Головна
ГоловнаНавчальний процесЗагальна педагогіка → 
« Попередня Наступна »
Беспалько В.П.. Природосообразно педагогіка. М.: Народна освіта, 512 с., 2008 - перейти до змісту підручника

5. Ступінь абстракції. Обсяг наукової інформації в предметі

Кожен навчальний предмет є в системі освіти представником відповідної науки, тобто відображає з деякою повнотою накопичене століттями загальнолюдське знання про навколишнє нас дійсності. Різні сторони цієї дію-

88

ВеБра1ко1.дхсС 28.02.2008 16:15 Раді 89

Лекція № 3. Параметри і критерії діагностично мети

вительностью досліджені людством по-різному: то знання, в якому людство більше потребувало на даному етапі його життя, добувалося більш швидкими темпами, а там, де можна було почекати, утворювався вакуум знання, який заповнювався різними віруваннями, легендами та іншими вигадками людської фантазії. Педагогіка до цих пір є однією з таких запущених областей знання, де незнання і вимислу набагато більше, ніж об'єктивного знання.

У всіх випадках, однак, коли починалося формування наукового уявлення про дійсність в якійсь з її конкретних областей (фізики, хімії, астрономії тощо), розвиток науки просувалося одним і тим же шляхом, проходячи одні й ті ж етапи. Як правильно стверджували філософи-матеріалісти, наука у своєму розвитку йшла «від живого споглядання до абстрактного мислення і від нього до практики». На цьому шляху чітко помітні наступні чотири щаблі в підйомі науки від початкового знайомства зі своїм предметом («споглядання») до осмислення його властивостей і якостей («абстрактне мислення») і далі до застосування висновків на практиці. Відмінною рисою, що характеризує науку на кожному ступені її розвитку, є використовуваний мова опису об'єктів і явищ. З розвитком знання наука переходить від несуворого та нечіткого природної мови до все більш формалізованого, обобщающему і специфічного мови науки, вершиною якого є математика. У пізнанні йде процес абстрагування від деталей і частковостей до виявлення сутності і закономірностей. Ось чому чотири щаблі у розвитку науки названі ступенями абстракції. Ось ці ступені:

- перший ступінь - феноменологічна (в1), на якій опис властивостей і якостей об'єкта науки здійснюється на природному (життєвому) мовою. Зрозуміло, що феноменологічний опис з'являється в результаті первинного знайомства дослідника з об'єктом («живого споглядання») і накопичення про нього вихідної інформації про його зовнішніх відмітних особливостях;

другий ступінь - якісна теорія (в). На цьому ступені, в результаті більш повного вивчення властивостей і якостей об'єкта, зароджується якісна теорія об'єкта. Вона викладається на специфічній мові даної науки (перша ступінь «абстрактного мислення») з притаманною їй термінологією і символи-

89

-е-

Ве8ра1ко1.дх <З 28.02.2008 16:15 Раді 90

В.П. Беспалько. Природосообразном ПЕДАГОГІКА

кою. На цій мові викладаються знайдені властивості об'єктів, формулюються закономірності їх функціонування і створюються умови для імовірнісного передбачення можливих результатів участі об'єктів даної науки в різних процесах і явищах;

третя ступінь - кількісна теорія (в3) являє собою результат такого розвитку науки, коли знання властивостей об'єкта досягло рівня повного розуміння закономірностей його функціонування. На цій основі виникає можливість побудови математичної моделі функціонування об'єкта (другий ступінь «абстрактного мислення») і вдається сформулювати точний прогноз результату будь-якого процесу, в якому задіяний об'єкт;

- четверта ступінь - аксіоматична теорія (в) - це така ступінь абстракції, коли сформульовані закономірності і побудовані моделі мають настільки повної спільністю, що вони пояснюють і прогнозують поведінку будь-яких об'єктів будь-якої природи. На четвертому щаблі абстракції наука створює цілісну картину світу і як би повертається у свій первісний стан нерозчленованого сприйняття і пояснення навколишнього світу, але на незмірно більш високому витку її розвитку. На цьому ступені абстракції використовується високорозвинений мову математичних і логічних моделей.

