Головна
ГоловнаГуманітарні наукиКультурологія → 
« Попередня Наступна »
Кадиров А.М.. Культурологія. Теорія та історія культури: Навчальний посібник / А.М. Кадиров; Уфимские. держ. авіац. техн. ун-т. - Уфа: УГАТУ. - 290 с., 2004 - перейти до змісту підручника

4.4. Постіндустріального суспільства

У другій половині ХХ в. суспільство переходить в нову стадію - «постіндустріальне», «технотронное», «інформаційне». Основні риси цього суспільства стали розглядатися як якісно нова ступінь розвитку не тільки Заходу, але і всього людства. Відбуваються не тільки зміни в технології, а й радикально перетворюється суспільство в цілому.

А. Тоффлер висунув концепцію «третьої хвилі»: перша хвиля - це аграрна революція, друга хвиля - індустріальна революція, третя хвиля - «надіндустріальної цивілізація». (Тоффлер А. Футурошок. - СПб.: Лань, 1997). На його думку, сучасна епоха супроводжується соціальними потрясіннями, що є наслідком кризи індустріального суспільства у всесвітньому масштабі. У новому суспільстві радикально змінюються організаційні стилі, виникають нові типи міжособистісних відносин, нові статеві та сімейні цінності, новий тип сприйняття реальності, формується нова економічна середовище, створює корпорацію нового стилю.

Основними рисами постіндустріального суспільства є наступні:

1. Виробництво переживає якісні зміни: а) зменшується роль традиційних галузей промисловості і масового виробництва, змінюється географія виробництва, особливу роль відіграють транснаціональні корпорації, виняткову грають наука і кваліфіковану працю, відбувається диверсифікація виробництва, типовим стає дрібносерійне, унікальне, наукоємне виробництво, б) відбувається децентралізація виробництва, перехід від ієрархічних до мережевих структурам; в) особлива увага приділяється екологічної безпеки; г) змінюються ритми виробництва: потрібне варіативність, змінний графік, розширюється антропологізація виробництва, зростають можливості для підвищення кваліфікації; д) інформаційні та комунікативні технології стають більш важливою частиною виробництва , ніж земля, праця, капітал, сировину. Інформація стає найбільш динамічним компонентом виробництва як матеріального, так і духовного; е) падає роль тільки матеріального стимулювання працівника, зростає значимість змістовних, моральних чинників.

2. Соціальна структура суспільства якісно перетвориться. У суспільстві стійко переважають середні шари. Класовий поділ поступається місцем діленню за рівнем доходів. Люди більше об'єднуються за територіальним, професійному, етнічною та іншим приватним і мінливим ознаками. Розширюється спілкування за інтересами.

3. Політичні зміни зачіпають всі сторони політичної системи суспільства (політичну організацію, ідеологію, комунікацію). Відбувається диференціація партій, виникає безліч організацій, що виражають вимоги різних груп населення, які враховують інтереси різних меншин.

4. Духовна сфера переживає радикальну трансформацію: а) на місце «книжкової» культури приходить «екранна» на базі аудіовізуальної техніки, комп'ютерів, систем зв'язку. Екранна культура є інтернаціональною, компактною і децентралізованою, забезпечує доступність і різноманітність інформації, б) чітко виражена орієнтація на майбутнє. Навіть «базова система освіти» перестає грати колишню роль. Цілісна система знань і цінностей, що складала світогляд і структуру особистості, замінюється набором мінливих установок, на які істотно впливають засоби масової інформації.

5. Трудові орієнтації зазнають істотну трансформацію. Виникає нове ставлення до праці. Робота для більшості людей повинна бути врятований, не повторюється, що реалізує індивідуальні здібності, досить відповідальною, яка передбачає свободу дій, особливий інтерес виникає до ціннісної стороні праці. Зростання духовних потреб супроводжується зростанням престижу культури, збільшуються видатки на культуру, поглиблюються інтереси до мистецтва.

Таким чином, в постіндустріальному суспільстві відбуваються зміни, пов'язані з демасифікації, дестандартізаціей всіх сторін економічного і соціального життя, різким підвищенням рівня інновативності і швидкою швидкістю змін, що відбуваються.

Значний інтерес у світі привернули ідеї канадського вченого М. Маклюена про роль інформації в розвитку людства. Він пов'язав соціокультурний процес з особливостями отримання, переробки і передачі інформації.

М. Маклюен вважає, що зміна епох в історії людства визначається пануючими засобами комунікації, куди відносяться мова, друк, наука, комп'ютери і т.д.

Кожна епоха має свої особливості.

У первісному суспільстві панувало усне (оральне) спілкування. Мова пов'язував людей міцними узами, він перешкоджав сепаратизму і індивідуалізму. Людина в силу неодмінного обміну інформацією був прямим або непрямим учасником всіх подій роду чи племені.

Цивілізація передбачає писемність, яка перекинула людини в візуальний світ. Знання та досвід стали передаватися письмовим або візуальним способами. Люди все більше втрачали причетність до справ суспільства. Друк збільшила відчуження. Виник інформаційний вибух, що з'явився революцією у сфері масової комунікації. Монополія друку на знання призвела до формування основних рис сучасної цивілізації: індивідуалізму, націоналізму, відчуженню, спекуляції. У культурі Європи зміцнилися індивідуалістичні, аналітичні та візуальні форми.

