Головна
ГоловнаНавчальний процесПедагогіка → 
« Попередня Наступна »
Лихачов Б.Т.. Педагогіка: Курс лекцій / Учеб. посібник для студентів педагог, навч. закладів і слухачів ІПК і ФПК. - 4-е вид., Перераб. і доп. - М.: Юрайт-М.-б07с., 2001 - перейти до змісту підручника

ПРИНЦИПИ І МЕТОДИ ОРГАНІЗАЦІЇ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Суспільні відносини і явища існують в . єдності, в певній системі та ієрархічної взаємозалежності. Взаємо-мопронікая і взаємодіючи один з одним, вони утворюють цілісність. Тому основні методологічні принципи вивчення суспільних відносин і явищ єдині для всіх суспільних наук, в тому числі і для педагогіки.

Провідним принципом дослідження проблем виховання і навчання дітей є конкретно-історичне вивчення суспільних явищ у всьому різноманітті їх зв'язків, залежностей і опосередкувань.

На кожному історичному етапі суспільного розвитку педагогіка, зберігаючи. Спадкоємність, принципово оновлюється за рахунок вимог, що пред'являються до людини якісно новим способом виробництва матеріальних благ і характером суспільних відносин. У змінених умовах виникають нові цілі виховання, модернізується його зміст, а також форми і засоби педагогічного впливу. У педагогічних дослідженнях без урахування конкретно-історичних соціальних відносин і закономірностей їх розвитку не можуть бути розкриті педагогічні закономірності, - створена справді наукова теорія. Педагогічні явища відбивають у собі суспільні цілі, характер суспільних відносин, стан морального клімату. Теоретична педагогічна модель організації навчально-виховного процесу завжди прив'язана до цих конкретно-історичних умов, конкретному змісту суспільного життя. Створення абстрактних концепцій, формалізація педагогічних процесів з метою моделювання та вивчення навчально-виховних ситуацій завжди умовні. Тимчасово відволікаючись від конкретно-змістовних, вимог, в період завершення теоретичного дослідження необхідно знову повернутися до розгляду педагогічної реальності в її конкретно-історичної сутності.

У процесі вивчення проблем теорії та практики виховання необхідне дотримання принципу незвідність законів однієї науки до законів інший, хоча б і суміжній, близької по об'єкту і предмету дослідження. Прикордонні з педагогікою науки, що вивчають специфічні закономірності становлення дитини, збагатили педагогічну теорію і практику, дали обгрунтування багатьом виховним ідеям. Але наукове уявлення про закони цілісного формування її особистості в системі суспільних відносин не є механічною сумою даних суміжних наук. Педагогіка враховує філософські концепції особистості, психологічні, соціологічні, фізіологічні, анатомічні закономірності розвитку дитини. Але її пряма і безпосередня завдання полягає у виявленні власне педагогічних закономірностей вікового становлення особистості у взаємозв'язку і взаємодії різних видів діяльності, відносин, і насамперед у навчально-виховному процесі. Педагогіка, спираючись на прикордонні науки, досліджує свої якісно своєрідні, притаманні лише їй об'єктивні закони та закономірності процесу виховання. Вони не можуть бути ні зведені до законів психології, фізіології, соціології, ні тим більше замінені ними.

Організація науково-педагогічних досліджень вимагає врахування принципу діалектичної єдності загального та особливого в педагогічних явищах. Педагогіка має справу Одночасно з формуванням особистості та індивідуальності дитини. Вона займається проблемами загальної освіти, вихованням загальних громадянських якостей, моральної свідомості, навичок і звичок поведінки, які необхідні всім людям для нормальної суспільної життєдіяльності. Разом з тим найпильнішої уваги педагогіки заслуговує і проблема розвитку індивідуальних особливостей: типу вищої нервової діяльності; своєрідності протікання психічних процесів; всієї сукупності інтелектуальних і фізичних здібностей, обдарувань і схильностей, характеру. Все це робить дитину індивідуальністю, збагачує його особистість, перетворює на вищу людську цінність.

