Головна
Cоціологія || Гуманітарні науки || Мистецтво та мистецтвознавство || Історія || Медицина || Науки про Землю || Політологія || Право || Психологія || Навчальний процес || Філософія || Езотерика || Екологія || Економіка || Мови та мовознавство
ГоловнаМедицина → Вікова фізіологія і психофізіологія
««   ЗМІСТ   »»

ПОНЯТТЯ ВІКУ ТА ПЕРІОДИЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ РОЗВИТКУ

Важливо відмітити

Вік - це етап розвитку людини, що характеризується специфічними для нього закономірностями функціонування організму і особистості і відносно стійкими морфофизиологічними і психологічними особливостями. Кожен віковий період проявляється в характерних анатомо-фізіологічних і психологічних особливостях розвитку людини, специфічних формах поведінки, діяльності і спілкування, особливості пізнавального і емоційного ставлення до навколишнього світу, розвитку особистісних якостей.

Виділяють календарний, біологічний, соціальний, психологічний вік, які в своїй сукупності формують психофізіологічний портрет людини.

Календарний вік - хронологічний (паспортний) вік людини, який визначається кількістю прожитих років і датується з моменту народження. У зв'язку з індивідуальними темпами розвитку календарний вік мало інформативний.

Біологічний вік визначається морфофункціональними особливостями організму в порівнянні зі статистично встановленим середнім рівнем розвитку, характерним для даного хронологічного віку в тій чи іншій популяції. Критеріями оцінки біологічного віку є: 1) зрілість, оцінюється за термінами прорізування і молочних, і постійних зубів, т. е. зубної вік; 2) скелетна зрілість, оцінюється по порядку і термінів окостеніння кістяка, т. е. заміни хрящової тканини кістковою - це визначає момент завершення росту. Визначення скелетного, або кісткового, віку робиться на основі аналізу рентгенограми кисті і зап'ястя руки (зазвичай лівої), але це досить трудомісткий процес; 3) зрілість, оцінюється за термінами настання вторинних, т. е. зовнішніх статевих ознак. На побутовому рівні під біологічним віком мають на увазі середню ймовірну тривалість життя людини.

Психологічний вік має на увазі здатність усвідомлення себе, позиціонування власного «Я» в навколишній світ, самовідчуття «внутрішнього віку». У психології вік розглядається як конкретна, відносно обмежена в часі ступінь психічного розвитку індивіда і його розвитку як особистості, яка характеризується сукупністю закономірних фізіологічних і психологічних змін. У роботі «Проблема віку» (1932-1934) Л. С. Виготський розглядав вік як новий тип будови особистості та діяльності, вказуючи, що вік - це відносно замкнутий цикл розвитку, що має свою структуру і динаміку. структура віку включає в себе характеристику соціальної ситуації розвитку дитини, провідною тип діяльності, основні психологічні новоутворення віку. динаміка віку полягає в тому, що на певному етапі виникає нова ситуація розвитку, що вимагає зміни початкових умов, отже, для її вирішення необхідна зміна провідної діяльності дитини. Виникає парадокс, для вирішення якого потрібно побудова нової ситуації розвитку, що свідчить про перехід дитини в новий психологічний вік.

Радянський і російський педагог і психолог Д. І. Фельдштейн (1989) вказував, що психологічні характеристики віку визначаються конкретно-історичними умовами, в яких здійснюється розвиток індивіда, характером виховання, особливостями його діяльності і спілкування. Взаємодія зовнішніх і внутрішніх факторів породжує типові психологічні особливості, загальні для людей одного віку. Поняття вікових особливостей, вікових меж не має абсолютного значення, бо межі віку рухливі, мінливі, мають конкретно-історичний характер і не збігаються в різних соціально-економічних умовах розвитку особистості. В рамках психологічного віку виділяють розумовий (Інтелектуальний) вік, який визначається коефіцієнтом інтелекту.

Соціальний вік оцінюється по включеності людини в соціальне середовище і ступеня відповідності існуючим культурним і моральним нормам.

Розглядаючи вік як динамічний процес, даючи характеристику певного етапу розвитку, слід враховувати часові межі вікових періодів. Прийнята наступна періодизація віку людини (табл. 1.1).

