Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративное право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоНотаріат → 
« Попередня Наступна »
ОГЮА. Опорный конспект по нотариату в Украине. 2011, 2011 - перейти до змісту підручника

Законодавча база приватної нотаріальної діяльності в Україні


Додаток 2 до Інструкції про прибутковий податок з громадян
Форма №2
Штамп підприємства
(назва, код юридичної особи за ЄДРПОУ, номер телефону)
(змінено згідно з наказом ДПАУ від 25.12.98 р. №650)
вхідний № за алфавітом №
___
(назва податкової інспекції, якій надсилається довідка)
ДОВІДКА
про суму виплаченого доходу і утриманого податку у 199__ році не за місцем основної роботи, в т. ч. за сумісництвом та цивільно-правовими договорами
Ідентифікаційний номер ___
(доповнено згідно з наказом ДПАУ від 25.12.98 р. №650)
___
(рядок вилучено згідно з наказом ДПАУ від 25.12.98 р. №650) 1. Прізвище, ім'я та по батькові 2. Адреса постійного місця проживання 3. Сума нарахованого доходу (в крб) за місяць (період) 4. Сума утриманого податку (в крб) 5. За що (роботи, послуги тощо) зроблено виплату 6. Додаткові відомості М.П. Головний бухгалтер ___
(прізвище, ініціали, підпис)

___
Додаток 6 до Інструкції про прибутковий податок з громадян
НОРМИ витрат, що враховуються при оподаткуванні доходів громадян, які займаються підприємницькою діяльністю без створення юридичної особи, та інших доходів (затверджені ГДПІ України від 18.01.93 р. №36-32) Види діяльності Норми (у відсотках до суми валового доходу) . . .
Здійснення інших видів діяльності, включаючи торговельну
___
Додаток 7 до Інструкції про прибутковий податок з громадян
Про склад витрат, що виключаються з доходів громадян - суб'єктів підприємницької діяльності
Відповідно до статті 13 Декрету КМУ "Про прибутковий податок з громадян" , ГДПІ та Мінекономіки України листом від 21.04.93 р. №36-103/37-48/130 встановили склад витрат, безпосередньо пов'язаних з одержанням доходів громадянами - суб'єктами підприємницької діяльності без створення юридичної особи, що включаються до собівартості продукції (робіт, послуг).
До складу цих витрат включаються:
1. Вартість матеріальних витрат та послуг виробничого характеру, пов'язаних з виробництвом реалізованої продукції (послуг) за оподатковуваний період (за вирахуванням зворотних відходів): сировина і матеріали, покупні комплектуючі вироби і напівфабрикати, паливо й електроенергія, тара і пакувальні матеріали, послуги водопостачання та інші витрати, які, згідно з чинним законодавством, пов'язані зі здійсненням технологічного процесу виробництва продукції (надання послуг).
2. Амортизаційні відрахування на повне відновлення основних виробничих фондів, включаючи прискорену амортизацію їх активної частини, згідно з нормами, встановленими чинним законодавством.
3. Витрати на всі види ремонту основних фондів, що використовувались у процесі здійснення підприємницької діяльності.
4. Витрати, пов'язані з придбанням матеріальних ресурсів і реалізацією готової продукції - пакуванням, зберіганням, вантажними роботами і транспортуванням (якщо це обумовлено договорами), сплатою комісійних винагород за посередницькі послуги стороннім організаціям і особам.
5. Відшкодування у межах нормативу витрат сільськогосподарського виробництва при вилученні угідь під розширення видобування мінеральної сировини.
6. Плата за оренду окремих об'єктів основних виробничих фондів у межах норм амортизаційних відрахувань на їх повне відновлення. При цьому за оренду нежилих приміщень для забезпечення основної виробничої діяльності до складу витрат включається плата за ставками оренди, затвердженими органами місцевої державної законодавчої влади.
7. Плата за проценти короткострокових кредитів банків, одержання яких пов'язане із придбанням товарів, сировини, матеріалів та іншим забезпеченням поточної виробничої діяльності.
8. Плата за надання підприємцям банківських послуг (відкриття та ведення рахунків і вкладів, здійснення операцій по рахунках), а також поштово-телеграфні та інші витрати, пов'язані з виконанням банками доручень підприємців, - за фактичною вартістю.
9. Витрати на оплату праці громадян, які уклали договір на використання їхньої праці.
10. Суми витрат на відрядження в розмірах, згідно з нормами, встановленими законодавством.
11. Витрати на рекультивацію земель.
12. Суми витрат на оплату послуг зв'язку, обчислювальних центрів, користування комп'ютерними мережами.
13. Витрати на придбання технічних засобів обліку доходів (лічильників, касових апаратів).
14. Суми витрат на оплату робіт за сертифікацію продукції, консультативні, інформаційні та аудиторські послуги.
15. Оплата вартості послуг державних органів статистики.
