Головна
ГоловнаІсторіяІсторія Росії (підручники) → 
« Попередня Наступна »
Ш.М.Мунчаев, В.М.Устінов. Історія Росії. - Видавнича група ИНФРА - НОРМА. 592с., 1997 - перейти до змісту підручника

§ 1. Перебудова, її суперечливий характер і наслідки

З середини 80-х рр.. і особливо з початку 90-х рр.. в Росії, як і в цілому в СРСР, стали відбуватися серйозні зміни. Ці зміни зачепили всі сторони соціально-економічного і особливо політичного життя радянського суспільства. Вони протікали дуже швидко, носили суперечливий характер і мали серйозні наслідки для Росії і всіх республік, що входили в Радянський Союз. Разом з тим політичні події, що проходили в Радянському Союзі і в його республіках, відбилися і на процесі світової політичної історії. Сьогодні важко об'єктивно розібратися у всіх цих подіях і особливо в їх наслідках, дати однозначну відповідь на всі питання, які в цьому зв'язку виникають. Буде потрібно чимало часу, перш ніж історики дадуть на всі ці питання переконливі відповіді. Сьогодні ж точка зору і оцінки дослідників суперечливі, багато в чому суб'єктивні і далекі від збігу. Це природно, оскільки для глибокого та об'єктивного осмислення цих подій будуть потрібні час, накопичення і вивчення всебічного і великого документального матеріалу.

У цьому розділі в межах навчального курсу «Історія Росії» будуть коротко висвітлені такі конкретні питання, як: перебудова, її суперечливий характер і наслідки; політична зміна суспільно-державного ладу Росії; окремі аспекти політичної історії Росії в постперебудовний час.

***

До початку 80-х рр.. Радянський Союз досяг нового технічного рівня, розвинулися галузі промисловості (електроніка, точне приладобудування, атомна промисловість тощо). Масовим явищем стало створення виробничих, науково-виробничих, агропромислових, міжколгоспних об'єднань. Сформувалися і діяли єдині енергосистема, транспортна система, система автоматичного зв'язку, нафто-та газопостачання. Тіснішими стали господарські зв'язки республік і регіонів. Однак адміністративно-командна система управління, практика планування та опіка директивних органів над підприємствами зберігалися.

Керівництвом країни на з'їздах КПРС неодноразово приймалися рішення, спрямовані на подолання диктату відомчої бюрократії, на розвиток економічних методів господарювання, розширення самостійності підприємств. Однак ці рішення залишалися на папері. Переходу від екстенсивного економічного розвитку до інтенсивного не відбувалося. Науково-технічний процес діяв мляво. Як і раніше прогресивні зміни стримувалися старою системою управління. Серйозні деформації накопичилися в плануванні. Прорахунки допускалися в товарно-грошових відносинах. Недооцінювались кооперативні форми господарювання. Ослаб економічний контроль за використанням форм власності. Грубі прорахунки були допущені в економічній політиці.

Курс на підвищення доходів населення, на зростання його утворення та покращення житлових умов сприяв розвитку потреб, підвищенню попиту на нові, більш якісні товари та предмети споживання. Проте виробництво товарів народного споживання, організація постачання продовольством, розвиток сфери послуг, торгівлі, транспорту, індустрії відпочинку і культури, медичного обслуговування було на низькому рівні. У 60-ті - першій половині 80-х рр.. виникла глибока потреба в соціально-економічному оновленні, у виробленні нової політики, нових пріоритетів. Однак ця потреба не була реалізована. У результаті все більш посилювалися деформації в економічній та соціального життя.

Для глибшого розуміння вище перерахованих проблем зупинимося на короткій характеристиці політичного розвитку СРСР.

З 1961 по 1985 р. число депутатів місцевих Рад - представників робочих збільшилася майже в 2 рази. Той же процес був характерний і для Верховних Рад союзних республік.

Представники трудящих надавали недостатнє вплив на вироблення найважливіших політичних і державних рішень. Все більшою мірою вони виступали лише в ролі посередників, які через накази виборців передавали волю населення виконавчому апарату Рад. Діяв такий політичний механізм, коли представники робочого класу, селянство, інтелігенція збиралися на сесії Рад лише для того, щоб протягом декількох днів обговорити і затвердити рішення, вироблені бюрократією виконавчих органів. Депутати Рад виявлялися позбавленими самостійності в законодавчій діяльності, вплив на державне законодавство, на проведення в життя прийнятих рішень. Робота на сесіях багато в чому носила формальний характер. Правилом стало одноголосне затвердження рішень. Часто на сесії виносилися заздалегідь вирішені наперед або другорядні питання. Дії виконавчих органів влади практично не контролювалися виборними радянськими організаціями. Відбувалося посилення прерогатив виконавчих органів.

