педагогічне мислення виникає як результат протиріччя: невідповідності застарілих, звичних, сформованих в інших умовах педагогічних уявлень нових обставин і вимог життя. Воно являє собою прорив творчої, новаторської думки крізь загородження сформованих окостенілих схем і шаблонів, революційний процес звільнення свідомості і мислення від вантажу застарілих імперативів і догм, сковували виховні відносини і педагогічну діяльність. Одночасно нове педагогічне мислення розкріпачує духовні, інтелектуальні сили, направляє їх на пошук науково достовірних, адекватних оцінок змінених виховних обставин, створення сучасних систем, підходів, структур, форм і методів ефективних педагогічних дій. Розвиток педагогічної науки, виникнення та обгрунтування теоретичних концепцій, відкриття нових методичних систем і технологічних процесів сприяють постійному оновленню педагогічного мислення - головного умови вдосконалення шкільної практики.

Сьогодні в педагогіці існує ряд догм, шаблонів, імперативів, гипнотизирующих, що полонять свідомість теоретиків і практиків, що стримують прогрес самої науки, сковували виховну діяльність вчителів та вихователів. Назвемо хоча б деякі з них:

- тлумачення сутності людини виключно як сукупності суспільних відносин, ігнорування сутнісного прояву природних факторів;

- абсолютизація пріоритету колективу над особистістю, заперечення життєвої діалектики: особистість - колектив - особистість;

- затвердження повної переваги педагогічного керівництва над спонтанним розвитком дитячої особистості, недооцінка категорії взаємодії;

- оголошення уроку основний, а на практиці - і єдиною формою навчання, протидія використанню системи форм як більш ефективного цілісного підходу до вивчення комплексу навчальних тем, розділів, укрупнених одиниць пізнання;

- поверхове розуміння сутності всебічного розвитку особистості як п'яти видів виховної роботи замість ідеї інтенсивного становлення всіх сутнісних сил індивіда;

- вичленення діяльно стного підходу з процесу цілісного розвитку особистості в діяльності, спілкуванні і відносинах, гіпертрофія його значення для розвитку людини;

- функціональний підхід до виховної роботи, розчленовування цілісного виховання на частини всупереч очевидній істині: особистість виховується в системі життєвих відносин цілісно;

- уявлення про методи виховання і навчання лише як про способи впливу і організації навчальної роботи, невикористання їх потенціалу як засобів взаємодії, відносин, які переходять на вміння і навички самовиховання і самонавчання.

Ділові, товариські, дружні стосунки між дорослими і дітьми, дітей між собою складні і неоднозначні. Вони закономірні, раціональні, логічні, але одночасно і стихійні, рухливі, мінливі, непередбачувані, несвідомі, ірраціональні. Це природно, оскільки дії і вчинки хлопців стимулюються не тільки соціально цінними мотивами, але і неусвідомленими, випадковими невмотивованими спонуканнями, стихійними обставинами, біологічними потребами. Тому педагогічне мислення, щоб забезпечити можливість осмислення виховних взаємодій і відносин у всій повноті, глибині і складності керівництва та управління ними, має бути гнучким, диалектичности і всеосяжним. З його допомогою належить осмислити навчально-виховну дійсність з практико-праг-матических, образно-емоційних і теоретичних позицій. Це вимагає використання в педагогічному мисленні різноманітних розумових прийомів і способів. У активному діалозі з дітьми широко застосовується формально-логічне мислення. Розуміння і оцінка складних ситуацій вимагають діалектичної логіки: встановлення взаємозв'язку подій, їх суперечливість, заперечення старого новим. Виховні відносини, їх динамізм і реактивність диктують необхідність швидкого усвідомлення грамотного реагування, адекватного дії. Тому вихователю необхідно розвивати в собі здатність не тільки дискурсивного, а й парадоксального, абсурдного, спорадичного мислення.

