Головна
ГоловнаІсторіяДревня Русь → 
« Попередня Наступна »
Гапочка С.Н.. ДРЕВНЯЯ РУСЬ IX-XIII ВВ.Учебно - методическое пособие для студентов 1 курса исторического факультета ВГПУ, 2008 - перейти до змісту підручника

План


Церковь на Руси в X - XI вв. Митрополит Илларион.
Церковный устав Ярослава Мудрого.
Первые монастыри. Федор Печерский.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "План"
 1. 4. План рахунків і принципи його побудови
  План рахунків бухгалтерського обліку банків України (далі - План рахунків) - це систематизований перелік рахунків бухгалтерського обліку, що використовується для детальної та повної реєстрації всіх банківських операцій з метою забезпечення потреб складання фінансової звітності. План рахунків розроблено відповідно до загальноприйнятих у міжнародній практиці принципів і міжнародних стандартів та
 2. Роль, значення обліку в комерційних банках та основи його організації.
  Сучасний етап економічного розвитку України характеризується створенням власної економіки ринкового спрямування. Певна річ, успішним ринковим перетворенням мають відповідати економічні важелі управління, адекватні механізмам ринкових перетворень. Серед них визначальним є банківська система, яка забезпечує проведення комплексних грошових операцій через системи платежів та розрахунків, поза якими
 3. Сутність кредитних операцій. Документальне оформлення видачі кредиту.
  Згідно з Законом України "Про банки і банківську діяльність" банком можуть надаватись такі види кредитів: 1) кредити юридичним та фізичним особам у національній та іноземній валютах; 2) міжбанківські кредити. Кредитом називається будь-яка угода між банком та контрагентом (клієнтом або іншим банком), згідно з якою банк за винагороду надає кошти у розпорядження контрагента на умовах строковості та
 4. Особливості відображення операцій з цінними паперами в плані рахунків комерційного банку
  З економічного погляду структура цінних паперів як фондового інструменту досить складна: існує структуризація видів цінних паперів, структуризація видів операцій на фондовому ринку. Це вимагає більш деталізованого обліку доходів та витрат за операціями з цінними паперами виходячи з вимог оподаткування та регулювання діяльності учасників фондового ринку. Тільки в класі 3 "Операції з цінними
 5. 2. Загальні вимоги до обліку операцій в іноземній валюті
  У міжнародній практиці досі не існує єдиної універсальної схеми обліку валютних операцій, і зарубіжні країни у своїх національних системах бухгалтерського обліку використовують різні методи відображення у фінансовій звітності операцій з іноземною валютою. Найпоширеніші з них такі: метод обліку за курсом на дату закриття, відповідно до якого всі операції з іноземною валютою відображаються в обліку
 6. Задача 1
  Показники План Факт Відхилення абсолютне Відхилення відносне Товарна продукція 3254240 2926287 -327953 -10,0687 Середньоспискова чисельність робітників 430 397 -33 -7,6744 Середня кількість днів 22 21 -1 -4,5454 Середня тривалість робочого дня 8 7,8 -0,2 -2,5 Середнього динний виробіток 43 45 2 4,6511 Метод ланцюгових підставок Товарну продукцію розраховуємо по формулі: ТП = 4 ? Д? Т? Вг
 7. Задача №2
  Показник План Факт Відхилення абсолютне Відхилення відносне Виручка від реалізації 2406890 2590380 183490 6234 Ціна одиниці продукції 233 243 10 4,2918 Обсяг реалізованої продукції 10330 10660 330 3,1945 Результативний показник - виручка від реалізації. В = p ? q В0 = 233 ? 10330 = 2406890 грн В1 = 243 ? 10660 = 2590380 грн ?В = 2590380 - 2406890 = 183490 грн Індексний метод Ipq = p1 ? q1
 8. Тема 16. Державний контроль за діяльністю органів виконавчої влади
  Поняття, сутність та зміст державного контролю. Принципи державного контролю. Види державного контролю у сфері виконавчої влади. Організаційно-структурне забезпечення державного контролю у сфері державного управління. При вивченні даної теми студентам слід мати на увазі, що контроль - це явище багатогранне і різнопланове. Він може бути охарактеризований як форма або вид діяльності, як принцип,
 9. 6. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ З АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА
  1. Завдання курсової роботи Курсова робота з адміністративного права - це самостійна науково-дослідницька робота студента, мета якої полягає у набутті студентом знань з адміністративного права, вміння і навиків працювати з літературою (спецільною і нормативно-правовими актами), самостійно аналізувати і узагальнювати матеріал, робити і формулювати власні висновки та пропозиції. Кращі курсові
 10. 7. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ З АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА
  Контрольна робота є самостійним видом роботи студента, передбаченим навчальним планом вивчення курсу "Адміністративне право України". її виконують студенти третього курсу заочної і післядипломної форм навчання. Контрольна робота складається з трьох завдань: 1. Теоретичне завдання. Воно являє собою питання з адміністра тивного права, яке необхідно висвітлити обсягом не менше 15 друко ваних
© 2014-2022  ibib.ltd.ua