Схожі процеси характеризували розвиток інших громадських організацій, профспілок, комсомолу.

У першій половині 80-х рр.. постійно зростала їх чисельність. До початку 80-х рр.. профспілки СРСР об'єднували в своїх рядах 130 млн. робітників і службовців, близько 12 млн. колгоспників. Профспілковим членством було охоплено до цього часу 98,6% всіх працюючих. Чисельність ВЛКСМ становила на початку 70-х рр.. 27 млн. чоловік, через десять років, на початку 80-х рр.., - 41,7 млн. чоловік.

Одним з найважливіших показників суспільно-політичного життя є характер контрольної діяльності трудящих. До 1980 р. в країні налічувалося близько 1,3 млн. груп і постів народного контролю. На 1 січня 1986 приблизно 5 млн. робочих були членами народного контролю. Разом з тим у політичній практиці кінця 70-х - початку 80-х рр.. реальний вплив контрольної діяльності трудящих на процес формування та реалізації політики було вкрай незначним.

Криза вразила і КПРС. Після XX з'їзду КПРС робилися спроби подолання наслідків культу особи Сталіна, демократизації партійного життя. Однак у реальній політичній практиці справжній демократизм був відсутній.

Склалося чітке розшарування комуністів на партійну верхівку, керівний шар і рядову партійну масу. Була ослаблена роль виборних партійних органів. Реальна влада перейшла до виконавчих структур КПРС - бюро, секретарям партійних комітетів, а часто просто до апарату партійних органів.

Логіка командно-адміністративної системи привела до того, що керівна роль КПРС трансформувалася в управлінську діяльність за рішенням поточних господарських, соціально-економічних, культурних та інших проблем. Партійні комітети прийняли на себе багато поточні оперативно-розпорядчі функції. В їх діяльності стали переважати командні методи і підходи. Адміністративно-розпорядча робота практично витісняла політичні методи керівництва.

З початку 60-х рр.. в партійний апарат стали висувати спеціалістів промисловості та сільського господарства. Багато в чому не враховувався, чи вміють нові кадри вести роз'яснювальну роботу з людьми, активно брати участь у політичних дискусіях, передбачити соціальні наслідки прийнятих рішень. У результаті в практиці роботи партійних комітетів різко посилилися технократичний підхід, тяга до командного стилю, що не могло не відбитися на якості всієї роботи.

У 60-ті - першій половині 80-х рр.. зростання КПРС значною мірою формувався штучно. У партію було прийнято приблизно 10 млн. чоловік. У результаті її чисельність до середини 80-х рр.. становила понад 19 мільйонів.

У результаті цього в КПРС виявилося багато політично інертних, соціально та морально незрілих людей.

До початку 80-х рр.. стало ясно, що цілі, поставлені Програмою КПРС, прийнятої в 1961 р. на XX з'їзді, реалізувати в найближчій історичній перспективі не вдасться. Була потрібна нова ідейно-теоретична платформа. Її суть висловив Генеральний секретар ЦК КПРС Л.І. Брежнєв. На урочистому засіданні на честь 50-річчя Великого Жовтня він заявив, що головним підсумком пройденого радянським народом історичного шляху є побудова розвиненого соціалістичного суспільства. Концепція розгорнутого будівництва комунізму була замінена концепцією розвиненого соціалізму. У пропаганді цієї концепції аж до середини 80-х рр.. реальний соціалізм представлявся як вища для даного часу досягнення суспільного прогресу.

Таким чином, до середини 80-х рр.. незважаючи на елементи деякої демократизації політичного життя радянського суспільства зберігалися і навіть посилювалися численні деформації. Сфера законодавчої та представницької влади була формалізована. Різко посилилася роль партійно-адміністративної бюрократії. При цьому була відсутня реальна контрольна діяльність трудящих. Ослабла самостійність громадських організацій. Крім того, вони мало висловлювали реальні інтереси тих груп трудящих, від імені яких вони виступали. Залежною залишалася і судова влада. КПРС стрімко втрачала свою керівну і організуючу роль серед трудящих. Вона перестала бути авангардом радянського суспільства.

