Головна
ГоловнаCоціологіяЗагальна соціологія → 
« Попередня Наступна »
Тощенко, Жан Терентійович. Тезаурус соціології: темат. слів. - довід. / під ред. Ж.Т. Тощенко. - М.: ЮНИТИ-ДАНА. - 487 с., 2009 - перейти до змісту підручника

СОЦІОЛОГИ Я І політичні науки. (політологія)

П

олітіческіе науки (у французькій і російській науковому лексиконі - політологія) мають давню традицію.

Осмислення політики як якоїсь впорядкованої структури ідей веде відлік від грецьких мислителів Платона і Аристотеля (хоча і до них були окремі глибокі та обгрунтовані судження про її роль і призначення в житті суспільства). Здійснивши ретельний аналіз політичного життя існували полісів-держав, у трактаті «Політика» Платон висловив міркування про типи політичного устрою, дав їм обгрунтування, характеризував призначення та роль «правильних» форм політичного панування (монархія, аристократія, демократія) і перекручених (тиранія, олігархія), вважаючи при цьому демократію найгіршою з "правильних" і ототожнюючи її з охлократією.

При аналізі проблем політичного життя нерідко згадують відомого політичного діяча і політичного мислителя Середньовіччя Н. Макіавеллі (1469-1527), праця якого «Государ» досі приваблює оригінальністю і глибиною рекомендацій щодо раціонального використання державної влади.

Особливо бурхливий розвиток політичні науки отримали в Новий час. XVIII

і XIX в. стали часом розвитку таких напрямків, як політико-правові питання, міжнародна політика, внутрішня політика та ряд інших. Практично кожен вчений-соціолог в цей час, аналізуючи проблеми держави і суспільства, виходив на ті чи інші аспекти політичного життя.

Тому не дивно, що розвиток політичних наук призвело до того, що вони зустрілися у своєму аналізі політичного життя з соціологією. Дослідження і розуміння політики зажадало конкретики, аналізу не тільки загальних, але специфічних, особливих завдань, що характеризують розвиток певної держави або його частини, певної соціальної групи в її політичному амплуа, більш чіткого уявлення про поведінку людей на політичному поприщі. Задовольнити ці нові потреби могла успішно розвивається в цей час нова наука - соціологія. Саме ця потреба з'єднати загальне і особливе призвело до появи таких мислителів, які можуть бути представлені і як політологи, і як соціологи. Дослідження політичного класу і, зокрема, політичних еліт здійснив В. Парето (1848-1923) , панівного класу - Г. Моска (1858-1941), політичних партій - Р. Міхельс (1876 - 1936), груп тиску і лобізму - A.

Бентлі (1879-1957). Особливе місце у становленні політичної соціології займає німецький соціолог М. Вебер (1864-1920). Його заслуга полягає в тому, що він одним з перших здійснив соціальний аналіз влади, владних відносин, ввів класифікацію типів панування в суспільстві.

У XX в. проблематика досліджуваних політичних процесів і явищ значно розширилася. Предметом політології та політичної соціології поступово ставали конфлікти, бюрократія, громадські організації та рухи, шляху входження громадян у політичне життя, а також політична культура і політичне лідерство. Помітний внесок у становлення політичної соціології та політичних наук внесли американські вчені - А. Гоулі-заходів (1920-1980), Т. Парсонс (1902-1979). Проблемам пропаганди і масових комунікацій присвятив свої роботи Г.Д. Лассуелл (1902-1978). С. Ліпсет (р. 1922) зосередив увагу на аналізі соціальних умов розвитку демократії. Значна кількість досліджень (Р. Мертон, Р. Блан та ін.) стосувалися проблем бюрократії. Чимало праць (П. Лазарсфельд, Б. Берельсон, Р. Россі) присвячено виборчим кампаніям, проблемам виборів. Великий інтерес представляють роботи Р. Міллса, B.

Ростоу, С. Рофвелла, Д. Лернера, Г. Алмонда, Р. Дарендорфа, Д. Істона.