На будь-який щаблі абстракції можливий перехід до практичного використання здобутих знань, проте надійність і ефективність наукових додатків до практики істотно залежить від ступеня абстракції, на якій це робиться. Наприклад, перші кроки у фізиці, хімії, авіації, космонавтиці або дослідженні Антарктики відбувалися на феноменологічної базі відповідних базових або прикладних наук. Відомі нам катастрофи і жертви були ціною за незнання. Розвиток знання істотно підвищило безпеку, надійність і ефективність відповідної практичної діяльності людини.

На зорі розвитку людського знання кожна людина науки був енциклопедистом, тому що знання про навколишнє його життя було занадто обмеженим, і він знав все про все, а наука була єдиним феноменологическим знанням. З ускладненням і розвитком людського знання про світ, в якому ми живемо, люди почали спеціалізуватися у вивченні обмежених ділянок дійсності і стали виникати спеціальні на-

90

-е-

ВеБраІкоІ.

ДхсС 28.02.2008 16:15 Раді 91

9 ^

Лекція № 3. Параметри і критерії діагностично мети

уки: фізика, хімія, математика, географія, історія і т.д. Від єдиного раніше знання відбрунькувалися десятки замкнутих на своєму предметі вивчення наук. Коли науки стали досягати своєї зрілості, виходячи на третю сходинку абстракції, стали проглядатися аналогії в закономірностях функціонування об'єктів різних наук, що вивчають як живий, так і «мертвий» світ. Виникли узагальнюючі ці світи науки: кібернетика, теорія систем, теорія інформації та інші. Таке узагальнююче знання називають аксіоматичної теорією, яка символізує перехід науки на четверту сходинку свого розвитку.

Отже, об'єктивно будь-яка наука і, отже, будь-який навчальний предмет можуть бути викладені на будь-який щаблі абстракції за умови, що вони досягли її у своєму розвитку. Це як би чотири можливих мови викладу одного і того ж предмета, на якому необхідно навчити учня говорити, думати, мислити. На вибір мови викладання предмета впливають два фактори:

а) потреба учня в його майбутній діяльності працювати і пояснюватися на даному мовою абстракції;

б) доступність для учня цієї мови . Потреба у викладі інформації на певній

щаблі абстракції може бути виявлена тільки за умови точного знання структури майбутньої діяльності учня в найближчій перспективі його життя. Цю перспективу часто вдається передбачити на 3-5 років вперед. Якщо учневі доведеться вести розрахунки і прогнозувати наслідки, йому треба володіти предметом на третьому щаблі абстракції. В іншому випадку вивчення предмета може здійснюватися на першій-другій ступенях.

Доступність для учня даного мови залежить від двох чинників: по-перше, від вроджених інтелектуальних здібностей учня і, по-друге, від його попередньої підготовки до розуміння цієї мови абстракції.

Згадуючи про вроджені інтелектуальних здібностях учнів, ми повертаємося до здогаду І.П. Павлова про поділ людства на «артистів» і «мислителів». Поняття щаблі абстракції просуває нас на крок вперед у розумінні відмінностей між першими і другими: «артистам» доступна інформація про об'єкти і явища лише на першій і другій ступенях абстракції, що не заважає їм успішно трудитися в їх специфічні-

91

-е-

ВеБраІкоІ.дхсС 28.02.2008 16:15 Раді 92

92з ^

В.П. Беспалько. Природосообразном ПЕДАГОГІКА

чеських областях діяльності, де наукою ще не знайдено адекватних математичних інтерпретацій. На більш високих щаблях абстракції засвоєння «артистами» наук перетворюється на неусвідомлене, формальне запам'ятовування (зазубрювання), без адекватного виходу в практику.

