Головна
ГоловнаНавчальний процесТеорія і методика фізичної культури → 
« Попередня Наступна »
І.В. Еркомайшвілі. ОСНОВИ ТЕОРІЇ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ, 2004 - перейти до змісту підручника

7.2. Зміст і характеристика специфічних принципів

Специфічними принципами, що відображають закономірності побудови занять фізичними вправами (у сфері фізичного виховання, спортивного тренування і фізичної рекреації), є принципи безперервності, прогресування педагогічних впливів, циклічності та вікової адекватності впливу (Ю.Ф.Курамшін, 2003).

Принцип безперервності є одним з найважливіших принципів побудови занять фізичними вправами. Його реалізація передбачає неприпустимість занадто великих і педагогічно невиправданих перерв між заняттями, які призводять до зниження досягнутого рівня фізичної підготовленості. При реалізації цього принципу необхідно, щоб ефект кожного наступного заняття «нашаровувався» певним чином на «сліди попереднього, закріплюючи і поглиблюючи їх. В основі управління процесом чергування навантаження і відпочинку лежать закономірності адаптації організму до фізичного навантаження, а також динаміка відновлення після виконуваної роботи. Залежно від того, в якій стадії відпочинку будуть виконуватися навантаження, виділяють чотири основні варіанти побудови заняття.

79

Перший варіант використовується при двох-трьох разових заняттях на день і передбачає виконання тренувальної роботи у фазі НЕ-довосстановленія, чим забезпечуються передумови для сумарного тренувального ефекту. Його застосування доцільно головним чином при розвитку витривалості.

Другий варіант передбачає проведення подальшого заняття в період повного відновлення організму займаються і забезпечує підтримку певного рівня фізичної працездатності.

У третьому варіанті передбачається використання суперкомпенсаторного відпочинку, що забезпечує виконання подальшого навантаження в стадії підвищеної працездатності.

Четвертий варіант передбачає проведення подальшого заняття через тривалий інтервал відпочинку, коли структурні сліди попереднього заняття майже втрачені. Дана форма організації заняття використовується переважно в сфері активного дозвілля.

При реалізації принципу безперервності важливе значення приймає об'єктивна інформація про стан займаються. Вона є ключовим аспектом у прийнятті управлінських рішень, що регламентують величину фізичного навантаження (за обсягом і інтенсивності), а також міру і якість відпочинку.

Реалізація безперервності передбачає виконання певних правил. Необхідно забезпечувати регулярність занять, не допускаючи невиправданих перерв. При плануванні вправ в занятті слід враховувати наступність і ступінь зв'язку між ними. Важливо завчасно встановлювати послідовність вправ в одному занятті і в системі занять.

Принцип прогресування впливів передбачає цілеспрямоване підвищення вимог до прояву психічних функцій і рухової активності (за параметрами обсягу та інтенсивності) в процесі адаптації індивіда до фізичного навантаження.

Реалізація даного принципу забезпечує планомірний перехід об'єкта педагогічного впливу з одного якісного рівня на більш високий, що практично виражається зростанням тренованості, підвищенням функ

80

нальних можливостей організму і фізичних здібностей. Він виражає необхідність неухильного підвищення вимог до займаються, сутність яких полягає в постійному оновленні та ускладненні використовуваних вправ, методів, умов занять, а також величини фізичного навантаження, її обсягу та інтенсивності. Реалізація даного принципу буде приводити до позитивних результатів лише в тому випадку, якщо подальша завдання виявиться посильним для займається. Викладачеві (тренеру) необхідно враховувати сенситивні періоди розвитку організму індивіда, а також необхідно пам'ятати, що поряд з розвитком фізичних якостей важливо удосконалювати і змінювати техніку рухових дій.

Принцип циклічності визначає впорядкованість навчально-виховного процесу. Його сутність розкривається в композиційній повторюваність окремих занять і серій (циклів). У практиці прийнято розрізняти мікро-, мезо-та макроструктуру виховного процесу.

Мікроцикли (тижневі) цикли - сукупність декількох тренувальних занять, які разом з відновлювальними днями складають відносно закінчений повторюваний фрагмент тренувального процесу, що забезпечує терміновий і відставлений ефекти тренувальних занять.

Мезоцикл (місячні) цикли включають в себе від 3 до 6 микроциклов, в яких змінюються зміст, порядок чергування і співвідношення засобів. Мезоцикл забезпечують сумарний (кумулятивний) ефект заняття фізичними вправами.

Макроцикл (річні) цикли - включають в себе чергування декількох мезоціклов. Методологічною основою технології управління в макроцикле є об'єктивні біологічні закономірності довгострокової адаптації індивіда до фізичних навантажень.