Що стосується вітчизняної соціології, то нею накопичений значний досвід досліджень політичних процесів. Роботи вітчизняних соціологів - представників консервативної думки - К.Н. Леонтьєва (1831 - 1891),

Н.Я . Данилевського (1822-1885), П.Ф. Лі-ліенфельда (18290-1903), HH Страхова (1828-1896), ліберальної думки - М.М. Ковалевського (1851 - 1916), С.А. Муромцева (1850 -1910), Н.І. Кареєва (1850-1931), Є.В. де Роберті (1843 - 1915), Л.І. Петражицького (1867-1931), Б.І. Кістяківського (1868-1920), революційної (у тому числі і марксистської) думки - М.А. Бакуніна (1814 - 1876), П.А. Кропоткіна (1842-1921), В.І. Леніна (1870-1924), Г.В. Плеханова (1856 - 1918) - були присвячені багатостороннього аналізу владних відносин, проблем співучасті людей в управлінні державою і суспільством. Особливе місце в дослідженні політичного життя займають праці М.Я. Острогорского (1854-1919), Б.Н. Чичеріна (1828-1904), П . І. Новгородцева (1866 - 1924), які вивчали проблеми суб'єктів політичної влади, політичних партій, взаємовідносин політики, моральності і права. Серед сучасних російських вчених, які успішно поєднують у своїй дослідницькій діяльності політичні та соціологічні аспекти, можна назвати AB Дмитрієва, Ю.А . Левада, В.Е. Бойкова, О.В. Криштановс-кую, Е.В. Ожиганова та ін

Протягом тривалого часу ці суміжні науки - політологія і політична соціологія - не задавалися питанням про специфіку підходу до дослідження феномену політики, що призводило до того, що їхні дослідження довгий час мало відрізнялися один від одного. Тим більше, що багато концепції, парадигми застосовувалися як у соціології, так і в політології (політична система, політична культура, конфлікт, світ-системна теорія, теорія раціонального вибору і т.д.).

З часом ставало все більш очевидним, що соціологія зосереджує свою увагу на методології та методах вивчення поведінки і свідомості людини в соціальному середовищі, в тому числі і в політичній, в той час як політологія вивчає механізми формування і розвитку політичної сфери суспільства, сутнісні зв'язки і відносини в політиці і т.д. І хоча обидві дисципліни в пізнанні соціальної і політичної реальності доповнюють один одного, вони використовують свої підходи і методи дослідження. У зв'язку з цим особливо складним представляється поділ об'єкта і предмета у політології та політичної соціології.

Об'єкт політичної соціології не відрізняється від об'єкта політології, який трактується як громадянське суспільство, суть якого, за Гегелем, полягає в тому, щоб інтереси держави та інтереси особистості визнати рівнозначними, однопорядкові. Громадянське суспільство почало складатися при переході людства до буржуазно-де-мократіческое форм державності, коли люди отримали можливість діяти як самостійна громадська, в тому числі і політична сила, можливості якої в значній мірі залежать від рівня свідомості та творчості учасників історичного процесу. Громадянське суспільство виникло як опонент державі, породивши численні освіти (партії, громадські організації, добровільні об'єднання, ситуативні або постійні громадянські ініціативи і т.д.). які оскаржують, піддають сумніву і висувають альтернативні способи вирішення державних проблем.

Все сказане дозволяє стверджувати, що громадянське суспільство як контрпартнер держави - це сукупність певним чином організованих історично сформованих форм і цінностей спільної життєдіяльності, які створені та функціонують на основі вільного волевиявлення і якими люди керуються у всіх сферах суспільного життя - економічній, соціальній, політичній і духовній. Тому логічно зробити висновок: політичне життя громадянського суспільства є об'єктом політичної соціології. Політична соціологія розкриває ставлення суспільства до держави і інститутам розподілу і формування влади, яке проявляється насамперед у спрямованості політичної свідомості та політичної поведінки людей. Політична соціологія покликана відповісти на питання, як усвідомлюються індивідуумом, соціальними групами і шарами, партіями та громадськими організаціями існуюча політична реальність, владні відносини, політичні права і свободи. Це дає підставу уявити, як громадянське суспільство співвідноситься і взаємодіє з політичними інститутами і структурами.

Предметом політичної соціології виступає політична свідомість і поведінку особистості як суб'єкта політичного життя. Будучи елементом (компонентом) групи, шару або етнічної спільності, особистість водночас є самостійний феномен , який в залежності від конкретних обставин включається в політичну діяльність, уособлює ту чи іншу ступінь втілення політичної свободи даного суспільства. Необхідність такого підходу обумовлена тим, що кожна людина в сучасному суспільстві - суб'єкт політичних відносин. Будь-яке відсторонення людей від участі в політичному житті загрожує серйозними наслідками. Спроби, що зустрічаються в Новій і Новітньої історії, ізолювати людей від політики ні до чого позитивного не приводили, хоча вони робляться і понині.

