Головна
ГоловнаНавчальний процесПедагогіка → 
« Попередня Наступна »
Лихачов Б.Т.. Педагогіка: Курс лекцій / Учеб. посібник для студентів педагог, навч. закладів і слухачів ІПК і ФПК. - 4-е вид., Перераб. і доп. - М.: Юрайт-М.-б07с., 2001 - перейти до змісту підручника

ТЕОРІЯ ПІЗНАННЯ - МЕТОДОЛОГІЧНА ОСНОВА НАВЧАННЯ

Розуміння навчання як суспільного явища, як об'єктивно необхідної передачі старшим поколінням підростаючому досвіду суспільних відносин, організації виробництва і навичок до праці нерозривно пов'язане з теорією пізнання людиною дійсності. Теорія пізнання як відображення в свідомості людини об'єктивної дійсності виходить з первинності буття, матерії по відношенню до ідеї, свідомості: Разом з тим визнання первинності матерії не цурається, активної ролі людської свідомості в пізнанні і перетворенні дійсності. «Свідомість людини не тільки відображає об'єктивний світ, а й творить його». Матеріальний світ розвивається за властивим йому внутрішнім законам, доступним людському пізнанню. Матерія знаходиться в стані взаємозв'язку, постійного і вічного руху і зміни, виникнення одних форм її руху і зникнення інших, переходу одних якісних станів в інші. Людина відображає в своїй свідомості цей суперечливий процес, відкриваючи для себе різні сторони дійсності, що змінюється, пізнаючи їх сутність, опановуючи відносною істиною і нескінченно прагнучи до пізнання істини абсолютної, наближаючись до неї і не досягаючи її. Науково організоване навчання переслідує двоєдину мету: розкриття дітям і присвоєння ними істини, а також формування у них наукового теоретичного мислення. Воно виробляє у школярів здатність від розрізнених понять. Та абстракцій сходити до відтворення і розуміння суті цілісного, реального, конкретного явища дійсності. Від тичинки, рильця, пилку, пелюстки дитина поступово приходить до розуміння конкретного цілого - квітки. Завдання полягає в тому, щоб на основі живого споглядання, глибокого проникнення в сутність деталей, частковостей конкретного явища забезпечити дітям можливість більш глибокого проникнення в цілісне конкретне, різноманітне явище. В умовах науково-технічного прогресу, що вимагає від людини глибокого інтелектуально-творчого розвитку, в процесі навчання важливо посилити увагу як до формування у дітей окремих понять, абстракцій шляхом живого споглядання реально-конкретного, так і до процесу використання ними абстракцій в цілях освоєння конкретного цілого . Логіка повчального пізнання є нескінченна діалектичну єдність руху у свідомості від конкретного до абстрактного і від абстрактного до конкретного. Дитина переходить від загального уявлення про об'єктивність явища до відверненого знання про його окремих частинах, сторонах, якостях, а від абстрактних обмежених і розрізнених понять - до проникнення в сутність явища як цілого, до поглиблення в істину. У цій взаємодії розумових процесів полягає основний закон пізнання в процесі навчання.

Пізнання як суспільно-історичний процес має принципове, методологічне значення для наукового розуміння навчання. У чому ж спільні та відмінні, специфічні особливості цих процесів? Загальне полягає в вихідної позиції: у визнанні пізнаваності реального, об'єктивного світу; єдності логіки, діалектики, пізнання і практики; в можливості пізнання загального, існуючого через приватне, окреме, а окремого, особливого - через спільне. Відмінність же навчання від суспільно-історичного пізнання обумовлено специфікою завдань, змісту, форм і методів підготовки підростаючого покоління, а також віково-індівідуадьнимі особливостями дітей. Назвемо найбільш істотні відмінності цих двох процесів пізнання.

1. У суспільно-історичному пізнанні відбувається відкриття нових законів, відомостей, даних, фактів об'єктивної реальності, висування теорій, концепцій, ідей. Здійснюється нескінченне занурення в пізнання рухається, розвивається, змінюється матерії.

Навчальне пізнання не лише користується готовими, перевіреними істинами, але й обмежує їх кількість вимог, що пред'являються суспільством до людини. Навчання уникає не встояв, спірних знань. І хоча зміст освіти періодично оновлюється, навчання являє собою обмежений певними рамками процес. Воно вводить дітей в основи знань про природу, суспільство, мислення, які ідеологічно осмислені і педагогічно структуровані.

