Головна
ГоловнаНавчальний процесПедагогіка → 
« Попередня Наступна »
Лихачов Б.Т.. Педагогіка: Курс лекцій / Учеб. посібник для студентів педагог, навч. закладів і слухачів ІПК і ФПК. - 4-е вид., Перераб. і доп. - М.: Юрайт-М.-б07с., 2001 - перейти до змісту підручника

СУТНІСТЬ, ФУНКЦІЇ, СТРУКТУРА ШКІЛЬНИХ ПРОГРАМ І ПІДРУЧНИКІВ

Програма навчального предмета середньої загальноосвітньої школи являє собою державний документ, який окреслює коло основних знань, умінь і навичок, що підлягають засвоєнню учнями. Вона визначає загальну наукову і духовно-ціннісну спрямованість викладання предмета, оцінок теорій, подій, фактів. У програмі обумовлена структура розташування навчального матеріалу за роками навчання і всередині кожного шкільного класу. Повнота засвоєння програмних знань, умінь і навичок учнями є основний критерій успішності й ефективності процесу навчання. Типова програма окреслює найбільш узагальнений коло загальнообов'язкових знань, умінь і навичок.

Програма шкільного навчального предмета - результат великої і копіткої роботи представників різних областей знань: спеціалістів конкретної науки, що визначають основне коло знань, умінь і навичок; педагогів і психологів, які формують і розподіляють матеріал за роками навчання відповідно з віковими можливостями дітей; методистів, що розробляють науково-методичне забезпечення, необхідне для ефективного засвоєння знань, умінь і навичок. У кожній програмі акумульовано історико-педагогічний досвід, відбиті вимоги досягнень педагогічної і психологічної наук. Критерієм досконалості є успішна навчально-виховна практика. У міру розвитку суспільства, науково-технічного прогресу, педагогічної науки періодично виникає необхідність перегляду змісту освіти, закладеного в програмах.

Крім завдань збагачення учнів знаннями, вміннями та навичками можна відзначити дві найбільш важливі функції навчальних програм. Змістовна, ідейно-виховна функція полягає в тому, що знання,, включені в програми, спрямовані на формування духовності та наукового світогляду у школярів. Взаємозв'язок і взаємодія програм з окремих предметів, а також інтегративні програми створюють загальну і єдину світоглядну, наукову картину світу, формують духовно-ціннісне ставлення до явищ реальної дійсності.

Друга функція програм - організаційно-методична. Вони організують діяльність вчителя з підготовки до занять: добір матеріалу, видів практичних робіт, активних методів і динамічних форм навчання. Програми організовують і навчальний працю учнів: визначають характер їх діяльності з вивчення предмета в школі, вдома, в процесі засвоєння вільної інформації.

Загальна структура програми містить в основному три елементи. Перший - пояснювальна записка або введення, що визначає основні виховні, освітні, розвиваючі завдання, вихідні наукові позиції викладання. Другий - власне зміст освіти: основні теми, обов'язкові вміння та навички. Третій - деякі методичні вказівки, що стосуються головним чином оцінки знань, умінь і навичок. Специфіка кожного навчального предмета за змістом, характером застосування знань на практиці, за видами діяльності обумовлює варіативність програмних структур. Так, в структурі програми з алгебри для 7-го класу фігурують: тема, практична робота, вимоги до знань і вмінь учнів, міжпредметні зв'язки. Програма з хімії для 9-го класу включає тему, міжпредметні зв'язки, демонстрації, лабораторні роботи, практичні заняття, екранні nocoбія. Суспільствознавство в 10-му класі: тема, повторення, основні поняття, закони, міжпредметні зв'язки, опорні поняття. Біологія, 7-й клас: тема, міжпредметні зв'язки, демонстрації, лабораторні роботи, екскурсія, екранні посібники. Праця в 8-му класі: тема («Обробка металів»), приблизний перелік виробів, техніко-технологічні відомості, міжпредметні зв'язки з курсом фізики, практичні роботи, демонстрації.

