Головна
ГоловнаНавчальний процесПедагогіка → 
« Попередня Наступна »
Лихачов Б.Т.. Педагогіка: Курс лекцій / Учеб. посібник для студентів педагог, навч. закладів і слухачів ІПК і ФПК. - 4-е вид., Перераб. і доп. - М.: Юрайт-М.-б07с., 2001 - перейти до змісту підручника

СТРУКТУРА І ДИНАМІКА ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ

Навчання як процес являє собою цілеспрямоване, організоване з допомогою спеціальних методів і різноманітних форм. активне навчальне взаємодія вчителів та учнів. При провідною і спрямовуючої ролі вчителя забезпечується повноцінне засвоєння школярами знань, умінь, навичок, розвиток їх розумових сил і творчих здібностей.

Навчання-складний і багатогранний процес відображення в свідомості дитини реальної дійсності на основі спеціально організованої навчальної діяльності, спілкування і відносини. У нього цілком і повністю активно включаються особистості педагога і дитини, одночасно піддаються інтенсивним виховним впливам. Спілкування учнів і процес навчання грунтуються на вербально-діяльнісного підходу. Слово одночасно є засобом виразу і пізнання суті досліджуваного явища, знаряддям комунікації і організації практичної пізнавальної діяльності школярів. Практична навчальна діяльність забезпечує активне освоєння дітьми реальної дійсності. Вона актуалізує слово, наповнює його реальним змістом.

Процес навчання має чітку структуру. Її ведучим елементом є мета. Учитель як організатор навчального процесу завжди має в своїй свідомості ідеальне уявлення про те результаті, до якого він прагне в навчальному взаємодії з дітьми. Крім загальної і головної мети - передачі дітям сукупності знань ^ умінь і навичок, розвитку розумових сил учнів - педаго.г постійно ставить перед собою приватні задачі по забезпеченню гли - бокого засвоєння школярами конкретної суми знань, умінь мул ^ ц навичок. Поряд із загальною і приватними завданнями в навчальному процес g присутній і надзавдання: формування особистості, досягнення вь ^ "сокіх виховних результатів. Психолого-педагогічне значення мети полягає в тому, що вона організовує і мобілізує творчі сили вчителя, підвищує ефективність його повчальної взаємодії з дітьми, допомагає відбирати і вибирати найбільш ефективні змісту, методи і форми роботи. У навчальному процесі цілий ^, «працює») найбільш інтенсивно, коли її добре уявляє себ е не тільки педагог, але й діти. Роз'яснення цілей навчання дітям яа.-ляется потужним стимулом їх пізнавальної діяльності.

Структурним елементом навчального процесу, навколо якого раз &-вертивается педагогічна дія, взаємодія його учасників, є зміст соціального досвіду, засвоюваного дітьми. Він і об'єкт передачі, роботи вчителя, і предмет пізнання дітьми, засіб розвитку розумових сил, і джерело освіти вміннями ^ і навичок. У змісті проявляється найважливіше педагогічне протиріччя: між величезними запасами суспільно-історичної інформації та необхідністю відбору з неї лише основ в цілях повчального пізнання. Наука, мистецтво, інші форми суспільної свідомості накопичують величезну кількість потрібної людині інформації. Однак дитині немає необхідності, та й можливості освоювати її в повному обсязі. Щоб стати елементом навчального процесу, наукова інформація повинна бути педагогічно перероблена, відібрана з погляду її актуальності для життя в Даць-них конкретних суспільно-історичних умовах, розвитку сущ-ностних сил дитини та з урахуванням можливостей її освоєння дітьми різних віків. Це протиріччя долається педагогічною наукою, яка дослідно-експериментальним шляхом встановлює кількість, якість і ступінь труднощів необхідної для школярів інформації, можливості її засвоєння і використання кожною дитиною.