Важливо вміти зафіксувати, підтримати, актуалізувати випадково виниклу цікаву думку, вразити хлопців парадоксом, показати абсурдність того чи іншого їх вчинку, не зупиняючись перед власним абсурдним поведінкою. Особливе значення для успішного виховного взаємодії педагога з дітьми має мислення інтуїтивне, що виявляється в загострених почуттях, передчуттях, неусвідомлених, але своєчасних діях, що забезпечують необхідну орієнтування у відносинах.

Всі види розумової діяльності формують у педагога здатність як теоретичного, стратегічного, так і тактичного, оперативного мислення. Вихователь, взаємодіючи з дітьми, нерідко потрапляє в ситуацію, коли йому необхідно не тільки осмислити факт, подія, подія і прийняти рішення, а й оцінити їх у генезі, русі, взаємозв'язках, суперечностях, передбачати наслідки впливів, «вгадати, як слово наше відгукнеться », інтуїтивно відчути хід і можливі результати розвитку відносин.

Наукове педагогічне мислення функціонує на основі законів діалектики. Воно розглядає педагогічні факти, ситуації, явища, події з позиції саморозвитку, саморуху, обумовленого зовнішніми-обставинами і спонтанними стимулами 'життєдіяльності дітей. Як би не поступив дитина, аналізувати його поведінку і особистість необхідно не тільки по самому факту конкретного хорошого або поганого вчинку, а й виходячи з його внутрішнього світу: ідеалів, мотивів, потреб, інтересів. Такий підхід дає можливість достовірно встановити: чи був вчинок випадковістю чи закономірним результатом характеру, сутності особистості, що формується. Це дозволяє зробити педагогічно грамотний аналіз поведінки, дати йому обгрунтовану оцінку і правильно відреагувати.

Педагогічні відносини, поведінку дітей необхідно розглядати також у взаємозв'язку і взаємодії з навколишнім соціальним життям. Суб'єкти соціального середовища, засоби інформації, як правило, маніпулюють дитячим свідомістю і поведінкою. Характер і спрямованість особистості дитини можна глибше зрозуміти в контексті колективних відносин, безпосередній середовища проживання, а також беручи до уваги його цілісну особистість і індивідуальність.

У педагогічному, так само як і в життєвому взаємодії діти виступають не тільки як об'єкти виховання, але і як творчо діючі суб'єкти, по-своєму відображають, осмислюють і перетворюють власне життя. Поет. У педагогу необхідно бути готовим до будь-якої несподіванки, неординарності в дитячому мисленні і поведінці. Справжнє педагогічне мислення допоможе йому долати шаблони, допускати новий, свіжий погляд на речі, аналізувати суперечності і знаходити шляхи їх вирішення.

Суперечності науково-педагогічного мислення бувають справжніми і уявними. Педагогічне мислення, що допомагає знімати протиріччя педагогічної дійсності, утворюється в результаті адекватного відображення в свідомості суперечливого стану виховних відносин. Наприклад, існує суперечність між безперервним збільшенням обсягу пізнавальної інформації та обмеженістю можливостей різних вікових груп її засвоєння в навчальному процесі. Наукове відображення цього протиріччя в педагогічному мисленні стає джерелом творчих пошуків форм, методів. Виниклі на основі протиріччя ідеї інтеграції знань, об'єднання їх у великі блоки, кодування в опорних схемах допомагають вирішити протиріччя у свідомості і поступово зняти його на практиці, реально удосконалити процес навчання. Ще один тип справжнього протиріччя дійсності і педагогічного мислення полягає в протистоянні й зіткненні змінених, нових обставин навчально-виховної практики та застарілих, що гальмують рух вперед педагогічних уявлень, ідей, концепцій. У цій ситуації існує тільки два виходи: замкнутися в рамках звичних шаблонних дій або, озброївшись ідеями прогресивного творчого мислення, осмислити і перетворити педагогічну дійсність. Так, уніфікація змісту середньої освіти прийшла в протиріччя з давно назрілою необхідністю розвитку індивідуальних здібностей та обдарувань дітей за допомогою диференційованого і індивідуалізованого навчання.