Образотворче мистецтво, 3-й клас: практична робота (композиційна діяльність, колір, форма, пропорції, конструкції, простір); сприйняття (естетичне сприйняття дійсності, сприйняття мистецтва); основні вимоги до знань і вмінь учнів, демонстрації, міжпредметні зв'язки. Нарешті, музика, 5-й клас: вимоги до знань, умінням і навичкам учнів, слухання музики, хоровий спів, спів по нотах, імпровізація, рух під музику, міжпредметні зв'язки. Кожна структура програми в її специфіці покликана забезпечити ефективне формування обов'язкових знань, умінь і навичок з даного предмета.

Особливе значення в системі загальної середньої освіти надається формуванню загальних навчальних умінь і навичок, що зумовило необхідність створення спеціальної програми. У ній з послідовним розвитком і ускладненням для кожного класу розглядаються 4 групи умінь і навичок. Навчально-організаційні уміння і навички припускають оволодіння учнем: а) способами виконання кожного компонента навчальної діяльності (навчальної завданням, навчальними діями, самоконтролем і самооцінкою), а також способами самостійного переходу від одного компонента або етапу навчальної роботи до іншого, б) способами зовнішньої організації своєї навчальної роботи (культурою робочого місця, раціональним порядком занять, режимом дня та ін.); в) способами передачі знань своїм товаришам по класу або молодшим школярам. Навчально-інтелектуальні вміння та навички включають в себе способи виконання розумової діяльності, постановки та вирішення проблем, а також прийоми логічного мислення (на основі формальної і діалектичної логіки). Навчально-інформаційні вміння та навички полягають в оволодінні методами і прийомами самостійного придбання знань, нової та додаткової інформації, її зберігання. Навчально-комунікативні вміння та навички складаються в оволодінні учнем способами побудови усного та писемного мовлення в залежності від цілей і умов спілкування з іншою людиною (вчителем, однолітком) в ході навчальної работи8. Оволодіння цими групами умінь і навичок дозволяє не тільки забезпечити активність дітей у ході навчальних занять, а й створити умови для їх самоосвіти в сьогоденні і безперервної освіти в майбутньому.

Найважливішим елементом змісту та організації навчального процесу є шкільний підручник. За своїм змістом і структурою він обов'язково відповідає програмі з даного предмета. , Підручник містить виклад основ наук і одночасно організовує самостійну діяльність школярів по засвоєнню навчального матеріалу, вчить вчитися. До нього пред'являються серйозні вимоги. Він повинен бути лаконічним, лаконічний, містити матеріал високого ступеня узагальнення і разом з тим бути конкретним, оснащеним основним фактичним матеріалом. Він одночасно повинен містити виклад справжньої науки, бути доступним дітям, враховувати особливості їх інтересів, сприйняття, мислення, пам'яті, розвивати пізнавальний і практичний інтерес, потреба в знаннях і практичної діяльності. Підручник відображає в єдності логіку самої науки і логіку навчальної програми, навчального предмета. Хороший підручник інформативний, енціклопедічен, лапідарій, пов'язує навчальний матеріал з додатковою і суміжній літературою, спонукає до самоосвіти і творчості.

Текст підручника, формулювання основних положень, висновків повинні відрізнятися граничною ясністю і чіткістю. Особливе значення має не тільки популярність, а й захопливість, проблем-ність викладу, його здатність порушувати інтерес і змушувати думати. На допомогу тут приходить мистецтво слова. Матеріал будь-якої науки, навіть математики і фізики, не кажучи вже про біології, історії, географії чи літературі, може бути викладений із залученням художніх образів.

До цього приєднуються і вимоги естетичного оформлення підручника, які тісно переплітаються з гігієнічними та психологічними вимогами до сприйняття матеріалу і роботі над ним. Підручник має бути в міру барвистий, забезпечений необхідними ілюстраціями у вигляді картин, карт, схем, діаграм, фотографій.

