Головна
ГоловнаНавчальний процесПедагогіка → 
« Попередня Наступна »
Лихачов Б.Т.. Педагогіка: Курс лекцій / Учеб. посібник для студентів педагог, навч. закладів і слухачів ІПК і ФПК. - 4-е вид., Перераб. і доп. - М.: Юрайт-М.-б07с., 2001 - перейти до змісту підручника

ПОНЯТТЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Педагогічна діяльність є особливий вид суспільно корисної діяльності дорослих людей, свідомо спрямованої на підготовку підростаючого покоління до життя у відповідності з економічними, політичними, моральними, естетичними цілями.

Педагогічна діяльність являє собою самостійне суспільне явище, єдине з вихованням, але відмінне від нього. За визначенням радянського педагога І.Ф. Козлова, педагогічна діяльність є «... свідома цілеспрямована діяльність дорослих, старших поколінь (а не дітей) - батьків, вчителів, школи та інших виховних установ, спрямована на здійснення та здійснює керівництво процесом виховання дітей» 2. Педагогічна діяльність є свідоме втручання дорослих людей в об'єктивно закономірний суспільно-історичний процес виховання, становлення дітей дорослими людьми з метою підготовки зрілого члена суспільства.

Педагогічна діяльність, озброєна усвідомленим виховним досвідом, педагогічною теорією і системою спеціальних установ, свідомо втручається в об'єктивний процес виховання, організовує його, прискорює і покращує підготовку дітей до життя. Виховання людей завжди, на будь-якій стадії суспільного розвитку здійснюється всім суспільством, всією системою суспільних відносин і форм суспільної свідомості. Воно вбирає в себе і відображає всю сукупність суспільних протиріч. Педагогічна діяльність як суспільна функція виникає в надрах об'єктивного процесу виховання і здійснюється педагогами, спеціально підготовленими і навченими людьми. На відміну від них, багато дорослих, які беруть участь у виховному процесі, не усвідомлюють величезного виховного значення своїх взаємин з дітьми, діють і чинять всупереч педагогічним цілям.

Педагогічна діяльність завжди носить конкретно-історичний характер. Виховання і педагогічна діяльність єдині і протилежні. Виховання - об'єктивно закономірний історичний процес. Педагогічна діяльність-як суб'єктивне відображення цього процесу виникає в надрах виховання і розвивається на основі воспитательской практики. Педагогічна діяльність може відставати від вимог життя, від об'єктивного виховного процесу, вступати в протиріччя з прогресивними соціальними тенденціями. Наукова педагогічна теорія вивчає закони виховання, виховного впливу життєвих умов і їхні вимоги. Тим самим вона озброює педагогічну діяльність достовірними знаннями, допомагає стати глибоко свідомої, ефективної, здатної до дозволу виникаючих протиріч.

Загальне та різне, єдине і особливе в вихованні та педагогічної діяльності як громадських явищах виражається в наступних узагальненнях.

1. Виховання як суспільне явище виникло одночасно з людським суспільством, раніше свідомої педагогічної діяльності. Воно як об'єктивний процес може здійснюватися без професійно підготовлених фахівців у ході життєвих відносин дітей і дорослих. Педагогічна діяльність народилася в надрах виховних відносин як суб'єктивне відображення об'єктивних процесів, як свідоме втручання у формування підростаючого покоління.

2. Виховання - явище об'єктивне і категорія більш широка, ніж педагогічна діяльність. Породжуючи педагогічну діяльність і перебуваючи з нею в органічній єдності, виховання може вступати з нею в протиріччя і невідповідності, зумовлені відставанням цілеспрямованої підготовки дітей від вимог що розвивається і змінюється життя.

3. Призначенням виховання в суспільстві є задоволення життєво необхідних потреб людей. Педагогічна діяльність має на меті охоплення педагогічним впливом всієї дитячого життя, формування у вихованців певного мі-.

Світогляду, потреб, форм поведінки, особистісних якостей.

4. Виховання має суспільної функцією підготовку продуктивних сил. Педагогічна діяльність поряд з такою підготовкою ставить завдання формування певного типу особистості та розвиток індивідуальності.