Суть уявних суперечностей педагогічного мислення полягає в протиставленні реальній практиці ілюзорних, химерних, фантастичних, суб'єктивних ідей і теорій, які ігнорують об'єктивні тенденції виховання і навчання. Замкнутий в собі мислення, відірване від вимог реального життя, здатне лише гальмувати розвиток ідей суспільного виховання і навчання. Наприклад, обгрунтування застарілості політехнічного навчання і з'єднання з продуктивною працею на основі сучасного промислового і сільськогосподарського виробництва як нібито не відповідного сучасним тенденціям розвитку середньої освіти, дає реальні негативні результати, знижуючи якість виховання і предпрофессиональное підготовки школярів.

У розвитку педагогічного мислення величезну роль грає такий елемент діалектичної логіки, як спадкоємність, поступовість у розвитку, її перерву і поява нової якості. Наступність і поступовість у педагогічних процесах проявляються в закономірний розвитку дитини, нагромаджуючого, нарощує кількісний матеріал, що обумовлює якісний розвиток органічних і психічних структур; в системному засвоєнні знань, становленні властивостей і якостей особистості; в зміні і ускладненні соціально-психологічних перспектив розвитку дитячого виховного колективу. Однак поступовість як рівномірний становлення дитячого організму і особистості в певний момент порушується, переривається.

Своєрідний вибух призводить до різкої зміни характеру протікання і змісту фізіологічних і психологічних процесів. В організмі, психіці відбувається «заперечення» зжили себе структур і утворення на їх основі інших, що відповідають умов, що змінилися здійснення життєдіяльності. Оновлене якість організму і особистості вимагає оновлення педагогічної організації та змісту життя.

Якісний стрибок у розвитку відбувається як перехід дітей з однієї вікової групи в іншу: з дитинства-в отроцтво, з отроцтва-в юність. Відбувається він і в житті дитячого колективу: від більш простого змісту та форм організації життя до складних соціальних, суспільно-політичних, духовно-моральним взаємодій. Відображення діалектики розвитку виховних явищ у педагогічному мисленні дає можливість вихователю передбачати спрямованість руху життєвих виховних тенденцій і управляти ними.

Можна констатувати, що педагогічне мислення відображає стан поступовості розвитку і його перерву, протиріччя реальних виховних процесів. У ньому фокусується не тільки логіка подій, явищ, а й таїться в них нелогічність, непередбачуваність, абсурдність. Педагогічне мислення, будучи рухомим і динамічним, може бути вибудовано у струнку логічну структуру взаємопов'язаних педагогічних уявлень, понять, ідей, систем, що утворюють цілісну концепцію. Багатовимірний-ність, багатогранність, гнучкість педагогічного мислення дозволяють легко відмовлятися від застарілих і непридатних для конкретної ситуації уявлень, замінити їх іншими, науково обгрунтованими й ефективними. Зміна педагогічної логіки і реальну позицію особливо актуально в повсякденних стосунках з дітьми. Догматизм, консерватизм, шаблонність мислення вчителя, закостенілість його уявлень про школярів призводять до стереотипної, незмінної оцінці поведінки і діяльності дитини, незалежно від його реальних - позитивних чи негативних - змін і розвитку. Педагогічне мислення як гнучке, діалектичне та багатовимірне протистоїть мисленню антипедагогическое: рутинному, буденному, догматичному, консервативному, шаблонного.

 Вищесказане дозволяє виділити ряд критеріїв і параметрів науково-педагогічного мислення або здатність: 

 - аналізувати виховні явища і факти в їх цілісності, взаємозв'язку і взаємозалежності; 

 - простежувати генезис впливу педагогічних взаємодій і впливів; 

 - співвідносити педагогічні дії з цілями і результатами навчання, виховання; 

 - використовувати в педагогічній розумової практиці всі типи і способи мислення; 

 - здійснювати в єдності аналіз і синтез педагогічних явищ, розрізняти педагогічну істину й омани; 

 - в педагогічній теорії і практиці сходити від абстрактного (ідеї) до конкретного - педагогічної ситуації і подумки рухатися в зворотному напрямку; 

 - відмовлятися (заперечувати) від сформованих шаблонів і стереотипів, шукати і знаходити нові оцінки, узагальнення, підходи, дії; 

 - використовувати теорію і нові ідеї в практичному, творчому пошуку; 

 - ефективно застосовувати логіку фактів і переконливу аргументацію в діалозі з дітьми; 

 - проявляти розумову гнучкість і оперативність;. 

