Головна
ГоловнаНавчальний процесСоціальна педагогіка (лекції) → 
« Попередня Наступна »
В.А. Нікітін. Соціальна педагогіка: Учеб. посібник для студ. вищ. С69 навчань, закладів / За ред. В.А. Нікітіна. -: Гуманит. вид. центр ВЛАДОС,. - 272 с., 2000 - перейти до змісту підручника

ГЛАВА II ПРЕДМЕТ, СПЕЦИФІКА І ПРИНЦИПИ СОЦІАЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ

У наші дні склалися всі необхідні передумови, щоб з усієї системи педагогічного знання і діяльно сти виділилася така відносно самостійна об ласть педагогічної теорії і практики, як соціальна педагогіка.

Слід зауважити, що у певної частини теоретиків пе педагогіки зберігається досить стійке неприйняття терміна «соціальна педагогіка». Аргумент такий: вся педагогічна теорія і практика породжена соціальними потребами і спрямована на їх реалізацію, вона була і залишається целенаправ ленним засобом соціалізації людини, вона наскрізь соціаль ного, а тому називати будь-яку частину педагогічної ті орії і практики соціальної педагогікою некоректно.

В основі подібного аргументу лежить вільне або мимовільне змішання понять «суспільне» і «соціальне», які й мовній практиці російської мови часто вживаються як сі ноніми. Дійсно, цілі, зміст і засоби навчання і виховання людини обумовлені суспільством в цілому, всієї сово купностью економічних, політичних, духовних процесів, а також соціальних інтересів. Однак соціальні інтереси складають лише частину суспільних відносин, результатом їх реалізації є придбання або відновлення людиною соціального стану, статусу, функціонування.

До того ж словосполучення «соціальна педагогіка» знаходиться в ряду таких назв відносно самостійних областей педагогічної теорії і практики, як «дошкільна педагогіка», «шкільна педагогіка», «військова педагогіка», «лікувальна педагогіка» і т.п., які також носять тавтологічний характер і в яких лексичні визначення вказують на специфіку об'єкта, предмета, методів і засобів педагогічного дослідження та діяльності.

У словосполученні «соціальна педагогіка» прикметник «соціальна» виступає як визначального слова, що підкреслює специфіку змісту цього не нового напряму в педагогічній діяльності.

Видається, що, поки не буде знайдено більше точну назву, цілком доцільно користуватися визначенням «соціальна педагогіка», оскільки родовий термін «педагогіка», з одного боку, позначає єдність різних утворюють його зміст напрямків, включаючи «соціальну педагогіку», а з іншого - у свідомості суспільства пов'язується, як правило, з навчанням і вихованням дітей. Назва «соціальна педагогіка» вказує на те, що об'єктом її є людина не тільки в дитинстві, а й на всьому протязі його життя, а змістом її є надання обучающе-виховної допомоги в процесі певних сторін його соціалізації.

Як відомо, американський психолог Т. Парсонс запропонував термін «соціалізація» для позначення того процесу, який проходить людина протягом усього життя, набуття знань про суспільство і самому собі, розвитку соціальних навичок і вмінь, інтерналізації всій його культури. У зв'язку з цим об'єктивно складається процес обумовлений потребою суспільства у своєму відтворенні і постійного вдосконалення. Людина, на відміну від тварини, народжується не готовим для життя в суспільстві, і він повинен, якщо хоче себе реалізувати як індивід, пройти процес олюднення, складовими частинами якого є засвоєння соціального досвіду, традицій, придбання і в необхідних випадках оновлення (компенсація) соціальної ролі та соціального статусу.

Соціалізація як за змістом, так і за коштами являє собою складний процес взаємодії людини з різними факторами, починаючи з природи і кінчаючи самим собою. Її здійснюють суспільство в цілому і держава особливо, вони покликані постійно в різних формах і на різних рівнях займатися регулюванням цієї взаємодії. При цьому в будь-яких випадках присутня педагогічна діяльність як організований цілеспрямований процес включення освітньо-виховними способами різних поколінь, верств населення, індивідів в систему соціальних цінностей і соціальних ролей. Будь-яке суспільство і держава прагнуть сформувати певний тип людини, який найбільшою мірою відповідає певним соціальним ідеалам, і зацікавлені в тому, щоб його члени пройшли, наприклад, статево-рольову (оволодіння ролями чоловіка або жінки), професійну (компетентне участь у різних сферах суспільного життя), політичну (становлення законослухняних громадян) та інші види соціалізації. Водночас кожна людина прагне до самовизначення, самоствердження і самореалізації як індивіда. Ці завдання і цілі неможливо здійснити без навчання і виховання взагалі, без соціального навчання і виховання, або соціальної педагогіки, зокрема.

Соціальна педагогіка - це теорія і практика пізнання, регулювання та реалізації освітньо-виховними засобами процесу соціалізації або ресоціалізації людини, результатом якого є придбання індивідом орієнтації і еталону поведінки (переконань, цінностей, відповідних почуттів і дій) . Це проявляється по відношенню до суспільства, різним верствам і групам населення і індивідам, залежно від відповідного рівня і виду соціальної адаптації, соціального функціонування. Соціальна педагогіка вивчає вплив соціальної реальності на цілі і завдання людини протягом усього його життя, педагогічні наслідки цього впливу для людини і суспільства. Соціальна політика розробляє і втілює відповідні обучающе-виховні системи, програми, методи і засоби здійснення поставлених цілей і завдань соціалізації з урахуванням потреби індивіда в соціальному самовизначенні, самоствердженні та самореалізації. Її завданням також є надання допомоги окремим людям І групам населення, які мають особливі соціальні потреби, в реабілітації наявного або втраченого соціального статусу, соціальної ролі.