У сформованих умовах були потрібні перебудова і на її основі створення якісно нової політичної та суспільно-економічної обстановки для значного поліпшення соціальних умов життя трудящих. Останній Генеральний секретар ЦК КПРС, перший і єдиний Президент СРСР, який почав навесні 1986 перебудову і стояв біля її витоків і наступних подій, М.С. Горбачов у статті "Нова політика в новій Росії" зазначав: "Перебудова - не винахід Горбачова. Це навіть не винахід групи осіб. Спроби реформувати країну робилися не раз після смерті Сталіна. Перша, мужня спроба, сполучена з небезпекою двічі або тричі бути скинутим , була зроблена Хрущовим. Потім відбулася стабілізація, але така, за якою послідували консервація і відродження, реанімація сталінських норм життя, а де в чому навіть ще гірше. Але і в цей час робилися спроби домогтися змін, в тому числі реформа 1965 Косигіна . Точно так само були розрізнені спроби реформувати наше сільське господарство, капітальне будівництво та інші сфери. Наростало розуміння того, що ми втрачаємо темпи - найголовніше наша перевага; що починаємо п'ятирічку за п'ятирічкою здавати позиції, поступаємося по продуктивності праці: у 5 раз по продуктивності в сільському господарстві стали відставати від Америки, в 2,5-3 рази в промисловості. Нас губила марнотратна економіка, витратна, всепоглинаюча. латає дірки за рахунок нафти, нафтового буму, який припав якраз на часи правління Брежнєва, а також за рахунок горілки , споювали народ.

.. Крім того, почали брати кредити в сбербанках і покривати дефіцит бюджету, який давно вже існував, але про який ніхто нам ніколи не доповідав. Виплачували зарплату, люди відкладали свої гроші, вкладали їх знову. Іншими словами, яку сферу ні взяти, скрізь усе заганяли в глухий кут.

Тому перебудова, реформи були потрібні "(Вільна думка. 1992. № 13).

Перебудова в країні почалася з підготовки та проведення реформ в усіх напрямках суспільно-політичної, соціально-економічної та науково-культурного життя. Ці реформи готували зверху, з ініціативи центру, точніше, керівництва КПРС. Коли ж стало ясно, що економічні реформи не йдуть, виникло питання: що робити? З цього питання багато дискутували в Політбюро, ЦК КПРС, Секретаріаті ЦК КПРС, в самому Центральному Комітеті партії. Висновок був один - потрібні політичні реформи. Пленум ЦК КПРС прийняв рішення про проведення XIX партійної конференції, на обговорення якої були винесені всі кардинальні питання політичної реформи. На конференції визначилися різні позиції не тільки у її делегатів, а й у керівництва ЦК КПРС. Проведення реформ зіткнулося з найтяжчими проблемами, які вимагали всебічного осмислення і рішення. Одна з них - національне питання.

Національне питання, в тому вигляді, в якому він дістався радянському суспільству від царської Росії, було вирішене. Радянський народ виховувався в дусі дружби і гордості за свої досягнення. Сформувалася національна державність багатьох народів Радянського Союзу. Стало доступним освіту для людей всіх національностей, були створені національні університети, театри, кіно, література. Але водночас не забувалися і репресії проти цілих народів. Багато в чому республіки залишалися безправними. Не всі благополучно було і з розвитком національних мов і культур. По суті після XII з'їзду Комуністичної партії (1923 р.) національне питання на партійних з'їздах самостійно і спеціально не обговорювалося.

Тим часом неувага до національного питання призвело до деформації в області національно-державного будівництва.

У той же час в пострадянських державах сильно прагнення зберегти зв'язки із зовнішнім світом, додати їм нову якість. Вони розглядають входження своїх держав у загальносвітові або регіональні процеси як завдання національного характеру.

Будучи багатонаціональною державою, Росія, завжди виконувала історичну місію збирачки земель, серйозно зацікавлена в Співдружності, в добрих відносинах з усіма країнами. Наприклад, які б сьогодні не виникали проблеми між двома країнами, велике значення зв'язків з Росією та для України. Економіка останньої сильно залежить від імпорту російської нафти, природного газу, лісу, автомобілів, багатьох технологій.