«Мислителі» можуть усвідомлено засвоювати і користуватися науковими методами діяльності, викладеними на третій-четвертій щаблях абстракції, чому ми їх найчастіше знайдемо в рядах фахівців інженерних та природничих наук. Коли ж добре підготовлені в математиці «мислителі» потрапляють в сферу гуманітарних наук, вони, як правило, роблять одну й ту ж непрощенну помилку: намагаються відразу перестрибнути від феноменології до кількісних моделям далеко ще не вивчених явищ і процесів, вводячи в оману і себе, і нездатних розпізнати їх помилки «артистів». Така практика, найчастіше зустрічається в дисертаціях, ніякої користі розвитку відповідних наук не приносить. А чи є шкода від подібної математизації гуманітарних наук? Ця шкода не може бути виявлений також безпосередньо, як падіння літака, побудованого за помилковою формулою, але опосередкований вплив помилкових формул в гуманітарних науках проявляється в гальмуванні розвитку цих наук і поєднаної з ними практики. Наприклад, модне останнім часом застосування до педагогічних явищ математичної моделі Раша нічого, крім протиприродних висновків, не принесло, і не дай бог слідувати цим висновкам.

Оскільки «чисті» «артисти» і «мислителі» зустрічаються в людській популяції не часто, то їх розподіл у всій сукупності людей даного покоління можна гіпотетично уявити собі у вигляді нормального розподілу (див. рис. 7). Ця гіпотеза, однак, ніким і ніколи не перевірялася. Більш того, з аналізу результатів підсумкових іспитів в США і частково в Росії напрошується припущення про те, що ми маємо справу тут не з нормальним, а кілька зміщеним розподілом на користь мислителів, оскільки співвідношення учнів, що долають тести з математики, до учнів, провалюють цей тест, в середньому становить 3:1. Тобто близько 30% учнів виявляють у структурі своїх інтелектуальних задатків більшою чи меншою мірою артистичну спрямованість.

92

ВеБра1ко1.дхсС 28.02.2008 16:15 Раді 93

Лекція № 3. Параметри і критерії діагностично мети

А + + А + (А + М) (М + А) М + М + +

3% 15% 32% 32 % 15% 3%

Рис. 7. Гіпотетичне розподіл «артистів», «мислителів» і їх проміжних форм в людській популяції

На малюнку 7 А + + - високо обдаровані «артисти», здатні досягати творчого рівня розвитку своїх талантів, за умови відповідного навчання .

До цієї категорії особистості відносяться шпрангеровскіе соціальний, політичний, естетичний і релігійний типи особистості. Якщо ж слідувати гарднерівського класифікації інтелектів, то це володарі лінгвістичного, соціального та міжособистісного інтелектів. До цієї категорії «артистів» ставляться не тільки високообдаровані музиканти та актори, художники і письменники, а й усі обдаровані люди, які тяжіють до професій, науковою основою яких є феноменологічні та якісні теорії: вчені-медики, творчі шкільні вчителі гуманітарних предметів, агроном-ми -природно-випробувачі, архітектори-творці, психологи-дослідники, творчі фахівці з педагогіки і пр.

А + - середньо обдаровані «артисти», якими є треновані, високопрофесійні фахівці, але вони, найчастіше , виконавці, а не творці.

(А + М) - це збалансована особистість з дещо більшим ухилом до артистизму, ніж до діяльності, притаманної мислителю. До цієї категорії можуть бути віднесені економісти (Шпрангер) і люди, що володіють внутрішньоособистісним інтелектом. Люди подібного складу можуть користуватися інформацією на третьому щаблі абстракції, якщо в ній використовується апарат елементарної математики.

(М + А) - це також збалансована особистість переважно розумового складу. Такими є Шпрангеру-ські економісти та гарднерівського володарі просторово-кінестетичного інтелекту.