Принцип циклічності в практиці реалізується повною мірою при дотриманні наступних правил. Процес фізичного виховання і спортивного тренування повинен бути побудований з використанням відносно завішених і циклічно повторюваних структурних одиниць (мікро-, мезо-та макроциклів). Серії занять повинні обеспечи

81

вать оптимальне співвідношення навантаження і відпочинку при досягненні кумулятивного ефекту. Послідовність чергування циклів в багаторічному навчально-виховному процесі повинна забезпечувати неухильне підвищення спортивно-технічної майстерності індивіда.

Принцип вікової адекватності педагогічного впливу зобов'язує цілеспрямовано і послідовно регулювати заходи виховного впливу відповідно з віковими етапами розвитку організму людини (дошкільний, шкільний, зрілий, похилий).

Ефективність фізичного виховання дітей багато в чому обумовлена правильним підбором фізичних навантажень переважної спрямованості в період сенситивного розвитку організму, що безсумнівно забезпечує сприятливі передумови для ефективного зростання їх спортивно-технічної майстерності. Характер занять фізичними вправами осіб середнього і літнього віку набуває рис фізичної рекреації оздоровчої спрямованості.

Таким чином, ефективна реалізація принципу вікової адекватності передбачає вирішення таких питань. Це визначення стратегії і технології переважної спрямованості підготовки на окремих етапах багаторічних занять, забезпечення гармонійного розвитку фізичних здібностей, вдосконалення вегетативних і моторних функцій організму в процесі онтогенезу, а також забезпечення поступового збільшення фізичних навантажень відповідно до індивідуальних можливостей на кожному віковому етапі.

Кожен окремий принцип був розглянутий окремо тільки для зручності викладу. Насправді всі вони синтезовані в систему єдиного педагогічного процесу і лише відображають окремі його сторони. Так, свідомість і активність обов'язково передбачають доступність навчання та розвитку фізичних здібностей. Доступність і індивідуалізація забезпечуються наочністю і систематичність .. Принцип систематичності, в свою чергу, сприяє поступовому підвищенню тренуючої дії. Успішність навчально-виховного процесу буде забезпечена лише в тому випадку, якщо

82

при прийнятті рішень викладач (тренер) буде враховувати вимоги всіх принципів.

Контрольні питання:

1. Що розуміється під принципами в теорії фізичної культури?

2. У чому полягають соціальні принципи формування фізичної культури людини?

3. Перерахуйте загальметодичні принципи.

4. Дайте характеристику принципу свідомості і активності.

5. Охарактеризуйте форми прояву наочності.

6. Що означає принцип доступності та індивідуалізації?

7. Розкрій значення специфічного принципу безперервності.

8. Яке значення має реалізація принципу прогресування впливів?

9. Розкрийте сутність принципу циклічності.

10. Чому у фізичній культурі необхідно максимально використовувати принцип вікової адекватності педагогічного впливу?