 Об'єктивно природа цих процесів між країнами СНД рано чи пізно проб'є собі дорогу. Історичний досвід підтверджує це. Певний інтерес представляє в цьому відносин і стаття А.М. Салміна в журналі "Поліс" (1992. № 1-2), присвячена національно-державних відносин після розвалу СРСР. Як пише автор, причини загибелі могутніх держав ніколи не бувають ясними до кінця ... Не тільки СРСР періоду хаотичної "перебудови", але і Союз, який підійшов до 1985 до порога реформ, мав мало спільного з колишнім державою під цією назвою. 

 30 грудня 1922 була прийнята Декларація про утворення Радянського Союзу як об'єднання чотирьох формально незалежних державних утворень: Російської Федерації, України, Білорусії, Закавказької Федерації, у складі яких було 26 автономних утворень. 

 У Союзі 1922 р. по суті возз'єдналася, за винятком Польщі, Фінляндії та реінтегрувати пізніше Прибалтики, Російська імперія. При цьому необхідно пам'ятати, що тодішня РРФСР - зовсім не те ж саме, що сьогоднішня. Щось подібне можна сказати про Україну та Білорусії. У Російську Федерацію входили в 1922 р. всі нинішні республіки Середньої Азії і ряд областей і районів України і Білорусії. 

 У 1922 р. на території СРСР існувало 33 національно-державних і національно-автономних утворення. Їхнє подальше національно-державне розвиток був пов'язаний з рішенням багатопланової проблеми взаємовідносин центру, союзних і автономних республік, автономних областей і округів в межах єдиного Радянського Союзу. 

 Проте проведення реформ було зупинено, а по суті зірвано надзвичайними подіями, що відбулися ми в серпні 1991 р. і увійшли в історію як "Путч ГКЧП" (Державний комітет з надзвичайного стану), спробою державного перевороту. Їх ініціаторами були тодішні керівники країни. Серед них: голова Ради Міністрів СРСР, керівники силових міністерств і відомств. 

 М.С. Горбачов писав: "... Серпневі події підштовхнули процеси дезінтеграції країни, які й без того вже до того часу набрали велику швидкість. Водночас зрив змови і переворот завдав важкого удару і по реакційним силам. Вони були ослаблені, і значно, і це розчистило плацдарм для прискорення реформ. Як же були використані ці можливості, як ними розпорядилися? Восени минулого року ми опинилися перед вибором. Він був зроблений в заяві президента країни та керівників 11 республік, в рішеннях З'їзду народних депутатів СРСР. Далі, на базі цих принципових рішень і документів ми вийшли на економічний договір, який був парафований вісьмома республіками і знаходився в Верховних Радах для вивчення і ратифікації "(Вільна думка. 1992. № 13). 

 Не будемо детально зупинятися на подальшому розвитку подій. Відзначимо лише основні з них. Після серпневого шоку Горбачов зробив останній офіційний візит в Мадрид, де зустрівся з лідерами західного світу і заручився їх підтримкою з порятунку Союзу. В результаті 25 листопада 1991 був підготовлений варіант Союзного договору, в якому були враховані нові реалії життя багатонаціонального радянського суспільства. Але що почалася дискусія політичних керівників зупинилася на визначенні характеру майбутнього державного утворення. Горбачов виступав за "союзну державу" з новим центром, якому будуть рішенням членів Союзу відведені відповідні повноваження. Б.Н. Єльцин, президент Росії, за підтримки Шушкевича несподівано виступив проти єдиної держави. Сформована ситуація виявилася важко переборною і важко передбачуваною. 

 Поки спочатку в Мінську, а потім у Біловезькій пущі (недалеко від Мінська) за закритими дверима зустрічалися керівники Росії, Білорусії і України (Єльцин, Шушкевич і Кравчук), М.С. Горбачов зумів дати два розгорнутих інтерв'ю з спробою пояснити ситуацію, що склалася. Але до того часу, як його інтерв'ю передали по громадському телебаченню, союзна держава перестало існувати. 

 21 грудня 1991 відбулася зустріч лідерів 11 республік. Інформаційне агентство "Інтерфакс" першим опублікувало історичне повідомлення про результати цієї зустрічі: "СРСР припинив існування". Слідом прийшла експрес-інформація № 5: "М.С. Горбачов повідомляє про припинення інституту президентства в СРСР" (Московские новости. 1992.15 листопада). 

