Головна
ГоловнаНавчальний процесПедагогіка → 
« Попередня Наступна »
Лихачов Б.Т.. Педагогіка: Курс лекцій / Учеб. посібник для студентів педагог, навч. закладів і слухачів ІПК і ФПК. - 4-е вид., Перераб. і доп. - М.: Юрайт-М.-б07с., 2001 - перейти до змісту підручника

СУТНІСТЬ І ФУНКЦІЇ НАВЧАННЯ

Навчання є серцевиною суспільного явища виховання. Воно завжди існувало й існує в реальній практиці взаємовідносин між дорослими і дітьми. Його мета в тому, щоб забезпечити пристосування дитини до дійсності, зорієнтувати його в різноманітних життєвих умовах і ситуаціях, підготувати до трудової діяльності. Батьки і навколишні дитини дорослі люди з раннього дитинства в міру необхідності надають йому допомогу, показують, як і що потрібно робити, щоб задовольнити свої потреби, виконати громадські обов'язки, придбати необхідні для участі у праці знання, вміння і навички. Таке навчання проявляється у формі научения дитини конкретних дій шляхом показу, розповіді, контролю за результатами. У процесі навчання діти засвоюють необхідну інформацію і набувають потрібні навички. Цей процес у повсякденному житті носить епізодичний, стихійний, безсистемний характер. Однак сам факт існування навчення дітей суспільним відносинам і діяльності створює об'єктивну основу для виникнення та організації усвідомленого, цілеспрямованого і систематичного процесу навчання.

Навчання як суспільне явище є цілеспрямована, організована, систематична передача старшим і засвоєння підростаючим поколінням досвіду суспільних відносин, суспільної свідомості, культури продуктивної праці, знань про активне перетворення і охорону навколишнього середовища. Воно забезпечує спадкоємність поколінь, повноцінне функціонування суспільства і відповідний рівень розвитку особистості. У цьому полягає його об'єктивне призначення в суспільстві. Змістом навчання є основні форми суспільно, про свідомості, насамперед наука, мистецтво, право, мораль, а гакже культура, виробничий досвід і навички до праці. Головними механізмами освоєння змісту в процесі навчання є цілеспрямовано організована в спеціальних формах взаємодії спільна діяльність дітей і дорослих, їх змістовне пізнавальне спілкування.

Навчання складається з двох нерозривно пов'язаних явищ: викладання дорослих і учбової трудової діяльності, іменованої навчанням дітей. Викладання є спеціальна діяльність дорослих, направлена на передачу дітям суми знань, умінь і навичок і виховання їх в процесі навчання. Загальна структура цієї специфічної педагогічної діяльності включає в себе педагогічну обробку переданих дітям знань, умінь і навичок; мистецтво їх відтворення і роз'яснення; виявлення дитячих задатків, здібностей, обдарувань, стимулювання дитячої пізнавальної діяльності; здійснення діагностики; отримання і обробку зворотної інформації; корекцію засвоєного матеріалу ; організацію практичної діяльності (вчення) дітей, вирішення комплексу навчальних, розвиваючих і виховних завдань. Навчання - спеціально організована, активна, самостійна пізнавальна, трудова та естетична діяльність дітей, спрямована на освоєння знань, умінь і навичок, розвиток психічних процесів і здібностей. Загальна структура активної пізнавальної діяльності дітей включає в себе сприйняття матеріалу, його осмислення, свідому творчу переробку, ясне вираження, самоперевірку і застосування як в сістеме'учебних вправ, так і у вирішенні життєвих завдань. Навчання як єдність викладання і навчання - органічно цілісний і водночас суперечливий процес. Суперечності виникають у ньому як усередині явищ викладання і навчання, так і між ними. Дозвіл протиріч становить суть навчання. .

Всяке цілеспрямоване навчання дає дитині певну освіту. Поняття освіти може бути розглянута в двох планах. Насамперед освіту є відносний результат процесу навчання, що виражається в формованої у дітей системі знань, умінь і навичок, відносин до явищ природи і суспільного життя. Разом з тим освіта являє собою і процес зміни, розвитку, вдосконалення сформованої системи знань і відносин протягом усього життя, абсолютна форма нескінченного, безперервного оволодіння новими знаннями, вміннями та навичками у зв'язку з мінливими умовами життя, прискорюваним науково-технічним прогресом.