 - співвідносити тактичні й стратегічні дії. Оволодіння вчителем педагогічним мисленням передбачає Психологічну установку на освоєння діалектики, що включає не тільки формально-логічні судження, а й гострі розумові протиріччя, парадоксальні і абсурдні умовиводи. Педагогу важливо вчитися не відкидати з порога важко зрозуміле, а спокійно і наполегливо шукати підходи до осягнення складного педагогічного явища, глибоко осмислювати його, перевіряти істинність оцінок і висновків практикою і колективним обговоренням. 

 Педагогічне мислення характеризується цілісним сприйняттям фактів, подій, процесів в їх причинно-наслідкових зв'язках і опосредованиях, гауоінних і органічних взаимозависимостях. Сутність педагогічного факту ніколи не виявляється відразу у всій повноті. Необхідний його глибокий і всебічний об'єктивний аналіз в генезі й конкретно-історичному розвитку. Для цього важливі такі способи і прийоми розумової роботи, як переосмислення і переоцінка фактів і висновків, їх коригування і уточнення, критика сформованих стереотипів і сталих шаблонів, відмова від не виправдали себе і застарілих ідей, висування нових. 

 Практичне застосування педагогічного мислення характеризується ритмічним рухом думки від приватного педагогічного факту до узагальнення і назад: від абстрактного, загального теоретичного уявлення до детального аналізу за допомогою конкретної реальної ситуації. Особливість педагогічного мислення також у тому, що воно реалізується не тільки як внутрішній монолог, відокремлене осмислення педагогом подій і процесів, але і як реальний рух думки в спільному діалозі з колегами та дітьми. 

 Отже, педагогічне мислення по суті своїй специфічно, диалектично ^ аналитично, інтегративно і диалогично. Поза логіки педагогічного мислення неможливі педагогічно грамотне взаємодія з дітьми та ефективна організація педагогічного процесу. 

 ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ: 

 1. Дайте визначення педагогічної діяльності і розкажіть про її взаємини з вихованням, навчанням, іншими суспільними явищами. 

 2. З яких основних компонентів складається структура педагогічної діяльності і які її функції? 

 3. Що таке мета педагогічної діяльності і чим обгрунтовується її необхідність? 

 4. Що таке сутнісні сили особистості і завдяки чому відбувається їх розвиток? 

 5. У чому сутність і особливості педагогічного мислення? 

 ЛІТЕРАТУРА ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ: 

 1. Нікстдров Н.Д. Росія: цінності суспільства на рубежі XXI століття. М., 1997. 

 2. Сластенпн В.А. та ін Педагогіка: Навчальний посібник. Розд. 1. М., 1997. Гол. 1. 

