Головна
ГоловнаПолітологіяПолитика → 
« Попередня Наступна »
А.Ю. Мельвиль. Категории политической науки. - М.: Московский государственный институт международных отношений (Университет) МИД РФ, «Российская политическая энциклопедия» (РОССПЭН). - 656 с. , 2002 - перейти до змісту підручника

Тексты

Будон Р. Место беспорядка. Критика теорий социального изменения. - М., 1998.

Гидденс Э. Последствия модернити. - Новая постиндустриальная волна на Западе. Антология. - М., 1999.

Гидденс Э. Социология. - М., 1999. 423

http://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.

0/

Электронная версия данной публикации распространяется на условиях лицензии Creative Commons Attribution-NonCommercial 2.0

Лейпхарт А. Демократия в многосоставных обществах. Сравнительное исследование. - М., 1997.

Парсонс Т. Система современный обществ.

- М., 1997.

Растоу Д. Переходы к демократии: попытка динамической модели. -

Полис, 1996. - № 5.

Штомпка П. Социология социальные изменений. - М., 1996. Эйзенштадт Ш. Революция и преобразование общества. Сравнительное изучение цивилизаций. - М., 1998.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Тексты"
 1. Розпорядження вкладами на випадок смерті вкладника.
  тексті заповідального розпорядження, складеного на картці особового рахунку, вкладник вказує фізичній особу (із зазначенням прізвища ім'я по батькові), юридичних осіб або інших учасників цивільних відносин, яким заповідається вклад, а також число, місяць (літерами), рік складання розпорядження та ставить свій підпис. Записує текст заповідального розпорядження на Формі 36. При складанні вкладником
 2. 6. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ З АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА
  тексті курсової роботи вказується (див. Додаток 1). Одночасно робиться нумерація сторінок додатків (за загальним правилом у нижньому правому куті) і вони включаються в обсяг курсової роботи. Курсову роботу друкують на листі білого паперу формата А4 (210x297 мм) через два міжстрокових інтервали (для друкарської машинки), півтора - для комп'ютера (шрифт - Тітез Ме^ Котап, розмір шрифту - 14). На
 3. Розділ II. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ І РЕФОРМУВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО ЗАКОНОДАВСТВА
  текстуальне об'єднання локальних актів, що приймаються у кожному конкретному органі, в єдиний, так би мовити, компетенційно-структурний "пакет". Основними складовими елементами цього пакету мають стати: а) загальний статут органу; б) офіційно затверджена схема його організаційної структури; в) таблиця (матриця) розподілу на рівні структурних підрозділів органу цілей, завдань, функцій,
 4. 16. Джерела міжнародного права.
  текст Декларації пронадання незалежності колоніальним країнам і народам, прийнятої Генеральною Асамблеєю в 1969 році. Водночас договір і звичай мають дуже суттєві розходження: - ці розходження кореняться в засобах створення договірної і звичаєвої норми. Договір завжди виникає з активних дій держав (або інших суб'єктів), направлених на досягнення саме такого результату, як писана норма. Звичай
 5. 17. Норми міжнародного права та їх класифікація.
  тексті національних інтересів кожної конкретної держави, що виявляються на міжнародній арені, дає теорії узгодження воль держав мов би «другий» подих. У процесуальнім аспекті більшість міжнародно-правових норм створюється в два етапи: 1) узгодження воль суб'єктів міжнародного права щодо правила поведінки; 2) надання суб'єктами міжнародного права згоди на юридичну обов'язковість узгоджених
 6. 18. Кодифікація норм міжнародного права.
  тексті вирішення глобальних проблем людської цивілізації; г) закріплення в узгодженому вигляді всіх цих принципів і норм у єдиному міжнародно-правовому акті (у конвенції, договорі, угоді) або в ряді актів (у конвенціях, деклараціях і резолюціях конференцій). У науковій літературі з міжнародного права дотепер зустрічається поділ кодифікації міжнародного права на офіційну і неофіційну. Приводом
 7. 21. Принцип сумлінного виконання міжнародних зобов'язань
  тексту Віденської конвенції про право міжнародних договорів, головним чином, розділів «Застосування договорів» (статті 28-30) і «Тлумачення договорів» (статті 31-33). Застосування положень договору багато в чому визначається його тлумаченням. Принцип сумлінного виконання міжнародних зобов'язань поширюється тільки на дійсні угоди. Це значить, що розглянутий принцип застосовується тільки до
 8. 27. Принцип непорушності державних кордонів
  текст наступних договорів, ув'язнених ФРН із ПНР, ГДР і ЧССР в 1970-1971 гг. Однієї з головних цілей скликання Наради по безпеці й співробітництву в Європі в 1975 р. в Хельсінкі було закріплення принципу непорушності границь. У ст. III Декларації принципів Заключного акту НБСЄ від 1 серпня 1975 р. проголошується: « Держави-Учасники розглядають як нерушимі всі границі один одного, як і границі
 9. 32. Поняття міжнародного договору
