Головна
ГоловнаНавчальний процесПедагогіка початкової школи → 
Наступна »
Іван Павлович Підласий. Педагогіка початкової школи: підручник, 2010 - перейти до змісту підручника

До студентів

Відомо, що в структурі нових економічних і культурних досягнень суспільства чимала роль належить праці вчителя. Якщо в школах не будуть підготовлені громадяни, здатні вирішувати проблеми країни на рівні нинішніх і завтрашніх вимог, то наші надії на стабільне і забезпечене майбутнє залишаться нереалізованими. Ось чому вибір професії вчителя початкових класів має настільки високу громадянську значення.

Допускати до початкової освіти й виховання слід найбільш знаючих, талановитих, відповідальних вчителів - настільки важливий період дитячого життя у формуванні та долі людини. Ймовірно, тому вчитель початкової школи не має права на помилку. Одним невірним дією він, як і лікар, може завдати непоправної шкоди. Не забудемо, що саме в початковій школі людина набуває більш 80% всіх знань, умінь, дій і способів мислення, якими буде користуватися надалі.

Початкова школа сьогодні перебуває в очікуванні високопрофесійних педагогів. Назрілі в ній проблеми вимагають свіжих ідей, рішучих дій з перетворення школи на цінностях істини і добра. Навчаючись у старших класах, ви не могли не помітити, які зміни відбуваються в молодших. Практично закінчено впровадження стабільної чотирикласній системи початкового навчання. Змінилися склад і зміст шкільних предметів, з'явилися нові методики і технології. Більше уваги стало приділятися духовному вихованню.

Вже на студентській лаві майбутній педагог починає розуміти, що головні цінності школи - учні та педагоги, їх спільну працю. Дитина не засіб, а мета виховання, тому не його слід пристосовувати до школи, а навпаки - школу до нього, щоб, не ламаючи природу дитини, піднімати його на максимально доступний для нього рівень розвитку.

Працювати доведеться і поза школою, адже педагог - головна інтелектуальна сила суспільства, його покликання - служити людям, бути провідником знань.

Щоб стати майстром своєї справи, потрібно знати педагогіку, навчитися професійно мислити і діяти. Педагогіка розкриває загальні залежності між умовами і результатами навчально-виховної діяльності; пояснює, як досягаються результати навчання і виховання, чому виникають ті чи інші проблеми; вказує шляхи подолання типових труднощів.

Педагогіка, як і будь-яка інша наука, що не зводиться до опису конкретних ситуацій, прикладів або правил. Вона виділяє головне в педагогічних відносинах, розкриває причини і наслідки педагогічних процесів. Різнобарв'я дитячого життя вона зводить до узагальнюючих понять, за якими не завжди видно реальну шкільне життя, зате можна знайти пояснення безлічі конкретних ситуацій. Той, хто добре засвоїть загальну теорію, збереже свою пам'ять від запам'ятовування величезного

7

кількості конкретних фактів і прикладів, зможе застосувати її для пояснення відбуваються у вихованні процесів.

Роки вашого навчання припадають на складний і суперечливий період розвитку педагогіки. У протиборстві зіткнулись два напрями - авторитарна і гуманістична. Перше традиційно ставить вчителя над учнями, друге-намагається зробити його рівноправним учасником педагогічного процесу. Якими б міцними не були коріння авторитаризму, світова педагогіка зробила гуманістичний вибір. У підручнику він представлений новими відносинами вчителя з учнями, їх взаєморозумінням і співпрацею на всіх етапах навчально-виховного процесу.

Підручник складений дуже економно.

У його 15 розділах ви знайдете основні педагогічні положення, необхідні для розуміння сутності, змісту та організації навчально-виховного процесу. Всі глави завершуються питаннями для самоперевірки, списком літератури для додаткового вивчення. Короткі висновки по кожному розділі підсумовано в опорному конспекті. Він служить основою для свідомого відтворення основних понять і термінів, дозволяє швидко згадувати основні положення та структуру вивченого матеріалу, полегшує розуміння складних залежностей, систематизує і закріплює їх. Усвідомивши переваги схематичних «опор», вчитель буде готувати подібні конспекти і для своїх учнів.

У підручнику враховані також побажання студентів та викладачів курсу. Більше уваги приділено роз'ясненню важких для розуміння ідей педагогічної теорії, збільшено число прикладів застосування теорії на практиці. Введено розділ про формування духовного світу дитини. Змінено склад і зміст тестових завдань, оновлений список основних термінів і понять, а також літератури для додаткового читання.

Проведено ретельне вивчення процесу і результатів самостійної роботи студентів. Встановлено приблизні значення часу, необхідного для повноцінного засвоєння кожної глави підручника. Орієнтуючись на оптимальні витрати часу, ви зможете краще спланувати свою самостійну роботу, яка, як відомо, є основою свідомого і продуктивного навчання. На питання підсумкового тесту спочатку відповідайте, поклавши перед собою опорний конспект, потім приберіть його і об'єктивно, як вчитель, попитайте самі себе.