Опції шкільного підручника різнобічно визначені дослідником проблем шкільного підручника Д.Д. Зуевим9. До них належить передусім інформаційна функція - забезпечення дітей необхідною і достатньою інформацією, формує світогляд дітей, що дає поживу для духовного развития. практичного освоєння світу. Трансформаційна функція полягає в тому, що матеріал в підручнику перетворюється з урахуванням дитячих вікових особливостей та дидактичних вимог, стає доступним для дітей, не виключаючи проблемності, можливості його творчого засвоєння. Систематизує функція реалізує вимога обов'язкового, системного і послідовного викладу матеріалу в; логіці навчального предмета. Функція закріплення матеріалу та здійснення дітьми самоконтролю видна в тому, що підручник надає можливість повторного вивчення, перевірки самим учнем правильності сформованих у нього понять, уявлень, образів, точності засвоєних правил, законів, висновків. Суть інгегрірующей функції в тому, що підручник допомагає дитині прирощувати до викладених в ньому знань додаткову інформацію з суміжних наук. Одночасно підручник виконує координуючу функцію, сприяючи залученню в процесі роботи над матеріалом різноманітних інших засобів навчання (карти, ілюстрації, діапозитиви, натура). Розвивально-виховна функція полягає в духовно-ціннісному вплив змісту підручника на дітей, формуванні в процесі роботи над ним таких якостей, як працьовитість, розумова активність, творча здатність. Навчальна функція підручника виявляється в тому., Що робота з ним розвиває вміння та навички, необхідні для самоосвіти: конспектування, узагальнення, виділення головного, логічного запам'ятовування.

Робота з навчальною книгою - такий же важливий елемент процесу навчання, як пояснення вчителя, лабораторні та практичні заняття, відповіді учнів. Засвоєння матеріалу підручника школярами, розвиток у них навичок самоосвіти організовується вчителями на уроках, в процесі лабораторних занять, на семінарах, в домашніх умовах. Працюючи з підручником самостійно, учень розвиває свою здатність читання, удосконалює пам'ять, вчиться викладати, аналізувати, критикувати, доповнювати, змінювати досліджуваний текст із залученням додаткової літератури.

Структура підручника включає в себе текст як головний компонент і внетекстовие, допоміжні компоненти. Всі тексти поділяються на тексти-описи, тексти-розповіді, тексти-рассуж-дення, К внетекстовой компонентів відносяться: апарат організації засвоєння (запитання і завдання, пам'ятки або інструктивні матеріали, таблиці та шрифтові виділення, підписи до ілюстративного матеріалу та вправи); власне ілюстративний матеріал; апарат орієнтування, що включає передмову, примітка, додатки, зміст, покажчики. -