Існують і інші класифікації основних стадій розвитку, в яких, наприклад, на період дитинства відводиться інтервал від 0 до 2 років, підлітковий вік у дівчаток починається з 11 років, а період зрілості - з 30-35 років, і ін.

Наявність певних критеріїв для оцінки зрілості організму дитини на кожному віковому етапі дозволяє говорити про існування вікової норми. Норма - це лежить в основі індивідуальної варіабельності необхідний і достатній діапазон функціонування частини, при якому не порушується гармонійне функціонування цілого. Поняття вікової норми є динамічною категорією, що функціонує в конкретних межах, які відображають наявність певних структурних та функціональних передумов для нормальної життєдіяльності організму і психіки.

Виділяють кілька підходів для визначення поняття «вікова норма».

при статистичному підході вікова норма розглядається як комплекс статичних критеріїв і показників (зріст, вага, індекс інтелекту п т. д.), характерних для даного вікового етапу розвитку. Показники, що виходять за встановлені межі, вважаються відхиленням від нормативів розвитку. Позитивною рисою статистичного підходу є можливість вираження вікової норми у вигляді конкретного кількісного показника, недолік полягає в тому, що рідко встреПеріодізація онтогенезу людини

Назва періоду

віковий інтервал

дитинство

0-12 міс.

немовлят ність

0-1 міс.

грудної вік

1 - 12 міс.

дитинство

1 - 12 років

Період раннього дитинства

1 -3 роки

Період дошкільного дитинства (період першого дитинства)

4-7 років

Молодший шкільний вік (період другого дитинства)

8-12 років - хлопчики 8-11 років - дівчатка

Підлітковий період

13-16 років - хлопчики 12-15 років - дівчатка

юнацький період

17-21 рік - юнаки 16-20 років - дівчата

період дорослості

21-60 років

Перший період дорослості

22-35 років - чоловіки 21-35 років - жінки

Другий період дорослості

36-60 років - чоловіки 36-55 років - жінки

похилий вік

61-74 роки - чоловіки 56-74 роки - жінки

старечий вік

75-90 років

довгожителі

Старше 90 років

чающиеся значення досліджуваного ознаки, наприклад, обдарованість, розглядаються як аномальні. Статистично визначається норма має ситуативний характер, т. Е. Дає уявлення про ознаку «тут і зараз», не дозволяючи переносити результати однієї вибірки на іншу, на інші умови і час. Всі функції, процеси і явища, які не можна виразити в кількісному вигляді, неможливо оцінити в категоріях статистичної норми.

Функціонально-системний підхід розглядає норму як біологічний оптимум функціонування живої системи, що забезпечує адаптивне реагування на фактори зовнішнього середовища. Функціонально-системний підхід представлений в теорії функціональних систем II. К. Анохіна (1978). Відповідно до цього підходу, вікова норма розуміється не як комплекс певних статистичних показників, характерних для даного вікового етапу розвитку, не як набір статичних, стандартних критеріїв, а як процес, біологічний оптимум функціонування живої системи, що забезпечує адаптивне реагування на фактори зовнішнього середовища.

Медико-біологічний підхід визначає вікову норму через сукупність морфологічних, функціональних і рефлекторних критеріїв розвитку. Базуючись на емпіричному матеріалі і охоплюючи всі рівні життєдіяльності організму, даний підхід дозволяє розробити адекватні нормативи вікового розвитку людини.

Періодизація онтогенезу пов'язана з питанням про те, як протікає процес розвитку - безперервно або за стадіями. Існують полярні погляди на це питання.

Питома вага біологічних і соціальних факторів у розвитку індивідуума неоднаковий в різні вікові періоди. Вікова періодизація розвитку пов'язана з визначенням критичних і сенситивних періодів.

визначення

Критичний період - проміжок часу в життєвому циклі організму, коли певний середовищної фактор здатний викликати необоротний ефект.

Наприклад, кілька таких критичних періодів припадають на пренатальний період розвитку. Критичні періоди в ембріогенезі збігаються з періодами найбільш інтенсивного формування органів і характеризуються підвищеною чутливістю зародка до шкідлива дія факторів зовнішнього середовища.