Найважливішим методологічним принципом вивчення теоретичних і практичних проблем виховання є положення про єдність виховання і життя. Принцип єдності виховання і життя в педагогіці обумовлений вимогою готувати підростаюче покоління до активної участі в оновлюється суспільного життя з урахуванням реальних життєвих умов. Життя, практика суспільних відносин є в кінцевому рахунку головним вихователем, що формує якості особистості та її відносини зі світом. Виховання - органічна частина життя, і в цьому сенсі вони єдині. Виховання одночасно забезпечує життя дитини, вводить його в життя суспільства, вчить орієнтуватися в ній, активно творчо проявляти себе, прищеплює імунітет до негативних впливів. Педагогіка, будь то наукова теорія або народний досвід, узагальнений у формі традицій, притч і приповідок, прислів'їв і приказок, завжди спрямована на подолання суперечностей між дитиною і життям, її вимогами. Педагогічна організація життя включає дітей у систему суспільних відносин, привертає до активної участі в суспільно-виробничої діяльності. В єдності життя, виховання, педагогічного процесу закладена основна умова виховної ефективності педагогічних впливів на що формується особистість дитини, активність його творчого самовияву.

Для педагогіки як науки - одночасно фундаментальної і прикладної - принципове значення має проблема взаємозв'язку і взаємозалежності педагогічної теорії і практики. Педагогічна теорія виникла з практичних потреб виховання і навчання дітей. Народившись на основі широкої виховної практики і досвіду, педагогіка накопичила узагальнені знання, що дозволяють їй керувати самим виховним досвідом і змінювати його відповідно до вимог суспільного життя. Педагогіка нерозривно пов'язана з практикою і безпосередньо служить їй. Вона являє собою ідеальну сторону практики. К.Д. Ушінс-кий надавав величезного значення розвитку педагогічної теорії і практики в їх єдності. Він вказував на шкідливість як голого практицизму, так і позбавленого грунту теоретизування. К.Д. Ушинський вимагав глибокого осмислення досвіду, створення на цій основі справжньої теорії, що висвітлює шлях практиці. Важливий не сам по собі досвід, вважав він, а думка, виведена з нього.

Існує три рівні підходу до проблем теорії і практики, відносин педагогічної науки і досвіду. Перший рівень - емпіричний. Його вихідна позиція полягає у вимозі організації педагогічної наукою активних пошуків кращого досвіду, в описі і широкому поширенні цього досвіду через друк, органи народної освіти, науково-практичні конференції та інші форми спілкування педагогів.

Інший рівень підходу до проблеми співвідношення педагогічної науки і практики полягає в ідеї випередження педагогічної теорією практики, перспективного розвитку педагогічного досвіду на основі широкого впровадження даних педагогічної науки. Тут підкреслюється провідна роль науки по відношенню до практики. До масам вчителів ставиться вимога освоєння досягнень передової науки. Це дає можливість самій теорії розвиватися, рухатися вперед на базі передового досвіду, впровадження наукових рекомендацій.

Вищий рівень взаємодії теорії і практики можна констатувати тоді, коли педагог, внутрішньо прийнявши ту чи іншу педагогічну ідею, гіпотезу, глибоко свідомо, творчо реалізує її, створює якісно нову ситуацію ефективного виховання і навчання дітей. Такий учитель, вихователь, свідомо і творчо застосовуючи педагогічні наукові ідеї, перетворює їх з абстрактного узагальнення, із загальної теорії в педагогічну реальність. Цей рівень підходу до проблеми співвідношення теорії і практики полягає в їх рівноправному творчій взаємодії, дослідно-експериментальному перетворенні педагогічної дійсності з метою розкриття нових закономірностей її розвитку. Цей рівень взаємодії можливий на базі систематичного освоєння вчителем висновків педагогічної науки, їх впровадження і перетворення в індивідуальному досвіді.

Випередження педагогічною теорією практики та їх рівноправне творча взаємодія представляють собою сторони єдиного процесу науково-педагогічного пізнання.