5. У вихованні засобами впливу на дітей є вся сукупність суспільних відносин і активна самодіяльність дітей, що призводить к. відомої стихійності, непередбачуваності результатів формування особистості. Педагогічна діяльність свідомо прагне до подолання стихійності, до організованості, до ретельного відбору змісту і видів діяльності дітей для досягнення запланованих цілей.

6. У вихованні беруть участь всі: дорослі і діти, речі і явища, природа і середу. Педагогічна діяльність представлена спеціально підготовленими фахівцями, учительством, покликаним реалізувати суспільні ідеали, організувати вплив природи, середовища та громадськості.

7. У міру вдосконалення суспільних відносин і організації суспільного середовища відбувається зближення виховання і педагогічної діяльності. Коло свідомих учасників педагогічної діяльності розширюється, включаючи в себе соціальних педагогів, виробничих наставників, педагогічно освічених батьків, представників громадськості та самих дітей.

Отже, педагогічна діяльність як органічна, свідома і цілеспрямована частина виховного процесу - одна з найважливіших функцій суспільства. Розглянемо основні компоненти, складові її структуру.

Початковим, першим компонентом педагогічної діяльності є знання педагогом потреби, тенденцій суспільного розвитку, основних вимог, що пред'являються до людини. Цей компонент визначає характер і зміст педагогічної діяльності, її цілі і завдання з формування особистості.

Другим її компонентом є різноманітні наукові знання, вміння та навички, основи досвіду, накопиченого людством в галузі виробництва, культури, суспільних відносин, які в узагальненому вигляді передаються підростаючим поколінням. У результаті освоєння цих основ у людини формується усвідомлене ставлення до життя - світогляд.

Третім компонентом є власне педагогічні знання, виховний досвід, майстерність, інтуїція. Для того щоб ефективно впливати на дітей, вступати з ними в виховні взаємодії, стимулювати їх самодіяльність, необхідно глибоке знання законів, за якими відбувається процес засвоєння знань, умінь і навичок, формування відносин до людей і явищ світу. Педагогу необхідно навчитися користуватися цими знаннями на практиці, оволодіти досвідом, майстерністю, мистецтвом їх умілого застосування. Педагогічна практика нерідко вимагає оцінки ситуації, що склалася до термінового педагогічного реагування. На допомогу вчителю приходить інтуїція, що представляє собою сплав досвіду і високих особистісних якостей. У виховному досвіді виробляється вміння вибрати з арсеналу педагогічних якостей саме те, яке відповідає вимогам даного моменту.

Нарешті, четвертим компонентом педагогічної діяльності є найвища політична, моральна, естетична культура її носія. Поза такої культури всі інші компоненти в педагогічній практиці виявляються паралізованими, малоефективними. Ця загальна функція включає в себе ряд більш конкретних. До них відносяться: а) передача знань, умінь і навичок, формування на цій основі світогляду, б) розвиток їх інтелектуальних сил і здібностей, емоційно-вольової та дієво-практичної сфер; в) забезпечення свідомого засвоєння виховуваними моральних принципів і навичок поведінки в суспільстві ; г) формування естетичного ставлення до дійсності; д) зміцнення здоров'я дітей, розвиток їх фізичних сил і здібностей.

Всі ці функції нерозривно взаємопов'язані. Передача дитині знань, умінь і навичок, організація його різній і різноманітної діяльності закономірно тягне за собою розвиток його сутнісних сил, потреб, здібностей, обдарувань.

Ефективність педагогічної діяльності у виховному процесі вимагає налагодження зворотних зв'язків, організованого отримання інформації про хід процесу і його результати. Педагогічна діагностика дозволяє педагогу бути обізнаним щодо того, що і як реально впливає на навчання, формування особистісних якостей виховуваних. Вона дає можливість перевіряти відповідність результатів педагогічних впливів виховним цілям і вносити необхідні доповнення, виправлення, корективи у зміст і методику виховного процесу.

Педагогічна діяльність як суспільне явище реалізується діалектично, в протиріччях. Саме протиріччя є рушійною силою її розвитку, виникнення передового і новаторського досвіду, стимулювання педагогічної думки. Ці протиріччя обумовлені рухливістю, мінливістю змісту основних функцій педагогічної діяльності. Розвиток життя суспільства, накопичення нових знань, вдосконалення процесів виробництва, соціальний прогрес - все це вимагає зміни змісту педагогічних функцій.

