Головна
ГоловнаНавчальний процесПедагогіка → 
« Попередня Наступна »
Лихачов Б.Т.. Педагогіка: Курс лекцій / Учеб. посібник для студентів педагог, навч. закладів і слухачів ІПК і ФПК. - 4-е вид., Перераб. і доп. - М.: Юрайт-М.-б07с., 2001 - перейти до змісту підручника

СПЕЦИФІКА ПРОЦЕСУ МОРАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ

Моральне виховання має свої специфічні цілі. Вони визначаються пануючими суспільними відносинами і духовними цінностями. Мета виховання - формування морально стійкою, цілісної особистості. Це визначає напрямок і організацію всього процесу морального виховання.

Специфіка процесу морального виховання зумовлена також і його змістом - суспільною мораллю, необхідністю впровадження норм громадського моральної свідомості в індивідуальну свідомість і поведінку кожного школяра. Моральні норми стосуються всіх сторін суспільного І особистого життя людей. З їх допомогою оцінюється і регулюється будь-яка людська діяльність. Праця існує не просто як фізичне зусилля, але як суспільно значуща діяльність, оцінювана громадською думкою з позицій ставлення до неї людини, її кількості і якості. Навчальна діяльність дитини не просто інтелектуальне зусилля, спрямоване на освоєння знань, умінь і навичок, але діяльність, морально оцінювана з точки зору старанності, відповідальності, цілеспрямованості. Ставлення дітей до життя не тільки основа їх суспільної взаємодії і спілкування, а й прояв особистісних якостей, що відповідають або не відповідають нормам і вимогам суспільної моралі.

Моральна вихованість або невихованість людини залежно від соціальних умов може виявлятися в різних - якісних станах. Індивідуальне моральну свідомість може перебувати в суперечності з моральними суспільними відносинами. Протиріччя між. Індивідуальної і суспільної мораллю проявляється в прихованих формах аморальності і невихованості. Воно виникає, коли під впливом егоїзму, споживацької психології, прагнення до наживи, молода людина, маскуючи своє справжнє обличчя, діє в обхід правових і моральних норм. Знаряддям вирішення цієї суперечності є демократизація і гласність, що сприяють викриттю лукавства, дворушництва і лицемірства.

Низька моральна вихованість проявляється в імпульсивному поведінці, недостатньо усвідомленому в рамках норм і вимог суспільної моралі.

Такий стан виникає при відсутності уваги до моральному з освітою, до чіткої організації морального життя. Стихійне формування моральної свідомості школяра загрожує відхиленнями в поведінці від вимог суспільної моралі.

Висока моральна вихованість учнів виявляється в єдності розвиненого моральної свідомості, мислення, волі, почуттів і поведінки. Вона досягається за умови цілісності процесу виховання, єдності формування моральної свідомості і життя, участі школярів у громадській діяльності і відносинах. Законом наукової організації морального виховання є його єдність з різними видами діяльності, життям в широкому сенсі цього слова. Оволодіння моральними нормами і вимогами, переведення їх в особистісно значущі принципи та навички поведінки здійснюється ефективно шляхом свідомого освоєння конкретної суспільно значущої діяльності, глибоко осмисленого практичної участі в ній, усвідомлення її морального значення. Організовуючи процес морального виховання, педагог прагне разом з етичним просвітою розкривати і виокремлювати моральні аспекти будь-якої дитячої діяльності, залучати школярів до морального осмислення всіх життєвих відносин. Складність процесу морального виховання в тому, що його організація є одночасно організація усього життя дітей, всієї їх діяльності і відносин. Разом з тим моральне виховання не розчиняється у навчальній, суспільно-гражданственной, творчої, трудової діяльності школярів. Воно відбувається і поглиблюється в процесі їх морально усвідомленого здійснення.