Система методів науково-педагогічного дослідження складається з власне педагогічних, традиційних, а також методів, що залучаються педагогікою з-інших наук. Метод наукового пізнання є спосіб добування, виявлення достовірних, переконливих фактів про реальну дійсність, знань про існуючі між явищами зв'язках і залежностях, про закономірні тенденції їх розвитку, спосіб узагальнення добутих відомостей та їх оцінки. Науково-дослідна методика є сукупність методів, їх цілеспрямована організація і застосування в пізнавальному процесі для підтвердження або спростування висунутої гіпотези. Предмет дослідження формулюється як проблема. Наукова проблема може відображати в собі як реальна життєва суперечність, так і протиріччя між новими фактами, явищами і недостатністю знань для пояснення їхньої суті, взаємозв'язків і залежностей. Виявлення протиріч дійсності, постановка на їх основі наукової проблеми - вирішальна умова наукового пошуку. Наукова гіпотеза в цьому процесі представляє собою припущення щодо умов, шляхів і способів вирішення проблеми, зняття протиріччя. Організація наукового дослідження завжди являє собою перевірку наукових гіпотез, дозвіл наукових проблем.

Науково-педагогічні дослідження можуть бути дослідно-експериментальними і теоретичними. Вихідний шлях пізнання - від конкретного до абстрактного, від живого споглядання до абстрактного мислення і від нього - до практики. Похідний шлях - зворотний рух, аналіз явищ дійсності за допомогою накопичених узагальнень, від абстрактного до конкретного. Педагогіка накопичила свій досвід вивчення воспитательской практики, розробила систему методів і експериментальних методик. У педагогіці широко використовуються методи суміжних наук: філософії, соціології, історії, психології, фізіології.

Діапазон дослідно-експериментальних методів дуже широкий: від збору емпіричних фактів до практичної перевірки найскладніших теоретичних концепцій. До числа методів наукового пізнання належить педагогічне спостереження, що представляє собою фіксацію і збір фактів безпосереднього прояви дітей в системі суспільних відносин, їх поведінки та діяльності. Спостереження може бути як основним методом накопичення наукового матеріалу, так і допоміжним, що є частиною якоїсь більш загальної методики. Спостереження широко використовується на рівні емпіричного пізнання.

До спостереження тісно примикають такі методи, як збір незалежних характеристик, вивчення, документації про життя дітей та результати їх діяльності. Ці методи є засобом діагностики педагогічного вивчення дитини. Враховується думка взаємодіючих з ним людей, які фіксують свої враження та спостереження в різних документах (характеристиках, оцінках, щоденниках). Діагностика грунтується також на даних діяльності, творчості та поведінки дитини. Це дозволяє судити про спрямованість особистості, її настроях і внутрішніх станах, про ступінь розвитку індивідуальності. Спостереження, вивчення результатів діяльності та поведінки дітей можуть бути об'єднані в діагностичну методику спеціальних педагогічних ситуацій і ситуативних серій, в яких дитина проявляє або не проявляє ту чи іншу рису і які одночасно дозволяють тренувати дітей у правильному поводженні. Можливі різноманітні ситуації відношення до праці, до вимог колективу, до товариша, до особистої, до кооперативної, до суспільної власності, до радості чи горя іншої людини, до тварин і природи взагалі. У них дитина робить вибір тієї чи іншої лінії поведінки, вчинку, що дозволяє збирати великий фактичний матеріал про особистості-, індивідуальності, про умови виховання та ефективності педагогічних впливів, їх остаточні результати.

До групи методів збору емпіричного матеріалу тісно примикають методи конкретно-соціологічних обстежень. Використовуються методи анкетування, інтерв'ювання, експертних оцінок результатів діяльності, висловлювань і суджень дітей, статистичної обробки отриманих даних. Матеріали, факти, цифри, здобуті за допомогою подібного роду методів і методик в педагогіці, можуть мати лише допоміжне значення. Діти дають далеко не завжди точні відповіді на поставлені питання, піддаються випадковим впливам. Не можна не враховувати і те, що у висновках, зроблених при обстеженні великих масивів, дані про дитину усереднюються, за загальною цифрою нерідко зникає конкретна особистість, індивідуальність дитини, якість виховання.

Допоміжними в зборі емпіричного педагогічного матеріалу є психофізіологічні методи і методики. Наприклад, вивчаються психічні стани дітей, їх реакції в тій чи іншій моральної, естетичної або стресовій ситуації. Фіксується характер протікання фізіологічних процесів (тиск крові, частота пульсу, стійкість реакції та ін

). Це дає можливість судити про глибину переживань дитини, ефективності пе-^ дагогіческіх впливів і взаємодій.