Об'єктом соціально-педагогічної теорії та практики є людина як член соціуму в єдності його індивідуальних і суспільних характеристик, предметом - педагогічні аспекти його соціального становлення та розвитку, придбання соціального статусу, соціального функціонування, а також підтримання досягнутих і відновлення втрачених соціальних характеристик.

Будучи органічною частиною педагогіки як теорії і практики соціалізації людини протягом усього його вікового існування, соціальна педагогіка має особливе значення, коли йдеться про формування соціально орієнтованого та активної людини, громадянина. Але її цілі і завдання, зміст і засоби розрізняються залежно від віку людини, сфери його діяльності, обставин його життя, його фізичного, розумового і фізичного стану, стану суспільства, в якому він живе. Він являє собою досить складну систему, що включає соціально-педагогічні системи різного рівня і форм.

Зокрема, цілком логічно розрізняти, але не протиставляти, рівні соціальної педагогіки в залежності від масштабів його діяльності. Правомірно говорити про соціеталь-ном, соціально-средовом та індивідуальному рівнях соціальної педагогіки.

Об'єктом соціально-педагогічної теорії та практики є на соціальному рівні суспільство як відносно стійка спільність людей, а організатором і провідником педагогічних дій виступає держава, різні політичні та громадські організації і рухи, зацікавлені у соціалізації членів суспільства в певному напрямку. Типовим способом і засобом здійснення виховання в такому випадку виступає ідеологія як система ціннісних орієнтації, які пронизують все культурно-освітні та освітні акції в суспільстві. Ідеологічна робота як система внесення у свідомість членів суспільства певним чином орієнтованих цінностей - це прояв соціально-педагогічної теорії і практики в масштабі суспільства. Вона була і буде існувати в різних формах і з різним змістом: відкритою або закамуфльованій, тоталітарної чи демократичної, світської чи релігійної тощо

Об'єктом соціально-педагогічної теорії та практики в другому сенсі виступають соціальна сфера суспільства, мікросередовище, колективи людей і т.д. Типові засоби реалізації: культурно-освітня, фізкультурно-оздоровча, соціально-виховна робота і т.п.

Об'єктом соціальної педагогіки в третьому сенсі є окрема людина на різних стадіях і рівнях соціалізації, щодо якої застосовуються різні соціально-педагогічні прийоми і засоби відповідно зі стабільно-рівневим станом його розвитку.

У кожному з названих рівнів соціальної педагогіки в залежності від масштабу об'єкта особливе місце займають проблеми освітньо-виховної роботи з індивідами і групами індивідів, соціалізація яких порушена, і вони потребують педагогічної допомоги. Придбані в ході їх фомировании соціальні якості стають перешкодою для нормальної життєдіяльності як самих індивідів, так і оточуючих людей. Такі індивіди знаходяться головним чином під опікою особливого типу установ так званої системи соціальної роботи, що включає соціальне забезпечення та соціальне обслуговування людей, які потребують соціальної допомоги, підтримки і захисту.

У цьому зв'язку іноді ставиться питання про співвідношення соціальної роботи та соціальної педагогіки, який має і теоретичне, і практичне значення: від того, як він вирішується, в істотній мірі залежать зміст і методи діяльності фахівців.

Постановка цього питання цілком природна на етапі, коли відбувається становлення статусу як соціальної педагогіки, так і соціальної роботи. Необхідно виявити загальні та особливі моменти між ними, оскільки об'єкти роботи збігаються.

Альтернативне протиставлення соціальної педагогіки та соціальної роботи, як і механічне з'єднання їх за формулою «соціальна педагогіка включає в себе соціальну роботу» або «соціальна педагогіка є лише частиною соціальної роботи» є аж ніяк не завжди плідним підходом. У такому разі «соціальна робота» трактується тільки як діяльність, основне призначення якої - гарантувати людині соціальну підтримку і надання послуг у важкій життєвій ситуації, допомогти вирішити йому проблеми.

Вихід лежить на шляхах діалектичного вирішення питання. Необхідною умовою такого рішення має бути вираженість повного змісту понять «соціальна педагогіка» та «соціальна робота» і структурування їх за певними критеріями. Але подібна завдання вимагає часу для накопичення теоретичного матеріалу і повинна вирішуватися колективно з урахуванням практики шляхом «зустрічного руху» на основі аналізу процесів, що відбуваються, досліджуваних соціальною педагогікою і теорією соціальної роботи, а не шляхом нав'язування своєї точки зору.

Виходячи з сучасного стану теоретичного змісту, «соціальна педагогіка» та «соціальна робота» є багато в чому перехресними поняттями. У широкому сенсі слова теорія і практика соціальної роботи має широке зміст, в рамках якого соціально-педагогічна теорія і діяльність цілком органічно виглядають складовою, але не єдиною її частиною. Крім цього, у зміст соціальної роботи включаються організаційно-управлінські, правові, економічні, психологічні, медичні та інші аспекти і технології. Разом з тим нерідко предмет соціально-педагогічної теорії та практики носить відносно специфічний, але самодостатній характер, і тоді освітньо-виховні технології виступають на перший план, а соціальний педагог стає інтегративним представником професії соціального працівника.

Таким чином, будь-який соціальний працівник (рядовий працівник, керівник, будь-який фахівець соціальної роботи) повинен бути підготовлений і в соціально-педагогічному відношенні: такого роду знання, вміння та навички є необхідним компонентом, що забезпечує його професійну спроможність. Соціальний працівник повинен, принаймні, не упускати педагогічні аспекти свій діяльності, не забувати про використання педагогічних засобів для вирішення соціальних проблем. Він повинен навчитися давати педагогічну оцінку що відбувається в його області процесам і передбачати соціальні наслідки педагогічних технологій. Разом з іншими видами соціально-гуманітарного знання та діяльності вони визначають значною мірою, стане або не стане соціальний працівник бездушним виконавцем, формалістом, бюрократом.