Специфіка та особливості процесу морального виховання проявляються в необхідності постійної діагностики моральної вихованості дитини. Процес морального виховання тільки тоді ефективний, коли педагог має зворотну інформацію про дієвість виховних впливів і враховує цю інформацію на кожному новому етапі своєї педагогічної діяльності. Таку інформацію вихователь отримує тільки з життя, з повсякденного вивчення практики відносин та діяльності в середовищі воспита ваних.

Важливо не стільки те, що школяр говорить про себе, про свої наміри і вчинках, скільки те, як він надходить в кожному конкретному випадку. Як він ставиться до інших людей, до громадської та особистої власності, до праці, до громадської діяльності, до загальних і особистим інтересам, до вимог суспільної дисципліни - ці відносини малюють моральний портрет особистості. З метою більш детального вивчення всіх відносин вихованців педагог з увагою підходить до оцінок, які дає своїм членам колектив, до висловлювань вчителів, батьків, громадських діячів, які близько знають дитини. Величезне значення має спеціальне психологічне вивчення поведінки і діяльності дітей. Вся ця інформація є основою для орієнтування в педагогічному процесі. Вона забезпечує можливість прийняття обгрунтованих, як стратегічних, що визначають напрям життя дитячого колективу рішень, так і тактичних, заходів відносно поведінки групи, окремої дитини.