визначення

Сенситивний період - період найбільшої чутливості організму до дії факторів середовища, коли найбільш успішно розвивається якесь конкретне поведінку.

Хоча й існує оптимальний час для розвитку певної поведінки, навчитися йому можна і раніше, і пізніше цього терміну. Термін «готовність» використовується для позначення такого моменту в процесі розвитку, коли дитина дозрів для того, щоб навчитися конкретного поведінці.

У процесі індивідуального розвитку виділяють вікові кризи - нетривалі періоди онтогенезу, що характеризуються різкими психологічними змінами (див. Розділ IV). Вікова криза - це нормативний процес, необхідний для розвитку людини. За кожним віковим кризою, який характеризує специфічні якісні перебудови організму і придбання певних психічних новоутворень, слід період відносної стабільності, в рамках якого йдуть процеси кількісного накопичення і вдосконалення нового арсеналу можливостей.

 1. Препарування кореневого каналу зуба з використанням ендодонтичного наконечника і ультразвуку - стоматологія. Ендодонтія
  Препарування кореневого каналу з використанням ендодонтичного наконечника може бути повне і секторний, швидкість роботи не більше 350- 400 об / хв. Працюючий інструмент робить в каналі повороти на 90 ° за годинниковою стрілкою і проти неї і одночасно поступальний рух на 0,3-1,0 мм до вершини
 2. Пренатальна діагностика спадкових захворювань - біологія. Частина 1
  Розробка методів генетики соматичних клітин, молекулярної біології, цитогенетичних і біохімічних методів уможливила отримання, розмноження і всебічне вивчення клітинного матеріалу плоду, що розвивається з метою більш ранньої діагностики спадкової патології у людини. У зв'язку з відсутністю
 3. Правила іммобілізації - сестринська справа в хірургії
  Створюючи спокій пошкодженому органу, необхідно наступне. 1. Забезпечити надійну іммобілізацію. Пам'ятати про те, що зазвичай при переломах кінцівок повинні бути зафіксовані: місце перелому і 2 прилеглих суглоба, один - вище, інший - нижче місця перелому; при переломі ж стегна обездвиживают
 4. Позиційна інформація та картування бластодерми у дрозофіли - генетика
  Доля клітин бластодерми, що утворюються в результаті перших поділів дроблення в яйці дрозофіли, т. Е. Детермінації, залежить від їх положення по відношенню до довгої осі яйця. У той же час диференціювання ровка статі у дрозофіли автономна і в кожній клітині визначається співвідношенням статевих
 5. Потреби - вікова фізіологія і психофізіологія
  Потреба - специфічна (сутнісна) сила живих організмів, забезпечує їх зв'язок із зовнішнім середовищем з метою самозбереження і саморозвитку, джерело активності живих систем в навколишньому світі. біологічні потреби спрямовані на збереження цілісності індивіда і виду. Вони визначають формування
 6. Потенціал дії. Іонні насоси - нервова система: анатомія, фізіологія, Нейрофармакологія
  Другим властивістю збудливих клітин є їх здатність генерувати потенціал дії. Що це таке? Якщо возбудимую клітку дратувати з достатньою силою, наприклад, електричним струмом, то вона перейде в стан фізіологічної активності: в ній виникне ПД. У спокої клітка поляризована, так як зсередини заряджена
 7. Порушення техніки введення розчину - сестринська справа в хірургії
  Введення медикаментів в дренаж має відбуватися в умовах найсуворішої асептики. Місце проколу дренажу повинно оброблятися за всіма правилами проведення ін'єкції, і після цього дренаж пережимається на 2 години. При введенні можлива наступна помилка: сестро, не інформована про місце знаходження
 8. Порівняння смаку та нюху - фізіологія вищої нервової діяльності та сенсорних систем
  Смак і нюх є два види хімічної чутливості на зовнішні роздратування (ексгерорецепція). У цих двох видів хеморецепции є риси подібності та відмінності (див. Табл. 16.2). Таблиця 16.2 Порівняння смаку та нюху 3 1 Вартанян І. Л. Фізіологія сенсорних систем. 2 Сміт К. Ю. М. Біологія сенсорних
© 2014-2022  ibib.ltd.ua