Реальність така, що політика давно стала долею більшості. Розуміння та реалізація політичних прав і свобод створили основу для участі всіх людей у розвитку та вдосконаленні політичних відносин. І як би не була значна роль керівника будь-якого рангу або ланки політичної оргструктури, свідомість і поведінку людей у сфері політики в кінцевому рахунку завжди залишаються вирішальними. Процес емансипації людини До . Маркс справедливо пов'язував з усвідомленням кожним індивідом своєї суспільної сили як сили політичної. І це усвідомлення має постійну тенденцію до зростання, що проявляється у все більш широкої участі людей у вирішенні політичних доль своєї країни, в міжнародних політичних подіях.

Став реальним зростання впливу особистості на діяльність добровільних та ініціативних організацій та об'єднань, що беруть участь у вирішенні поточних і перспективних проблем суспільного розвитку. На сучасному етапі розвитку людства політичне життя у все більшій мірі характеризується підйомом масових громадських рухів. Люди різної політичної орієнтації протестують проти мілітаризації, расової та національної дискримінації, обмеження прав людини, погіршення становища молодого покоління, корупції, хижацького ставлення до використання природних ресурсів і навколишнього середовища. Політичні лідери вже не можуть не рахуватися з позиціями громадських рухів, які нерідко, хоча не завжди в явному вигляді, виражають певні політичні вимоги (наприклад, рух «зелених»).

Особливо слід сказати про вплив людей на локальному рівні, в умовах функціонування місцевого самоврядування. Саме на цьому рівні можливо найбільш ефективне узгодження інтересів, установок і настроїв людей та органів влади. Адже більшості людей часто немає справи до того, що відбувається на вершинах влади - на федеральному і регіональному рівнях, вони в кращому випадку можуть мати про це якесь уривчасте суб'єктивна думка. Але люди вправі претендувати (і вони претендують) на участь у тому, що відбувається поряд з ними там, де вони працюють і живуть. Більш того, можна стверджувати, що до тих пір, поки на місцевому рівні не утвердиться реальна участь людей у вирішенні актуальних питань життя, їх вплив на вищі рівні влади залишиться номінальним.

Важливість саме такого підходу - при обліку політичної свідомості і поведінки людей - тим більш значима, що політична соціологія має право претендувати на роль зворотного зв'язку при взаємодії політичних структур і населення. У цьому, до речі, полягає одна з принципових відмінностей між політичною соціологією та політологією (політичними науками). Об'єднує ж політичну соціологію з цією наукою загальний об'єкт їхніх досліджень - політичне життя у всіх її різноманітних проявах: від сутності і природи влади до конкретних форм її існування та інституційного втілення.

Однак якщо політичні науки (політологія) досліджують політичні (владні) відносини, як кажуть, «зверху», з позицій державних і партійних програм, заяв, декларацій політичних діячів про поточні та перспективні процесах, то політична соціологія , враховуючи перераховане, підходить до цих процесів «знизу», з боку людини, соціальних груп і прошарків, які мають власні судження, оцінюють ситуації, своє становище і перспективи не так, як це роблять офіційні структури, і навіть більше того, часто всупереч їх установкам і рекомендаціям, пропаганді і позиції.

Підхід до політики через людину, соціальні групи, свідомість і поведінку надає політичної соціології якісну визначеність: що б не говорили про себе різні структури влади, як би не демонстрували велич чи переваги своїх програм і дій, є один важливий момент, який може затвердити або відкинути всі ці спроби: наскільки глибоко, серйозно і грунтовно сприймають люди політичні процеси, чи мають намір сприяти чи чинити опір їм. Крім того, політичні орієнтації і погляди людей можуть виражатися опосередковано , через діяльність політичних і громадських організацій, громадянські ініціативи. І нарешті, політичну свідомість і поведінку проявляються з особливою наочністю під час політичних акцій і кампаній (вибори, референдуми та інші форми волевиявлення).

Все сказане дозволяє зробити висновок, що зміст політичної соціології представляє дослідження процесів реалізації інтересів людей, політичних партій і об'єднань, класів, націй, соціальних груп, добровільних організацій по свідомому використанню ними влади, задоволенню їх політичних інтересів. Політична соціологія вивчає владні відносини, які завжди спрямовані на захист певних політичних сил, закріплення і розвиток досягнутих ними завоювань, створення нових передумов для подальшого зміцнення їх положення, досягнення ними підпорядкування або консенсусу.

