Головна
ГоловнаНавчальний процесЗагальна педагогіка → 
« Попередня Наступна »
Підласий І.П. . Педагогіка. Новий курс. Книга 1. Загальні основи. Процес навчання, 2010 - перейти до змісту підручника

Педагогічне тестування

Слово «тест» в перекладі з англійської означає завдання, випробування. Тестування - цілеспрямоване, однакове для всіх випробовуваних обстеження, що проводиться в строго контрольованих умовах, що дозволяє об'єктивно вимірювати досліджувані характеристики педагогічного процесу. Від інших способів обстеження тестування відрізняється точністю, простотою, доступністю, можливістю автоматизації.

Тестування - далеко не новий, але до останнього часу мало застосовуваний у вітчизняній педагогіці метод дослідження. Ще в 80-90-і рр.. минулого століття дослідники почали вивчати індивідуальні відмінності людей. Це призвело до виникнення так званого випробувального експерименту - дослідження за допомогою тестів (А. Дальтон, А. Кет-Тел та ін.) Застосування тестів послужило поштовхом для розвитку психометричного методу, основи якого були закладені

59

ни Б. Анри й А. Біне. Вимірювання шкільних успіхів, інтелектуального розвитку, ступеня сформованості багатьох інших якостей за допомогою тестів стало невід'ємною частиною широкої навчально-виховної практики. Психологія, надавши педагогіці інструмент для аналізу, тісно з нею з'єдналася (відокремити тестування педагогічне від тестування психологічного іноді неможливо).

Якщо говорити про чисто педагогічні аспекти тестування, укажемо насамперед на використання тестів успішності. Широко застосовуються тести елементарних умінь, таких, як читання, лист, найпростіші арифметичні операції, а також різні тести для діагностики рівня навчений-ності - виявлення ступеня засвоєння знань, умінь з усіх навчальних предметів.

Зазвичай тестування як метод дослідження зливається з практичним тестуванням поточної успішності, ням рівня контролем якості засвоєння навч-

ного матеріалу. Підсумковий тест містить велику кількість питань і пропонується після вивчення великого розділу навчальної програми. Виділяються два види тестів: швидкості і потужності. По тестах швидкості у випробуваного зазвичай не вистачає часу відповісти на всі питання; по тестам потужності у кожного така можливість є. Але більшість тестів знаходиться між цими крайнощами. На відміну від тестів, завдання тестового типу використовуються для поточного контролю і містять невелику кількість питань. Зазвичай в таких завданнях від 5 до 10 питань.

У практиці застосовується багато різновидів тестових завдань. Наведемо приклади по курсу теоретичної педагогіки, аналізуючи які спробуйте дати правильні відповіді.

1. Завдання, що вимагають конкретних коротких відповідей на питання, що починаються зі слів «хто», «де», «коли», «що», а також «чому», «як» і т. д.

Приклад. Що показує коефіцієнт розумового розвитку?

2. Завдання, в яких треба заповнювати пропуски.

Приклад. Тестування - ... обстеження, що проводиться в ... ... і що дозволяє

3. Тестові завдання з вибором відповіді.

60

Приклад. Чи можна відокремити педагогічне тестування від психологічного?

Відповіді: 1. Так. 2. Ні. 3. Не знаю.

4. Тестові завдання з ускладненим вибором відповіді.

Приклад. Які тести служать для діагностики успішності? 1. Інтелектуальні. 2. Діагностичні. 3. Навченості. 4. Класифікаційні. 5. Аналітичні.