Таким чином, програми навчальних предметів і підручники є найважливішим елементом змісту освіти та організації процесу навчання. Вони визначають коло знань, умінь і навичок, з їх допомогою забезпечується формування духовної сутності дитячої особистості.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " СУТНІСТЬ, ФУНКЦІЇ, СТРУКТУРА ШКІЛЬНИХ програм і підручників "
 1. ПРОГРАМА КУРСУ" ГРОМАДЯНСЬКЕ ПРАВО "
  програми, опублікованій в т. I цього підручника, внесені необхідні зміни та доповнення, зумовлені зміною і розвитком сучасного законодавства у сфері житлових відносин, а також в галузі електроенергетики, капітального будівництва, транспортної діяльності та деяких інших, які зажадали поновлення і певної переробки як відповідних розділів підручника,
 2. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
  структуру майбутньої програми з можливо мінімальною кількістю необхідних слайдів, наявністю меню і можливості навігації між слайдами по керуючим кнопках і гіперпосиланнями. Відповідно до складеного графом і відібраним навчальним матеріалом розробіть і оформите педагогічний сценарій майбутньої програми. Користуючись можливостями PowerPoint, уявіть розроблені кадри у вигляді слайдів.
 3. Е.А.Суханов. Цивільне право: У 4 т. Том 1: Загальна частина: Підручник 3-е видання, перероблене і доповнене. М. Волтерс Клувер. , 2008
  структура якого випробувані багаторічною практикою її викладання на юридичному факультеті Московського державного університету ім. М.В. Ломоносова. Підручник підготовлено авторським колективом кафедри цивільного права МГУ відповідно до розробленої ним же програмою курсу цивільного права, яка повністю відповідає змісту державного стандарту вищої юридичної
 4. Г. В. Мальцев. Правознавство: Підручник М.: Изд-во РАГС. - 584 с. Тираж 3000 прим. [36] л. , 2003
  структурою і змістом відповідають державному об ¬ разовательной стандарту з дисципліни «Правознавство». Ре ¬ рекомендували Навчально-методичною радою РАГС для слуша ¬ телей різних форм підготовки, перепідготовки та підвищення ¬ ня кваліфікації, які вивчають навчальний курс «Правознавство». Видання відповідає Державному освітньому стандарту вищої професійної освіти за
 5. Е. А. Суханов. Цивільне право: У 2 т. Том II. Напівтім 1: Підручник / Відп. ред. проф. Е. А. Суханов. - 2-е вид., Перераб. і доп. - М.: Видавництво БЕК, 2000. -704с., 2000
  програмі даного курсу, розробленої і використовуваної в навчальному процесі названим колективом
 6. 4. ОСВІТНЯ СИСТЕМА
    функціонування освітніх систем освітнім цілям. Зміст освіти розуміється як зміст діяльності суб'єктів освітнього процесу, конкретізіруемая в навчальному плані та навчальних програмах. Наведено класифікацію способів отримання освіти і форм організації освітнього процесу. Дана історична довідка про структуру освітньої системи Росії, особливу
 7. Принцип найпростіших конструкції
    функцію або структуру функцій
 8. Управління
    функція організованої системи (суспільства), що забезпечує збереження її структури, підтримання режиму діяльності та реалізацію програми по досягненню мети діяльності. У суспільстві мети управління визначаються інтересами пануючого класу. Структура управління може бути реалізована у вигляді одного з варіантів - анархічного, авторитарного та ієрархічного. Анархічна структура
 9. Контрольні питання
    сутність держави та її основна відмінна риса від всіх інших соціальних організацій, що діють в суспільстві? 2. Що таке державна влада? У чому її відмінність від інших видів соціальної влади в суспільстві? 3. Які підходи існують до формулювання поняття «держава»? 4. Які основні ознаки держави? 5. У чому полягають основні
 10. С. В. Бошно. Правознавство. Навчальний посібник для неюридичних вузів - М.: Право і закон. - 416 с., 2002
    програмою курсу "Правознавство" для неюридичних вузів, відповідної Державному освітньому стандарту вищої професійної освіти. У підручнику досить докладно (і в той же час коротко) розглядаються основні юридичні інститути: право, закон, державність, відповідальність, покарання і багато інших. Для кращого засвоєння матеріалу кожна тема ілюструється
 11. Істина і несуперечливість
    сутності математичного докази і витоків надійності класичної логіки дозволяє нам перейти до розгляду проблеми обгрунтування математики, яка в своїй основі складається в обгрунтуванні несуперечності математичних теорій. Перш за все слід розділити математичний і філософський підходи до проблеми, що розрізняються за своїми цілями і засобам. Математичний аналіз проблеми
 12. Введення
    сутності права і держави, державно-правові погляди і доктрини. Зміст даного підручника формує ціннісне ставлення до окремих правових явищ, інститутів і установам в нашій країні, сприяю формуванню стійких цінностей у правосвідомості державних службовців. Перший розділ підручника вказує на нерозривний зв'язок держави і права, представляє основні
 13. Контрольні питання
    структура норми права? Які її основні елементи? 3. Які види елементів структури норми права розрізняють? 4. Які основні види норм права? Список літератури Васильєв А. В. Теорія права і держави: Курс лекцій. М.: Изд-во РАГС, 2000. Тема 8. Лазарєв В.В., Ліпен' С.В. Теорія держави і права: Підручник. М., 2000. Тема 10. Розділ
 14. Література
    Арановський К.В. Державне право зарубіжних країн: Підручник для вузів. Вид. 3-е, доп. і перераб. М.: Форум-Инфра-М, 1998. Баглай М.В., Туманов В.А. Мала енциклопедія конституційного права. М.: Изд-во БЕК, 1998. Конституційне право: Підручник для студентів юрид. вузів і факультетів / Відп. ред. проф. В.В. Лазарєв. М.: Изд-во БЕК, 1998. Конституційне право зарубіжних країн: Підручник для
© 2014-2021  ibib.ltd.ua