 Саме при такому підході політична соціологія зосереджує свою увагу на вивченні політичного життя різних структур, політичних домагань людей, класів, соціальних груп, що направляються політичними партіями, а також політичних відносин даної суспільно-політичної системи.

 Політична соціологія аналізує процеси узгодження політичних інтересів з об'єктивними закономірностями суспільного розвитку, форми і методи запобігання колізій, політичних катастроф і конфронтацій (аж до революції як способу розв'язання суперечностей).

 Положення про те, що в основі змістовних напрямків політичної соціології лежить питання про ставлення людей до влади, підтверджують численні соціологічні дослідження, присвячені політичному житті суспільства. Саме проблема владних відносин, їх усвідомлення людьми як особистостями, а також соціальними групами, верствами, класами, громадськими об'єднаннями та організаціями і становить основу політичної соціології. Якщо сутність політичного життя становить питання про владу і її використанні, то з позиції соціології становить інтерес місце людини, по-пер-вих, у діяльності держави, її установ та організацій, по-друге, в житті політичних організацій і партій, по-третє , в діяльності громадських та добровільних об'єднань і рухів, частково виконують політичні функції. Крім того, політична соціологія досліджує діяльність і ступінь залученості в політику національних груп і етнічних об'єднань. І нарешті, в цьому зв'язку слід розглянути такі інструменти влади, як армія і сили підтримання громадського порядку та громадянського спокою. На наш погляд, соціологія влади передбачає аналіз політичних дій такою значущою суспільної сили, як молодь, вплив якої на політичні процеси стало нерідко вирішальним у системі владних відносин. Аналіз соціологічних проблем влади немислимий без уявлень про роль і місце людини у світовій політиці, про ступінь його впливу на глобальні процеси. До речі, це один з малодосліджених питань політичних наук, бо міжнародні відносини в більшості випадків аналізуються з усіх можливих напрямків, крім одного - ролі і місця людини у вирішенні злободенних проблем: війни і миру, співіснування, боротьби з тероризмом. Аналіз владних відносин був би неповним без вивчення і дослідження оцінок населенням різноманітних аспектів міжнародної політики, а також зовнішньополітичних актів, здійснюваних в.том чи іншому громадянському суспільстві. Важливий розділ політичної соціології - механізм реалізації владних повноважень. Тут особливий інтерес викликає розгляд ролі та значення політичної ідеології в житті будь-якого суспільства. Аналізуючи політичне життя через політичну ідеологію і політичну культуру, слід звернути увагу на політичну свідомість, представлене сукупністю теоретичних положень, поглядів, думок, настроїв, ціннісних орієнтацій, які реалізуються в процесі здійснення функцій політичної влади. Оскільки постулати політичної ідеології реалізуються за допомогою певного механізму - виборчих кампаній та громадської думки, то їх аналіз, безсумнівно, є одним з найважливіших напрямків політичної соціології. Чільне місце в механізмі функціонування владних відносин набувають проблеми - бюрократії, лобізму, груп тиску, політичної еліти, парламентаризму, досягнення громадянської злагоди. Ці явища визначають обличчя сучасного суспільства, провокують або запобігають соціальну напруженість і її відкриту форму прояви - конфлікти. У структуру політичної соціології включаються конкретні форми функціонування політичних відносин залежно від характеру влади. Йдеться про проблеми управління та самоврядування, про спонукання людей до творчої соціально значущої діяльності. Як ніколи в сучасних умовах зріс попит на політичне передбачення, прогнози, від чіткого формування яких значною мірою залежить можливість успішного вирішення поставлених перед суспільством політичних питань.

 Таким чином, обидві науки вивчають політичну сферу, сферу взаємодії держави і суспільства. Але для соціології первинним є вивчення суспільства (людей, соціальних груп, спільнот, класів) і його вплив на державу, способи здійснення влади, вплив різноманітних соціальних структур та соціальних феноменів на політичне життя. Політологія ж починає з держави і досліджує його вплив на суспільство, його формальні інститути, вплив норм і інститутів влади на суспільні відносини. Іншими словами, соціологія розглядає поведінкові аспекти політики, роль соціальних груп і соціальних індивідів у політичних процесах, а політологія - інституційні.

 Будучи частиною соціологічної науки, політична соціологія досліджує і пояснює відносини між політикою і суспільством, соціальними і політичними інститутами, соціальним і політичним поведінкою. Тут соціологія звертається до досвіду політології, зосереджується на причинах виникнення держави та особливості його функціонування при різних політичних та економічних системах. Безсумнівно, соціологи звертаються до політології і при аналізі неполітичних явищ. Такі феномени, як релігія, право, мораль, немислимі без освоєння і вивчення супутніх їх розвитку політичних вчень і концепцій.