 Раптовість припинення існування СРСР потрясла світ. Зникла з політичної карти світу велика держава, що розкинулася на величезному євразійському просторі, з більш ніж 320-мільйонним населенням, потужним, ще недавно порівнянним з США військово-стратегічним потенціалом. Ліквідувавши СРСР, колишні республіки заснували Співдружність Незалежних Держав (СНД), відразу ж заявивши, що останнє - не держава і не національна освіта. Мета СНД - полегшити перехід колишніх республік у якісно новий стан. Його основна функція - узгодження політики держав-членів у галузях, що становлять взаємний інтерес. 

 До цього часу інтереси колишніх республік збіглися в головному - в прагненні якомога швидше завершити процес власної суверенізації. Кожна з них хотіла максимально наповнити "матеріальним" змістом свої права - на власність, бюджет, податки і т.д. Кожна мріяла про самостійну зовнішньоекономічну політику, про якнайшвидшому дипломатичне визнання зовнішнім світом. 

 Прагнення республік остаточно звільнитися від центральних властей, спертися "на власні сили" підстьобувати обстановкою глибокої економічної кризи, соціальної невлаштованістю населення. 

 Загострення конфліктів на етнічному, релігійному, міжрегіональної грунті підштовхувало керівництво республік до створення національної гвардії, захопленню розміщених на їх території союзних військових комунікацій та озброєнь, а в ряді випадків - і армійських підрозділів. 

 Республіканські лідери поспішали з прийняттям актів про незалежність своїх республік у зв'язку з почалися в багатьох з них процесами так званої "внутрішньої суверенізації", що охопила їх власні національні та культурні автономії і загрожує перерости в дезінтеграцію самих республік. 

 Залишався вантаж спірних і невирішених проблем - від союзної власності до зовнішніх боргів. Що почав складатися механізм двосторонніх договорів і угод між республіками виявився явно недостатнім для їх врегулювання. І це було однією з головних причин, що змусили лідерів 11 держав піти на створення СНД. 

 Поява Співдружності було зустрінуте міжнародною громадськістю з вельми стриманим оптимізмом. З одного боку, виникло досить аморфне, не відоме світовій практиці освіту. 

 Три проблеми глибоко схвилювали політиків і громадськість в країні і за кордоном: як поведуть себе держави СНД у питаннях про ядерну зброю та збройних силах, про внутрішніх кордонах, про ринкову реформу. 

 Зобов'язання, взяті на себе учасниками СНД, відповідають загальноприйнятим міжнародним нормам. Сторони підтвердили свою прихильність цілям і принципам ООН, зобов'язалися дотримуватися міжнародних норм у сфері прав людини і народів. Вони гарантували виконання міжнародних зобов'язань, що випливають з договорів та угод, підписаних СРСР. 

 Угода про Співдружність народжувалося в екстремальній ситуації, яка вимагала від керівників республік швидких і рішучих дій. 

 У той же час усередині СНД стали проявлятися серйозні розбіжності, що носять інколи досить гострий характер. Розбіжності в Співдружності дуже скоро придбали конфліктний характер. У першу чергу це торкнулося військово-оборонних проблем. 

 Завдяки домовленості Росії з Україною, Білоруссю і Казахстаном вдалося знайти рішення проблеми єдиного контролю за стратегічною зброєю.

 Також було підтверджено готовність країн СНД ліквідувати тактичні ядерні засоби. 

 Однак безліч питань залишилися неврегульованими: починаючи з такого, як координувати управління "ядерною кнопкою" одночасно з чотирьох пультів (у Москві, Києві, Алма-Аті, Мінську), і кінчаючи фінансовими - хто і скільки платитиме за знищення ядерних боєголовок і ракет. 

 Головний же предмет гострих розбіжностей в СНД насамперед виник між Україною і Росією - це розділ армії і флоту. Тут зіткнулися дві концепції, два підходи. У той час як одна група країн - Росія і Середньоазіатські республіки виступали за збереження єдиних збройних сил під загальним командуванням, інша ратувала за передачу під національну юрисдикцію знаходяться на їх територіях військових частин та озброєнь. 

 З суверенізацією республік постало питання про кордони і територіях. У міру того, як відбувається розділ союзних структур, власності, армії, а в самих республіках йде становлення державності, визначення меж і статусу територій виростає у велику, загальну для всіх країн СНД національно-державну проблему. 