У той же час у системі установ соціального обслуговування є спеціальні освітньо-виховні потреби, необхідна спеціалізована соціально-педагогічна допомога в роботі з соціально дезадаптованими дітьми та підлітками, багатодітними і неповними сім'ями, особами соціально негативної поведінки і звільнилися з місць ув'язнення, з людьми, хворими на алкоголізм і вживають наркотики, жертвами насильства та особами, схильними до самогубства, індивідами з фізичної, психічної, соціокультурної і тому подібної депривацией.

Для надання цієї допомоги потрібна спеціальна підготовка, яку соціальний працівник може отримати в рамках спеціалізації «Педагогічна робота в системі соціального обслуговування». Для організації та проведення полномас штабний соціально-педагогічної роботи потрібна вже не до додаткова спеціалізація, а професійна підготов ка за спеціальністю «Соціальна педагогіка».

 Як частина педагогічної науки соціальна педагогіка, безумовно, повинна спиратися на наукові підходи та принци пи, мати свій понятійно-категоріальний ряд. 

 Ключовим поняттям соціальної педагогіки як теорії є соціально-педагогічна діяльність, яка, як уже зазначалося, полягає у забезпеченні освітньо виховними засобами спрямованої соціалізації особистості, у передачі індивіду (і освоєнні їм) соціального досвіду людства, набутті або відновленні соці альної орієнтації соціального функціонування.

 У соціально-педагогічну діяльність входять процеси про разования, навчання і виховання, інтеріоризації та екс-теріорізаціі соціокультурних програм і громадського спадщини. 

 У будь-якому своєму прояві соціально-педагогічна діяльність була і залишається суспільно необхідним видом діяльності. Її виникнення і розвиток, як і діяльно сти взагалі, пов'язано в кінцевому рахунку не з добрими Пожела нями можновладців чи якихось інших соціальних груп, а з потребами суспільства на кожному етапі його суще ствования. Це необхідно для забезпечення преемственнос ти, постійного вдосконалення, яке може бути еф фективно тільки за умови безперервного поліпшення з циального функціонування членів суспільства. У залежно сті від рівня економічного, політичного і духовного розвитку суспільства різні соціальні групи можуть збільшувати або зменшувати масштаб, форми і зміст соціально-педагогічної діяльності, але не можуть повно стю відмовитися від неї. 

 Базисом соціально-педагогічного мислення і дій є спілкування людини з людиною, яке завжди носить подієво-діалогічний характер. Це - зустріч людей з різними світоглядами, системами виховання, мента літета, поведінки і т.п. Спілкування завжди є діалогом особистостей (що стають, сформованих тощо), кожна з яких має свій внутрішній світ і право на прийняття власного рішення, свої біологічні, духовні, соціальні та екзистенційні потреби, різні рівні соціального стану, свідомості, соціальної активності. Соціальному педагогу необхідно враховувати можливість різних випадковостей, неявних бажань і почуттів. Його робота повинна носити спільний характер, оскільки це - подія, тобто діяльність і результат конкретного виду взаємодії. Це вимагає застосування незвичайних форм і способів пізнання, характерних для пануючого поки нормативно-раціоналістичного підходу, що видається за справжню науку. Складність соціально-педагогічної взаємодії не завжди дозволяє отримати справжній науковий результат. Соціальний педагог повинен розвинути у себе здібності вчув-ствования у внутрішній світ людини, в його відносини з навколишнім середовищем, у тому числі має здобути інтуїтивне пізнання на основі співпереживання. 

 Характерні для нормативно-раціоналістичного підходу форми пізнання, такі, як спостереження і пояснення конкретної соціально-педагогічної реальності, раціональне вимір умов, факторів, способів і засобів діяльності, залишаються важливими інструментами пізнання. Більш того, сама теорія соціально-педагогічної діяльності повинна бути об'єктом такого ж аналізу і на цій основі піддаватися критиці і коригуванню. Але крім нормативно-раціоналістичних підходів в теорії та соціально-педагогічної діяльності, необхідне місце повинні займати і ірраціональні методи і прийоми, включаючи інтуїцію і фантазію, етико-аксіологічні компоненти, облік екзистенціальних інтересів, не приводяться до натуралістичних проявам. 

 Разом з тим було б серйозною помилкою замінювати на цій основі нормативно-раціоналістичні прийоми і методи пізнання ірраціональними підходами. Вільне або мимовільне звуження методів і прийомів пізнавальної та практичної роботи суперечить змісту соціально-педагогічної діяльності, загрожує спотворенням її результатів і можливістю нанесення збитку людині. Мова йде не про відмову від традиційних методів пізнання, а про необхідність різноманіття форм соціально-педагогічного пізнання і діяльності. 

 Теоретикам і практикам у цій галузі необхідно опановувати науковими підходами в розумінні суспільства. Необхідно опанувати культуру розуміння, яка все більше розглядається як універсальна властивість людського життя, основне визначення людського існування, без знання якого не можна пізнати і, відповідно, регулювати життя людини, всього суспільства. У такого роду діяльності важливе значення мають питання сенсу екзистенціальних потреб людини, проблеми етичної і моральної оцінки, обліку невербальних форм вираження бажань, потреб, інтересів, вміння співпереживати, вчувствоваться, усвідомити здійснювані соціально-педагогічні акції, а також рефлексувати і саморефлексіровать. 