16. Знос нематеріальних активів (вартість придбаних патентів, авторських прав, ліцензій, ноу-хау, програмного забезпечення, права на використання торговельної марки). Норми зносу нематеріальних активів визначаються підприємцем виходячи з їх первісної вартості та строку корисного використання. При цьому термін амортизації не повинен перебільшувати десяти років.
17. Відрахування на державне соціальне страхування.
18. Платежі з обов'язкового страхування майна, що відноситься до забезпечення підприємницької діяльності.
19. Зі складу валового доходу також виключаються сплачені до бюджету податки і збори, нараховані з об'єктів оподаткування, безпосередньо пов'язаних з підприємницькою діяльністю: акцизний збір; податок на додану вартість; податок на нерухоме майно; плата за землю; плата за воду; відрахування на геологорозвідувальні роботи; податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів; мито, митні збори.
___
Додаток 4
до Інструкції про прибутковий податок з громадян
Форма №4
ДЕРЖАВНА СТАТИСТИЧНА ЗВІТНІСТЬ Кому подається Форма №1-нотаріат
Затверджена наказом Держкомстату України від 16 листопада 1999 р. №377
Поштова - річна Подають: 1. Нотаріальні контори та приватні нотаріуси Головному управлінню юсти- ції Міністерства юстиції в Автономній Республіці Крим, обласним, Київському та Севастопольському міським управлін- ням юстиції - до 5 січня. 2. Відповідні управління юстиції - Мін'юсту України, Держкомстату Авто- номної Республіки Крим, обласним, Київському та Севастопольському міським управлінням статистики - до 10 січня. 3. Мін'юст України - Держкомстату України - до 30 січня. ___ (найменування та адреса одержувача) ___ Міністерство, інший центральний орган виконавчої влади ___ ___ Концерн, асоціація та інше об'єднання ___ ___ Підприємство (організація) ___ ___ Адреса підприємства (організації) ___ ___ Форма власності ___ Організаційно-правова форма господарювання ___
Звіт про роботу державних та приватних нотаріусів
за ___ рік Державні Приватні 1 Кількість державних нотаріальних контор (на кінець року) ХХХХХ 2 Чисельність нотаріусів 3 Чисельність консультантів ХХХХХ 4 Кількість районів, в яких немає нотаріусів 5 Договори на будівництво житлових будинків на праві приватної власності 6 Договори відчуження нерухомого майна (сума гр. 7, 8, 9, 10), в тому числі: 7 - купівлі-продажу 7а з них квартир та одноквартирних будинків 8 - міни 8а - з них квартир та одноквартирних будинків 9 - дарування 9а - з них квартир та одноквартирних будинків 10 - довічного утримання 11 Договори відчуження транспортних засобів, інших самохідних машин і механізмів (крім договорів міни на нерухоме майно) 12 Договори приватизації майна державних підприємств 13 Договори відчуження земельних ділянок, а також прав на земельну частку (пай), посвідчених сертифікатом 14 Інші договори відчуження 15 Договори застави (сума гр. 16, 17 - 20), в тому числі: 16 - нерухомого майна 16а - з них квартир та одноквартирних будинків 17 - транспортних засобів 18 - космічних об'єктів 19 - товарів в обороті або в переробці 20 - інші договори застави 21 Шлюбні контракти 22 Інші договори 23 Посвідчено заповітів 24 Вжито заходів до охорони спадкового майна ХХХХХ 25 Видано свідоцтв про право на спадщину на користь громадян ХХХХХ 26 Видано свідоцтв про право на спадщину на користь держави ХХХХХ 27 Видано свідоцтв про право власності на частку в спільному майні подружжя 28 Посвідчено доручень (сума гр. 29 - 31), в тому числі: 29 - на право розпорядження майном 30 - на право користування та/або розпорядження транспортними засобами 31 - інші доручення 32 Посвідчено доручень в порядку передоручення (із загальної кількості, гр. 28) 33 Кількість накладених заборон відчуження нерухомого майна 34 Засвідчено правильність копій документів 35 Засвідчено справжності підписів на документах 36 Засвідчено правильність перекладів 37 Кількість вчинених виконавчих написів 38 Кількість вчинених протестів векселів 39 Інші нотаріальні дії 40 Всього нотаріальних дій (сума гр.: 5, 6, 11 - 15, 21 - 28, 33 - 39) 41 Середнє навантаження одного нотаріуса (гр. 40 : гр. 2) 42 Оформлено документів для дії за кордоном 43 Кількість осіб, що звернулися до нотаріусів 44 Здійснено виїздів 45 Вчинено при виїзді нотаріальних дій 46 Стягнуто державного мита, грн ХХХХХ 46а Перевірено сплату збору на обов'язкове державне пенсійне страхування, грн 47 Отримано за надання додаткових послуг правового характеру, грн ХХХХХ 48 Стягнуто плати за вчинення нотаріальних дій, грн ХХХХХ 49 Сплачено до бюджету податків, грн ХХХХХ 50 Сплачено до Пенсійного фонду, грн ХХХХХ 51 Утримується додаткових робочих місць ХХХХХ 52 Прийнято в депозит грошових сум і цінних паперів на загальну суму, грн 53 Перераховано до бюджету незатребуваних депозитних сум, грн 54 Залишок депозитних сум на кінець звітного періоду, грн Керівник