Таким чином, специфіка процесу морального виховання виражається у своєрідності його цілей, змісту, прояви моральної вихованості або невихованості, організації та діагностики. Важлива особливість полягає в його включеності в процесі розумового, трудового, цивільного, естетичного, фізичного, економічного, правового, екологічного, антиалкогольного виховання. Науково обгрунтоване ставлення до процесу морального виховання полягає в умінні бачити, підкреслювати і ефективно використовувати моральний аспект будь-якого виду дитячої діяльності, будь-якого життєвого відносини. У цьому випадку педагог отримує реальну можливість ефективного управління моральним вихованням, робить його органічною частиною цілісного процесу виховання дітей.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " СПЕЦИФІКА ПРОЦЕСУ МОРАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ "
 1. Запитання і завдання для самоперевірки, вправ та роздумів
  специфіку та значення формування державно-професійного розуміння співробітником своєї діяльності. 11. У чому полягають завдання і методика патріотичного виховання співробітників правоохоронних органів? 12. Яке значення морального виховання і як в ньому повинні поєднуватися загальні та професійні компоненти при роботі з співробітниками? 13. Що являє
 2. 6. ВИХОВАННЯ У ПЕДАГОГІЧНОМУ ПРОЦЕСІ
  процесі. Окремі глави присвячені ролі дитячого колективу у вихованні та системі виховної роботи в школі, місцю в цій роботі класного керівника. І.І. Підласий. Педагогіка. Проводиться історичний аналіз постановки цілей виховання суспільством. Дається характеристика складових частин виховання. Весь другий том підручника присвячений процесу виховання. Детально розглядаються такі
 3. Виховання
  моральному свідомості. § 222. Всякий громадянин зобов'язаний прагнути до засвоєння достатніх знань в області соціальних наук, щоб мати вірні політичні погляди; а достатня літературне виховання дасть багатство і силу його виразами, збільшить могутність його розуму і суспільну корисність. § 223. Виховання має переслідувати ще й інші цілі. При сучасному вихованні,
 4. Мета і завдання правового виховання молоді
  специфіки правового виховання його завданнями можна вважати: - забезпечення правової інформованості молоді; - формування особистого ставлення молодих людей до закону і права як до соціальної цінності, доцільному продукту цивілізації; - формування стійких переконань у значимості законів і правозастосовчої практики; - розвиток почуття особистої
 5. Керівник
  процесом вже йшла мова вище , а про його педагогічної функції та її реалізації детально піде мова в розділі
 6. Сутність і право виховна роль народної педагогіки
  моральні проповіді релігійної культури, правовий досвід поведінки і діяльності представників минулого і т.д. У них в концентрованому вигляді зосереджені кращі риси особистості та морально-правові зразки поведінки, схвалювані народом. Правовиховної вплив народної педагогіки позначається на засвоєнні нині сущим поколінням історично сформованих правових знань, формуванні
 7. Контрольні питання для СРС 1.
  Специфіка наукового знання? 6. Назвіть і охарактеризуйте рівні наукового знання. 7. Що таке метод? План семінарського заняття 1. Різноманіття форм знання і пізнавальної діяльності. 2. Структура знання: а) специфіка і форми чуттєвого пізнання; б) специфіка і форми раціонального пізнання; в) єдність чуттєвого і раціонального. 3. Наукове знання, його специфіка і
 8. Запитання і завдання для самоперевірки, вправ та роздумів
  специфіку особливих умов і небезпек діяльності співробітників ФСБ та їх підготовки для дій у них. 4. Розкрийте особливості діяльності прикордонників і спробуйте дати педагогічну характеристику особливостей їх професіоналізму. 5. Обгрунтуйте основні напрямки педагогічного забезпечення дій співробітників за рішенням покладених на них завдань. 6. Перерахуйте
 9. Специфіка правового виховання в середній спеціальній та вищій школі
  процес в освітньому закладі має мету - сформувати у майбутніх фахівців специфічні правові якості, необхідні їм для майбутнього життя та професійної діяльності, разом і в єдності з іншими якостями, які повинні бути притаманні громадянам Росії. Досягнення цієї мети грунтується на вивченні питань права в різних навчальних курсах, на знанні законів і їх практичної
 10. 16.5. Судовий процес у правовому вихованні та просвітництві громадян
  процес у правовому вихованні та освіті
 11. 9. СІМ'Я ЯК СУБ'ЄКТ ПЕДАГОГІЧНОГО Взаємодія
  процесу виховання, а також за механізмом соціального навчання. Виділено кілька моделей взаємодії батьків з дітьми: авторитетна, владна, поблажлива. Зазначено причини психологічних деформацій сім'ї, які є найважливішими причинами порушення особистісного розвитку дитини. І. Ф. Харламов. Педагогіка. Передумовою підвищення ефективності виховання визнається
 12. Система основних понять (категорій) педагогіки
  специфіку. Так, наприклад, у вищій школі ця специфіка полягає в безпосередньому зв'язку педагогічного процесу з державними інтересами, соціальним замовленням; особливостях завдань і змісту підготовки фахівців, функціональних обов'язків посадових осіб навчального закладу. Взаємозв'язок і взаємозумовленість усіх компонентів процесу забезпечується цільовою установкою роботи
 13. 9.7. Професійно-правове виховання співробітників Цілі і завдання правового
  моральному та інших видах виховання, які виступають основоположним умовою їх вирішення. Безчесного, непорядного, брехливого, жодного, корисливого, продажного, що не володіє почуттям обов'язку індивідуаліста ніколи не зробити правововоспітанним співробітником. Але в системі виховної роботи потрібно і спеціально орієнтоване і педагогічно ефективне правове виховання особового складу,
 14. § 96. ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ МОРАЛЬНОСТІ
  моральними, етичними стимулами екологічно правильної поведінки. Моральність полягає в усвідомленні необхідності погоджувати свої дії (або дії групи особистостей) з інтересами суспільства. Стосовно до завдань раціонального природокористування моральним може бути визнано тільки те, що при використанні природи як загальнолюдського надбання її не руйнує.
 15. Основні напрямки сучасної зарубіжної педагогічної думки
  моральних основ
 16. Особливості виховної роботи з співробітниками митної служби
  процесу і проводяться в життя комплексно. Виховання співробітників митних органів - процес багатофункціональний. Його базовою функцією є формірующе-розвиваюча, суть якої полягає у формуванні у співробітника нових і вдосконаленні наявних якостей. Одночасно з цим реалізуються функції: мобілізації (спонукання співробітників до активних дій в конкретній обстановці),
© 2014-2021  ibib.ltd.ua