Центральною фігурою, системоутворюючим початком процесу навчання є вчитель - носій змісту освіти і виховання, організатор всієї пізнавальної діяльності дітей. У його особистості поєднуються об'єктивні і суб'єктивні педагогічні цінності. Він набуває суму об'єктивних знань, умінь, навичок і в міру особистих здібностей організовує їх передачу учням. У навчальне взаємодія з дітьми він включає весь свій особистий досвід, доступні йому способи мислення, свою свідомість, почуття, темперамент, загальнолюдські і специфічні педагогічні здібності. У процесі навчання величезну роль грає весь лад морально-естетичного ставлення вчителя до життя, що забарвлює навчальний процес в неповторні тони людської індивідуальності. Учитель приводить в рух всі внутрішні і зовнішні механізми процесу навчання: він передає знання, організовує і стимулює пізнавальну діяльність дітей, пробуджує інтерес і формує у них потребу в знаннях.

Головним учасником, найактивнішим саморозвиваються суб'єктом навчального процесу є сама дитина, учень. Він той самий об'єкт і суб'єкт педагогічного пізнання, заради якого створюється процес навчання, в якому школяр вступає в суб'єкт-об'єктні відносини з учителем і навколишнім світом. У процесі пізнання у свідомості дитини відбувається складний процес відображення реальної дійсності за допомогою різноманітних, науково обгрунтованих методів навчання. Як механізми освоєння дійсності дітьми виступають діяльність і спілкування.

Процес навчання, освоєння дитиною системи знань, умінь. І навичок підрозділяється на нерозривно діалектично взаємопов'язані етапи пізнання. Перший етап - сприйняття-засвоєння. На основі сприйняття здійснюється осмислення, що забезпечує розуміння і засвоєння матеріалу. Другий етап вбирає в себе в узагальненому вигляді результати первинного засвоєння і створює основу для поглиблення пізнання. Він характеризується як засвоєння-відтворення. Мислення нерозривно пов'язане з мовою і діяльністю, тому поглиблене розуміння і засвоєння змісту освіти настає тоді, коли отримані знання в тій чи іншій формі відтворюються учнями.

Сприйняття, засвоєння і первинне відтворення навчального матеріалу створюють можливість здійснення третього найважливішого етапу пізнання - творчого практичного застосування знань. Пізнавальний процес досягає повноти та ефективності тоді, коли не тільки збагачує дітей знаннями, вміннями та навичками, а й забезпечує їх розвиток, соціальну активність, реальна участь в суспільній практиці.

Ефективність кожного етапу навчання залежить також від активізації включених в процес пізнання психічних процесів: відчуття, уявлення, сприйняття, мислення, пам'яті, почуттів, мови, уяви. Недоліками педагогічної практики в пізнавальному процесі є обмеження кожного етапу: сприйняття - пасивної споглядальністю, відтворення - вправою пам'яті, практичного застосування - тільки навчальними вправами. Між тим законом ефективності навчання на кожному етапі пізнавальної діяльності дітей є всебічна активізація всіх психічних процесів. Справжнє педагогічне мистецтво полягає в умінні на всіх етапах пізнання привести в рух живу думку дітей, їх творчу уяву, пам'ять, мова, почуття.

У процесі навчання дитина не тільки об'єкт впливу, а й суб'єкт пізнання. У пізнавальній діяльності їм рухає природне протиріччя між його прагненням до активної участі в житті, до дорослості, до цього справі і відсутністю необхідного для цього життєвого досвіду, знань, умінь, навичок, впевненості в собі. Стимули пізнавальної діяльності школярів якраз. і пов'язані насамперед з можливістю зняття суперечності, задоволення життєвих потреб, інтересів, особистих прагнень за рахунок одержуваного освіти.

Важливим елементом навчального пізнавального процесу був і учнівський колектив як об'єкт навчального впливу вчителя і суб'єкт пізнання. У підвищенні ефективності процесу навчання величезну роль грає справжня колективність дітей, організованість колективного пізнавального дії. Колектив як суб'єкт навчання розвивається за рахунок дозволу того ж протиріччя, що й особистість. Воно виникає між прагненням його членів до активного самопрояву в суспільному житті і браком знань, умінь і навичок, що сприяють організації життєдіяльності та самоствердження.

