Головна
ГоловнаНавчальний процесЗагальна педагогіка → 
« Попередня Наступна »
Беспалько В.П.. Природосообразно педагогіка. М.: Народна освіта, 512 с., 2008 - перейти до змісту підручника

природосообразном педагогічна система нетрадиційної педагогіки

Ти значиш те, що ти насправді. Одягни перуку з мильон кучерів, Стань на ходулі, але в душі своїй Ти будеш все таким, який ти справді.

(І.В. Гете. Фауст)

Якби дітей виховували відповідно раннім проявам їх здібностей, з них би виходили не що інше, як генії.

І.В. Гете

1. Персоналізоване versus традиційну освіту.

2. Природні передумови персоналізованого освіти (ПО).

3. Узагальнена модель ПЗ.

Vv-3.1. Соціальне замовлення і структура ПО. v7 ~

3.2. Особливості абітурієнтів системи ПЗ.

3.3. Дидактичні цілі вивчення предметів.

3.4. Зміст і терміни навчання.

3.5. Дидактичні процеси.

3.6. Професійні особливості викладачів для ПЗ. Синопсис

В історії освіти неодноразово лунали заклики до природосообразной організації процесів навчання і викладання. Будь-який історик освіти може легко скласти цілий том цитат із творів великих педагогів минулого на цю тему. Однак читач такого томи залишиться безнадійно розчарований його змістом, оскільки, будучи твердо переконаним у необхідності природосообразного навчання, він так і не дізнається, як його здійснювати. Гасло К.Д. Ушинського: «Якщо ми хочемо виховувати учня в усіх відношеннях, ми повинні вивчити його в усіх відношеннях» ось вже більше півтора століть висить у педагогічному повітрі, а педагоги замість того, щоб вивчати учня в усіх відношеннях, придумують можливості для власної зручності.

360

ВеБра1ко1.дхсС 28.02.2008 16:15 Раді 36 ^ 1

2661

Лекція № 11. Персоналізоване освіту (ПО)

Тільки наприкінці ХХ століття, з розвитком генетичних досліджень людини, прийшло відносно повне розуміння внутрішнього сенсу дидактичного принципу природосообразности освіти. Він полягає в тому, що в основу побудови всієї системи освіти необхідно покласти глобальну мету розвитку вроджених інтелектуальних задатків людини до їх генетично можливого рівня. Звідси випливає, що для досягнення цієї мети освіта повинна бути строго індивідуалізованим як за змістом, так і за методами його реалізації. Має бути покладено край традиційному утворенню-освіти з його провідним принципом: «Один каптан на всіх».

Про індивідуалізації освіти і навчання також багато говорилося і писалося тисячоліттями в традиційній педагогіці, але як і у випадку з природосообразном, далі красивих гасел справа не пішла. Об'єктивною перешкодою на цьому шляху виявилося масове навчання в гетерогенних за здібностями учнів класах, де на одного вчителя припадає до трьох-чоти-рьох десятків учнів.

Зазначені суперечності можуть бути подолані і ідеали природосообразного індивідуалізованого освіти досягнуті в розробленій нетрадиційної педагогікою системі персоналізованого освіти (ПО). ПО разом з дидактичною системою програмованого навчання може забезпечити досягнення будь-яких заздалегідь поставлених цілей освіти. Педагогічні основи ПО викладені в даній лекції.

361

-о-

Bespalkol.qxd 28.02.2008 16:15 Page jjH ^

Bn Becnajibi??. nPHPO, ZIOCOOEPA3HAiI EIE / IArorHKA

Lecture № 11. The personalized education. Naturally compliant pedagogical system of nonconventional pedagogy

You mean what you actually are. Put on a wig with millions of curls, Get up on stilts, but in the soul You will remain the same you really are.

(IW von Goethe. Faust)

If children where grown up according to their early indications, we should have nothing but geniuses.

I.W. von Goethe

Personalized versus traditional education. Natural preconditions of the personalized education (PO). The generalized model of PO.

3.1. Social requirements and the structure of PO.

3.2. Peculiarities of entrants in the system of PO.

3.3. The didactic purposes of studying of the subject matters.

3.4. Content of PO education and terms of training.

3.5. Didactic processes.

3.6. Professional features of teachers.

Synopsis

In the history of education appeals to make the processes of learning and teaching naturally compliant were repeatedly pronounced. Any historian of education can easily make a whole volume of citations from the masterpieces of great teachers of the past on this theme. However the reader of such volume will remain hopelessly disappointed by its content as, being firmly convinced of the necessity of naturally compliant training, will not learn of how to carry it out.

The slogan of K.D. Ushinsky: «If we wish to bring up a pupil in every respect, we should study him in every respect» hangs in pedagogical air already for more than one and a half century, and teachers, instead of studying the pupil in every respect, think out his peculiarities for own convenience.

Only at the end of the 20-th century, with the progress of genetic researches of the human being, a rather fuller understanding of the inner meaning of the didactic principle of nature compliant education came into the nontraditionalpedagogy. It consists in the necessity to put the global purpose of education on development of congenital intellec-

1.

2. 3.

362

Bespalkol.qxd 28.02.2008 16:15 Page 36 ^ 3

Лекція № 11. Персоналізоване освіту (ПО)

tual potentialities of the person, and to construct the whole educational system with the aim of achieving their highest genetically possible level. From here follows that for achieving of this purpose the education should be strictly individualized both by the content of education and methods of its realization. There has to be finished with the traditional principle of education-enlightenment: «One suit fit all».