2. Суспільно-історичне пізнання являє собою суперечливий, зигзагоподібний процес пропозицій, відкриттів, уточнень, перегляду сформованих уявлень, стрибків вперед і відступів назад. Пізнання людиною об'єктивної дійсності має на меті розвитку самої науки, а також нескінченного вдосконалення на її основі виробництва матеріальних і духовних благ.

Навчальне ж пізнання грунтується на спеціально відібраних і педагогічно перероблених даних, організується як струнка система ускладнюються і поглиблюються знань. При цьому враховується як логіка розвитку самої науки, так і логіка засвоєння знань, умінь, навичок дітьми, особливості їх розвитку. Залежно від цього навчальний предмет вибудовується або як пряма, лінійна система поступово ускладнюються і змінюваних знань, або як концентрична система цілісного охоплення окремих розділів науки з наступним, на новому віковому етапі, повторним зверненням до цього розділу з більш глибоким розглядом сутності матеріалу.

3. Люди в процесі суспільно-історичного пізнання розробляють складні методики позн'анія об'єктивної дійсності, створюють дослідницьку матеріально-технічну базу, розвивають у собі різноманітні типи творчого мислення. Діалектичне мислення характеризується розгляданням явищ дійсності в їх взаємозв'язку між собою, в сукупності їх взаємин. Явища аналізуються в їх самодвижении, як єдність протилежностей внутрішніх суперечливих тенденцій і їх боротьба.

На відміну від методів наукового пізнання і його матеріально-технічної бази в навчанні створюються свої специфічні методики та навчально-матеріальна база. У методиках навчання відбувається «пристосування» діалектики, її основних рис і ознак до умов передачі дітям готових істин і розвитку їх мислення. При цьому виникає необхідність вирішення протиріч. Одне з них природне, обумовлене віковими особливостями пізнання дітьми реального світу, характером становлення їх природних пізнавальних сил. Учні спочатку сприймають явища дійсності у найзагальнішому вигляді, в статичному стані, поза їх внутрішніх зв'язків і взаємозалежностей з іншими явищами. Пізнання постає перед ними не як розвиток по спіралі, не як нескінченний суперечливий процес боротьби протилежностей, а як накопичення зовнішніх вражень, пізнання, відтворення, як оволодіння «абсолютними» істинами. Це протиріччя між природою дитячого пізнання і діалектикою розвитку об'єктивної дійсності є рушійною силою навчання і розвитку учнів і дозволяється шляхом приведення у відповідність логіки їх пізнання з логікою життя.

Несвоєчасне зняття, цього протиріччя може сприяти формуванню в учнів формального, поверхневого, догматичного мислення і виникнення штучного протиріччя самої педагогіки з життям. Це трапляється, коли педагоги абсолютизируют догматичне пізнання, особливості становлення пізнавальних сил дітей, замість того щоб інтенсивно розвивати їх в процесі навчання, долучати до діалектичному мисленню. Викладання нерідко будується без урахування взаимопереходов в пізнанні від конкретного до абстрактного, від абстрактного до конкретного, ігнорується поєднання аналізу та синтезу, взаємодія змісту з формою і форми з вмістом на основі переходу кількості в якість. Пізнання організовується як засвоєння послідовного ряду «абсолютних» істин, а не як нескінченний рух від явища до сутності. Такий підхід тягне за собою і відповідну методику. Досить згадати метод традиційного повчального пізнання на питально-відповідь основі, за допомогою якого вчитель домагається заучування учнем як питання, так і готової «абсолютної» істини - відповіді. Повністю виключається необхідність роздумів, встановлення зв'язків, вирішення протиріч. До застою в розвитку дітей веде і абсолютизація способів викладання готових знань, таких, як розповідь, пояснення, лекція, їх протиставлення дослідним методів, що дозволяє дітям безпосередньо стикатися з діалектичної логікою самого життя.

Таким чином, в основі наукового пізнання действітельності.в якості основного способу мислення лежить діалектика. Навчальне ж пізнання має свою специфіку. Разом з тим воно покликане, долаючи протиріччя, підводити дітей до засвоєння елементів діалектики як засобу освоєння наукових знань і розвитку теоретичного, діалектичного мислення.