93

Ве8ра! Ко1.дх <З 28.02.2008 16:15 Раді 94

В.П. Беспалько. Природосообразном ПЕДАГОГІКА

М + - среднеодаренние «мислителі», якими є треновані високопрофесійні виконавці, фахівці у прикладних науках і професіях, народжених науково-технічним прогресом ХХ століття. Це деякі категорії лікарів і агрономів, інженери, керуючі, програмісти та ін фахівці, повністю проігноровані в класифікаціях як Шпрангера, так і Гарднера. Якщо перший це ще якось можна пробачити: він жив на початку століття і, можливо, не надав великого значення відбувається промислової революції і масового прояву індивідуумів з подібною структурою задатків, то Гарднера явно підвів зір.

М + + - високообдаровані «мислителі», здатні легко оволодівати інформацією на третій і четвертій щаблях абстракції і творчо використовувати її у своїй діяльності. До цієї категорії особистості відносяться шпрангеровскій теоретик і гарднерівського володар логіко-математичного інтелекту. У реальному житті це видатні вчені і винахідники, досягненнями яких живиться сучасний науково-технічний прогрес.

Проміжні форми обдарованості, «артист-мислитель» або «мислитель-артист» у різному співвідношенні цих форм, складають основну масу трудящих, в тому числі трудящих наукового фронту в господарстві будь-якої країни. Чисті ж форми «артистів» і «мислителів» також рідкісні як дорогоцінні камені і метали в природі і, щоб їх відшукати, перефразовуючи Маяковського, треба перекопати тисячі тонн людської руди.

 Параметр щабель абстракції (в) не тільки дає більш деталізовану і чітку картину вроджених відмінностей людського інтелекту, але і додає ще один вимір до визначення обсягу навчальної інформації, що міститься в навчальному предметі. Раніше наведене нами твір N11 висловлює тільки формальний обсяг інформації в навчальному предметі. Параметр в додає до формального обсягом інформації її якісну характеристику. Якщо її враховувати, то формальний обсяг інформації (О) збільшиться в в раз і тоді: О, = біт. Ця формула характеризує обсяг наукової інформації в предметі. І це зрозуміло: з розвитком знання збільшується його обсяг. У цьому обсязі, однак, все ще не враховується процес засвоєння цієї інформації учням. Засвоєння - це не одномоментний процес запечат-лення інформації мозком людини, а багатоступінчастий процес поступового сходження від незнання до знання, при якому ис- 

 94 

 -Е- 

 ВеБра1ко1.дхсС 28.02.2008 16:15 Раді 95 

 Лекція № 3. Параметри і критерії діагностично мети 

 Ходнев інформація багаторазово переробляється учням стосовно можливих ситуацій її майбутнього використання. У підсумку цього процесу вдосконалюється майстерність володіння учням досліджуваної інформацією, але водночас ніби збільшується навчальний обсяг цієї інформації. Збільшення обсягу переробляється учням інформації залежить від проектованих досягнень учнів. Для діагностично характеристики цих досягнень використовуються декілька параметрів якості засвоєння учням діяльності. Це: 

 - Рівень засвоєння; 

 - Автоматизація умінь; 

 - Усвідомленість засвоєння. 