 Росія не тільки виграла від ліквідації Союзу, але і втратила, якщо порівняти її теперішній геополітичне становище з тим, яке мало Російська держава до жовтня 1917 р. Її території стиснулися, західні кордони відсунулися на схід. Вона втратила самі важливі порти і виходи до моря на Балтиці. Відомо, що Росія межує з трьома балтійськими державами, два з яких вже сьогодні офіційно висунули претензії на її територію. Відносини з Естонією, Латвією та Литвою далекі від ідеалу і цілком очевидно, що в найближчому майбутньому іншими не стануть. Тут проблеми і меж, і прав людини в цих державах і контрабанди у величезних розмірах. З набуттям країнами Балтії незалежності Росія втратила чотири стратегічно важливих торговельних порти на Балтійському узбережжі - Новоталліннскій, Ризький, Вентспілс і Клайпедський і в осяжному майбутньому компенсувати ці втрати їй навряд чи вдасться. У 1992 р. перевалювання однієї тонни нафти через Вентспілс обходилася Росії в 7 доларів США, або майже 60 рублів. До того ж, якщо врахувати вразливість комунікаційного повідомлення з Калінінградською областю через Литву, то значення "прибалтійської зони" стає очевидним. Росія сьогодні стурбована також сплеском контрабандного вивозу стратегічних товарів до країн Балтії. У середині 1992 р., за оцінками Митного комітету Росії, щодоби з російської території контрабандним шляхом в Балтійські держави переправлялося товарів на суму 5-7 млн. рублів (метали, особливо кольорові, бензин, будівельні матеріали, деревина, валюта, дорогоцінні метали (Міжнародна життя. 1993. № 8. С. 129). 

 У зв'язку з відсутністю законодавчого оформлення кордонів у Росії виникло безліч територіальних суперечок. Крім суперечок з країнами Балтії, у Росії існують серйозні розбіжності з Україною з приводу Криму, який Росія втратила з волі Хрущова. Існує ще понад 30 прикордонних територій, які можуть бути приводом для політичних ускладнень. Справді, три великі російські області з цілинними землями і багатими природними ресурсами в свій час по розчерку сталінського пера відійшли до Казахстану. Незалежність середньоазіатських і закавказьких республік змінила політичну структуру на південно-східних кордонах Росії. У самій Росії незалежними оголосили себе Татарська і Чеченська республіки. Створені німецькі національні райони в Поволжі, на Алтаї і в Сибіру. Що знаходиться в Грузії Південно-Осетинська республіка прагне до об'єднання з Північно-Осетинської у складі Російської Федерації. Різко загострилася політична обстановка на Північному Кавказі. Тут сталися кровопролитні зіткнення між Північною Осетією і Інгушетією. У грудні 1994 р. по суті почалася війна самій Росії з Чечнею. Буде потрібно чимало часу для цивілізованого вирішення всіх перелічених проблем. 

 І ще одна проблема, пов'язана з розпадом СРСР і розвитком Росії. Це - проблема поняття "імперія", що застосовується до СРСР. З цього приводу в одній з публікацій справедливо ставилося питання: якщо СРСР "імперія", то яка? На це питання відповів доктор історичних наук А.Б. Зубков: "У європейських імперіях (маються на увазі Британська, Французька, Італійська, Нідерландська, Португальська, Іспанська), які завершили своє існування протягом трьох перших десятиліть після закінчення другої світової війни, метрополія завжди чітко протиставлялася колоніальної периферії. Метрополія завжди мала власну систему законодавчої , виконавчої та судової влади. Тільки громадяни метрополії мали право обирати національні законодавчі установи, а в президентських республіках (наприклад в Португалії, згідно з конституцією 13 березня 1933) і главу держави. Населення колоній та інших залежних територій в число виборців властей метрополії ніколи не включалося. Однак ці законодавчі влади метрополій, - і президенти, де вони були, - володіли правом верховної влади над всією територією імперії, в тому числі і над колоніями, і над тими владними установами, які в колоніях були. Фактично метрополії володіли повнотою влади також і над протекторатами та іншими залежними територіями: наприклад, Франція - над Тунісом та Французьким Марокко, Великобританія - над Хайдарабадом, князівствами Малайї або королівствами Північної Нігерії, Іспанія - над Іспанським Марокко, США - над Філіппінами (до 1946 р.) і Пуерто-Ріко . 

 Громадяни метрополії обирали владу над усією імперією, а громадяни інших частин імперії підпорядковувалися цій не ними обраної влади "(Поліс. 1992. № 1-2). 