Процес колективного пізнання скоюється поетапно. По суті він адекватний процесу індивідуального пізнання, етапам засвоєння матеріалу дітьми в навчальному процесі. Але з педагогічної організації, формам і методам роботи колективне пізнання слідує своїй особливій логіці. Колективна чи групова практична робота на уроці, навчально-дослідній ділянці, в майстерні, в лабораторіях, студіях може бути організована як колективне «живе споглядання», як застосування знань на практиці, як узагальнення і закріплення висновків, витягнутих з емпіричних даних.

У педагогічно організованому колективному обговоренні завжди присутній і первинне сприйняття навчального матеріалу, і заглиблення в сутність досліджуваних явищ, і практична діяльність. Особливу виховно-пізнавальне значення має колективне обговорення групових творчих проектів і результатів колективної творчості. У процесі обговорення всі психічні процеси дітей приводяться у стан активного продуктивного збудження, яке породжує і закріплює духовно-пізнавальну потребу. Важко переоцінити педагогічне значення і колективного (групового, парного) взаимообучения, в процесі якого навчальний і той, якого навчають школярі поглиблюють свої пізнання, активізують один одного. Навчального надихає роль ведучого, а той, кого навчають прагне до зміни ситуації і отримує задоволення, знаходячи впевненість у силах і стверджуючи себе в колективі.

Рушійними силами, стимулами колективного пізнання є для дітей і привабливість колективного спілкування, навчального взаємодії; і підвищена емоційність колективного сприйняття, спільного пізнавального дії; і протиріччя, розбіжності думок, палкі суперечки, що виникають у цьому процесі. Учні мають різним запасом знань і життєвого досвіду, вони індивідуальні за темпераментом, загальному розвитку і знаходяться в неоднозначних відносинах один до одного. Однак загальна навчальна мета і навчальна діяльність спонукають їх до подолання всіх труднощів і невідповідностей, об'єднують в прагненні до загального позитивного результату.

Істотним елементом структури пізнавального педагогічного процесу є методи навчання .. Вони є способами навчального взаємодії вчителя та учнів. Характер процесу навчання багато в чому залежить від індивідуальності вчителя і учнів. У педагогічній практиці величезну роль грає не стільки потенційна ефективність самих методів навчання, скільки індивідуальна методична система вчителя, що склалася система його взаємодії з дітьми.

Методи навчання, методична система вчителя є способами роботи не тільки вчителі, а й одночасно учнів. Будь-який метод тільки тоді ефективний, коли об'єднує в активній взаємодії обидві сторони, сприяє перетворенню методичної системи вчителя в способи пізнавальної діяльності учнів. Для цього необхідно усвідомлення учнями кожного методу роботи, його сильних і слабких сторін, оволодіння вміннями і навичками навчальної праці. Групи методів навчання за своєю сутністю відповідають основним етапам навчального пізнання. Це методи, що забезпечують первинне сприйняття навчального матеріалу, методи, спрямовані на засвоєння знань, методи практичної діяльності і творчого застосування знань, методи зворотного зв'язку, діагностики, перевірки засвоєння знань школярами та корекції процесу навчання.

Процес навчання немислимий без такого елемента, як організаційні форми. Форма навчання являє собою обмежену за часом і організовану в просторі спільну пізнавальну діяльність вчителів та учнів. Провідна форма навчання - урок. Супутні форми різноманітні: учнівська навчальна і виробнича бригада, лабораторно-практичні заняття, семінар, лекція, диспут, захист, проекту, індивідуальне та групове навчання, студійні заняття, гурток. Кожна форма набуває конкретної структуру, специфічні риси й особливості залежно від змісту навчальної роботи і віку учнів. Вони також змінюють свою структуру залежно від навчальних завдань: сприйняття дітьми змісту, засвоєння ними матеріалу, отримання учителем зворотної інформації, застосування учнями знань на практиці. Форма навчання в педагогічній практиці нерідко приходить у протиріччя з вмістом. Різноманітний навч-. ний матеріал, залежно від його особливостей, вимагає гнучких, рухомих форм організації пізнання. Однак багато вчителя в організації навчальних занять тяжіють до стабільності. Наприклад, незалежно від характеру матеріалу, віку учнів і конкретних навчальних завдань вони користуються комбінованим уроком з його незмінною жорсткої схемою, сковує ініціативу, творчі можливості як вчителів, так і учнів.