  тексту договору; «держава, що домовляється* - означає державу, що погодилася на обов'язковість для неї договору, незалежно від того, чи вступив договір у силу чи ні; «учасник» означає державу, що погодилася на обов'язковість для неї договору і для якої договір знаходиться в силі; «третя держава» - означає державу, що не є учасницею договору. У міжнародно-правовій літературі та договірній
 10. 33. Види міжнародних договорів
  тексти договорів мають рівну юридичну чинність (автентичні). Іноді, коли в одній із мов недостатньо розвинена термінологічна база, двосторонні угоди можуть укладатися трьома мовами. Оформлення багатосторонніх договорів відбувається однією або декількома мовами. На інші мови робляться офіційні переклади, що завіряються депозитарієм договору і потім передаються учасникам договору. Іноді такі
 11. 35. Порядок і стадії укладання міжнародних договорів
  тексту договору* встановлення автентичності тексту, підписання договору, ратифікація й інші засоби вираження згоди на обов'язковість договору, такі, як затвердження, прийняття, приєднання, обмін документами, що утворюють договір. До стадій укладання належать також обмін або депонування ратифікаційних грамот. Деякі юристи до укладання відносять і вступ договору в силу, тому що Віденська конвенція
 12. 34. Форма, структура й найменування міжнародних договорів
  тексті договору Звичайно обопільні умови складаються у двох екземплярах на мовах договірних сторін. При цьому сторони використовують правило альтернату (чергування). Відповідно до даного правила в екземплярі обопільної умови, призначеному для конкретної договірної сторони, найменування цієї сторони в переліку сторін, підпису її уповноважених, печатки, а також текст договору офіційною мовою
 13. 35. Стадії висновку міжнародних договорів
  тексті міжнародного договору. А воля держави при цьому проявляється в його свідомій цілеспрямованості виробити свою позицію й погодити неї з іншими суб'єктами міжнародного права з метою досягнення взаємовигідного результату На практиці першою стадією процесу укладання договору є обмін повноваженнями для обопільних умов і перевірка повноважень особливим комітетом для багатосторонніх договорів.
 14. 39. Тлумачення міжнародних договорів
  текст договору повинен охоплювати його текст, включаючи преамбулу й додатки, а також будь-яка угода, що ставиться до договору. В увагу також повинен братися будь-який документ, складений одним або декількома учасниками у зв'язку з укладанням договору. Якщо мало місце будь-яка наступна угода між учасниками щодо тлумачення договору або його застосування, то воно повинне враховуватися при тлумаченні
 15. 40. Закінчення дії і призупинення дії міжнародних договорів.
  текст міжнародного договору. Продовження терміну дії договору відбувається автоматично (на 5-10 років при наявності вказівки про це в самому договорі) - автоматична пролонгація; або за допомогою підписання додаткового протоколу до міжнародного договору (при відсутності заперечень учасників договору). Віденські конвенції передбачають підстави припинення дії міжнародного договору: 1. До прямих
 16. 42. Основні універсальні міжнародні акти по захисту прав людини
  тексти міжнародних договорів. Слід зазначити, що є багато загального між Загальною декларацією прав людини й положеннями Розділу II «Права, волі й обов'язки людини й громадянина» Конституції України. У цілому можна сказати, що на міжнародній арені досягнуть консенсус відносно визнання Загальної декларації прав людини як документа, що відбиває загальну домовленість народів миру й міжнародного
 17. 50. Міжнародні конференції
  тексту міжнародного договору (наприклад, прийняття Конвенції про право міжнародних договорів на Віденській конференції 1968-1969 років); б) обговорення певної актуальної міжнародної проблеми або проблем і прийняття спільної заяви (наприклад, Декларація Ріо-де-Жанейро Конференції ООН з навколишнього середовищу); в) обмін думками й інформацією з певної міжнародної проблеми або проблем і
 18. 50. Поняття й класифікація міжнародних конференцій
  тексту міжнародного договору (наприклад, Уставу ООН на конференції в Сан-Франциско у квітні-червні 1945 г.); б) обговорення певної міжнародної проблеми або проблем і прийняття спільної заяви (наприклад, Декларація Ріо-де-Жанейро Конференції ООН по навколишньому середовищу й розвитку 1992 р.); в) обмін думками й інформацією з певної міжнародної проблеми або проблем і вироблення рекомендацій
 19. 53. Порядок прийняття рішень і їхня юридична чинність
  текстів офіційних документів конференції, у яких втілюються її рішення. Кожний робочий комітет звичайно також створює свою редакційну комісію або групу, що готовить тексти тієї частини загального документа конференції (конвенції, договору, декларації), за підготовку якої він відповідає У правилах процедури визначаються число і найменування створюваних конференцією комітетів, мети й порядок їх
© 2014-2022  ibib.ltd.ua