Педагогічна ж діяльність має відомої традиційної консервативністю. Вона обумовлена особливостями дитячої природи, необхідністю стійкості і стабільності змісту, форм і методів навчально-виховної роботи. Чималу роль грають і професійно-психологічні особливості праці вчителя, що складаються у виникненні та зміцненні в свідомості педагогічних штампів і шаблонів. В результаті між застаріваючим змістом виховання і навчання, способами і формами педагоги-чеський діяльності, з одного боку, і новими вимогами життя суспільства - з іншого, виникає протиріччя. Його дозвіл здійснюється на основі аналізу всіх сфер життя нашого суспільства, виявлення нових вимог до людини і даних педагогічної науки, необхідних для перегляду змісту освіти та виховного процесу, вдосконалення форм і методів педагогічної діяльності. -

Педагогічна діяльність как'общественное явище існує в системі складних залежностей і відносин з іншими явищами суспільного життя. Вона тісно пов'язана з економічним базисом. Педагогічна діяльність по суті є органічна частина виробничих відносин, организуемая для задоволення потреб економіки, виробництва, підготовки продуктивних сил, суспільно-державних потреб. Вона утримується за рахунок суспільства, виконує його соціальне замовлення, покликана забезпечувати охорону і множення його власності, трудову і загальнокультурну підготовку підростаючих поколінь. Педагогічна діяльність спрямована також на вирішення завдань розвитку в дитині людської особистості.

Педагогічна діяльність як суспільне явище нераз-. ної пов'язана з ідеологічною надбудовою. У її завдання входить формування. Індивідуальної свідомості дітей в дусі вимог гуманного, демократичного суспільної свідомості, включення дітей в культуру суспільного життя.