Важливе місце у науково-педагогічних дослідженнях займає досвідчена і експериментальна робота. Досвідчена робота націлена на виявлення найбільш ефективних умов використання наукових рекомендацій. У ході дослідної роботи накопичується фактичний матеріал, що представляє емпіричну основу для теоретичних суджень, висновків, узагальнень. Науково-педагогічний експеримент являє собою перевірку наукових припущень, гіпотез щодо вирішення життєвих виховних протиріч, сформульованих проблем. Проведення дослідно-експериментальної роботи зумовлено деякими обов'язковими вимогами. Педагог-експериментатор повинен бути переконаний, що організація експерименту не заподіє дітям шкоди, не несе в собі негативних явищ. Необхідно також дотримання єдності організації експериментальної роботи та реального навчально-виховного процесу, проведення експерименту в умовах, які дозволять надалі використовувати отримані результати в масовій практиці. Нарешті, забезпечення достовірності, репрезентативності, наукової значущості експериментальних даних досягається послідовним розширенням експерименту від одиничних лабораторних фактів до широкої масової практики.

 Особливе місце в педагогіці займають теоретичне дослідження і його методи. Суть теоретичного дослідження полягає в аналізі, оцінці, приведенні в систему емпіричного і узагальненого матеріалу з позицій певного світогляду. У нашій науковій педагогіці такими методологічними позиціями є положення діалектичного та історичного матеріалізму, теоретичні принципи самої педагогіки. 

 Початковою стадією теоретичного дослідження, сходинкою переходу від емпіричного пізнання до теоретичного є узагальнення досвіду передової практики. Суть узагальнення не в фотографуванні, буквальному описі і перенесення досвіду з одних умов в інші, а в виокремлення найбільш істотних рис, особливостей передового або новаторського досвіду. Це абстрагування забезпечує можливість використання нових ідей в інших, найрізноманітніших, умовах. Теоретичному аналізу в педагогіці піддаються як окремі методи, форми, способи виховання і навчання, так і система склалася виховної практики. З позицій методологічних принципів аналізуються також теоретичні концепції окремих учених, цілих наукових шкіл. 

 Велика увага в педагогіці приділяється системно-структурному аналізу як способу наукового пізнання. Ідея структурно-системного побудови закладена в кожній науці об'єктивно і спочатку. Незважаючи на стрибкоподібне, суперечливий розвиток науки, нові відкриття виростають на базі накопичених знань. Нові відомості входять у вже наявну систему, збагачуючи і поглиблюючи її розуміння. 

 Системність об'єктивно закладена і в педагогічній науці. Теорії виховання і навчання виростають з практичної потреби залучення дітей до громадського життя на базі практичного досвіду формування дитячої особистості. У будь-якому педагогічному вченні присутня соціальна мета як усвідомлена потреба, а в системі суспільних відносин об'єктивно закладені засоби і способи її реалізації. Педагогічна теорія, відбиваючи систему суспільних відносин і їх структуру, вибудовується в певну систему руху змісту, форм, методів організації дитячого життя до досягнення педагогічних цілей формування особистості. 

 Дослідно-експериментальні та теоретичні дослідження об'єднує метод моделювання реальних педагогічних процесів. Він полягає у створенні ідеальною з точки зору наукових даних моделі організації та умов функціонування будь-якої частини або цілісного педагогічного процесу. Моделювання можливо в процесі вивчення та експериментування окремих приватних педагогічних форм, методів роботи, їх взаємозв'язку між собою. Воно застосовується і в організації великомасштабних досліджень. Розробляються і обгрунтовуються нові моделі для експериментування навчального плану, типу школи, системи шкільного самоврядування, програми дії навчально-виховних комплексів, організації навчального чи продуктивної праці, програми виховання та режиму для школярів. 