4. Критерієм істини в суспільно-історичному пізнанні є суспільно-історична практика. Розкриті силами науки закони ефективно застосовуються в діяльності людини: у суспільному виробництві; в прогнозуванні процесів, подій, явищ у природі і суспільстві; у вдосконаленні і перебудові суспільних відносин. Збіг, єдність, тотожність наукової ідеї, теорії та суспільної практики є прояв об'єктивної істини.

У повчальному пізнанні роль практики істотно змінюється. Результати суспільно-історичної практики залучаються у навчальний процес як вихідний матеріал пізнання і джерело підтвердження істинності досліджуваних дітьми знань. Велике значення в навчанні має також суспільна практика самих учнів у навчальному процесі, в суспільно корисній праці, у виробництві. Індивідуальний досвід дитини не тільки переконує його в істинності переданих йому знань, але й дає можливість придбати вміння і навички практичної діяльності, виробничий досвід і впевненість у власних силах. Навички, можливість участі в практиці сприяють самовираженню дитячої особистості. Нарешті, саме практика найбільшою мірою сприяє вибору життєвого шляху, орієнтації в різноманітті практичних професій.

Таким чином, суспільно-історична практика є критерій істини, а навчальна практика-спосіб затвердження в істині і набуття можливостей участі в суспільній практиці.

5. Суспільно-історичне пізнання являє собою спочатку творчий процес, що полягає в єдності творчого пізнання і перетворення дійсності. Пізнання об'єктивної дійсності, в сутність якої людина не може проникнути одномоментно і вичерпно, вимагає від нього розвиненого мислення і багатого творчої уяви: висунення гіпотез; розробки уявлень про спонтанні сутнісних процесах і методик їх вивчення; створення моделей, схем технологічних процесів; форм втілення продуктів праці та організації виробництва. Суспільно-історична практика є творчий процес втілення пізнаної людиною істини у формах реального буття. Друга, штучна, природа є практичний результат людської творчості.

Навчальне пізнання є важливим елементом процесу суспільно-історичного пізнання. Воно спрямоване в кінцевому рахунку на формування творчого підходу людини до будь-якого виду суспільної діяльності. Навчання являє собою єдність, комбінацію засвоєння, запам'ятовування і творчості, де сама творчість являє собою ефективний процес засвоєння готових істин. Закон навчання полягає в тому, що чим більш творчий шлях засвоєння знань обирається педагогом і дітьми, ніж більш новий і незвичайний результат виходить у підсумку, тим свідоміше і міцніше засвоєння досліджуваного знання. У навчанні творчість самих дітей виступає як дієвого способу глибокого освоєння і застосування знань, умінь і навичок на практиці, одночасного розвитку їх творчих сил, обдарувань, здібностей. В окремих випадках, в умовах сприятливого технічного або художньої творчості, можливе створення школярами справді нових і оригінальних виробів, творів. Таким чином, якщо процес пізнання об'єктивної дійсності - це спочатку творчий процес відкриттів об'єктивних істин і створення нового, то процес повчального пізнання використовує творчість як спосіб мобілізації всіх духовно-інтелектуальних, емоційних і фізичних сил дітей в цілях освоєння ними об'єктивного знання про реальний світ.

Таким чином, діалектична теорія пізнання є методологічною основою справді наукового розуміння повчального пізнання. У світлі цієї теорії наукова педагогіка розглядає всі теоретичні та практичні питання організації навчально-виховного процесу, методик навчання і самостійного навчання школярів.

ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ:

1. Дайте визначення поняттям: навчання, викладання, вчення, освіту. Розкажіть про взаємовідносини понять навчання і виховання.

2. Назвіть і розкрийте зміст основних функцій навчання.

3. Розкрийте основні положення діалектико-матеріалістичної теорії пізнання як наукової основи розуміння процесу навчання.

4. У чому подібність і відмінність процесу суспільно-історичного пізнання і пізнавального навчання?

ЛІТЕРАТУРА ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ:

1. Баранов С.П. Сутність процесу навчання. М., 1986.

2: Давидов В.В. Теорія навчання. М., 1996.