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 7.2. Зміст і характеристика специфічних принципів "
 1. Тема 3. ПРИНЦИПИ АРБІТРАЖНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА
  характеристика. Судочинного принципи, їх характеристика. Література Авдюков М.Г. Принцип законнності в цивільному судочинстві. М., 1970. Завидів В. АПК РФ: основні ідеї і принципи / / Відомості Верховної Ради. 1996. № 3. Рехтер В. Проблеми реалізації принципу змагальності в арбітражному процесі / / Вісник ВАС РФ. 1999. № 11. Тараненко В.Ф. Принципи арбітражного процесу. М.,
 2. Предметні кваліфікаційні характеристики
  зміст, а навчаються (студентам, курсантам, слухачам) чітко розуміти, які знання вони повинні придбати з даної теми і який внесок буде внесений до виконання позицій загальної КХС, яка повинна стати їх власної характеристикою до моменту випуску. Таблиця 8.5 Форма предметної кваліфікаційної
 3. Тема 12Ціні та ціноутворення в сфере господарювання
  характеристика Ціни. Поняття та характеристика тарифом. Класифікація ЦІН и тарифів. Характеристика вільніх ЦІН. Порядок установлення вільніх ЦІН. Характеристика фіксованіх и регульованості ЦІН і порядок їх установлення. Правові засади встановлення та Використання комунальних ЦІН. Контроль за додержанням ДЕРЖАВНОЇ дісціпліні
 4. Запитання длc підготовки до заліку з дисципліни «Природокористування» 1.
  Зміст екологічних програм, їх класифікація. 25. Джерела фінансування природоохоронних заходів: їх характеристика. 26. Зовнішні ефекти: поняття, види. 27. Соціальний аспект забруднень навколишнього Середовища. 28. Поняття соціального збитку від забруднення навколишнього Середовища. 29. Поняття управління природокористуванням. 30. Екологічна політика: зміст, рівні, механізми
 5. Запитання і завдання для самоконтролю
  змісту фактори відбору змісту змісту носії навчальний план 233 3. Розкрийте зміст загальних принципів формування змісту обшего середньої освіти. 4. Обговоріть з колегами проблему диференційованого змісту освіти. 5. Уявіть, що ви з колегами створюєте школу і розробляєте навчальний план ... Який він буде? Зробіть його проект. 6. Стандартизація
 6. Тема 17. Загальні положення криміналістичної методики розслідування окремих видів злочинів.
  Вміст основних елементів загальних положень криміналістичної методики. Криміналістична характеристика злочинів. Структура приватноїкриміналістичної методики. Контрольні питання: Яка наступність і взаємозв'язок існує між криміналістичною технікою, тактикою і методикою розслідування окремих видів злочинів? Назвіть загальні положення методики розслідування окремих
 7. Тема 7. ПРИНЦИПИ заняття фізичними вправами
  специфічні принципи (рис № 5): Принципи занять фізичними вправами Загальні соціальні принципи 1. Всебічного розвитку особистості. 2. Оздоровчої спрямованості. 3. Прікладності. 4. Зв'язки фізичного виховання з трудовою і військовою діяльністю общеметодіческого принципи 1. Свідомості і активності. 2. Наочності. 3. Доступності та індивідуалізації. 4.
 8. Запитання і завдання для самоконтролю
  характеристику принципів навчання і різних підходів класифікації закономірностей і принципів у навчальних посібниках з педагогіки. 5 Вкажіть, у чому полягає значення знання закономірностей і принципів навчання для
 9. Тема 10Правове регулюваннязовнішньоекономічної ДІЯЛЬНОСТІ
  характеристика іноземних інвестіцій. Форми іноземного інвестування. Правовий статус іноземних інвесторів. Гарантії захисту іноземних інвестіцій. Поняття та характеристика віль-них Економічних зон. Віді вільніх Економічних зон. Порядок создания вільніх Економічних зон в
 10. Тема 3Правова характеристика господарських організацій
  характеристика підпріємніцькіх товариств. Правова характеристика господарських товариств. Акционерное общество: Поняття та види. Характеристика акцій. Правова характеристика дівідендів. Порядок создания АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА. Органи АКЦІОНЕР-ного товариства: порядок Формування та Повноваження. Правове положення ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ. Правове по-ложення товариства з
 11. Тема 4Речові права в господарсько-правових відносінах. Право інтелектуальної власності
  характеристика та види. Поняття права власності. Характеристика правомочностей власника. Способи ві-никнення й Припинення права власності. Форми власності в Ук-раїні: правова характеристика. Право пріватної власності. Право комунальної власності. Право ДЕРЖАВНОЇ власності. Характеристика права оперативного управління. Порівняльно-правова харак-теристика права полного господарського відання та
 12. ВСТУП
  змісту тем в конкретному підручнику. Досвід показує, що характеристика змісту тем, на які робиться акцент в Державному стандарті освіти, повинен проводитися на прикладі не менше 3-4 джерел різних авторів. Дане навчально-методичний посібник пропонує студентам допомогу з трьох дисциплін: - Педагогіка; - Природокористування; - Концепції сучасного природознавства.
 13. Підвиди і форми зобов'язань.
    зміст зобов'язальних правовідносин. Так, усередині одного і того ж виду зобов'язання-зобов'язання оренди транспортних засобів-розрізняють два її підвиди: оренду транспортного засобу з екіпажем та оренду транспортного засобу без
 14. 5.3. Зміст і форма фізичних вправ
    зміст і форму. ЗМІСТ ФІЗИЧНИХ ВПРАВ - це сукупність процесів (психологічних, біологічних, біохімічних, та ін.), супроводжуючих що виконується рух і викликають зміни в організмі займається. Результатом цих процесів є здатність людини до рухової діяльності, що виражаються у фізичних і психічних якостях. Ефект фізичних вправ
 15. 6. ВИХОВАННЯ У ПЕДАГОГІЧНОМУ ПРОЦЕСІ
    зміст процесу виховання; принципи виховання; методи виховання; технологія виховання; виховання особистості в колективі на основі вчення А.С. Макаренко. П.І. Підкасистий. Педагогіка. Автор дає докладні характеристики понять «виховання», «самовиховання», «перевиховання», «формування», «становлення» та ін Виховання як педагогічне поняття, його основні ознаки, категорії,
 16. ЗМІСТ
    характеристики конституції. 6 1.2. Функції конституції. 8 РОЗДІЛ 2. Властивості конституції України. 2.1. Передумови создания конституції України. 10 2.2. Загальна характеристика діючої конституції України. 13 2.3. Принципи та юридичні Властивості конституції України. 17 РОЗДІЛ 3. Конституційний Розвиток України. Новітня Конституційна реформа в Україні. 20 Висновки. 26 Список використаних
© 2014-2022  ibib.ltd.ua