Органічним елементом структури процесу навчання є самостійна позаурочна (домашня, бібліотечна, гурткова) робота учнів по засвоєнню обов'язкової і вільно одержуваної інформації, по самоосвіті. Це одна з форм навчання, яка придбала сьогодні велике самостійне значення. Її функцією не є відшкодування недоліків в роботі вчителя, завдання якого в забезпеченні гарної якості засвоєння знань, умінь і навичок учнями. Самостійні заняття необхідні як вирішальний засіб закріплення умінь і навичок, інтенсивного розвитку розумових сил, морального самоствердження. У сучасних умовах необхідно перемикати дітей від механічного повторення параграфів підручника на самостійний пошук додаткової інформації, її свідому переробку і критичну оцінку. Як форм і методів самостійної внеучеб-ної діяльності використовуються: виконання домашніх завдань, самостійна робота в бібліотеці, самодіяльне художня творчість, конспектування, ведення щоденників, обмін інформацією (суперечка, бесіда) з товаришами, критика творів мистецтва, підбір необхідних матеріалів з телепередач, журналів і газет. Самостійна позаурочна робота школярів сприяє вирішенню протиріч між обмеженістю змісту шкільної освіти, консервативністю його форм і динамічним потоком вільної інформації, рухомими формами її передачі і засвоєння.

 Важливе місце в структурі процесу навчання займає такий елемент пізнання, як практичне застосування знань, умінь і навичок в продуктивному, суспільно корисній праці, у суспільному житті. Мова йде не тільки про практичні заняття, але перш за все про реальний, суспільно важливому працю школярів у сфері виробництва, який вимагає особливої уваги до політехнічної спрямованості знань. Цей елемент процесу синтезує в собі всі інші, дає можливість перевірити якість результатів навчання життєвою суспільною практикою. 

 На виробництві учні застосовують всі накопичені знання, вміння та навички, включаються в реальний життєвий процес. Виробничий працю і суспільна практика школярів забезпечуються такими формами і методами організації діяльності, як робота на базових підприємствах, в цехах заводів і фабрик, на полях і фермах, сільськогосподарських підприємств, в КПК, міжшкільних та шкільних майстерень. За допомогою суспільної практики досягається дозвіл суперечності між школою і життям, між змістом, формами, методами навчання і вимогами суспільства, економіки, культури, науково-технічного прогресу. Цей елемент процесу пізнання є тим системоутворюючим-щим ланкою, яка органічно поєднує, пов'язує навчання і життя. Завдяки йому розвивається дитяча особистість безболісно переходить зі світу дитинства до стану дорослості, зі школи в життя. 

 Завершальним елементом структури процесу навчання є педагогічна діагностика. Вона забезпечується сукупністю спеціальних методів, способів і прийомів, спрямованих на вияв-. ня якості знань, умінь і навичок учнів, на отримання зворотної інформації про ефективність його повчальної взаємодії з школярами. Діагностика дозволяє педагогу вносити кор-, директиви в навчальний процес: змінювати форми навчання, вводити але - ші методи, своєчасно підтягувати відстаючих і забезпечувати можливості просуватися вперед успевающим. Серед методів діагностики - індивідуальний і фронтальний усне опитування, різноманітні самостійні письмові роботи, практичні завдання відтворюючого і творчого характеру. Своєчасна і, правильна педагогічна діагностика виключає формалізм в роботі вчителя, допомагає йому разом з дітьми більш точно визначати їх здібності і дарування, робити вибір в диференційованому навчанні. 

 Основні структурні елементи процесу навчання в їх взаємозв'язку можуть бути зображені схематично. 

 Структура процесу навчання 

 Схема дає загальне уявлення про динаміку взаємозалежності елементів процесу повчального пізнання, показує порядок і логіку вивчення питань загальної дидактики. 