Відомі й інші способи організації тестових завдань, як, наприклад, тестові завдання на визначення відповідності, послідовності, тестові завдання на вміння виявляти, розпізнавати, шукати певний об'єкт, класифікувати за заданими ознаками і т. д.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " педагогічне тестування "
 1. Методи і методика дослідження
  педагогічної проблеми, способи використання методів), побудови висновків, оцінок, доказів, обгрунтувань, теорій в юридичній педагогіці відповідають общепедагогическим. Але в переважній більшості випадків використовується ідея методу, а опрацювання його, конкретизація завжди відбуваються як його адаптація до теми дослідження. Так, методи анкетування, бесіди, педагогічного аналізу,
 2. § 3. Логіка науково-педагогічного дослідження
  педагогічної проблеми, вирішення якої приведе до відчутних позитивних результатів у розвитку, навчанні і вихованні учнів. Здійснюється збір попередніх матеріалів для конкретизації можливих причин виникнення обраної педагогічної проблеми. Ця робота завершується формулюванням гіпотези, тобто припущення про найбільш імовірною можливості вирішення даної проблеми.
 3. Основні завдання юридичної педагогіки
  педагогічних досліджень проблем законності та правопорядку дозволяє віднести до основних завдань юридичної педагогіки наступні: - вивчення історії розвитку юридико-педагогічного знання і його використання в суспільстві і органах правопорядку; - розробка методології та методики юридико-педагогічного пізнання; - створення наукової картини юридико-педагогічної
 4. «експертиза»
  тестування, в процесі яких вивчаються його особистісно -ділові характе-ристики. Застосування таких методів вимагає особливої попередньої підготовки працівників, здійснюють тестування, і працівників, які проходять його. Зазначена робота проводиться фахівцями-психологами або соціологами. Робота з вивчення особистісно-ділових якостей працівника вимагає певної кваліфікаційної підготовки
 5. Теми для рефератів 1.
  Педагогічної діяльності). 2. Професійно-особистісна позиція і її складові (на прикладі педагогічної діяльності). 3. Комунікативна компетентність особистості та її значення для педагогічної діяльності вчителя. 4. Педагогічні здібності вчителя до організації міжособистісної взаємодії учнів на
 6. Атестація вчителів
  педагогічного тестування. Значного поширення за кордоном отримала методика визначення рівня педагогічної кваліфікації, авторство на яку заявляють фахівці різних країн, оскільки ця методика постійно добудовується і вдосконалюється. Показником кваліфікації є професійний індекс, що обчислюється за формулою: де Іп -
 7. Никуленко Т.Г.. Корекційна педагогіка: Учеб.пособие для вузів - М.: Фенікс. - 382 с., 2006

 8. Запитання і завдання для самоперевірки, вправ та роздумів
  педагогічної роботи і хто фактично є ним? 2. Які вимоги пред'являються до суб'єкта педагогічної роботи? 3. Обгрунтуйте, чому керівник виступає як суб'єкт педагогічної роботи. 4. Дайте характеристику педагогічного професіоналізму. 5. Що розуміється під педагогічною культурою? 6. Які види педагогічної підготовленості вам відомі?
 9. П.І. Підкасистий. ПЕДАГОГІКА. Навчальний посібник для студентів педаго гічних вузів і педагогічних коледжів. - М: Педагогічне товариство Росії. - 640 с., 1998

 10. категоріальний-понятійний апарат
  педагогічної реальності. Категоріально-понятійний апарат має методологічне та теоретичне значення, багато в чому визначає стан і розвиток юридичної педагогіки як наукової дисципліни, рівень її самопізнання і самоконструірованія. Розробка категоріально-понятійного апарату відбувалася в дослідженнях всіх педагогів, які займалися юридико-педагогічної проблематикою. А.Д.
 11. Яка тривалість відпустки у педагогічних і науково-педагогічних працівників?
  Педагогічним, науково-педагогічним працівникам освіти та науковим працівникам надається щорічна основна відпустка тривалістю до 56 календарних днів у порядку, що затверджується Кабінетом Міністрів
 12. Лихачов Б.Т.. Педагогіка: Курс лекцій / Учеб. посібник для студентів педагог, навч. закладів і слухачів ІПК і ФПК. - 4-е вид., Перераб. і доп. - М.: Юрайт-М.-б07с., 2001

© 2014-2022  ibib.ltd.ua