 У педагогічних дослідженнях, як правило, застосовуються комплексні методики, що вимагають участі вчених різних спеціальностей: педагогів, філософів, соціологів, психологів, фізіологів, медиків. Комплексність надає науково-педагогічним дослідженням колективний характер і забезпечує можливість отримання переконливих результатів. Дослідно-експериментальні дослідження вимагають широкого залучення в дослідницький процес передових вчителів. Теоретичні дослідження виконуються як колективно, так і індивідуально. 

 Методами педагогічної діагностики та науково-педагогічного дослідження є самоспостереження і самоаналіз. Вони припускають постійну фіксацію педагогом своїх творчих зусиль по впровадженню досягнень педагогічної науки, з розробки нових форм і методів виховання і навчання з подальшим аналізом результатів впливу на дітей. 

 ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ: 

 1. Визначте предмет педагогіки для науки і розкрийте найважливіші загальні об'єктивні закони виховання як суспільного явища. 

 2. На які принципи варто спиратися в організації науково-педагогічних досліджень? 

 3. Назвіть і розкрийте суть основних методів науково-педагогічного дослідження. 

 ЛІТЕРАТУРА ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ: 

 Г. Загвязинский В.І. Методологія та методика дидактичного дослідження. М., 1982. 

 2. Краєвський В.В. Методологія педагогічного дослідження. Самара,. 1994. 

 3. Макаренко А.С. Пед. соч.: У 8т. М., 1983. Т. 4. 

 4. Полонський В.М. Науково-педагогічна інформація: Словник-довідник. М., 1995. 