 Росія створювалася на іншій ідеологічній основі. Ідеї християнізації або акультурації народів не часто і тільки на короткий час з'являлися в суспільній свідомості росіян, наприклад спроби християнізації казанських татар при Єлизаветі Петрівні (середина XVIII ст.) Чи русифікації і звернення до православ'я латишів і естонців при Олександрі III і в роки царювання Миколи II . 

 Головною метою імперії, що створювалася в Росії протягом чотирьох століть від приєднання Казані в 1552 р. і Астрахані в 1554 р., була чи не релігійна і культурна асиміляція, а безпека російської держави. Наприклад, поволожскіе народи здебільшого зберегли і мусульманську релігію, і мова, і історичну пам'ять до цього дня. Підйом татарського і башкирського націоналізму, відродження ісламу в даний час - яскраві тому свідчення. Подібним же чином збереглися мови і культура мусульман Північного Кавказу, ламаїстів Південного Сибіру і Калмицькій степу, дохалкідонських християн-вірмен, лютеран Прибалтики та Фінляндії, католиків Польщі та Литви. Росія увійшла в радянську епоху країною сотень мов і діалектів, багатьох релігій, конфесій та сект. У так званій "радянської імперії" нічого схожого на класичні імперії Заходу не було. 

 Після розпаду СРСР країна зіткнулася з великими труднощами і в соціально-економічній і політичній галузях. У цьому зв'язку наведемо оцінку стану економіки Росії, дану в постанові Ради Міністрів Російської Федерації від 6 листопада 1993 про соціально-економічний стан країни: за січень - вересень 1993 р. по порівнянні з тим же періодом минулого року вироблений національний дохід скоротився на 15 %, обсяг промислового виробництва - на 16,5%, загальна заборгованість промислових підприємств і будівельних організацій зросла, склавши 11300000000000. рублів, сповільнилися темпи приватизації великих і середніх підприємств, не вдалося домогтися підвищення життєвого рівня населення. 

 Введення ринку, схоже, хотіли все. Спочатку переконання, що потрібно якнайшвидше ввести ринок, і тоді в колишньому СРСР розпочнеться така ж райське життя, як і на Заході, опанувала інтелігенцією. А потім ця переконаність передалася практично всім верствам суспільства. Ніхто не замислювався над тим, що, чим швидше запроваджується ринок, тим важче страждання народу. Це й зрозуміло, оскільки ринкових господарств в світі сотні, а високий рівень життя - лише в декількох державах. 

 Соціально-економічну та політичну обстановку початку 90-х рр.. характеризують і такі негативні явища, як велика хвиля злочинності в різних сферах, корупція, хабарництво, відкритий бандитизм. Відзначимо, що корупція була завжди: і в Росії дореволюційній, і в Росії соціалістичної. Але в сучасних умовах її масштаби несумірні. Причини її розквіту закладені в тих процесах, які проходять в сучасному російському суспільстві: становлення ринку; поява багатих, так званих "нових росіян"; приватизація по суті за безцінь. 

 У роки перебудови здавалося, що країна вступає в новий цикл модернізації суспільних відносин, спрямованої на формування політичної демократії, демонополізацію економіки, звільнення приватної ініціативи, появу трудової мотивації. Ці перетворення повинні були підвищити рівень соціального добробуту і створити соціально-економічний і політичний комфорт для розкриття духовного, творчого, морального потенціалу особистості. Державі при цьому приділялася роль гаранта збереження того соціального стану населення і тих прав людини, які були досягнуті на попередній стадії розвитку. 

 Очікування не виправдалися. 

 По-перше, тому, що до початку 90-х рр.. виявилася майже повністю зруйнованою індустріальна економіка, доведена до такого стану, коли вона позбулася здатності адаптуватися до нових, і насамперед фінансових і політичних, умов відтворення. 

 По-друге, тому, що до цього часу був практично повністю дискредитований творчу працю, фальсифікований соціальний статус працівника, відкинуті ціннісні орієнтири, що визначають громадянські пріоритети. 

 По-третє, тому, що була дезорганізована система управління економікою. Корпоративні інтереси чиновників призвели до створення замкнутих структур, підміняти народногосподарські цілі корисливими планами нових груп, стрімко опанували всім тим, чим до політики "перебудови" вони тільки керували. 

 Нарешті, по-четверте, тому, що під прикриттям реформ розгорнулася запекла боротьба за владу. Її результати багатопланові і спустошливі. 