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "ПЕДАГОГІЧНЕ МИСЛЕННЯ"
 1. Т.Н. Васильєва. Формування саногенного мислення молодшого школяра: Навчальний посібник / Калінінгр. ун-т. - Калінінград. - 48 с., 1997
    педагогічних проблем, міститься програма формування саногенного мислення молодшого школяра. Призначено для студентів педагогічного факультету університету, вчителів та практичних психологів сфери
 2. Теми для рефератів 1.
    мислення: традиційне і гуманістично
 3. Теми для рефератів 1.
    педагогічної діяльності). 2. Професійно-особистісна позиція і її складові (на прикладі педагогічної діяльності). 3. Комунікативна компетентність особистості та її значення для педагогічної діяльності вчителя. 4. Педагогічні здібності вчителя до організації міжособистісної взаємодії учнів на
 4. Методи та методика дослідження
    педагогічної проблеми, способи використання методів), побудови висновків, оцінок, доказів, обгрунтувань, теорій в юридичній педагогіці відповідають общепедагогическим. Але в переважній більшості випадків використовується ідея методу, а опрацювання його, конкретизація завжди відбуваються як його адаптація до теми дослідження. Так, методи анкетування, бесіди, педагогічного аналізу,
 5. Запитання і завдання для самоперевірки, вправ та роздумів
    педагогічної роботи та хто фактично є ним? 2. Які вимоги пред'являються до суб'єкта педагогічної роботи? 3. Обгрунтуйте, чому керівник виступає як суб'єкт педагогічної роботи. 4. Дайте характеристику педагогічного професіоналізму. 5. Що розуміється під педагогічною культурою? 6. Які види педагогічної підготовленості вам відомі?
 6. Категоріально-понятійний апарат
    педагогічної реальності. Категоріально-понятійний апарат має методологічне та теоретичне значення, багато в чому визначає стан і розвиток юридичної педагогіки як наукової дисципліни, рівень її самопізнання і самоконструірованія. Розробка категоріально-понятійного апарату відбувалася в дослідженнях всіх педагогів, які займалися юридико-педагогічної проблематикою. А.Д.
 7. Яка тривалість відпустки у педагогічних і науково-педагогічних працівників?
    педагогічним, науково-педагогічним працівникам освіти та науковим працівникам надається щорічна основна відпустка тривалістю до 56 календарних днів у порядку, що затверджується Кабінетом Міністрів
 8. Лихачов Б.Т.. Педагогіка: Курс лекцій / Учеб. посібник для студентів педагог, навч. закладів і слухачів ІПК і ФПК. - 4-е вид., Перераб. і доп. - М.: Юрайт-М.-б07с., 2001

 9.  Глава 4 Розвиток професійно-особистісної готовності студентів - майбутніх вчителів до гуманістично - орієнтованої педагогічної діяльності в процесі психолого-педагогічної підготовки у вузі
    педагогічної діяльності в процесі психолого-педагогічної підготовки в
 10. Загальна характеристика
    педагогічної діяльності спілкування відіграє величезну роль. З ним та його засобами пов'язані і основні «робочі інструменти» педагога, володіти якими він зобов'язаний досконало. Це не проста розмова педагога з учнями, а особливий вид спілкування - педагогічне спілкування, специфіка якого визначається педагогічними цілями, змістом і застосуванням його коштів. Спілкування робиться педагогічним,
 11. Н. А. банька. ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ЯК КОМПОНЕНТА ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ менежджера: Монографія / ВолгГТУ. - Волгоград. - 75 с., 2004
    педагогічної компетентності у майбутніх менеджерів; визначено поняття даної властивості особистості фахівця, його функції та структура. Детально описано хід педагогічного експерименту з формування професійно-педагогічної компетентності; побудована і апробована чотирирівнева модель процесу її
 12. 2.2. Група, колектив у педагогіці
    педагогічних закладів, а також вплив на людей внеучрежденческіх умов і факторів, вплив яких є досить сильним. Вивченням впливу навколишнього середовища займається спеціальна галузь педагогічної науки, що отримала назву соціальна педагогіка. У педагогічній літературі вона розглядається як особлива педагогічна реальність, що впливає на людей, область
 13. Запитання і завдання для самоперевірки, вправ та роздумів
    педагогічна система і з яких елементів вона складається? 2. Розкрийте системоутворюючу роль цілі в системі педагогічної роботи. 3. Поясніть, як освіта, виховання, навчання і розвиток впливають один на одного. 4. Які сутність і структура педагогічного процесу? 5. Назвіть одну з закономірностей педагогічного процесу і дайте пояснення її природі, впливу
 14. Основні завдання юридичної педагогіки
    педагогічних досліджень проблем законності та правопорядку дозволяє віднести до основних завдань юридичної педагогіки наступні: - вивчення історії розвитку юридико-педагогічного знання і його використання в суспільстві та органах правопорядку; - розробка методології та методики юридико-педагогічного пізнання; - створення наукової картини юридико-педагогічної
© 2014-2021  ibib.ltd.ua