3: Коротка філософська енциклопедія. М., 1994. (Слова: абстрактне і конкретне, діалектика, закон, відображення, істина, ідея, поняття, пізнання, практика, протиріччя.)

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "ТЕОРІЯ ПІЗНАННЯ - МЕТОДОЛОГІЧНА ОСНОВА НАВЧАННЯ "
 1. Запитання і завдання для самоперевірки, вправ та роздумів
    методологічний аналіз). - М., 1986. Зміїв СІ. Технологія навчання дорослих: Учеб. посібник. -М., 2002. Кирилова Т.Д. Теорія і практика уроку в умовах розвиваючого навчання. - М., 1980. Нові педагогічні та інформаційні технології в системі освіти: Учеб. посібник / М.Ю. Бухаркина, М.В. Моїсеєва, А.Є. Петров; Під ред. Е.С. Полат. - М., 2000. Левітан К.М.
 2. Технології навчання
    методологічні принципи побудови навчання, методологію гуманістичного, розвиваючого, особистісно-зверненого проекту організації навчання. Ряд технологій стосується окремих сторін навчання, наприклад теоретичного навчання, практичного навчання, професійного навчання, технологій (приватних методик) викладання різних навчальних дисциплін і їх розділів та ін Однак чимало таких технологій
 3. Контрольні питання і завдання 1.
    теорія соціальної роботи черпає з соціології? 4. На основі знань, отриманих в курсі історії соціальної роботи, викладіть ідеї перших теоретиків в галузі соціальної роботи - Д.Ш.Лоуелл, М.Річмонд, Д.Адамс, Б.Рейнольдс та ін 5. Які особливості об'єктивного і суб'єктивного підходів до пізнання світу в методології соціальної роботи? 6. Чи можна говорити про протилежність
 4. Програмоване навчання
    навчанні - підручник або комп'ютер - програмований навчання виконує три функції: постановка питань, фактів або проблем учневі; надання можливості відповіді респонденту; забезпечення зворотного зв'язку щодо точності відповідей. Основною перевагою програмованого навчання є зменшення часу навчання приблизно на одну третину. У рамках принципів навчання програмовані
 5. Підсумки
    навчання, не пізніше 3 числа місяця, наступного за таким, начальник відділу кадрів підводить підсумки навчання. Підсумки навчання зберігаються у відділі кадрів і використовуються при аналізі процесу навчання в цілому і для порівняння з підсумками атестації, а також для заохочення відзначилися і покарання
 6. С.І. Бризгалова. Проблемне навчання в початковій школі: Учеб. посібник. Вид. 2-е, испр. і доп. / Калінінгр. ун-т. - Калінінград. - 91 с. , 1998
    основні поняття концепції проблемного навчання: проблема, навчальна проблема, проблемна ситуація, проблемна задача, проблемне питання, методи проблемного навчання (проблемний виклад, евристична бесіда, дослідницький), а також специфіка, функції і місце проблемного навчання в початковій школі. Призначається для студентів педагогічного факультету, вчителів та фахівців,
 7.  Глава 5. Теорія пізнання.
    пізнання.
 8. Постановка цілей навчання
    основний момент, який повинен визначати потреби навчання. Цілі визначають, які функції зможе виконувати стажист, успішно закінчив програму навчання. Вони, таким чином, забезпечують концентрацію зусиль як стажиста, так і викладача і є відправною точкою для оцінки успішності програми
 9. ФІЛОСОФСЬКІ КАТЕГОРІЇ ЯК ВІДОБРАЖЕННЯ УНІВЕРСАЛЬНИХ ЗВ'ЯЗКІВ БУТТЯ І СТУПЕНИ ЙОГО ПОЗНАНЬ
    пізнання, з іншого боку, вони виступають як світоглядні та методологічні орієнтири суб'єктів
 10. Співвідношення політичної теорії та політичної філософії
    теорія взаємодіють і взаємодоповнюють один одного. У цьому зв'язку підвищується методологічне значення філософії політичного як виявленого горизонту смислів різних наукових концепцій політики. У сучасному політичному знанні виділяються три теоретичних рівня: емпірична теорія, нормативна теорія і філософська теорія політики. Емпірична політична теорія - це традиційна
 11. Щорічне навчання для керівників і фахівців