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "5. Ступень абстракції. Обсяг наукової інформації в предметі"
 1. 2.3 Плата за водокористування
    обсяг водозабору, тобто обсяг води, що забирається промисловим підприємством з поверхневих і підземних джерел; Q1 - обсяг води, отриманої від інших підприємств, у тому числі від комунального господарства; Q2 - обсяг води, переданої для використання іншому підприємству, в тому числі комунальному господарству; Q '- обсяг скинутих підприємством стічних вод; Q1 - обсяг стічних вод,
 2. 4. Формальний обсяг інформації в предметі
    об'єму. Тим більше ніхто в традиційній педагогіці не ставить питання про посильности для учня опанувати цією інформацією за располагаемое час. Оскільки ніхто і ніколи не ставив цього питання в традиційній педагогіці, тому й немає в цій педагогіці методики визначення посильности навчального навантаження для учня, незважаючи на те, що сотні років тому був проголошений дидактичний принцип
 3. 6. Рівень засвоєння змісту навчання
    щаблі абстракції не нижче в2. У результаті у обох персонажів розвинувся однаковий просторовий і мишеч-но-кінестетичний домінантний інтелект, але, як свідчать історики, Томас Едісон був геніальним емпіриком-винахідником. Це означає, що Томас Едісон, на відміну від рядового слюсаря, який володіє феноменологическим поданням про дійсності, володів ще й закономірностями,
 4. Введення.
    обсяг допомоги став би занадто великий. При розробці тематики семінарських занять упорядник керувався прагненням насамперед приділити увагу найважливішим соціально-економічним темам, проблемам політичного устрою древніх товариств, соціального протесту, досягнень культури древніх цивілізацій. Значну увагу приділено рабству, а також найдавнішим общинним форм організації
 5. Висновок
    щаблях абстракції, нерівноцінні, як і одні й ті ж оцінки при різних інших параметрах. Як же в цьому випадку розрізняти краще і гірше підготовлених учнів? Мабуть, це треба робити, зіставляючи за всіма параметрами мета навчання і досягнення учня після навчання. Найзручніше це робити у вигляді такої таблиці: 110-е-ВеБраІкоІ.дхсІ 28.02.2008 16:15 Раді І:! Лекція №
 6. Позитивно-розумна форма логічного.
    щаблі й розум, і розум. "Союз" розуму і розуму призводить до абстракцій, які об'єднують протилежності, тим самим найбільш повно, тобто конкретно відображаючи дійсність. Предмет конструюється в понятті як КОНКРЕТНЕ суперечливе ціле, єдність протилежностей. Діалектичному мисленню, "вловлюється" протилежності і об'єднуючого ці протилежності,
 7. З роботи «Діалектика природи» [т. 20, с. 343-676] 60.
    щаблі - то тут, то там - з необхідністю породжують в органічних істот мислячий дух »[с. 510]. 62. «... Матеріалістичний погляд на природу спочиває тепер на ще більш міцному фундаменті, ніж минулого столітній» [с. 513]. 63. «... Раз ми пізнали форми руху матерії (для чого, правда, нам не вистачає ще дуже багато чого через короткочасність існування природознавства), то ми
 8. 1. Предмет науки "Теорія держави і права"
    наукового знання. Теорія держави і права, будучи наукою гуманітарної, вивчає особливі явища соціального життя. Якщо об'єктом вивчення теорії держави і права як науки виступають держава і право, то її предмет - це основні, сущсностние властивості держави і права, взяті в їх взаємозв'язку і
 9. Негативно-розумна форма логічного.
    щаблі розуму ігнорується і пригнічується формально-логічним визначенням. Проте розум, що не спирається на розум, виявляється нездібний охопити протиріччя як цілісність особливого роду. Предмет як би "розщеплюється" через внутрішню суперечливість, тому що наше мислення на цьому ступені не вміє "звести кінці з кінцями". Таке мислення характеризується Гегелем як
 10. 7. Тест-сходи
    щабель абстракції (р) - висоту сходової сходинки, а параметр автоматизації (т) - швидкість сходження по сходах. Загальна висота, на яку учень може піднятися сходами тестів і швидкість переміщення по сходах характеризують якість засвоєння учням предмета і можуть служити надійними вихідними орієнтирами для вибору цілей подальшого навчання та розподілу учнів по групах з