 Потрібно знати і вміти користуватися різними механізмами розуміння, як наприклад гра. Зазвичай гра зв'язується з навчанням і вихованням дітей. Але гра є загальним принципом людської культури в цілому, різних видів людської діяльності, а тому застосовна в роботі не тільки з дітьми. Гра дозволяє створити для учасників взаємодії умовно-реальну ситуацію, в рамках якої вони можуть пережити в згорнутому вигляді обставини, які необхідно врахувати, можуть зрозуміти на основі власного досвіду свій стан і стан партнера. 

 Соціально-педагогічна діяльність реалізує соціальне проектування і конструювання. Необхідною умовою здійснення цієї функції має бути наявність позитивного ідеалу як мети діяльності, а також уміння на основі аналізу реального буття людини або групи людей створити позитивний «проект», сценарій майбутнього. Результатом соціально-педагогічної діяльності є формування певного рівня соціальних якостей, самосвідомості, самовизначення і самоствердження, тобто особистісного буття, відповідно до можливостей людини і навколишнього середовища. Із збільшенням числа особистостей з новим соціальним рівнем створюються умови для розвитку та самого суспільства. 

 У цьому зв'язку слід підкреслити, що результати соціально-педагогічної діяльності можуть носити: 

 - Реакційний характер, коли в результаті закріплюється процес деперсоналізації людини, її відчуження від самого себе і від суспільства; 

 - Консервативний характер, коли її підсумок обмежується лише закріпленням пануючих соціальних цінностей і форм його поведінки. 

 Загалом цей вид діяльності носить гуманістичний характер, оскільки його мета протистояти відчуженню, придушення і пригнічення людини, сприяти індивідуалізації, розвитку людського «Я» в єдності з цінностями свободи, справедливості і рівності, демократії та гуманізму. Таким чином, з її допомогою можна сприяти чи, навпаки, протидіяти прогресивно-гуманістичному розвитку суспільства. 

 У теорії та практиці соціальної педагогіки питання про цінність визначається багато в чому не тільки і не стільки наукової істинністю, скільки ефективністю результатів для людини і суспільства. Безсумнівно, що вибір соціально-педагогічних методів і засобів повинен забезпечувати позитивні результати. З цієї точки зору можуть бути використані, наприклад, сциентистско-Техніцістскіе, бихевиористские, релігійно-терапевтичні та інші технології. 

 У нових умовах необхідно творче ставлення до ідей і досвіду соціальних педагогів минулого і теперішнього часу. Наприклад, теоретичні та практичні досягнення СТ. Шацького, А.С. Макаренко, Ю. Іванова та інших соціальних педагогів радянського періоду включає в себе багато моментів, які зберігали значення і в наші дні. 

 Кожен новий період у розвитку соціальної педагогіки творчо співвідноситься з попереднім досвідом і теоретичними результатами. Їх треба зберігати в історичній пам'яті і залежно від суспільної затребуваності використовувати ті чи інші сторони в гуманістичних цілях. 

 Соціально-педагогічна діяльність є процесом, і тому її результати складаються не в одну мить, потребують часу для здійснення поставлених цілей і завдань. Джерелом розвитку є протиріччя між соціальною орієнтацією функціонування людини та потребами його «олюднення» і суспільними інтересами. Ця діяльність передбачає організацію виховно-освітньої ситуації, якої повинні передувати відповідна пізнавально-діагностична, а також проектно-конструирующая робота соціального педагога. Весь процес представляє сукупність всіх операціональних дій, які скоюють його учасники. 

 Умовно всі операції можна розділити на організаційно-педагогічні та технологічні групи, кожна з яких носить синтетичний характер, включаючи в різній мірі як теоретичні, так і практичні аспекти та етапи. В ідеалі процес починається з організаційно-педагогічного забезпечення, потім йде етап технологічної роботи. У реальності організаційно-педагогічні та технологічні операції взаємопроникають, доповнюють і збагачують один одного. 

 Основними поняттями соціально-педагогічної діяльності є соціальне виховання, навчання та освіта, в яких реалізується зміст основних її операцій. 

 Соціальне виховання - найважливіша, але не єдина частина виховання взагалі. Його зміст, цілі, засоби і результати органічно переплітаються з іншими напрямками і компонентами цілісного процесу виховання людини, але разом з тим має свою специфіку. Інтегрованим результатом соціального виховання є соціальність як здатність людини взаємодіяти з соціальним світом. Соціальність не синонім суспільного, останнє ширше за своїм змістом і висловлює типологічну характеристику природи соціальності. Соціальність не тотожна і колективності, яка у вигляді здатності до співпраці також включається в першу, але не вичерпує її змісту. Соціальність являє собою єдність особистого і колективного, але одночасно вона - прояв суспільної природи людини на індивідуальному рівні, і тому включає в себе суб'єктивність, розуміємо як здатність бути джерелом власної активності, прояв індивідуального творчого ставлення до суспільного буття. 

 Як вид спілкування соціальність зводиться до комунікації та інформації, вона не обмежується трансляцією соціального досвіду і встановленням контактів з іншими людьми. Вона носить чіткий інтенціональний характер, тобто з розвитком соціальності людина отримує здатність до соціального саморозвитку та самовихованню, бо не вкладається в схему адаптації-інтеграції, яка несе друк пасивної поведінки особистості в суспільстві. 