    навчання для керівників і фахівців проводиться для ознайомлення їх з новою технікою і прогресивними технологіями, ефективними прийомами управління та аналізу виробництва, інноваціями на виробництві та у сфері управління людськими ресурсами. Щорічне навчання організовується у вигляді декількох модулів програм, тривалість навчання за якими 1-3
 12. !-KUl СШ URSSiru Представляємо Вам наші найкращі книги:
    теорія чисел. Інгам А. Е. Розподіл простих чисел. Хинчин А. Я. Три перлини теорії чисел. Хинчин А, Я. Ланцюгові дроби. Караіуба А. А. Основи аналітичної теорії чисел. Виноградов І. М, Особливі варіанти методу тригонометричних сум. Жуков А. В. Всюдисуще число «пі». Ожигова Є. П. Що таке теорія чисел. Оре О. Запрошення в теорію чисел. Гельфонд А. О. Трансцендентні і
 13. § 4. Функції теорії держави і права
    теорія держави і права відповідає на питання, що є держава і право, як і чому вони виникли, що вони являють собою в даний час, яка їхня доля і т.д. Гносеологічна функція. Гносеологія, або теорія пізнання, націлена на вивчення природи пізнання, його відношення до реальності і т.д. Теорія держави і права, виробляючи теоретичні конструкції і прийоми, тим самим
 14. Діалектична теорія - методологічна основа педагогіки
    теорія пізнання, логіка); 2) рівень методології загальнонаукових принципів дослідження, сфера дії яких поширюється на широкий спектр наук, 3) рівень конкретно-наукової методології, до якого відносяться специфічні закони, досліджувані конкретними науками, у тому числі педагогікою; 4) рівень методик і технік дослідження педагогічної дейвітельності28.
 15. Гносеологічні джерела виправної (пенітенціарної) педагогіки
    теорія і метод наукового пізнання, філософські теорії і основні філософські категорії є загальною методологічною основою і для розробки корінних питань перевиховання засуджених. Виправну педагогіку живить практично вся сукупність наук про людину, її становленні та розвитку. Однак надзвичайна складність досліджуваного об'єкта, його яскраво виражена специфічність призводять до
 16. Інтереси
    теорія, яка вивчає політичні інститути з точки зору повинності - цілі, прав і обов'язку. Під цим кутом зору можуть розглядатися всі форми соціальної організації, в тому числі економічні відносини, інститути і мислення. Традиційна економічна теорія зазвичай визначається в категоріях предмета (доходи, ціни, товари, організація промисловості і т. д.) і методів.
 17. Принцип відбору потрібних ступенів свободи
    навчання задіюється більше число ступенів свободи навченою системи, ніж це необхідно для досягнення цілей навчання [7, 15, 16, 57]. У процесі навчання число "беруть участь" змінних зменшується - "відключаються" несуттєві змінні (СР з явищами генералізації і концентрації нервових процесів - І.П. Павлов, А.А. Ухтомський, П.В. Симонов та ін.) [16 - 18, 57,
 18. Заходи
    навчання на підприємстві, денні курси та семінари поза підприємства, участь у наукових конгресах, систематичне варіювання занять, практика всередині підприємства або асистентська діяльність; співробітників, які приймаються ними у вільний час і повністю або переважно ними фінансуються, наприклад навчання у вечірньому навчальному закладі, самонавчання , заочне навчання у вузі, навчання
 19. Основні методи навчання
    навчання в процесі фактичного виконання певної роботи. Зрештою кожен співробітник проходить в тій чи іншій мірі навчання на робочому місці. Існують декілька видів навчання на робочому місці. Найбільш відомий - метод інструктажу або дублювання. У цьому випадку працівника навчає більш досвідчений співробітник або безпосередній керівник. На нижчих рівнях інструктаж може
 20. ТИПОВІ ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ 1.
    методологічного підходу в науці. 51. Теорія систем в теоретичному фундаменті соціальної роботи. 52. Синергетика в теоретичному фундаменті соціальної роботи. 53. Феноменологія в теоретичному фундаменті соціальної роботи. 54. Специфіка соціальної синергії. 55. Концепція «життєвого світу» Е. Гуссерля і А.Щюца. 56. Розуміння як феномен соціальної роботи. 57. Рефлексивна
© 2014-2021  ibib.ltd.ua