8

Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" До студентів "
 1. Алексєєва Л.О., Додонова Ф.О.. ФІЛОСОФІЯ / Навчально-методичний посібник для студентів / Донецьк: ДонНТУ технічних вузів, 2007

 2. Ставлення протиріччя
  студент »і« не студент ». Рис.
 3. А.В. Гапоненко. Загальна екологія. Лекції для студентів I курсу, 2006

 4. Герасимов О. В.. Методичні вказівки "Проблеми філософії та методології науки" для студентів усіх спеціальностей денної та заочної форм навчання. Самара: СамГАПС. 22 с., 2002
  студентів другого курсу всіх спеціальностей і форм навчання, які вивчають дисципліну "Філософія". Вказівки містять грунтовний розбір деяких найбільш актуальних і важких для розуміння студентів проблем філософії та методології науки, що дозволяє краще готуватися до семінарських занять, заліків та
 5. Гуляіхін В.Н., Васильєв О.Н.
  . Навчально-методичний комплекс «Логіка»: Навчально-методичний посібник для студентів гуманітарних факультетів / Наук. ред. А.А. Хачатрян. - Волгоград: Вид-во ВолДУ, 2003. - 124 с., 2003

  студентам правильно застосовувати закони і форми мислення, що дозволить їм більш продуктивно освоювати обрану спеціальність. Адресовано студентам гуманітарних факультетів денної та заочної форм
 6. Проведіть заперечення цього судження таким чином, щоб результати заперечення не містили внешніхзнаков заперечення. (За логічного квадрату).
  Студент нашої групи не знає французької мови. Деякі прокурори не мають вищої освіти. Жоден член сім'ї Іванових не є чесною людиною. Всі слони живуть в Африці. Деякі студенти нашої групи не вивчають англійської мови. Деякі студенти нашої групи знають небудь древній мову. Жоден свідок не дає правдивих показань. Всі пішли за ним. Ніхто не пішов за ним.
 7. Лихачов Б.Т.. Педагогіка: Курс лекцій / Учеб. посібник для студентів педагог, навч. закладів і слухачів ІПК і ФПК. - 4-е вид., Перераб. і доп. - М.: Юрайт-М.-б07с., 2001

 8. Теми для самостійної дослідницької роботи
  студентів-майбутніх вчителів. 1. Розвиток потреби у студентів-майбутніх учителів у педагогічної рефлексії до самопроектування поведінки в процесі кооперативно-структурованої навчальної діяльності в
 9. Б. І. Джінджолія. СХІДНА ФІЛОСОФІЯ XIX-XX СТОЛІТЬ, 2006
  студентом досліджуваного матеріалу і самостійного його осмисленню. Посібник призначений для самостійної роботи студентів при поглибленому вивченні курсу
 10. В. Д. Чижиков. . Ефективність функціонування інформаційного центру технічного вузу / УлГТУ. - 166 с.: Ил., 2006
  студентів, сервісного обслуговування комп'ютерної техніки та оргтехніки, механізму матеріального стимулювання працівників, моделі їх діяльності, ринкові відносини і інші завдання. Для керівників і співробітників обчислювальних центрів, викладачів, аспірантів і студентів
 11. П.І. Підкасистий. ПЕДАГОГІКА. Навчальний посібник для студентів педаго гічних вузів і педагогічних коледжів. - М: Педагогічне товариство Росії. - 640 с., 1998

 12. Е.А.Тюгашев. ЕКОНОМІКА СІМ'Ї ТА ДОМАШНЬОГО ГОСПОДАРСТВА. Навчальний посібник для студентів спеціальності 2306000 "Домоведення" Новосибірськ, 2002
  студентів і фахівців у галузі Домовед-ня, соціальної роботи,
 13. Східно-Сибірський державний технологічний університет. НАВЧАЛЬНО - МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК З ФІЛОСОФІЇ для студентів денного навчання, 2001
  студентів денного
 14. Завдання 18. Проведіть заперечення наступних суджень таким чином, щоб результати заперечення не містили зовнішніх знаків заперечення. (За логічного квадрату)
  студенти нашої групи пішли в кіно ». Рішення: Для судження типу I суперечить є судження типу Е: «Жоден студент нашої групи не пішов у
 15. Теми та питання для обговорення на семінарських заняттях
  студентів-майбутніх вчителів у процес гуманістично-орієнтованого педагогічної взаємодії в умовах навчально-професійної діяльності у ВНЗ. 4. Порівняльний аналіз професійно-особистісної позиції вчителя в сфері полісуб'єктний взаємодії з іншими учасниками освітнього процесу на різних етапах становлення його професійної діяльності. Тема 2.
 16. Завдання курсу:
  студентів з методологією вивчення правових явищ і методикою професійної оцінки політико-правових концепцій; сформувати у них навички самостійного аналізу теоретичних робіт найбільших представників політико-правової думки для професійної орієнтації в загальносвітових тенденціях і перспективах розвитку досліджень в галузі держави, політики, законодавства і права; навчити
© 2014-2021  ibib.ltd.ua