 11. 3. Фактори якості навчання і освіти (об'єктивний підхід)
    щаблі абстракції, розрізнення цих термінів не надають особливого значення. Вирази «хороше навчання» і «хорошу освіту» можуть вико-338 ВеБра1ко1.дхсС 28.02.2008 16:15 Раді 3 * 9 Лекція № 10. Якість освіти і навчання тися як синоніми. Можна, наприклад, сказати про людину, що він «отримав гарну освіту» або що він «пройшов через гарне навчання» і
 12. 4. Комп'ютерна безпека
    інформація у все більшій мірі обробляється на комп'ютерах, комп'ютерна безпека стала важливою складовою частиною охорони комерційної таємниці. Хороші заходи комп'ютерної безпеки попереджають несанкціонований доступ до комерційної інформації з боку як третіх осіб, так і неуповноважених на те працівників усередині компанії. Ще більш складним і важким є питання про
 13. § 4. Значення наукових визначень
    абстракціями. Справді науковими вони стають, коли вірно відображають загальні та необхідні ознаки таких найскладніших, багатосторонніх і динамічних явищ, як держава і право. Наукові державно-правові визначення - це коротке і точне розкриття політико-правових понять. Вони мають велике значення і для теорії, і для правозастосовчої практики. Нерідко питання про істотні
 14. Створення.
    щаблі розвиток організації йде допомогою створення, відбувається реалізація творчого потенціалу засновників, що, в кінцевому рахунку, призводить до кризи керівництва та лідерства. Багато в чому ця ступінь залежить від компетентності і спеціальних знань однієї людини - лідера і організація поки не має необхідної жорсткої
 15. Тема 1. Предмет, завдання, система і методи криміналістики.
    наукових уявлень про предмет криміналістики. Система криміналістики. Структура і функції загальної теорії криміналістики. Криміналістична техніка, тактика і методика розслідування злочинів. Принципи криміналістики та її місце в системі інших наук. 4. Поняття і класифікація методів криміналістики: загальні, загальнонаукові та спеціальні. Контрольні питання: Проаналізуйте формулювання предмета
 16. Уміння слухати і спостерігати.
    інформацію, яку в іншому випадку опустити. Така інформація може знаходитися в тоні, позі, виразі обличчя або жесті, а також - у змісті відповідей на питання. Обов'язково здобувайте всю інформацію; дуже легко помічати тільки такі факти, які підтверджують вже складене Вами думка, можливо, після знайомства із заявою або на підставі зовнішності кандидата. Пам'ятайте, що Вам потрібно
 17. б) Необхідний обсяг навчального предмета
    ступінь навчання (початкова або старша школа), використовуваний вид підручника (паперовий або технічний засіб). Так, для гуманітарних предметів більш природним є гештальт-підхід, тоді як для природничо-наукових дисциплін більш сприятливий «порційний» крок, пропонований бихевиоризмом і теорією поетапного формування. Для учнів початкової школи, у яких механізми оперативної
 18. Процюк Олег Володимирович. Кримінальна ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА КОНТРАБАНДУ. Дисертація на здобуття наукового ступенів кандидата юридичних наук. Київ -2006, 2006
    ступенів кандидата юридичних наук. 12.00.08 - кримінальне право та Кримінологія; кримінально-виконавче
 19. 4.1. Освітні інститути
    щаблі 5B (установи середньої професійної освіти) - 2,2%, у вищих навчальних закладах (щабель 5A) - 9,7%. У середньому ж в країнах III групи (але без урахування Росії) в недержавних навчальних закладах первинного рівня навчається 11% учнів, нижчого вторинного рівня (початкове і загальна середня освіта) - 13%, вищого вторинного рівня (повна середня освіта) - 15%. У
 20. ПАРАМЕТРИ І КРИТЕРІЇ Диагностичность ЦІЛІ
    щабель у засвоєнні предмета Гербарт назвав «Ясність» - учень відкриває для себе відмітні ознаки об'єкта засвоєння. На другому щаблі засвоєння, названої Гербартом «Асоціація», нові відомості вступають в контакт з вже наявними в пам'яті знаннями, утворюючи нові зв'язки і нове знання. На третьому ступені, за термінологією Гербарта «Система», відбувається узагальнення знань і виникає
© 2014-2021  ibib.ltd.ua