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "§ 1. Перебудова, її суперечливий характер і наслідки"
 1. 3. Початок II російської революції. Лютий 1917
    суперечливого і нерозгаданого. Спроби «розгадати» Лютий будуть знову і знову робитися і народжувати нові концепції і нові точки зору. Джерела та література Аврех А.Я. Розпад тредьіюньской системи. - М., 1985. Алексєєва І.В. Агонія серцевого згоди. - М., 1990. Олександр Іванович Гучков розповідає / / Питання історії. - 1991. - № 7-12. Анатомія революції: 1917 рік у Росії.
 2. Глава восьма. ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ РОСІЙСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ
    перебудовою його відповідно з початками нового ладу. Державний кредит - звичайний джерело покриття витрат на подібні надзвичайні потреби зник разом з початком Жовтневої революції. Основна система державних доходів, що складається з податків, мита і доходів від державного майна та підприємств, зникла. За повної недостатністю звичайних доходів і зникненням
 3. Глава дев'ята. ТЕОРІЯ ПРАВА ЯК ЮРИДИЧНА НАУКА
    перебудову всієї системи відносин у суспільстві, зміни на найвищому рівні. Заслуговує увагу феномен «навпаки», коли задум розходиться з результатами тих чи інших дій, дає протилежне задуманому стан. Останнє особливо актуально в правотворческом процесі при прийнятті законів. Дуже важливо відзначити, що колективний розум народу давно вже у фольклорі в образній формі
 4. ГЛОСАРІЙ
    суперечливих почуттів, які долають індивідом, які він намагається раціоналіза-ровать і аргументувати самому собі та іншим. Діяльність - специфічна для людини форма активності, спрямована на доцільне перетворення навколишнього світу. Мета діяльності визначається потребами особистості або суспільства. Виходячи їх виду потреби розрізняють матеріальну і духовну діяльність.
 5. § 1. Китайська Народна Республіка в 1949-1990-ті р.
    перебудова структури економіки (виробництво засобів виробництва становило 40%). Політика щодо національної буржуазії полягала у використанні приватного капіталу для відновлення економіки і збільшення контролю над ним. У результаті аграрної реформи (1950 - 1953 р.) було ліквідовано поміщицьке землеволодіння, підірвано вплив куркулів, почався розвиток кооперації. Успіхи в
 6. 3. Початок II російської революції. Лютий 1917
    суперечливого і нерозгаданого. Спроби «розгадати» Лютий будуть знову і знову робитися і народжувати нові концепції і нові точки
 7. 1. Буржуазно-демократична революція в Росії (1905-1907 рр..) Та її наслідки
    перебудови всієї політичної системи за зразком буржуазних демократичних режимів у відповідності з розвитком плюралізму власності в господарському житті; необхідність зміни національної політики і надання їй більшої гнучкості; ліквідація або пом'якшення соціально-економічного та політичного гніту нижчих класів російського суспільства - пролетаріату і селянства.
 8. 2. Пошук шляхів інтенсифікації економіки СРСР і розрядки міжнародної напруженості в 60-ті-80-ті рр.. «Епоха застою»
    перебудові економіки. Особливо гостро стала відчуватися потреба в прискоренні темпів науково-технічного прогресу в 70-80-і рр.. На партійних з'їздах приймалися рішення про необхідність зміщення акцентів в економічній політиці за допомогою перенесення центру ваги з кількісних показників на якісні. Визнавалося, що екстенсивні чинники зростання народного господарства себе
 9. Основні характеристики періоду.
    перебудови - М.С. Горбачову ї Н.І. Рижкову) підготовку принципових пропозицій з економічної реформи. Мова дала про можливе введення госпрозрахунку і надання самостійності підприємствам, створенні концесії і кооперативів, спільних підприємств та акціонерних товариств. Смерть Андропова і прихід до влади консервативного лідера Черненко заморозили наявні плани реформ. Поновлення
 10. КРИЗА ГОРБАЧЕВСЬКОГО ЛІДЕРСТВА І Новоогарьовського ПРОЦЕС. ВЕСНА-ЛІТО 1991
    перебудова ». І зараз ведуться дискусії про те, що це було: спроба реферування соціалізму з правоцентристських позицій або рево-роііонная ломка соціалістичного ладу («побудова демо-агічсского общесгва»). На наш погляд, відповідь на це питання вклю-в.ет в себе відповіді на три розкривають його питання. Що Представляв задум перебудови? Що вийшло в результаті? Як рнівать трапилося?
© 2014-2021  ibib.ltd.ua