Педагогічна діяльність органічно пов'язана з мовою. Мова - основне знаряддя педагогічної діяльності, з його допомогою здійснюється педагогічна взаємодія, вплив і організація всієї дитячого життя. Педагогічна діяльність як суспільно-державна функція виступає в якості організатора педагогічних зусиль всього суспільства: педагогічної діяльності громадськості, трудових колективів, сім'ї, всіх педагогічних установ.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " ПОНЯТТЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ "
 1. Теми для рефератів 1.
  Педагогічної діяльності). 2. Професійно-особистісна позиція і її складові (на прикладі педагогічної діяльності). 3. Комунікативна компетентність особистості та її значення для педагогічної діяльності вчителя. 4. Педагогічні здібності вчителя до організації міжособистісної взаємодії учнів на
 2. категоріальний-понятійний апарат
  поняттями має і свої, за якими стоїть досліджувана і описувана нею специфічна феноменологія. Це має місце і в юридичній педагогіці. Її категорії та поняття відрізняються своєрідністю, бо відображають своєрідність явищ юридико-педагогічної реальності. Категоріально-понятійний апарат має методологічне та теоретичне значення, багато в чому визначає стан і розвиток юридичної
 3. Запитання і завдання для самоперевірки, вправ та роздумів
  педагогічної роботи і хто фактично є їм? 2. Які вимоги пред'являються до суб'єкта педагогічної роботи? 3. Обгрунтуйте, чому керівник виступає як суб'єкт педагогічної роботи. 4. Дайте характеристику педагогічного професіоналізму. 5. Що розуміється під педагогічною культурою? 6. Які види педагогічної підготовленості вам відомі?
 4. Глава 4 Розвиток професійно-особистісної готовності студентів - майбутніх вчителів до гуманістично - орієнтованої педагогічної діяльності в процесі психолого-педагогічної підготовки у вузі
  педагогічної діяльності в процесі психолого-педагогічної підготовки в
 5. Методи та методика дослідження
    педагогічної проблеми, способи використання методів), побудови висновків, оцінок, доказів, обгрунтувань, теорій в юридичній педагогіці відповідають общепедагогическим. Але в переважній більшості випадків використовується ідея методу, а опрацювання його, конкретизація завжди відбуваються як його адаптація до теми дослідження. Так, методи анкетування, бесіди, педагогічного аналізу,
 6. Н. А. банька. ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ЯК КОМПОНЕНТА ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ менежджера: Монографія / ВолгГТУ. - Волгоград. - 75 с., 2004
    поняття даної властивості особистості фахівця, його функції та структура. Детально описано хід педагогічного експерименту з формування професійно-педагогічної компетентності; побудована і апробована чотирирівнева модель процесу її
 7. Загальна характеристика
    педагогічної діяльності спілкування відіграє величезну роль. З ним та його засобами пов'язані і основні «робочі інструменти» педагога, володіти якими він зобов'язаний досконало. Це не проста розмова педагога з учнями, а особливий вид спілкування - педагогічне спілкування, специфіка якого визначається педагогічними цілями, змістом і застосуванням його коштів. Спілкування робиться педагогічним,
 8. 2.2. Група, колектив у педагогіці
    педагогічних закладів, а також вплив на людей внеучрежденческіх умов і факторів, вплив яких є досить сильним. Вивченням впливу навколишнього середовища займається спеціальна галузь педагогічної науки, що отримала назву соціальна педагогіка. У педагогічній літературі вона розглядається як особлива педагогічна реальність, що впливає на людей, область
 9. Теми для рефератів 1.
    діяльність у сучасному суспільстві та її психологічна структура. 4. Психологія особистості вчителя-гуманіста. 5. Педагогічне мислення: традиційне і гуманістично
 10. Теми для самостійної дослідницької роботи 1.
    педагогічної діяльності. 3. Порівняльний аналіз психологічного потенціалу особистості вчителів, які здійснюють різні підходи до організації навчально-пізнавальної діяльності
 11. Яка тривалість відпустки у педагогічних і науково-педагогічних працівників?
    педагогічним, науково-педагогічним працівникам освіти та науковим працівникам надається щорічна основна відпустка тривалістю до 56 календарних днів у порядку, що затверджується Кабінетом Міністрів
 12. 4.1. Поняття про педагогічні діях і техніці їх виконання Загальна характеристика
    педагогічних завдань і здійснювані педагогічними засобами, методами і прийомами. До таких дій належать: - педагогічне спостереження; - педагогічне вивчення людини (складання «педагогічного портрета» в єдності його основних характеристик - вихованості, освіченості, розвитку та навчання ™) та групи; - педагогічний аналіз; - педагогічне
 13. Основні завдання юридичної педагогіки
    понятійно-категоріального апарату; - проведення педагогічних досліджень з актуальних проблем законотворчої, правоохоронної, правозастосовної і правоисполнительной діяльностей, створення адекватних юридико-педагогічних теорій з їх диференціацією за основними напрямками юридико-педагогічної роботи; - теоретична і прикладна розробка багатоступінчастої і
 14. Лихачов Б.Т.. Педагогіка: Курс лекцій / Учеб. посібник для студентів педагог, навч. закладів і слухачів ІПК і ФПК. - 4-е вид., Перераб. і доп. - М.: Юрайт-М.-б07с., 2001

 15. Запитання і завдання для самоперевірки, вправ та роздумів
    педагогічною системою і якими її складовими? 3. Назвіть і обгрунтуйте основні види зв'язків діяльності співробітників правоохоронних органів з педагогічними питаннями в ній. 4. Які напрямки роботи з персоналом правоохоронних органів пов'язані із застосуванням педагогічних знань і рішенням педагогічних проблем? 5. Що являє собою юридична педагогіка
 16. Запитання і завдання для самоперевірки, вправ та роздумів
    педагогічних факторів в ній. 2. Що таке педагогічна функція управління і які її цілі та завдання? 3. Перерахуйте педагогічні принципи управління і дайте їм коротку характеристику. 4. Дайте характеристику організаційно-педагогічним факторам і тій роботі, яка покликана зміцнювати організаційний порядок у правоохоронному органі. 5. У чому полягають
 17. Керівник
    педагогічними факторами, які ставлять їх у певні умови вирішення професійних завдань педагогічними засобами і методами. Ефективність діяльності будь-якої організація залежить насамперед від персоналу, його професіоналізму, освіченості, вихованості і розвиненості. Керівник зобов'язаний уміти пов'язувати рішення чисто професійних завдань з вихованням і навчанням співробітників,
© 2014-2021  ibib.ltd.ua