Освіта - не тільки сума знань, а й основа психологічної готовності людини до безперервності в накопиченні знань, їх переробці і вдосконалення.

Навчання по відношенню до виховання є його органічною частиною, духовним стрижнем, серцевиною. Воно формує духовне ядро особистості - її світогляд, морально-естетичне ставлення до дійсності. Разом з тим, на відміну від виховання, навчання має свої специфічні особливості. Вони складаються насамперед у суворому відборі змісту культури, наукового матеріалу, у своєрідності пізнавального матеріалу, у своєрідності форм і методів пізнавальної діяльності.

Навчання як органічна частина виховання підтвердили дії його найбільш загальних закономірностей. Як і виховання, воно залежить від конкретно-історичних умов. Різні епохи і цивілізації залишають свій відбиток на організації навчання: відборі змісту матеріалу для різних соціальних груп, підборі методів ідеологічної обробки і маніпуляції свідомістю.

Соціальна, педагогічна, психологічна сутність навчання найбільш повно і яскраво виявляється в його практично доцільних функціях. Серед них на першому місці найсуттєвіша - озброєння дітей знаннями, вміннями та навичками. Навчання готує дитину до активної участі у виробництві та суспільних відносинах. Воно розкриває перед нами картину реального світу, життя природи і суспільства, готує до практичної діяльності. Ця функція вирішує в єдності проблему загальноосвітньої, політехнічної та професійної підготовки за провідної ролі загальноосвітньої. Без загальної освіти та розвитку неможливо створити в людині основу для оволодіння професією, для безперервного оновлення знань. Разом з тим без професійних знань в сучасних умовах неможливо здійснити політехнічна освіта, поєднання навчання з продуктивною працею.

В результаті навчання діти отримують систему наукових знань, фактів, узагальнень, законів. Вони опановують найбільш загальними вміннями та навичками, які допомагають їм утвердитися в колективі, в суспільстві, в навколишньому предметному світі, оволодіти способами пояснення світу і знаряддями практичної діяльності. За допомогою функції озброєння дітей знаннями реалізується центральна функція навчання - формування світогляду школярів. Воно формується у дітей об'єктивно, поступово, по мірі все більшої узагальненості знань, що дозволяють судити про навколишній світ. Світогляд являє собою і цілісну, завершену систему знань, переконань, поглядів і основу процесу подальшого зміцнення, вдосконалення цих переконань. Чим більше цільне і науково обгрунтоване світогляд вдається сформувати, чим більш воно усвідомлено і внутрішньо прийнято школярем, тим більше вихователь і сам дитина отримують можливість впливати на поведінку, критично ставитися до потоку інформації, визначати морально-естетичне ставлення до життя.

У нерозривному зв'язку з попередніми функціями знаходиться функція загального психічного, інтелектуального, емоційного, вольового розвитку дітей у процесі навчання. Розвиток дитини є кількісний і якісний ріст його фізичних, фізіологічних, психічних структур. Кількісні накопичення ведуть до виникнення нових якісних станів, а якісні зміни формують нові умови для подальшого кількісного зростання. Розвиток забезпечує дитині зростання його здібностей, розширення можливостей вдосконалення фізичних сил, психічних функцій, розумових операцій, мовної діяльності. Існує і діє об'єктивний закон: чим організованіше й інтенсивніше навчання, тим інтенсивніше і ефективніше розвиток дитини. Навчання як соціальний процес від початку є провідним фактором розвитку дітей. У процесі життя навчання і розвиток взаємодіють між собою: навчання веде за собою розвиток, становлення здібностей, обдарувань, а розвиток розширює можливості навчання.

