Головна
ГоловнаНавчальний процесПедагогіка сучасної школи → 
« Попередня Наступна »
Ракова Н. А.. Педагогіка сучасної школи: Навчально-методичний посібник. - Вітебськ: Видавництво УО« ВДУ ім. П. М. Машерова ». - 215 с., 2009 - перейти до змісту підручника

§ 2. Структура педагогічної діяльності

Психологічні дослідження (Н. В. Кузьміна, В. А. Сластенін, А . І. Щербаков та ін.) показують, що в навчально-виховному процесі мають місце такі взаємопов'язані складові педагогічної діяльності вчителя:

- діагностична;

- ориентационно-прогностична ;

- конструктивно-проектувальна;

- організаторська;

- інформаційно-пояснювальна;

- комунікативно-стимулююча;

- аналітико-оцінна;

- дослідницько-творча.

Діагностична діяльність пов'язана з вивченням учнів і встановленням рівня їх розвитку, вихованості. Не можна здійснювати навчально-виховну роботу, не знаючи особливостей фізичного і психічного розвитку кожного школяра, рівня його розумової і моральної вихованості, умов сімейного життя і виховання тощо

Орієнтаційно -прогностична діяльність виражається в умінні вчителя визначати напрями виховної діяльності, її конкретні цілі і завдання на кожному етапі виховної роботи, прогнозувати результати.

Конструктивно-проектувальна діяльність передбачає проектування змісту виховної роботи, надання їй захоплюючих форм.

Організаторська діяльність пов'язана з залученням учнів в намічену виховну роботу і стимулюванням їх активності. Вона виражається в умінні визначати конкретні завдання з навчання і виховання учнів, розвивати їх ініціативу в плануванні спільної роботи,

33

розподіляти завдання і доручення, керувати ходом тієї чи іншої діяльності, в умінні надихати учнів до роботи, вносити в неї елементи романтики і здійснювати контроль за її виконанням.

Інформаційно-пояснювальна діяльність передбачає виступ в якості основного джерела наукової, світоглядної та морально-естетичної інформації.

Коммуникативно-стимулююча діяльність пов'язана з умінням встановлювати і підтримувати з учнями доброзичливі відносини і спонукати їх своїм прикладом до активної навчально-пізнавальної, трудової та інших видів діяльності.

Аналітично-оцінна діяльність пов'язана зі здатністю вчителя аналізувати хід навчання і виховання, виявляти в них позитивні сторони і недоліки, порівнювати одержувані результати з тими цілями і завданнями, які намічалися, а також зіставляти свою роботу з досвідом колег.

Вона допомагає підтримувати зворотний зв'язок у роботі, постійно звіряти те, що намічалося досягти в навчанні і вихованні учнів, і що досягнуто, коригувати хід навчально-виховного процесу.

Дослідницько-творча діяльність полягає в тому, що застосування педагогічної теорії вимагає від вчителя відомого творчості, т. к. конкретні умови навчання і виховання дуже різноманітні, а іноді й неповторні.

Основними видами педагогічної діяльності є виховна робота і викладання.

Виховна робота - це педагогічна діяльність, спрямована на організацію виховного середовища і управління різноманітними видами діяльності вихованців з метою вирішення завдань розвитку особистості.

Викладання - це такий вид виховної діяльності, який спрямований на управління переважно пізнавальною діяльністю школярів.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" § 2. Структура педагогічної діяльності "
 1. Теми для рефератів 1.
  педагогічної діяльності). 2. Професійно-особистісна позиція і її складові (на прикладі педагогічної діяльності). 3. Комунікативна компетентність особистості та її значення для педагогічної діяльності вчителя. 4. Педагогічні здібності вчителя до організації міжособистісного взаємодії учнів на
 2. Теми для рефератів 1.
  структура. 4. Психологія особистості вчителя-гуманіста. 5. Педагогічне мислення: традиційне і гуманістично
 3. Никуленко Т.Г.. Корекційна педагогіка: Учеб.пособие для вузів - М.: Фенікс. - 382 с., 2006

 4. Основні завдання юридичної педагогіки
  структурах правоохоронних органів; - забезпечення післявузівської освіти та підготовки науково-педагогічних кадрів, дипломованих фахівців з юридико-педагогічним проблемам і працівників структур, що займаються ними; - вивчення зарубіжного досвіду вирішення юридико-педагогичес-ких проблем, поліцейської педагогіки, а також можливостей і шляхів його використання в умовах
 5. Н. А. банька. ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ЯК КОМПОНЕНТА ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ менежджера: Монографія / ВолгГТУ. - Волгоград. - 75 с., 2004
  структура. Детально описано хід педагогічного експерименту з формування професійно-педагогічної компетентності; побудована і апробована чотирирівнева модель процесу її
 6. § 1. Методологія педагогіки, її завдання і структура
  педагогічних досліджень; - встановлення принципів і методів набуття знань про педагогічної дійсності; - визначення напрямів розвитку педагогічної теорії; - визначення шляхів взаємодії науки і практики, основних способів впровадження досягнень науки в педагогічну практику; - аналіз зарубіжних педагогічних досліджень.
 7. категоріальний-понятійний апарат
  педагогічної реальності. категоріальний-понятійний апарат має методологічне та теоретичне значення, багато в чому визначає стан і розвиток юридичної педагогіки як наукової дисципліни, рівень її самопізнання і самоконструірованія. Розробка категоріально -понятійного апарату відбувалася в дослідженнях всіх педагогів, які займалися юридико-педагогічної проблематикою. А.Д.
 8. Запитання і завдання для самоперевірки, вправ та роздумів
  педагогічної роботи і хто фактично є ним? 2. Які вимоги пред'являються до суб'єкта педагогічної роботи? 3. Обгрунтуйте, чому керівник виступає як суб'єкт педагогічної роботи. 4. Дайте характеристику педагогічного професіоналізму. 5. Що розуміється під педагогічною культурою? 6. Які види педагогічної підготовленості вам відомі?
 9. Глава 4 Розвиток професійно-особистісної готовності студентів - майбутніх вчителів до гуманістично - орієнтованої педагогічної діяльності в процесі психолого-педагогічної підготовки у вузі
  педагогічної діяльності в процесі психолого-педагогічної підготовки в
 10. Методи і методика дослідження
  педагогічної проблеми, способи використання методів), побудови висновків, оцінок, доказів, обгрунтувань, теорій в юридичній педагогіці відповідають общепедагогическим. Але в переважній більшості випадків використовується ідея методу, а опрацювання його, конкретизація завжди відбуваються як його адаптація до теми дослідження. Так, методи анкетування, бесіди, педагогічного аналізу,
© 2014-2022  ibib.ltd.ua