Звіт склав
Дата
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Законодавча база приватної нотаріальної діяльності в Україні"
 1. 3. Законодавство про нотаріат
  Джерела нотаріального процесуального права - це нормативні акти, які регулюють організацію нотаріальних органів і процесуальний порядок вчинення ними нотаріальних дій. Джерелом нотаріального процесуального права передусім слід назвати Конституцію України, яка закріпила низку важливих загальних положень принципового значення для діяльності нотаріальних органів. Основні положення діяльності
 2. Екологічне законодавство України: сучасний етап
  Незаперечне, що Україну в екологічному аспекті слід розглядати у першу чергу як постчорнобильську державу. Наслідки цієї катастрофи дуже значні і охоплюють майже всю територію країни. Але екологічна ситуація в цілому вимірюється значно ширшим спектром проблем. -Тривалий час наше господарство велось нераціонально - і занедбана економіка стала загрозливою для самого існування людини. Згадаймо
 3. Поняття і особливості принципів екологічного права
  Для кожної галузі права, у тому числі й для екологічного права, характерні свої принципи, на яких грунтується сукупність її правових приписів. Разом з тим кожна галузь враховує й загальні принципи права, але під кутом зору специфіки правового регулювання певних груп суспільних відносин. Саме ця специфіка визначає характер галузі права та сукупність її принципів. Екологічні відносини, які
 4. IV. ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ УСТРІЙ ТА СИСТЕМА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
  Існуюча організація територіального устрою та системи місцевого самоврядування має такі недоліки, що істотно впливають на ефективність управлінської діяльності: регіональний і місцевий рівень управління склався відповідно до системи адміністративно-територіального устрою України, яка була запроваджена на початку 30-х років в інтересах централізованого партійно-бюрократичного управління. У
 5. Розділ II. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ І РЕФОРМУВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО ЗАКОНОДАВСТВА
  Глава 6. Забезпечення прав і свобод громадян у сфері виконавчої влади - стратегічна - орієнтація розвитку і реформування ад- г міністративного законодавства Той факт, що виконавча влада, у порівнянні із законодавчою та судовою владами, найбільш наближена до забезпечення потреб людини і є тією владою, з якою особа має ті або інші контакти практично повсякденно, вимагає суттєвого
 6. 5. Історія розвитку земельного права.
  Земельні відносини на території сучасної України здійснюються з давніх часів. Регулювання зем відносин нормами звичаєвого права на тер Укр здійснювалось багато віків і було наділено наступними особливостями: 1. Феодальні відносини розвівалися нерівномірно (У Київськ, Черніг, Галиц землях процес ішов швидше). 2. Феодальна землевласність породжувала в середні віки систему васальних відносин типу
 7. § 3. Розвиток криміналістики України в ХХ столітті
  Наука криміналістика і судові-експертні установи в Україні по-справжньому почали створюватися тільки після скасування старих судових установ. 4 січня 1918 р. Народний Секретаріат проголошеної в Харкові Української народної республіки на всій її території скасував стару судову систему, поліцейські і слідчі апарати. Ведення слідства було покладено на постійних суддів, кримінальні справи
 8. § 3. Поняття та система господарського законодавства
  Термін «законодавство» зазвичай використовується у значенні як сукупність законів та інших нормативно-правових актів, що регламентують ту чи іншу сферу суспільних відносин і є джерелами певної галузі права. У Популярній юридичній енциклопедії наводиться таке визначення законодавства : законодавство - сукупність чинних нормативно-правових актів: законів, постанов, декретів, указів, наказів,
 9. 1. Визначте місце дисципліни в системі сучасного менеджменту організацій
  Управління персоналом у єдності своїх різноманітних функцій, суб'єктів і методів виступає предметом науки «управління персоналом». Одночасно ця багатогранна соціальна діяльність і різні аспекти її впливу на підприємство, людину і суспільство є об'єктом аналізу багатьох наук. Управління персоналом - відносно молода наука. Хоча велика кількість її ідей і теорій виникли на початку XX ст. і навіть
 10. Вступ
  Насьогодні дуже важливим курсом серед інших юридичних дісціплін є екологічне право. Чому саме цей предмет вивчають майбутні юристи? Чи є в цьому доцільність ? Перед тим, як обгрунтувати цікавість та важливість вибраної теми, я хочу процитувати Андрейцева В.І. з яким повністю згодна: "Підвищений інтерес до еколого-правової освіти зумовлений необхідністю: 1) ефективного застосування
© 2014-2022  ibib.ltd.ua