 У свою чергу, в політології активно і продуктивно використовуються соціологічні методи збору емпірічес ких даних. Найбільшим попитом з боку політологів користуються дані електоральної соціології. Крім цього, соціологія дозволяє виявити склад учасників політичних партій і рухів, рейтинг політичних лідерів, стан політичного громадської думки та її вплив на політичне життя і процес прийняття політичних рішень, мотивацію політичної поведінки, прогнозує протягом політичного процесу. Особливо слід під ^ черкнути роль соціології у процесі вироблення політичних рішень та оцінки ефективності дій політичної влади. Багато сучасні галузі наукового і прикладного соціально-гуманітарного знання розвиваються саме на стику соціології та політології - елі-тология, кратология, конфліктологія.

 Артемов Г. П. Політична соціологія. М., 2002.

 Політична соціологія / За ред. Ж.Т. Тощенко. М., 2002.

 Соціологія політична / / Енциклопедичний соціологічний словник. М., 1995. С. 735-737.

 Соціологія політична / / Соціологічна енциклопедія. М., 2003. Т. 2. С. 541-544.

 Додаткова література

 Бурдьє П. Соціологія політики. М., 1993.

 Виноградов ВД., Головін H.A. Політична соціологія. СПб., 1997.

 Вятр Е. Соціологія політичних відносин. М., 1979.

 Дмитрієв A.B. Політична соціологія США: Нариси. JL, 1971.

 Кола Д. Політична соціологія. М., 2001.

 Парсонс Т. Система сучасних суспільств. М., 1998.

 Н.М. Велика, Ж.Т. Тощенко

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "СОЦІОЛОГИ Я І політичні науки. (Політологія)"
 1. Тексти
    соціологічної думки. - М., 1993. Грін Д., Шапіро І. Пояснення політики з позиції теорії раціонального вибору: чому так мало вдалося дізнатися? - Поліс, 1994. - № 3. Даль Р. Сучасний політичний аналіз. - Політологія. (Відп. ред. Ю.С. Пивоваров). - М., 1993. Доган М., Пелассі Д. Порівняльна політична соціологія. - М., 1994. Лебедєва М.М., Мельвіль А.Ю. Порівняльна
 2. Програмні тези
    соціологія, політична психологія, політична філософія, політична антропологія, політична екологія, міжнародні дослідження і світова політика. Теоретико-аналітична і емпірико-дескриптивна складові порівняльної
 3. Питання для семінарського заняття 1.
    політичної тварини ». 2. Чи є будь-яке кероване людське співтовариство політичним? 3. Чому протягом довгого часу під політикою розумілося головним чином державне управління? 4. Що входить до числа суб'єктів політики? 5. У чому полягає внесок Н. Макіавеллі у вивчення політики? 6. Охарактеризуйте основні сучасні моделі пояснення політики. 7. Дайте
 4. Тексти
    політичної думки. - Т.2. - М., 1997. Боднар А. Політична культура суспільства і її обумовленості. - Політологія вчора і сьогодні. - М., 1990. Далтон Р. Дж. Порівняльна політологія: мікроповеденческій підхід. - Політична наука: нові напрямки. - М., 1999. Данилевський Н. Росія і Європа. - М., 1991. Інглхарт Р. Постмодерн: мінливі цінності і змінюються суспільства. - Поліс,
 5. Проблемні питання 1.
    політична наука? 6. Яке місце займає політологія в системі соціальних наук? 7. Які прогностичні можливості політології?
 6. Додаткова література
    соціологія та сучасна російська політика. - Сп б., 2000. Левадний Н.П., Ушков А.М. Політичні культури Заходу, Сходу і Росії в історичному зіставленні. - М., 1995. Лотман Ю.М. Бесіди про російську культуру. - Спб., 1994. Мельвіль А.Ю., Нікітін А.І. Паростки нової громадянської культури? - Поліс, 1991. - № 2. Назаров М.М. Політична культура сучасного російського суспільства. - М.,
 7. Додаткова література
    політичні теорії. - М., 2000. Ільїн М.В. Слова і смисли: Політія. - Поліс, 1994. - № 4. Капустін Б.Г. Що таке «політична філософія»? - Поліс, 1996. - № 6; 1997. - № 1, 2. Марков С.А. Політичні професії. - Політія, 1999. - № 2. Політична наука в Росії: інтелектуальний пошук і реальність. Хрестоматія. - М., 2000. Салмін А.М. Політичний розвиток Росії та актуальні
 8. Додаткова література
    соціологія: Перспектівиг, проблемиг, методиг. - М., 1972. Вінер Н. Кібернетика і суспільство. - М., 1958. Конституція Російської Федерації (прийнята всенародним голосуванням 12 грудня 1993 р.). - М., 1993. Луман Н. Чому необхідна «системна теорія»? - Проблем-миг теоретичної соціології. (Ред. А.О. Бороноев.) - СПб., 1994. Луман Н. Соціальні системи: Нарис загальної теорії.
 9. Тексти
    Бурдьє П. Соціологія політики. - М., 1993. Вейнгаст Б. Політичні інститути з позицій концепції раціонального вибору. - Політична наука: нові напрямки. - М., 1999. Гай Пітерс Б., Райт В. Соціальна політика та управління: вчора і сьогодні. - Політична наука: новиге напрямки. - М., 1999. Дойч М. Вирішення конфлікту (Конструктивні та деструктивні процеси). - Політологія:
 10. Р. Берон, Д. Бірн, Б. Джонсон. СОЦІАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ, 2003