 Соціальне навчання також відрізняється деякими особливостями, оскільки його метою і результатом є розвиток знань, умінь і навичок розвитку соціальності. Процес соціального навчання, звичайно, спирається передусім на організацію спілкування між учасниками соціально-педагогічного процесу і включає в себе його різні сторони (обмін інформацією, вплив, взаємодія, співробітництво) і форми (творчі та практичні заняття, тренінги). Але особливе місце в соціальному навчанні займає організація взаємодії особистості з середовищем, координація виховних сил суспільства в цілому, соціальних спільнот, соціальних груп, в першу чергу сім'ї, різних соціальних установ. Вона не повинна носити характер механічного накладення на людину готових соціальних форм, оскільки кожен має індивідуальні біологічні, психологічні особливості, проходить соціалізацію в певному соціумі, а тому по-різному сприймає одні й ті ж дії. 

 Результатом соціальної освіти як єдності соціального виховання і соціального навчання є досягнутий кожним індивідом або групою людей рівень соціальності, соціального орієнтування та функціонування. 

 Прийнято вважати, що людина або спільність людей в цілому і на кожному етапі свого розвитку проходять рівні ідентифікації, індивідуалізації та персоналізації. Вищим рівнем вважається персоналізація, результатом якої є формування людини як цілісної соціально активної особистості, а соціальної групи як суб'єкта поступально-гуманістичних процесів. 

 Ідентифікація - рівень соціалізації, результатом якої є включеність індивіда або соціальної групи в систему суспільних відносин, усвідомлення ними приналежності до тієї чи іншої спільності, соціальної спрямованості, свого статусу, соціальної поведінки. Таку ідентифікацію проходить кожна людина або спільність на різних етапах становлення та розвитку, вона є необхідним етапом, без якого не можна розвиватися далі, жити в суспільстві, де всі диференційовано, кожна соціальна структура має свої внутрішні закони, без знань яких індивід може перетворитися на ізгоя. Однак цей етап можна абсолютизувати, не слід на цьому етапі закінчувати свій розвиток, щоб не перетворитися на адаптованого раба, при байдужому ставленні якого в суспільстві панують реакційно-консервативні чи тоталітарні, псевдодемократичні сили. 

 Потреба в індивідуалізації є у кожної нормальної людини і соціальної групи. Її досягнення призводить до того, що люди стають цікавими і корисними для інших, а головне, отримують можливість втілити власні здібності, соціальні інтереси і цілі. Установка на індивідуалізацію в окремої людини складається ще в середньому дошкільному віці, коли дитина хоче бути самостійним і прагне робити все сам, але особливо гострим це прагнення до індивідуалізації стає в отрочні та юнацькі роки, коли молода людина хоче бути несхожим на інших, вимагає, щоб його впізнали. Він відчуває потребу в самоствердженні в очах батьків, однолітків, оточуючих людей. Кожна соціальна група також проходить етап індивідуалізації, яка виникає і розвивається в залежності від ступеня її розвитку, стану суспільних відносин. Соціальні педагоги повинні вміти це враховувати і направляти сам процес до досягнення позитивного результату. У разі неадекватного саморозвитку та педагогічного впливу може скластися дезадаптована особистість у вигляді злочинця, анархіста, бунтаря, а соціальна група може перетворитися на антигромадську силу з антигуманістичного, антидемократичними устремліннями.

 Рівень персоналізації передбачає перетворення індивіда в особистість, а групу людей в колектив з розвиненим рівнем самовизначення і самоствердження, що сприяє розвитку суспільства свободи, справедливості і демократії. 

 В якості практики соціальна педагогіка являє собою трансформації соціально-педагогічної теорії. Реалізується в системі методів і прийомів, операцій і дій. Результати соціалізації являють собою соціально-педагогічну технологію як механізм забезпечення мотиву-ційної, інформаційної та операціонально культури людини або спільнот. Розробка соціально-педагогічної технології в даний час знаходиться в стадії становлення і потребує спеціального творчості. 

 Соціально-педагогічна технологія - це особливого роду програма діяльності соціального педагога, його співпраці з індивідом або соціальною групою в певних умовах. При розробці її методик враховуються багато обставини і особисті якості об'єкта виховання, які можуть забезпечити: 1) ідентифікацію (ступінь усвідомлення соціальних норм, адекватне самовизначення, напруженість внутрішнього життя і заглибленість у себе), 2) індивідуалізацію (емоційну і раціональну здатність до самоконтролю, відповідальність , сміливість, підприємливість) і 3) пер-соналізацію (чуйність і відкритість, домінантність почуттів і схильностей, організаторські здібності, самодостатність, самостійність, спрямованість на справу, рівень мислення). 

 Соціально-педагогічні методики можуть відрізнятися в залежності від відносин «суб'єкт - об'єкт», «суб'єкт - процес», «суб'єкт - засоби», «суб'єкт - умови», «суб'єкт - результати», «суб'єкт - система», «суб'єкт - середовище »і т.п. Специфічні методики потрібні для вирішення організаційних завдань, при проведенні прогнозно-діагностичної діяльності, культурно-просвітницької або фізкультурно-оздоровчої роботи, в процесі вивчення теорії та отримання знань і т.д. Як видно, необхідна велика й копітка колективна робота фахівців різного профілю, щоб соціально-педагогічна технологія була б ефективною, подолала властивий багатьом методикам односторонньо просвітницький, моралізаторський та прагматичний характер. 

 Провідною, але не єдиною силою соціально-педагогічної діяльності є соціальний педагог, який володіє її загальної та спеціальної теорією, а також практикою. Він повинен: вміти виконувати основні операції та дії соціальної педагогіки, спостерігати, аналізувати і діагностувати стан учасників цілісного процесу; здійснювати вибір соціально-педагогічної технології, необхідних методів і прийомів, засобів і форм роботи; організувати умови для проведення необхідного етапу соціалізації або ресоці-ализации ; коригувати соціально-педагогічний процес на основі контролю за ходом його здійснення; аналізувати отримані результати і бути здатним до його творчого вдосконалення. 

