Головна
ГоловнаНавчальний процесПедагогіка сучасної школи → 
« Попередня Наступна »
Ракова Н. А.. Педагогіка сучасної школи: Навчально-методичний посібник. - Вітебськ: Видавництво УО «ВДУ ім. П. М. Машерова ». - 215 с., 2009 - перейти до змісту підручника

§ 4. Засоби навчання

Засіб навчання - матеріальний або ідеальний об'єкт, який використовується вчителем і учнями для засвоєння знань.

Всі кошти навчання поділяються на матеріальні і ідеальні. До матеріальних засобів належать підручники, навчальні посібники, дидактичні матеріали, книги-першоджерела, текстовий матеріал, моделі, засоби наочності, технічні засоби навчання, лабораторне обладнання.

В якості ідеальних засобів навчання виступають загальноприйняті системи знаків, такі, як мова (усне мовлення), лист (письмова мова), система умовних позначень різних дисциплін (нотна грамота, математичний апарат та ін.), досягнення культури або твори мистецтва (живопис, музика, література), засоби наочності (схеми, малюнки, креслення, діаграми, фото тощо), навчальні комп'ютерні програми, організующе-координуюча діяльність вчителя, рівень його кваліфікації та внутрішньої культури, методи і форми організації навчальної діяльності, вся система навчання, існуюча в даному навчальному закладі, система загальношкільних вимог.

Вихідні положення, які служили підставами при класифікації засобів навчання, були запропоновані В. В. Краєвським. Основною ланкою в системі освіти він вважає зміст. Саме воно є тим ядром, над яким надбудовуються методи, форми організації навчальної діяльності і весь процес навчання, виховання та розвитку дитини. Зміст освіти визначає спосіб засвоєння знань, кото

78

рий вимагає певного взаємодії елементів системи і визначає склад і взаємозв'язку засобів навчання.

До засобів навчання першого рівня ми відносимо ті кошти, які вчитель може використовувати для організації та проведення уроку. До засобів навчання другого рівня відносяться засоби, що дозволяють організувати і проводити на необхідному рівні викладання якого навчального предмета. Для організації всього процесу освіти в цілому необхідна система засобів, яка визначає досліджувані предмети, їх взаємини і взаємозв'язку. Класифікація засобів навчання перед-ставлена в таблиці 3. Таблиця 3 Ідеальні засоби навчання Матеріальні засоби навчання На рівні уроку - мовні системи знаків, використовувані в усній і письмовій мові;

- твори мистецтва та інші досягнення культури (живопис, музика, література);

- засоби наочності (схеми, малюнки, креслення, діаграми, фото і т.

п.);

- навчальні комп'ютерні програми по темі уроку;

- організующе-координуюча діяльність вчителя;

- рівень кваліфікації та внутрішньої культури вчителя;

- форми організації навчальної діяльності на уроці - окремі тексти з підручника, посібників і книг;

- окремі завдання, вправи, завдання з підручників, задачників, дидактичних матеріалів;

- тестовий матеріал;

- засоби наочності (предмети, діючі макети, моделі);

- технічні засоби навчання;

- лабораторне обладнання На рівні предмета - система умовних позначень різних дисциплін (нотна грамота, математичний апарат та ін.);

- штучна середовище для накопичення навичок з даного предмета (басейн для плавання, спеціальна мовна середовище для навчання іноземних мов, створювана в лінгофонних кабінетах);

- навчальні комп'ютерні програми, що охоплюють весь курс навчання предмета - підручники та навчальні посібники;

- дидактичні матеріали;

- методичні розробки (рекомендації) по предмету;

- книги-першоджерела На рівні всього процесу навчання - система навчання;

- методи навчання;

- система загальношкільних вимог - кабінети для навчання;

- бібліотеки;

- їдальні, буфети;

- медичний кабінет;

- приміщення для адміністрації та педагогів;

- роздягальні;

- рекреації 79

ТЕСТ

Оберіть правильний варіант відповіді

1. Спосіб навчальної роботи вчителя і організації навчально-пізнавальної діяльності учнів за рішенням різних дидактичних завдань, спрямованих на оволодіння навчальним матеріалом, - це:

a) урок; с!) Метод;

b) принцип; е) умова.

C) форма;

2. Критерій, який лежить в основі поділу методів навчання на словесні, наочні і практичні:

a) характер діяльності вчителя та с) джерело передачі і засвоєння зна-учнів; ний;

b) етапи засвоєння знань; е) характер пізнавальної діяч-

c) завершеність циклу навчання; ності.

