Головна
ГоловнаЕкономікаБухгалтерський облік (лекції) → 
« Попередня Наступна »
Лекції по бухгалтерському обліку, 2009 - перейти до змісту підручника

Поняття нематеріальних активів та рахунки, що використовуються для обліку операцій банків України з нематеріальними активами

Нематеріальний актив - актив, який не має матеріальної форми, може бути ідентифікований та утримується банком з метою використання у своїй діяльності понад один рік (або один операційний цикл, якщо він перевищує один рік) в адміністративних цілях або надання в лізинг (оренду) іншим особам.
Нематеріальний актив (придбаний або створений) визнається активом, якщо є імовірність одержання майбутніх економічних вигод, пов'язаних з його використанням, і його вартість може бути достовірно визначена.
Придбані (створені) нематеріальні активи визнаються за первісною вартістю.
Первісна вартість придбаного нематеріального активу складається з вартості придбання (з вирахуванням торговельних знижок), мита, непрямих податків, що не підлягають відшкодуванню, та інших витрат, безпосередньо пов'язаних з його придбанням та доведенням до стану, придатного для використання за призначенням.
Нематеріальний актив, отриманий у результаті його розроблення, слід відображати в балансі, якщо банк має:
намір, технічні засоби та ресурси для доведення нематеріального активу до стану, придатного для реалізації або використання;
змогу отримати майбутні економічні вигоди від реалізації або використання нематеріального активу;
інформацію для достовірного визначення витрат, пов'язаних із розробленням нематеріального активу.
Якщо нематеріальний актив не відповідає зазначеним критеріям визнання, то витрати, що пов'язані з його придбанням або створенням, визнаються витратами звітного періоду, протягом якого вони були здійснені.
Не визнаються нематеріальним активом і підлягають відображенню в складі витрат звітного періоду, у якому вони були здійснені, такі витрати:
на дослідження;
на підготовку і перепідготовку кадрів;
на рекламу;
на створення, реорганізацію та переміщення банку або його частини;
на створення внутрішньої ділової репутації банку, вартість видань.
Бухгалтерський облік операцій з нематеріальними активами здійснюється за балансовими і позабалансовими рахунками Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 17.06.2004 № 280 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.07.2004 за № 918/9517, із змінами.
Нематеріальні активи, що передані в оперативний лізинг (оренду) або в заставу, обліковуються лізингодавцем або заставодавцем за окремими аналітичними рахунками балансових рахунків 4300, 4309.
Активи, що поєднують матеріальні і нематеріальні елементи, відображаються в бухгалтерському обліку за нематеріальних активів залежно від того, який з цих елементів є суттєвішим.
Для відображення в бухгалтерському обліку операцій нематеріальними активами банки можуть використовувати транзитні рахунки, рахунки кредиторської та дебіторської заборгованості згідно з обліковою політикою з подальшим відображенням цих операцій за відповідними рахунками з обліку необоротних активів.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Поняття нематеріальних активів та рахунки, що використовуються для обліку операцій банків України з нематеріальними активами"
 1. 2. Загальні вимоги до обліку операцій в іноземній валюті
  поняття: Офіційний валютний курс - курс валюти, офіційно встановлений Національним банком України як уповноваженим органом держави. Ринковий (комерційний) курс - курс, який установлюється банком для проведення операцій купівлі-продажу іноземної валюти. Курсова різниця - різниця між оцінками однакової кількості одиниць іноземної валюти за різних валютних курсів. Операції з іноземною валютою за
 2. Поняття, класифікація основних засобів та рахунки, що використовуються для їх обліку
  нематеріальних активів та складання первинних документів визначається згідно з обліковою політикою банку з урахуванням вимог законодавства України. Продаж активів з відстроченням платежу в бухгалтерському обліку відображається відповідно до вимог Інструкції з бухгалтерського обліку кредитних, вкладних (депозитних) операцій та формування і використання резервів під кредитні ризики в банках
 3. 4. План рахунків і принципи його побудови
  нематеріальними активами. За рахунками класу 5 відображається капітал банку, який включає статутний капітал, емісійні різниці, загальні резерви та інші фонди, результати минулих років, результати переоцінки. Рахунки цього класу можуть кореспондувати з дебіторами, кредиторами та рахунками готівкових коштів у разі сплати дивідендів, викупу акцій (часток, паїв) в акціонерів (учасників) банку,
 4. 3.Загальні принципи відображення в бухгалтерському обліку доходів і витрат банку
  нематеріальних активів визнаються та відображаються в порядку, визначеному нормативно-правовими актами Національного банку з бухгалтерського обліку основних засобів і нематеріальних активів банків. Відображення в бухгалтерському обліку витрат, пов'язаних зі зменшенням корисності активів, здійснюється в порядку, визначеному нормативно-правовими актами Національного банку з бухгалтерського обліку
 5. Організація синтетичного та аналітичного обліку у банку.
  активів над сукупними обов'язками. Різниця між банківськими активами і зобов'язаннями складає реальну величину власного капіталу банку. Банк є платоспроможним, якщо величина його власного капіталу більша, ніж 0. Неплатоспроможний банк - це такий банк, який має нульову чи негативну величину власного капіталу. Таким чином, баланс - це основна форма синтетичного обліку. Синтетичний облік дозволяє
 6. Законодавча база приватної нотаріальної діяльності в Україні
  нематеріальних активів (вартість придбаних патентів, авторських прав, ліцензій, ноу-хау, програмного забезпечення, права на використання торговельної марки). Норми зносу нематеріальних активів визначаються підприємцем виходячи з їх первісної вартості та строку корисного використання. При цьому термін амортизації не повинен перебільшувати десяти років. 17. Відрахування на державне соціальне
 7. Словник-довідник
  нематеріальній формах як на території України, її континентальному шельфі, виключній (морській) економічній зоні, так і за її межами. Велике підприємство - підприємство, в якому середньооблікова чисельність працюючих за звітний (фінансовий) рік перевищує тисячу осіб, а обсяг валового доходу від реалізації продукції (робіт, послуг) за рік перевищує суму, еквівалентну п'яти мільйонам євро за
 8. 1.Об'єкти обліку в складі доходів і витрат банку
  нематеріальних активів (ремонт, страхування), інші експлуатаційні витрати (комунальні послуги, охорона тощо); гонорари за професійні послуги (юридичні, медичні тощо); витрати на зв'язок (поштові, телефонні, факс тощо); сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток та інші витрати, спрямовані на обслуговування та управління банком. Витрати на формування спеціальних
 9. Принципи бухгалтерського обліку та звітності у банках України.
  активів і зобов'язань власників цього банку та інших банків (підприємств), у зв'язку з цим особисте майно та зобов'язання власників не мають відображатися у фінансовій звітності банку. Активи - ресурси, що виникли в результаті минулих подій, використання яких, як очікується, призведе до отримання економічних вигід у майбутньому. Зобов'язання - заборгованість, що виникла внаслідок минулих подій і
 10. 5. Організація роботи кас перерахунку.
  нематеріальних активів, 743 Інші експлуатаційні та господарські витрати Видана позичка клієнтові - фізичній особі 220 Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, 221 Кредити в інвестиційну діяльність, що надані фізичним особам, 229 Сумнівна заборгованість за кредитами, що надані фізичним особам 1003 Банкноти та монети в обмінних пункт (А) Оприбутковується готівка з обмінного
© 2014-2022  ibib.ltd.ua