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "ПРИНЦИПИ І МЕТОДИ ОРГАНІЗАЦІЇ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ "
 1. Методи та методика дослідження
    методи і методика досліджень (вивчення конкретної педагогічної проблеми, способи використання методів), побудови висновків, оцінок, доказів, обгрунтувань, теорій в юридичній педагогіці відповідають общепедагогическим. Але в переважній більшості випадків використовується ідея методу, а опрацювання його, конкретизація завжди відбуваються як його адаптація до теми дослідження. Так, методи
 2.  1.5. Організація і методи педагогічних досліджень
    методи педагогічних
 3. Категоріально-понятійний апарат
    принципів юридико-педагогічного дослідження та ін 2. Категорії елементів юридико-педагогічних систем забезпечення правоохоронної діяльності: педагогічні цілі, педагогічні завдання, юридико-педагогічні факти, закономірності та механізми, педагогічні чинники, педагогічні умови, педагогічні засоби, педагогічні прийоми, педагогічні правила, критерії
 4. Основні завдання юридичної педагогіки
    методології та методики юридико-педагогічного пізнання; - створення наукової картини юридико-педагогічної дійсності, властивою правовій сфері суспільства, діяльності органів правопорядку та їх співробітників, її парадигми і понятійно-категоріального апарату; - проведення педагогічних досліджень з актуальних проблем законотворчої, правоохоронної,
 5. Яка тривалість відпустки у педагогічних і науково-педагогічних працівників?
    науково-педагогічним працівникам освіти та науковим працівникам надається щорічна основна відпустка тривалістю до 56 календарних днів у порядку, що затверджується Кабінетом Міністрів
 6. Професійна (виробнича) педагогіка
    методів праці в процесі розвитку науки і виробництва викликають потребу в безперервній освіті людей, зайнятих у будь-якій сфері виробництва. Величезна мережа інститутів, центрів, курсів перепідготовки кадрів, підвищення їх кваліфікації забезпечують вирішення цього завдання, але не менш важливу роль відіграють і виховані у сучасних професіоналів потреба, звичка і вміння безперервно займатися
 7. Общепедагогические основи методології юридичної педагогіки
    принципах педагогічної наукі93 - основних вихідних положеннях дослідження та трактування явищ педагогічної реальності. До найважливіших з них в педагогіці відносяться: - принцип об'єктивності - зобов'язує будувати систему наукового знання строго відповідно з об'єктивною реальністю, відображати тільки те, що дійсно належить їй, її факти, закономірності та механізми. Необхідно
 8. Педагогіка і практика
    організацій); економічні (власність на землю, нерухомість, технічне обладнання, фінансування тощо); кадрові (постійний і змінний склад); мережа науково-педагогічних установ. Основним центром педагогічної науки є Російська Академія Освіти (РАВ) 26, в якій функціонують 11 науково-дослідних інститутів, 5 науково-дослідних центрів, 16
 9. 1. ПЕДАГОГІКА ЯК НАУКА
    принципах, методах і формах навчання і виховання людини. 3. Власне навчальна дисципліна. 4. Область гуманітарного знання. Детально розглядається історія становлення педагогіки. Проводиться порівняльний аналіз різних видів педагогічної діяльності. Виділяються такі професійні функції педагога: гностична, конструктивна, організаторська, комунікативна,
 10. Теми для рефератів 1.
    організації міжособистісної взаємодії учнів на
 11. Методи і методика педагогічного дослідження
    принципах і способах оволодіння цими ідеями, а й діяльність з обгрунтування структури, логіки, методів педагогічних досліджень, оцінці їх якісних параметрів. У процесі наукового пошуку реалізуються різні наукові підходи, що визначають стратегію дій дослідника, спрямованість його наукового пізнання: структурний, системний, функціональний, імовірнісний, інформаційний,
 12. Митні органи та їх педагогіка
    принципів державної служби в РФ, закріплених у Конституції РФ, Митному кодексі, Федеральному законі від 31 липня 1995 р. «Про основи державної служби Російської Федерації», спеціальному Федеральному законі від 21 липня 1997 р. «Про службу в митних органах» та ряді інших федеральних законодавчих актів. Ця служба є федеральною державною службою. Як вид
 13. Запитання і завдання для самоперевірки, вправ та роздумів
    принципи управління і дайте їм коротку характеристику. 4. Дайте характеристику організаційно-педагогічним факторам і тій роботі, яка покликана зміцнювати організаційний порядок у правоохоронному органі. 5. У чому полягають організаційні навченість і вихованість співробітників? 6. Яке призначення і способи педагогизации професійної діяльності
 14. 18.1. Загальна характеристика юридичної педагогіки за кордоном Завдання порівняльно-юридичної педагогіки
    методів діяльності правоохоронних органів. У цих умовах одним з важливих напрямків творчого пошуку і вдосконалення роботи щодо зміцнення законності та правопорядку виступає вивчення світового досвіду правоохоронної діяльності, його аналіз, оцінка і обгрунтоване використання. Чималу роль в цьому може зіграти порівняльно-юридична педагогіка. Юридична
 15. 8.4. Педагогічна система юридичної освітньої установи
    принципи державної політики в галузі освіти, що забезпечують реалізацію вимог державних освітніх стандартів з таким напрямами підготовки (спеціальностями), як юриспруденція, правознавство, правоохоронна діяльність, управління, та вимог кваліфікаційних характеристик за спеціалізацією, які визначають кваліфікацію спеціаліста - юрист, організатор
 16. 2.2. Група, колектив у педагогіці
    наукова дисципліна. Соціальна педагогіка відображає характер і зміст науково-перетворювальної діяльності людей, інститутів соціуму, її об'єкт - людина в його соціальному середовищі. Предметом же її є взаємодія людини і соціуму. Гармонізувати ці відносини в інтересах формування, виховання людини, збереження, підтримки і розвитку його соціальної життєвої активності - мета
 17. Педагогічний контроль
    принципах всієї педагогічної роботи, що відрізняється педагогічної доцільністю, гуманністю, доброзичливістю, справедливістю, об'єктивністю, гласністю з реалізацією тих же педагогічних функцій виховання, навчання, освіти та розвитку, а також допомоги в організації навчання, праці. Застосовуються різні методи контролю: - аналіз плануючої та обліково-звітної
 18. Основні напрямки досліджень юридичної педагогіки
    методик і технологій педагогічної роботи) і пріоритетний розробки найбільш актуальних проблем сучасної правоохоронної практики буде характерно для розвитку юридичної педагогіки в найближчій історичній
 19. Специфічність методології юридичної педагогікі92
    методологічна та теоретична необхідність, практична доцільність відображення в особливому знанні особливої реальності - правовий. Юридико-педагогічна реальність - це не реальність художнього розвитку дітей або навчання студентів технічного вузу, а реальність законності, боротьби із злочинністю, дій в небезпечних для життя умовах, діяльності професіоналів, педагогіка рішення
© 2014-2021  ibib.ltd.ua