З функцією розвитку в процесі засвоєння знань, умінь і навичок органічно пов'язана функція з формування в дитячій особистості основ духовного життя - духовних потреб, емоційно-вольової та дієво-практичної сфер. Навчання забезпечує їжу для духовно-емоційного життя, формує риси характеру, насамперед волю. Розвиток духовних потреб і волі переслідує мету пріоритетного розвитку в людині справді людського духовного начала. Навчання завжди закономірно тягне за собою розвиток у дітей пізнавального інтересу, різноманітних здібностей, глибоко емоційного ставлення до процесу і результатів пізнавальної діяльності, вольової напруги в практичній діяльності з придбання знань. Це неминуче сприяє поглибленню в дитині пізнавальної потреби, потреби в придбанні нових знань про навколишній світ, життя природи і суспільства. Задоволення познаваюльной потреби вимагає від людини напруження волі, серйозних трудових, особливо інтелектуальних зусиль. Поступово процеси пізнання і трудового напруги зливаються воєдино, а потреба в розширенні зканій s духовному збагаченні - з потребою в вольовий трудової діяльності. Придбання нових знань, самовизначення в навчальному працю доставляють глибоке задоволення і радість, тягнуть за собою переківаніе естетичних почуттів і, отже, зміцнюють потреба в духовно-пізнавальної радості. Вища духовна потреба, яка виникає і міцніє на основі пізнавальної, трудової, емоційної потреби, полягає в розвитку духовно-творчої потреби. Виникнення у дітей потреби творчості в галузі техніки, мистецтва, організаторської діяльності владно підпорядковує собі пізнавальні, емоційні, трудові потреби, поглиблює і веде за собою їх розвиток. Саме в цьому процесі формування духу дитини, її духовно-емоційних і трудових потреб кореняться внутрішні стимули навчальної діяльності дітей.

Актуальне звучання придбала і профорієнтаційна функція навчання. Загальноосвітня школа закладає основи Проф-ріентаціонной роботи з дітьми в плані виявлення та розвитку задатків, здібностей, інтересів, обдарувань, схильностей. У цих цілях організовуються спецшколи, гімназії, ліцеї, коледжі, диференціація навчання, класи та групи поглибленого вивчення окремих предметів. Чималу роль у цьому відіграє добре поставлене з'єднання навчання з продуктивною працею. З учнями старших класів проводиться спеціальна профорієнтаційна робота в спеціальних кабінетах профорієнтації та на підприємствах. У процесі навчає і продуктивної праці, набуваючи конкретні знання та навички в галузі тієї чи іншої професії, акцентуючи особистий інтерес на певних загальноосвітніх знаннях, школяр отримує можливість орієнтації і вибору професії, безпосереднього переходу в сферу виробництва або продовження освіти у вищій школі.