Сучасні засоби комунікації (радіо, телефон, телевізор, комп'ютер) все більш радикалізують всі сфери суспільного життя. Якщо старі форми комунікації «укорочували» простір і час, то сьогоднішні електронні засоби, створюючи нескінченні аудіовізуальні ряди, активізують зір, слух, дотик. Реальність знову знаходить свою конкретність. Людина тренує нервову систему, що розширює його можливості і здібності. Він знову, отримуючи інформацію про середовище, став своєрідним учасником що відбувається. Це співучасть відтворює, хоча і на більш високому рівні, «первісне єдність колективної свідомості». Загальна електронний зв'язок сприяє перетворенню планети в «глобальне село». У ній не буде індивідуалізму, утвердиться загальна рівність і братерство. Попереду, вважає Маклюен, у людини і людства вічний мир.

Теорію М. Маклюена багато культурологи визнають утопічною, що не реалізовується в практиці людства.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 4.4. постіндустріального суспільства "
 1. 2.8.4. Концепції індустріального суспільства
  постіндустріального суспільства. Вони теж говорив про історію людства в цілому, але в центрі уваги творців концепції індустріального суспільства була не стільки минуле, скільки сьогодення, в центрі ж уваги творців концепції постіндустріального - не стільки навіть справжнє, скільки майбутнє. Першим концепцію індустріального суспільства висунув французький вчений Жаі Фурастье (1907 - 1990) в
 2. Тексти
  постіндустріальна хвиля на Заході. Антологія. - М., 1999. Гідденс Е. Соціологія. - М., 1999. 423 http://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.0/ Електронна версія даної публікації поширюється на умовах ліцензії Creative Commons Attribution-NonCommercial 2.0 Лейпхарт А. Демократія в багатоскладних суспільствах. Порівняльне дослідження. - М., 1997. Парсонс Т. Система
 3. 2.8.5. Виникнення і занепад концепцій постіндустріального суспільства
  постіндустріальне. Таке розуміння сьогодення і майбутнього людства було викладено Ж. Фурастье в книзі «Відкритий лист чотирьом мільярдам людей» (1970). До цього часу такого роду ідея дозріла не тільки у нього, а й у значної кількості дослідників. Ще в 1959 р. поняття постіндустріального суспільства було використано американським соціологом Даніелем Беллом в лекціях, потім в залишати-
 4. ИНДУСТРИАЛЬНОЕ ТОВАРИСТВО
  постіндустріальному суспільстві ми будемо докладно говорити в главах, присвячених причинам і альтернативам сучасного глобального екологічної кризи. Зараз тільки підкреслимо, що 5 етапів взаємини людини з природою - безпосереднє єдність, мисливсько-збірне суспільство, сільськогосподарське суспільство, індустріальне суспільство, постіндустріальне суспільство - не випадково нагадують
 5. ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА КИТАЮ В ЕПОХУ РЕФОРМ
  постіндустріальності "" створення демократичних інститутів "," відкритого суспільства "і т.п. Тим часом китайська зовнішня політика не тільки чутливо реагувала на "постіндустріальне", яку в Китаї зазвичай називають "новою технологічною революцією", рідше - "інформаційною революцією". На мій погляд, міжнародна ситуація виявилася потужним важелем прилучення КНР до досягнень
 6. Контрольні питання для СРС
  постіндустріальному суспільстві. Проблеми і перспективи. Теми рефератів 1. Любов як почуття моральної цінності людини 2. Людина епохи Відродження 3. "Симфонічна особистість" (євразійська інтерпретація взаємин людини і держави) 4. М. Шелер - засновник філософської антропології 5. Проблема людини в російської філософії 6. Проблема людини в
 7. Додаткова література
  постіндустріальна хвиля на Заході. Антологія. (Ред. В.Л. Іноземцев). - М., 1999. Пивоваров Ю.С. Політична культура пореформеній Росії. - М., 1996. Політична культура: теорія і національні моделі. (Ред. К.С. Гаджієв). - М., 1994. Салмін А.М. Релігія, плюралізм і генезис політичної культури Заходу. - Ретроспективна і порівняльна політологія. - М., 1991. Соловйов А.І.
 8. Контрольні питання для СРС 1.
  Товариства з класичними науковими уявленнями про процеси розвитку природи. 3. Постіндустріальна і постекономічного модель в світлі концепції сталого розвитку суспільства. Теми рефератів 1. Визначення поняття «техніка». 2. Логіка технічного розвитку суспільства: загальне і приватне (окреме). 3. «Філософія техніки» як розділ філософської науки. 4. Технічна наука: своєрідність і
 9. 3.1 Глобалізація людської діяльності. Людство перед лицем глобальних проблем сучасності.
  Постіндустріального суспільства. Кіберкультура. Проблема долі людини і людства в провідних філософських вченнях XX-XXI століть. Людство в пошуках нових орієнтирів розвитку. Інформаційна революція і людина: нові горизонти і небезпеки. Криза гуманізму в умовах постіндустріального суспільства. Особиста свобода людини в епоху глобалізації. Утопії і антиутопії XX століття. Песимістична
 10. тропічної Африки НА ПОРОЗІ XXI СТОЛІТТЯ
  постіндустріальний світ, який об'єктивно орієнтує незахідні суспільства на свою систему виробництва, стандарти споживання, соціо-і політико-культурні цінності і норми . Тенденція диференціації світового розвитку тільки набирає силу. Вона виникає і в результаті "відштовхування" від нівелює впливу глобалізації, і наростаючих кризових проявів її, і процесів
© 2014-2021  ibib.ltd.ua