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "СТРУКТУРА І ДИНАМІКА ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ"
 1. Програмоване навчання
    процес навчання, оскільки вони дозволяють учневі самому задавати темп навчання, забезпечують негайну зворотний зв'язок і знижують ризик помилки. З іншого боку, в процесі програмованого навчання учні дізнаються не набагато більше того, що могли б вивчити за книгами. Тому при визначенні вартості розробки посібників програмного забезпечення для програмованих інструкцій повинен враховуватися
 2. Підсумки
    процесу навчання в цілому і для порівняння з підсумками атестації, а також для заохочення відзначилися і покарання
 3. Принцип відбору потрібних ступенів свободи
    процесі навчання число "беруть участь" змінних зменшується - "відключаються" несуттєві змінні (СР з явищами генералізації і концентрації нервових процесів - І.П. Павлов, А.А. Ухтомський, П.В. Симонов та ін.) [16-18 , 57,
 4. Запитання і завдання для самоперевірки, вправ та роздумів
    структура педагогічного процесу? 5. Назвіть одну з закономірностей педагогічного процесу і дайте пояснення її природі, впливу на процес і способу її обліку педагогом, керівником. 6. У чому полягає специфіка педагогічного управління і чим вона пояснюється? 7. Навіщо потрібно морально-психологічне забезпечення педагогічного процесу і як його треба
 5. С.І. Бризгалова. Проблемне навчання в початковій школі: Учеб. посібник. Вид. 2-е, испр. і доп. / Калінінгр. ун-т. - Калінінград. - 91 с. , 1998
    навчання: проблема, навчальна проблема, проблемна ситуація, проблемна задача, проблемне питання, методи проблемного навчання (проблемний виклад, евристична бесіда, дослідницький), а також специфіка, функції і місце проблемного навчання в початковій школі. Призначається для студентів педагогічного факультету, вчителів та фахівців, що займаються теорією і практикою проблемного
 6. Основні методи навчання
    процесі фактичного виконання певної роботи. Зрештою кожен співробітник проходить в тій чи іншій мірі навчання на робочому місці. Існують декілька видів навчання на робочому місці. Найбільш відомий - метод інструктажу або дублювання. У цьому випадку працівника навчає більш досвідчений співробітник або безпосередній керівник. На нижчих рівнях інструктаж може представляти
 7. Постановка цілей навчання
    навчання. Цілі визначають, які функції зможе виконувати стажист, успішно закінчив програму навчання. Вони, таким чином, забезпечують концентрацію зусиль як стажиста, так і викладача і є відправною точкою для оцінки успішності програми
 8. Щорічне навчання для керівників і фахівців
    навчання для керівників і фахівців проводиться для ознайомлення їх з новою технікою і прогресивними технологіями, ефективними прийомами управління та аналізу виробництва, інноваціями на виробництві та у сфері управління людськими ресурсами. Щорічне навчання організовується у вигляді декількох модулів програм, тривалість навчання за якими 1-3
 9. Висновки на чолі 1.
    структури з плином часу підвищують свої знання. А при заміні третього елемента - ПК - на АОС (автоматизована навчальна система) в комп'ютер вводиться додаткова інформація, що сприяє якості навчання. 5. Розроблені та наведені структурно-функціональні схеми комп'ютерної мережі інформаційного центру МФ і всього першого навчального корпусу, які є робочим документом при
 10. Технології навчання
    процесі. Практично вони завжди розглядалися в єдності з вихованням та розвитком учнів і реалізуються в технологіях виховує та розвивального навчання. У такому вигляді навчання являє собою комплексне педагогічне явище, що несе в собі виховує і розвиваюче впливу, а тому сприяє не тільки збагаченню навчається знаннями, навичками і вміннями, а й
 11. Висновки на чолі
    структур вузу йде шляхом децентралізації в силу об'єктивно-суб'єктивних причин. По суті, централізація-децентралізація - це закономірна періодично повторюється виробнича необхідність, яка пов'язана з повторенням помилок минулого в новій якості. 5. Перехід на ринкові відносини вимагає аналізу економічного стану інформаційних підрозділів в цілях адекватного
 12. Економічний механізм життєвого циклу сім'ї.
    структуру життєвого циклу сім'ї? 3) Охарактеризуйте зміст сімейного контракту у вашій родині. 4) Визначте тип вашої сімейної системи. 5) реконструюють динаміку фізичного і людського капіталу в економічній історії вашої
© 2014-2021  ibib.ltd.ua