Всі основні функції навчання, що виражають його глибинну сутність, тісно взаємопов'язані і взаємодіють між собою. Знання є основою світогляду, професійних інтересів, матеріалом для психічного розвитку та формування духовних потреб; духовні потреби стимулюють розширення пізнання і профорієнтаційні шукання; психічний розвиток полегшує процес освоєння знань; емоційно-вольове і '.. дієво-практичний розвиток виступає як сильного сти- "мула навчального, суспільно корисної, продуктивної праці.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " СУТНІСТЬ І ФУНКЦІЇ НАВЧАННЯ "
 1. Постановка цілей навчання
  функції зможе виконувати стажист, успішно закінчив програму навчання. Вони, таким чином, забезпечують концентрацію зусиль як стажиста, так і викладача і є відправною точкою для оцінки успішності програми
 2. С.І. Бризгалова. Проблемне навчання в початковій школі: Учеб. посібник. Вид. 2-е, испр. і доп. / Калінінгр. ун-т. - Калінінград. - 91 с. , 1998
  функції і місце проблемного навчання в початковій школі. Призначається для студентів педагогічного факультету, вчителів та фахівців, що займаються теорією і практикою проблемного
 3. Програмоване навчання
  функції: постановка питань, фактів або проблем учневі; надання можливості відповіді респонденту; забезпечення зворотного зв'язку щодо точності відповідей. Основною перевагою програмованого навчання є зменшення часу навчання приблизно на одну третину. У рамках принципів навчання програмовані інструкції можуть також полегшити процес навчання, оскільки вони дозволяють
 4. Підсумки
  навчання, не пізніше 3 числа місяця, наступного за таким, начальник відділу кадрів підводить підсумки навчання. Підсумки навчання зберігаються у відділі кадрів і використовуються при аналізі процесу навчання в цілому і для порівняння з підсумками атестації, а також для заохочення відзначилися і покарання
 5. Навчання контролерів
  функцій і не є основними виробничими силами. Проте, охоронці, що знаходяться на посадах старших об'єктів, зобов'язані проводити з контролерами заняття з вивчення посадовий документації і несуть відповідальність за рівень знань своїх
 6. Щорічне навчання для керівників і фахівців
    навчання для керівників і фахівців проводиться для ознайомлення їх з новою технікою і прогресивними технологіями, ефективними прийомами управління та аналізу виробництва, інноваціями на виробництві та у сфері управління людськими ресурсами. Щорічне навчання організовується у вигляді декількох модулів програм, тривалість навчання за якими 1-3
 7. 8. ОРГАНІЗАЦІЯ І УПРАВЛІННЯ педагогічного процесу
    сутність і зміст основних методів навчання. Мотивуються принципи вибору певного методу навчання. П.І. Підкасистий. Педагогіка. Розкрито в доступній формі основні підходи до визначення поняття «метод навчання». Перераховано прийоми навчання, їх класифікація. Найпоширеніша класифікація методів навчання - це за джерелом отримання знання: словесні (джерело знання
 8. Запитання і завдання для самоперевірки, вправ та роздумів
    сутність і структура педагогічного процесу? 5. Назвіть одну з закономірностей педагогічного процесу і дайте пояснення її природі, впливу на процес і способу її обліку педагогом, керівником. 6. У чому полягає специфіка педагогічного управління і чим вона пояснюється? 7. Навіщо потрібно морально-психологічне забезпечення педагогічного процесу і як його треба
 9. 5. ПЕДАГОГІЧНИЙ ПРОЦЕС
    сутність освіти як відображення єдності розвиваючої та виховно-формуючої функцій навчання. Підкреслюється, що знання як предмет засвоєння мають три взаємопов'язані сторони: теоретичну, практичну і миро-воззренческо-моральну. В цілому, сутність педагогічного процесу розкрита слабо. С.А. Смирнов. Педагогіка. Педагогічні теорії, системи, технології. Проблема
 10. Принцип відбору потрібних ступенів свободи
    навчання задіюється більше число ступенів свободи навченою системи, ніж це необхідно для досягнення цілей навчання [7, 15, 16, 57]. У процесі навчання число "беруть участь" змінних зменшується - "відключаються" несуттєві змінні (СР з явищами генералізації і концентрації нервових процесів - І.П. Павлов, А.А. Ухтомський, П.В. Симонов та ін.) [16 - 18, 57,
 11. Технології навчання
    навчання, починаючи з робіт Я.А. Коменського, і являють собою втілення теорії навчання в навчальному процесі. Практично вони завжди розглядалися в єдності з вихованням та розвитком учнів і реалізуються в технологіях виховує та розвивального навчання. У такому вигляді навчання являє собою комплексне педагогічне явище, що несе в собі виховує і розвиваюче впливу, а
 12. Заходи
    навчання на підприємстві, денні курси та семінари поза підприємства, участь у наукових конгресах, систематичне варіювання занять, практика всередині підприємства або асистентська діяльність; співробітників, які приймаються ними у вільний час і повністю або переважно ними фінансуються, наприклад навчання у вечірньому навчальному закладі, самонавчання , заочне навчання у вузі, навчання
 13. Основні методи навчання
    навчання в процесі фактичного виконання певної роботи. Зрештою кожен співробітник проходить в тій чи іншій мірі навчання на робочому місці. Існують декілька видів навчання на робочому місці. Найбільш відомий - метод інструктажу або дублювання. У цьому випадку працівника навчає більш досвідчений співробітник або безпосередній керівник. На нижчих рівнях інструктаж може
 14. Особливості навчання співробітників митних органів
    функції: - навчальна - озброєння фахівців системою знань, навичок і умінь, необхідних для практичної митної діяльності; - виховна - формування та вдосконалення якостей особистості співробітника; - розвиваюча - розвитку і вдосконалення інтелектуальних і фізичних сил співробітників; - психологічної підготовки - формування у співробітників
 15. Етап 5. Автоматизація.
    навчанню. Існують спеціальні програмні рішення, які за певними критеріями виявляють потребу в навчанні, допомагають планувати навчальні групи, розсилають запрошення учасникам, фіксують результати, а також необхідність у просуванні співробітників. Усередині компанії крім навчального центру починає формуватися корпоративний університет, головним завданням якого є
 16. Аналіз діяльності: визначення потреб навчання постійних співробітників.
    навчання. Досить імовірно, що це - проблема небажання. У цьому випадку варто спробувати змінити порядок винагород, уста-новив систему стимулювання і мотивації. ЗАВДАННЯ 2. Згадайте Вашу минулий робочий тиждень. Запишіть будь-які критичні випадки і вкажіть причини їх виникнення. Зафіксуйте також, яким чином вони можуть бути пов'язані з навчанням. Випадки Причини Зв'язок з навчанням
© 2014-2021  ibib.ltd.ua