3. Оповідно-сообщающее виклад досліджуваного матеріалу вчителем, це - метод:

a) шкільна лекція; с!) Пояснення;

b) розповідь; е) демонстрація.

C) розмова;

4. Критерій, який лежить в основі поділу методів навчання на індуктивні і дедуктивні:

a) джерело передачі і засвоєння ін-с) етапи засвоєння знань; формації; с) завершеність циклу навчання;

b) наочність; е) логіка викладу матеріалу.

5. Пояснення, аналіз, тлумачення і доказ різних положень викладеного матеріалу, це - метод:

a) пояснення; с) бесіда;

b) розповідь; е) практичне заняття .

C) шкільна лекція;

6. Метод навчання, коли вчитель протягом порівняно тривалого часу усно викладає значний за обсягом навчальний матеріал, використовуючи прийоми активізації пізнавальної діяльності учнів, - це:

a) пояснення; с) шкільна лекція;

b) розповідь; е) практичне заняття.

C) розмова;

7. Діалогічність методом вивчення навчального матеріалу є:

a) розповідь; с) проблемний виклад;

b) розмова; е) лабораторні роботи.

C) шкільна лекція;

8. Матеріальний чи ідеальний об'єкт, який використовується вчителем і учнями для засвоєння знань,-це:

a) метод навчання; с) прийом навчання;

b) форма навчання; е) принцип навчання.

C) засіб навчання;

9. Методи, що сприяють засвоєнню змістовного компонента педагогічного процесу:

a) пояснювально-ілюстративний; е) всі варіанти відповіді.

B) репродуктивний;

c) частково-пошуковий; с) дослідний;

80

10. Такий метод навчання, при якому учні під керівництвом вчителя і за заздалегідь наміченим планом проробляють досліди або виконують певні практичні завдання і в процесі їх сприймають і осмислюють новий навчальний матеріал, - це:

a) робота з підручником ; о!) розмова;

b) лабораторна робота; е) роз'яснення.

C) вправу;