 Соціальний педагог повинен розвивати в собі вміння аналізувати, а головне, розуміти, співпереживати, переживати конкретну соціально-педагогічну ситуацію. Це далеко не просте вміння, воно вимагає помічати не тільки явні, але і неявні ознаки, показники стану, вміти переводити отримані знання на мову соціально-педагогічних проектів і дій. 

 Важливим моментом є вибір відповідно до ситуації соціально-педагогічної технології. Для здійснення цього вибору необхідно знати типи і види, форми і засоби, типові прийоми її реалізації. Однак на ділі ситуації бувають настільки складніше передбачених навчально-методичними розробками, що необхідно навчитися комплексному використанню відомих і пошукових способів, методів, засобів та технік. При цьому важливим є не механічний жорсткий підхід, а гнучка реакція, розрахована на можливість застосування різних варіантів, потрібно бути готовим до постійних змін умов і, отже, коштів соціально-педагогічної роботи, бути готовим не тільки до змін методів, але навіть до відмови від прийнятої технології. Соціально-педагогічна робота завжди еволюціонує, треба навчитися постійно не тільки сприймати, але й передчувати можливі зміни у змісті та умови роботи, бути здатним їх упереджувати і не давати розростатися негативним тенденціям, і, навпаки, сприяти позитивним результатам. 

 Соціальний педагог повинен розвивати у себе все властиві будь-якому педагогу «професійно значущі якості», але разом з тим особливу увагу повинен приділяти розвитку у себе соціальності та суб'єктивності, а також здібностей до соціального мисленню, постійної потреби і вмінню бачити як педагогічні аспекти в суспільному житті, так і соціальні наслідки педагогічної діяльності. 

 Соціальний педагог повинен керуватися загальними і соціально-педагогічними принципами та підходами у своїй роботі. 

 Оскільки центральне місце в цій роботі займає людина, то на всіх етапах дослідницької, організаційної та власне педагогічної роботи необхідно дотримуватися чисто гуманістичний підхід. Відповідно до цього підходу соціальний педагог повинен затверджувати у своїй роботі ідею визнання людини найвищою соціальною цінністю, метою і критерієм суспільного розвитку. На всіх етапах взаємодії він повинен ставитися до учасника соціально-педагогічної діяльності як до рівноправного члена суспільства, що має свободу вибору своїх цілей, норм, методів і засобів соціалізації, а також почуття відповідальності за свої вчинки. 

 У цьому контексті більшої актуальності набуває питання про співвідношення особистісного масштабу соціального педагога та його підопічних. Зрозуміло, що за рівнем особистісного розвитку, принаймні, в тій області, яка забезпечує професіоналізм, соціальний педагог повинен бути вище співучасника соціально-педагогічного процесу. Разом з тим не треба упускати і того моменту, коли в ході соціально-педагогічного процесу відбувається взаємовплив особистостей і педагог відчуває зворотне особистісне вплив, що змушує його вдосконалювати свої особисті та професійні якості. 

 Не можна не підкреслити, що принцип особистісно-гуманістичного підходу обумовлює і необхідність індивідуального підходу в соціально-педагогічній роботі. Соціальний педагог не може не враховувати особливості фізичного, психічного і соціального стану, здатності до навчання і виховання особистості як об'єкта його професійної уваги. 

 Принцип соціальності за своїм змістом ширше змісту, який вкладається в поняття соціальності як особистісної властивості, що купується людиною в процесі соціалізації. Сама природа людини, всі аспекти процесу її соціалізації або ресоціалізації, тобто всі сторони буття функціонуючої особистості - соціально детерміновані. Суспільству в цілому, самим учасникам соціально-педагогічної діяльності небайдужі її соціальні наслідки. При цьому не обов'язково мова повинна йти про стандартизацію соціальних якостей людей. Необхідно прагнути в руслі пануючого напрямку соціалізації або РЕСО-ціалізації до розвитку «відкритою» в соціальному відношенні особистості, що відноситься до іншої з гуманістичних і демократичних позіщ 

 Особливе місце повинен займати в соціально-педагогічної роботи дієвий підхід. У розробці проектів і програм своєї діяльності соціальний педагог повинен виходити з історично сформованих систем суспільної практики взагалі, соціально-педагогічної практики особливо. Він не може добитися успіхів, якщо не враховуватиме сучасного розподілу праці, розвитку форм суспільних відносин, що визначають типи та напрями соціалізації та ресоціалізації. Останнє неможливо здійснити поза діяльності. 

 44 

 Не зайвим при цьому буде нагадування про те, що соціально-педагогічна діяльність повинна здійснюватися відповідно з мірою особистісно-гуманістичного розвитку людини і при дотриманні таких вимог, як «участность мислення» і емпатія, добровільність у з'єднанні з обов'язковістю, якщо вона не суперечить інтересам індивіда, і т.п. 

 Істотне місце має займати вимога ПРЕВЕНТ-ції, відповідно до якого соціальний педагог повинен передбачати можливі негативні наслідки застосовуваної технології та вжити заходів до їх усунення та мінімізації. 

 Принцип розвитку повинен завжди бути в центрі уваги соціального педагога, оскільки людина є динамічним утворенням з внутрішніми протиріччями, джерело яких лежить як в самій людині, так і в зовнішніх впливах. У зв'язку з цим соціально-педагогічна діяльність має стадіально-рівневий характер, і тому при розробці та реалізації соціально-педагогічних проектів необхідно розрізняти етапи, бачити перспективи роботи з людиною і бути готовим до несподіваних проявам, випадковим обставинам, сприяючим або перешкоджає досягненню мети. 