 11. А. ЗІНОВ'ЄВ. НА ШЛЯХУ ДО СВЕРХОБЩЕСТВУ100
    соціолог, логік і письменник (творець оригінального жанру «соціологічного роману»). Професор Московського університету (1963-1977 і знову з 1999). Народився в 1922 році в селі Чухлома Костромської області. Після закінчення школи в 1939 році вступив в Інститут філософії, літератури та історії (ИФЛИ) у Москві, звідки був виключений за виступи проти культу Сталіна. Був заарештований, втік і поїхав
 12. Тощенко, Жан Терентійович. Тезаурус соціології: темат. слов.-довід. / Під ред. Ж.Т. Тощенко. - М.: ЮНИТИ-ДАНА. - 487 с., 2009

 13. А.Ю. Мельвіль. Категорії політичної науки. - М.: Московський державний інститут міжнародних відносин (Університет) МЗС РФ, «Російська політична енциклопедія» (РОССПЕН). - 656 с. , 2002
    політичної науки і політологічного освіти. Новаторський і оригінальний характер видання полягає насамперед у багаторівневої структурі матеріалу. Крім основного тексту підручник включає інтерпретації, фактологічні відомості, цитати з класичної та новітньої літератури, великий банк наукових біографій видатних представників соціально-політичної думки, визначення ключових понять.
 14. АВТОРИ: 1.
    соціології факультету соціології СПбДУ. 6. Гусєв С. С. - доктор філософських наук, професор кафедри філософії Санкт-Петербурзького відділення Академії наук РФ. 7. Зобов Jр. А. - доктор філософських наук, доцент кафедри філософії науки і техніки філософського факультету СПбГУ. 8. Зобова М. Р. - кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії Санкт-Петербурзького державного
 15. Соціологія в системі гуманітарних наук
    соціології є суспільство, то вона тісно стикається з іншими громадськими та гуманітарними науками, що вивчають цю область реальності. Вона не може розвиватися ізольовано від них. Більше того, соціологія включає загальну соціологічну теорію, яка може служити теорією і методологією всіх інших суспільних і гуманітарних наук. Соціологічні методи дослідження суспільства, його
 16. Макаренко В.П.. Марксизм ідея і владу. Ростов н / Д.: Вид-во Ростовського ун-ту. - 476 с., 1992

 17. 1. Предмет науки "Теорія держави і права"
    науки - збір, обробка, аналіз та систематизація об'єктивної інформації. Наукові знання - впорядковані, організовані в певну систему знання, взаємопов'язані і логічно викладені, обгрунтовані, доведені. Об'єкт науки - сукупність досліджуваних явищ. Бувають природні, які вивчають природні явища - астрономія, біологія, хімія та гуманітарні, які вивчають явища соціального життя
 18. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА
    соціологія права. - СПб., 1998. Конституція М. Муравйова / / Дружинін Н.М. Революційний рух в Росії в XIX в. Вибрані праці. - М., 1985. - С. 253-288. Ленін В.І. Держава і революція / / Повне зібрання творів. Т. 33 (або інше видання). Локк Дж. Два трактати про правління / / Твори: в 3-х т. Т. 3. - М., 1988. Макіавеллі H. Государ. / / Вибрані твори. - М., 1982. Маркс К.,
© 2014-2021  ibib.ltd.ua