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "§ 4. Засоби навчання"
 1. Програмоване навчання
  навчанні - підручник або комп'ютер - програмований навчання виконує три функції : постановка питань, фактів або проблем учневі; надання можливості відповіді респонденту; забезпечення зворотного зв'язку щодо точності відповідей. Основною перевагою програмованого навчання є зменшення часу навчання приблизно на одну третину. У рамках принципів навчання програмовані
 2. Підсумки
  навчання, не пізніше 3 числа місяця, наступного за таким, начальник відділу кадрів підводить підсумки навчання. Підсумки навчання зберігаються у відділі кадрів і використовуються при аналізі процесу навчання в цілому і для порівняння з підсумками атестації, а також для заохочення відзначилися і покарання
 3. С.І. Бризгалова. Проблемне навчання в початковій школі: Учеб. посібник. Вид. 2-е, испр. і доп. / Калінінгр. ун-т. - Калінінград. - 91 с. , 1998
  навчання: проблема, навчальна проблема, проблемна ситуація, проблемна задача, проблемне питання, методи проблемного навчання (проблемний виклад, евристична бесіда, дослідницький), а також специфіка, функції і місце проблемного навчання в початковій школі. Призначається для студентів педагогічного факультету, вчителів та фахівців, що займаються теорією і практикою проблемного
 4. Постановка цілей навчання
  навчання. Цілі визначають, які функції зможе виконувати стажист, успішно закінчив програму навчання. Вони, таким чином, забезпечують концентрацію зусиль як стажиста, так і викладача і є відправною точкою для оцінки успішності програми
 5. Щорічне навчання для керівників і фахівців
  навчання для керівників і фахівців проводиться для ознайомлення їх з новою технікою і прогресивними технологіями, ефективними прийомами управління та аналізу виробництва, інноваціями на виробництві та у сфері управління людськими ресурсами. Щорічне навчання організовується у вигляді декількох модулів програм, тривалість навчання за якими 1-3
 6. Основні методи навчання
  средственно керівник. На нижчих рівнях інструктаж може представляти собою лише придбання працівником необхідних навичок управління обладнанням під наглядом начальника. Однак, цей метод застосовується і на вищому управлінському рівні. Цей метод відносно недорогий; стажисти навчаються в процесі роботи, відпадає необхідність в організації дорогих класів або використанні
 7. Принцип відбору потрібних ступенів свободи
  навчання задіюється більше число ступенів свободи навченою системи , ніж це необхідно для досягнення цілей навчання [7, 15, 16, 57]. У процесі навчання число "беруть участь" змінних зменшується - "відключаються" несуттєві змінні (СР з явищами генералізації і концентрації нервових процесів - І.П. Павлов, А.А. Ухтомський, П.В. Симонов та ін.) [16 - 18, 57,
 8. Технології навчання
  навчання, починаючи з робіт Я.А. Коменського, і являють собою втілення теорії навчання в навчальному процесі. Практично вони завжди розглядалися в єдності з вихованням та розвитком учнів і реалізуються в технологіях виховує та розвивального навчання. У такому вигляді навчання являє собою комплексне педагогічне явище, що несе в собі виховує і розвиваюче впливу, а
 9. Заходи
  навчання на підприємстві, денні курси та семінари поза підприємства, участь в наукових конгресах, систематичне варіювання занять, практика всередині підприємства або асистентська діяльність; співробітників, які приймаються ними у вільний час і повністю або переважно ними фінансуються, наприклад навчання у вечірньому навчальному закладі, самонавчання, заочне навчання у вузі, навчання
 10. Висновки на чолі 1.
  Засобом оперативного пошуку необхідної інформації. 3. Наведено процедура планування і розміщення програмно-технічних засобів по лабораторіях інформаційного центру з урахуванням різноманітності пакетів прикладних програм і потоків студентів, яка представляється як розподіл ресурсу за операціями технологічної мережі з урахуванням ряду інших обмежень, що сприяє ефективності
 11. Етап 5. Автоматизація.
  Навчанню. Існують спеціальні програмні рішення, які за певними критеріями виявляють потребу в навчанні, допомагають планувати навчальні групи, розсилають запрошення учасникам, фіксують результати, а також необхідність у просуванні співробітників. Усередині компанії крім навчального центру починає формуватися корпоративний університет, головним завданням якого є
 12. Аналіз діяльності: визначення потреб навчання постійних співробітників.
  Навчання. Досить імовірно, що це - проблема небажання. У цьому випадку варто спробувати змінити порядок винагород, уста-новив систему стимулювання і мотивації. ЗАВДАННЯ 2. Згадайте Вашу минулий робочий тиждень. Запишіть будь-які критичні випадки і вкажіть причини їх виникнення. Зафіксуйте також, яким чином вони можуть бути пов'язані з навчанням. Випадки Причини Зв'язок з навчанням
 13. Як виміряти ефект від навчання
  навчання, які можуть бути виміряні: Реакція. Оцініть реакцію тих, кого навчають на програму. Чи подобається їм ця програма? Чи вважають вони її корисною? Ступінь засвоєння. Протестуйте навчаються, щоб визначити, чи вдалося їм повною мірою вивчити основні принципи, а також придбати необхідні навички. Поведінка. З'ясуйте, чи змінилася поведінка яких навчають на робочому місці завдяки навчанню.
 14. Етап 3. Формалізація навчання.
  Коштів та оцінці результатів. Як засіб підвищення економічності навчання і гнучкості в його організації виникає ідея «завести» внутрішнього тренера, який розробляв би програми під потреби компанії і проводив би навчання за планом. Спочатку це рішення здається геніальним. Місячна зарплата внутрішнього тренера дорівнює одному тренінговому дню біля зовнішньої навчальної компанії. Крім того, він
 15. Навчання
    навчання залежать від особливостей справи. Заняття можна проводити прямо в організації, відділі. Свідомість того, що керівництво може забезпечити своїм працівникам просування по службі і створити їм можливості для самовдосконалення, сприятиме стимулюванню багатьох з них. Витрати на навчання можуть виявитися менше, ніж витрати, які спричинить найм нових працівників. При цьому
 16. Введення
    засіб навчання. Як показує практика, із всіх існуючих технічних засобів навчання комп'ютер найбільш повно задовольняє дидактичним вимогам, оскільки володіє цілим рядом додаткових можливостей, що дозволяють управляти процесом навчання, максимально адаптувати його до індивідуальних особливостей учня. У цьому зв'язку ІТ необхідно розглядати як потужний засіб
 17. Навчання контролерів
    навчання в рамках організації, тому не виконують охоронних функцій і не є основними виробничими силами. Проте, охоронці, що знаходяться на посадах старших об'єктів, зобов'язані проводити з контролерами заняття з вивчення посадовий документації і несуть відповідальність за рівень знань своїх
© 2014-2022  ibib.ltd.ua