 Важливим принципом соціально-педагогічної теорії та практики повинен бути многомерно-діалектичний підхід, проходження якому рятує від однобічності і вузькості в дослідженні, організації та результати роботи. Потрібно враховувати діалектику загального і особливого, випадкового і необхідного, внутрішнього і зовнішнього, можливого і дійсного, змісту і форми у соціально-педагогічної діяльності. 

 Соціальний педагог повинен вміти застосовувати конкретно ті чи інші технології. Є, наприклад, типові способи організації роботи - індивідуальні та колективні, авторитарні і демократичні, загальні та спеціальні, приватні та інтегральні, рекреаційні та корекційні і т.п., які застосовуються в типових умовах. Потрібно також враховувати, що є специфіка роботи з окремим індивідом або окремою групою. Робота з індивідом не завжди обмежується індивідуально-специфічними засобами, за певних обставин можуть принести користь «соборні» методи, залучення колективу в якості провідника соціально-педагогічного впливу. З іншого 

 45 

 боку, при роботі з колективом далеко недаремний застосування засобів індивідуального роботи в поєднанні з методикою колективної роботи. 

 Бувають ситуації, коли треба застосовувати не тільки демократичні, але й авторитарні методи і засоби. Більшого успіху домагається той соціальний педагог, який в очах свого підопічного має високий особистий і професійний авторитет, керується гуманістичними інтересами. Однак і в цьому випадку авторитарний стиль не повинен виходити за рамки створення умов для саморозвитку, самовизначення, самоствердження і самореалізації людини. 

 Методи і засоби соціально-педагогічної діяльності повинні розрізнятися залежно від цілей роботи, особливостей людини або групи, які стали її об'єктом. Існує соціально-педагогічна робота з індивідом або групою індивідів, що розвиваються нормально і не мають відхилень у соціальному розвитку. Разом з тим об'єктами можуть бути люди з відхиленнями у фізичному, психічному та духовному розвитку, що позначається на їх соціальності і соціальному функціонуванні, або, навпаки, перебувають у таких соціальних умовах, які позначаються на різних сторонах їх розвитку. 

 Зрозуміло, неможливо знати всі загальні і спеціальні методи роботи з різними типами людей і соціальних груп, які у різних соціальних просторово-часових обставинах. Але соціальний педагог, спираючись на знання майбутніх принципів теорії та практики, покликаний вміти розробляти нові методи і принципи. Не можна при цьому не підкреслити, що соціальному педагогу не слід обмежуватися одним способом і тим більше його абсолютизувати. Потрібно володіти умінням застосовувати конкретні методи і прийоми, а в необхідних випадках їх комбінувати. 

 Такі деякі аксіоматичні принципи соціально-педагогічної теорії і практики. Як видно, в них знайшли відображення потреби не тільки загальнопедагогічної та соціально-педагогічної теорії та практики, але принципи таких областей знання, як філософія, соціологія і психологія. Інакше й не могло бути, оскільки вся система загальнолюдського знання є єдиною і результати пізнання в кожній з її областей не можуть не спиратися на суміжні форми пізнання діяльності. 

 Контрольні питання і завдання 

 1. Дайте визначення соціальної педагогіки як теорії і як практики. Назвіть рівні та види соціально-педагогічної теорії і практики. 

 2. Яке співвідношення між поняттями «соціальна педагогіка» та «соціальна робота»? Розкрийте поняття: соціальне виховання, соціальне навчання і соціальне утворення як компонентів соціально-педагогічної теорії і практики. 

 3. У чому полягає специфіка соціально-педагогічної діяльності? Яке місце і роль раціональних і ірраціональних моментів? 

 4. Назвіть особливості соціально-педагогічної психології. Які основні принципи і підходи в соціальній педагогіці? 

 Література 

 1. Соціальна педагогіка: теорія, методика, досвід дослідження. - Свердловськ, 1988. 

 2. Бочарова В.Г. Педагогіка соціальної роботи. - М., 1994. 

 3. Мудрик А.В. Введення в соціальну педагогіку. - Пенза, 1994. 

 4. Нікітін ВЛ. Почала соціальної педагогіки. - М., 1996. 

 5. Теорія і практика виховних систем. - М., 1993. 

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "Глава II ПРЕДМЕТ, СПЕЦИФІКА І ПРИНЦИПИ СОЦІАЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ "
 1. Запитання і завдання для самоперевірки, вправ та роздумів
    1. Обгрунтуйте специфіку педагогічного підходу до формування особистості в сучасних умовах. 2. Розкрийте залежність поведінки людини від особистісних якостей. 3. Хто є суб'єктом педагогічного процесу і чому його так називають? 4. Хто є об'єктом педагогічного процесу і чому його іменують ще об'єкт-суб'єктом? 5. Визначте завдання соціальної
 2. Основні напрямки досліджень юридичної педагогіки
    Многокомпонентность предмета юридичної педагогіки і різноманітність навіть основних її завдань визначають структуру її наукового знання, основних напрямків її дослідження, приватних теорій і практичних рекомендацій (рис. 7.2). Всі вони взаємопов'язані, один одного доповнюють і зміцнюють. Рівень исследованности і розвитку різних напрямків не однаковий. Добре розвинена виправна (пенітенціарна)
 3. 2.2. Група, колектив у педагогіці
    Поряд з проблемою формування особистості педагогіка вивчає діяльність спеціальних і педагогічних установ, а також вплив на людей внеучрежденческіх умов і факторів, вплив яких є досить сильним. Вивченням впливу навколишнього середовища займається спеціальна галузь педагогічної науки, що отримала назву соціальна педагогіка. У педагогічній літературі вона
 4.  17.2. Фактори, що визначають специфіку пенітенціарної педагогіки
    17.2. Фактори, що визначають специфіку пенітенціарної
 5. Запитання і завдання для самоперевірки, вправ та роздумів
    1. Назвіть основні етапи становлення та розвитку пенітенціарної педагогіки і дайте характеристику кожного з них. 2. Чому дана галузь педагогіки отримала назву «пенітенціарна»? Назвіть її основні категорії. 3. Які фактори визначають специфіку педагогічного процесу в органах, які виконують покарання? 4. Назвіть форми впливу кримінально-виконавчого права на
 6. Василькова Ю.В., Василькова Т.А.. Соціальна педагогіка: Курс лекцій: Учеб. посібник для студ. вищ. пед. навчань, закладів. - 2-е вид. стереотип. - М.: Видавничий центр «Академія». - 440 с., 2001