About the individualization of education and training also it was much spoken and written by millennia in traditional pedagogy, but, as well as in the case with naturally compliant education, further than attractive slogans the business has not gone. The objective obstacle on this way is the mass training in heterogeneous on abilities of pupils 'classes where one teacher faces up to three-four dozens of pupils.

The specified contradictions could be overcame and ideals of naturally compliant and individualized education reached, in the developed by nonconventional pedagogy system of personalized education (PO). PO together with the didactic system of programmed learning (PL) has the ability of achieving of any put forward educational goals. Pedagogical basics of PO are stated in the following lecture.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " природосообразно педагогічна система нетрадиційної педагогіки "
 1. Беспалько В.П.. Природосообразно педагогіка. М.: Народна освіта, 512 с., 2008

 2. 2.2. Група, колектив у педагогіці
  педагогічних установ, а також вплив на людей внеучрежденческіх умов і факторів, вплив яких є досить сильним. Вивченням впливу навколишнього середовища займається спеціальна галузь педагогічної науки, що отримала назву соціальна педагогіка. У педагогічній літературі вона розглядається як особлива педагогічна реальність, що впливає на людей, область
 3. Основні напрямки досліджень юридичної педагогіки
  педагогічного знання при підвищенні їх науковості, більш глибокого розкриття юридико- педагогічної специфічності, практичної опрацьованості (яка доходить до розробки методик і технологій педагогічної роботи) і пріоритетний розробки найбільш актуальних проблем сучасної правоохоронної практики буде характерно для розвитку юридичної педагогіки в найближчій історичній
 4. Запитання і завдання для самоперевірки, вправ і роздумів
  педагогічною системою і якими її складовими? 3. Назвіть і обгрунтуйте основні види зв'язків діяльності співробітників правоохоронних органів з педагогічними питаннями в ній. 4. Які напрямки роботи з персоналом правоохоронних органів пов'язані із застосуванням педагогічних знань і рішенням педагогічних проблем? 5. Що являє собою юридична педагогіка
 5. Запитання і завдання для самоперевірки, вправ та роздумів
  педагогічної роботи і хто фактично є ним? 2. Які вимоги пред'являються до суб'єкта педагогічної роботи? 3. Обгрунтуйте, чому керівник виступає як суб'єкт педагогічної роботи. 4. Дайте характеристику педагогічного професіоналізму. 5. Що розуміється під педагогічною культурою? 6. Які види педагогічної підготовленості вам відомі?
 6. Кікоть В.Я, Столяренко AM, та ін Юридична педагогіка,
  педагогічна - вивчення юридичної
 7. Запитання і завдання для самоперевірки , вправ та роздумів
  педагогічного підходу до формування особистості в сучасних умовах. 2. Розкрийте залежність поведінки людини від особистісних якостей. 3. Хто є суб'єктом педагогічного процесу і чому його так називають? 4. Хто є об'єктом педагогічного процесу і чому його іменують ще об'єкт-суб'єктом? 5. Визначте завдання соціальної педагогіки в контексті
 8. Об'єкт, предмет і цілі юридичної педагогіки
  педагогічної дійсності покликана займатися юридична педагогіка. Її теоретичною базою виступає загальна педагогіка - багата на конструктивні ідеї і що володіє величезним досвідом наука. Разом з тим юридична педагогіка не звичайна (загальна) педагогіка з прикладами з юридичної практики, що не педагогіка для юристів. Юридична педагогіка - це особлива область наукового педагогічного
 9. категоріальний-понятійний апарат
  педагогічної реальності. Категоріально-понятійний апарат має методологічне та теоретичне значення, багато в чому визначає стан і розвиток юридичної педагогіки як наукової дисципліни, рівень її самопізнання і самоконструірованія. Розробка категоріально-понятійного апарату відбувалася в дослідженнях всіх педагогів, які займалися юридико-педагогічної проблематикою. А.Д.
 10. Запитання і завдання для самоперевірки, вправ та роздумів
  педагогічного дослідження? 4. Охарактеризуйте теоретичну базу і основну термінологію зарубіжній юридичній педагогіки. 5. У чому, на вашу думку, відмінність зарубіжного і російського юридичної освіти? 6. У чому ви бачите особливості професійної освіти співробітників правоохоронних органів (поліції)? 7. Яка роль поліції в сучасному західному
 11. Запитання і завдання для самоперевірки, вправ та роздумів
  педагогічна система і з яких елементів вона складається? 2. Розкрийте системоутворюючу роль цілі в системі педагогічної роботи. 3. Поясніть, як освіта, виховання, навчання і розвиток впливають один на одного. 4. Які сутність і структура педагогічного процесу? 5. Назвіть одну з закономірностей педагогічного процесу і дайте пояснення її природі, впливу
 12. Методи і методика дослідження
  педагогічної проблеми, способи використання методів), побудови висновків, оцінок, доказів, обгрунтувань, теорій в юридичній педагогіці відповідають общепедагогическим. Але в переважній більшості випадків використовується ідея методу, а опрацювання його, конкретизація завжди відбуваються як його адаптація до теми дослідження. Так, методи анкетування, бесіди, педагогічного аналізу,
© 2014-2021  ibib.ltd.ua