 7. Кікоть В.Я, Столяренко AM, та ін Юридична педагогіка,
    Підручник орієнтований на вивчення педагогіки в освітніх установах юридичного профілю, підготовку професіоналів для правоохоронних органів. У ньому вирішуються дві основні задачі: перша - загальноосвітня (федеральний компонент) - ознайомлення студентів, курсантів, слухачів з основами педагогіки (частина I) і друга - професійно-педагогічна - вивчення юридичної
 8. Об'єкт, предмет і цілі юридичної педагогіки
    Пізнанням юридико-педагогічної дійсності покликана займатися юридична педагогіка. Її теоретичною базою виступає загальна педагогіка - багата на конструктивні ідеї і що володіє величезним досвідом наука. Разом з тим юридична педагогіка не звичайна (загальна) педагогіка з прикладами з юридичної практики, що не педагогіка для юристів. Юридична педагогіка - це особлива область
 9. Запитання і завдання для самоперевірки, вправ та роздумів
    1. У чому полягає роль науки і використання її досягнень у сучасному суспільстві та створенні правової держави в Росії? 2. Як правова сфера суспільства пов'язана з його педагогічною системою і якими її складовими? 3. Назвіть і обгрунтуйте основні види зв'язків діяльності співробітників правоохоронних органів з педагогічними питаннями в ній. 4. Які напрямки
 10. § 1. Методологія педагогіки, її завдання і структура
    Під методологією науки розуміється сукупність вихідних філософських ІДЕЙ, які лежать в основі ДОСЛІДЖЕННЯ ПРИРОДНИХ АБО ГРОМАДСЬКИХ ЯВИЩ І ЯКІ ВИРІШАЛЬНИМ чином позначаються на ТЕОРЕТИЧНОЇ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ цих явищ. МЕТОДОЛОГІЯ ПЕДАГОГІКИ - це вчення про педагогічних знань, ПРОЦЕСІ ЇХ ОТРИМАННЯ І практичного застосування. Провідні завдання методології
 11. Запитання і завдання для самоперевірки, вправ та роздумів
    1. Що розуміється під вихованістю людини і його вихованням? 2. Яке значення має вихованість і виховання співробітників правоохоронних органів у сучасних умовах і чому? 3. Які цілі і завдання виховання співробітників правоохоронних органів? 4. Назвіть принципи виховання і обгрунтуйте їх. 5. Які роль, зміст і можливості самовиховання
 12. Митні органи та їх педагогіка
    Діяльність митних органів здійснюється на основі загальних принципів державної служби в РФ, закріплених у Конституції РФ, Митному кодексі, Федеральному законі від 31 липня 1995 р. «Про основи державної служби Російської Федерації», спеціальному Федеральному законі від 21 липня 1997 р. «Про службу в митних органах »та ряді інших федеральних законодавчих актів. Ця служба є
 13. Запитання і завдання для самоперевірки, вправ та роздумів
    1. У чому полягають завдання порівняльно-юридичної педагогіки? 2. Що за кордоном розуміється під юридичною педагогікою і що вона являє собою як розділ вітчизняної педагогіки? 3. Які методологічні принципи порівняльно-педагогічного дослідження? 4. Охарактеризуйте теоретичну базу і основну термінологію зарубіжній юридичній педагогіки. 5. У
 14. Тема 1. Соціальна педагогіка: предмет, завдання, функції
    Педагогіка як наука про передачу досвіду одного покоління іншому, про процес виховання і навчання дітей та дорослих, про процес освіти народу і самовиховання особистості. Ключові поняття педагогіки: просвіта, освіта, навчання і виховання, система виховання і система навчання, розвиток, виховання і формування особистості, педагогічний процес. Соціальна
 15. Запитання і завдання для самоперевірки, вправ та роздумів
    1. Охарактеризуйте роль дошкільних установ та дошкільної педагогіки в загальноросійської системі освіти і виховання підростаючого покоління. 2. Назвіть і обгрунтуйте соціально-педагогічні особливості роботи з дитиною в дошкільному віці. 3. Дайте характеристику основних тенденцій розвитку загальноосвітньої школи в Росії наприкінці XX - початку XXI в. 4. Розкрийте
 16. Специфічність методології юридичної педагогікі92
    Міждисциплінарне положення юридичної педагогіки визначає специфіку та інтегральний характер її основоположних підходів до дослідження і пояснення проблем, пошуку і критеріям оцінки розроблюваних практичних рекомендацій. У своїй як би «юридичної частини» юридична педагогіка виходить з правових реалій (завдань побудови правової держави, існуючої правової системи, стану
© 2014-2022  ibib.ltd.ua