Головна
ГоловнаНавчальний процесЗагальна педагогіка → 
« Попередня Наступна »
Беспалько В.П.. Природосообразно педагогіка. М.: Народна освіта, 512 с., 2008 - перейти до змісту підручника

7. Тест-сходи

Терміном «тест-сходи» позначають строго впорядковану, відповідно описаним вище параметрами якості засвоєння, послідовність з двох і більше батарей тестів, що дозволяють отримати вичерпне уявлення про досягнення учня в засвоєнні певної майстерності. Можна схема-

144

-е-

ВеБра1ко1.дхсС 28.02.2008 16:15 Раді 1Н5

Лекція № 4. Інструменти діагностики якості знань учнів. Тести

тично представити структуру тесту - сходи в наступному вигляді (де Т - тестова батарея):

Та1р1Т0, 5 + Та2Р1Т0, 5 + Тазр1Т0, 5 + Та1р2Т0, 5 і т.д.

Тут параметр рівень засвоєння (а) символізує загальну висоту сходів, параметр щабель абстракції (р) - висоту сходової сходинки, а параметр автоматизації (т) - швидкість сходження по сходах.

Загальна висота, на яку учень може піднятися сходами тестів і швидкість переміщення по сходах характеризують якість засвоєння учням предмета і можуть служити надійними вихідними орієнтирами для вибору цілей подальшого навчання та розподілу учнів по групах з однаковими пізнавальними можливостями . Тест-сходи зручна навіть для підсумкового контролю засвоєння, виявляючи повну картину успіхів учнів. Нижче наводиться приклад тесту-сходи по деяких розділах нетрадиційної педагогіки:

Тест-сходи (нетрадиційна педагогіка)

Ці сходи тестів побудована не тільки на базі викладеного вище матеріалу. Її задача в основному ілюстративна. У ній спеціально порушена змістовна валідність тесту, щоб показати її вплив на результат тестування. Виконавши ці тести і підрахувавши свій Ка по кожній батареї тестів (користуючись еталонами, розташованими в кінці кожної батареї), ви зможете оцінити якість вашого засвоєння вивченого в лекціях № 1-4 за 12-бальною шкалою. Одночасно ви оціните навчальну здатність письмовій лекції як форми і методу навчання.

Приготуйте аркуш паперу й олівець, щоб записати свої відповіді на завдання тестів.

Батарея а1; Р1; т = не обмежена.

1. Чи є навчальний елемент (УЕ) одиницею кількості інформації, що міститься в підручнику?

2. Чи є термін «педагогіка» синонімом терміна «наука про освіту»?

3. Чи можливо за результатами тестування на першому рівні судити про якість засвоєння на другому рівні?

145

-е-

Bespa1ko1.qxd 28.02.2008 16:15 Page 1г6

146

В.П. Беспалько. Природосообразном ПЕДАГОГІКА

4. Чи відображає показник Кт щабель абстракції тексту підручника?

5. Характеризує чи показник ІІ обсяг формальної інформації в підручнику?

6. Чи можна об'єднати показники рівня засвоєння й щаблі абстракції в один показник якості навчання?

7. Характеризує чи показник Кт досягнуте учням майстерність?

8. Чи може учень досягти третього рівня майстерності за підручником, викладеному на першій ступені абстракції?

9. Чи можливе використання тестів досягнень для перевірки знань учнів про норми соціальної поведінки?

10. Чи можливо, щоб при тестуванні за допомогою тесту-сходи учень показав результат: КА2> Ка1?

11. Чи є педагогічна система об'єктом педагогіки?

12. Чи може одна і та ж педагогічна система обслуговувати навчальні потреби «артистів» і «мислителів»?

13. Чи може бути високою успішність з а при низькій у?

14. Чи є параметр в розпізнавальних показником для «артистів» і «мислителів»?

15. Чи є показник а розпізнавальних показником для «артистів» і «мислителів»?

16. Який основний ознака тестів першого рівня?

1) в них дано варіанти відповідей на вибір;

2) завжди є тільки одна правильна відповідь;

3) в тесті завжди є повний і правильну відповідь на запитання;

4) спочатку треба вирішити завдання, а потім вибрати правильну відповідь.

17. Рішення типового завдання - це діяльність:

1) першого рівня майстерності;

2) першого ступеня абстракції;

3) другого рівня майстерності;

4) другого ступеня абстракції.

18. Якщо при описі навчального елемента використовується його математична модель (формула), то це:

1) другий рівень майстерності;

2) друга ступінь абстракції;

3) третій рівень майстерності;

4) третій ступінь абстракції.

146

-е-

ВеБра1ко1.дхс1 28.02.2008 16:15 Раді 1г-7

Лекція № 4. Інструменти діагностики якості знань учнів. Тести

19. Що відрізняє виконавця від експерта?

1) виконавець створює нові алгоритми розв'язання типових задач;

2) виконавець застосовує готові алгоритми під керівництвом професіонала;

3) виконавець трансформує задачу для використання типових алгоритмів;

4) виконавець використовує алгоритм по пам'яті для вирішення типових завдань.

20. Чим відрізняється експерт від творця?

1) експерт створює об'єктивно новий алгоритм;

2) експерт створює об'єктивно нову інформацію;

3) експерт винаходить нові об'єкти;

4) експерт удосконалює вже відоме.

21. Одиницею змісту навчання є:

1) рівень засвоєння;

2) ступінь абстракції;

3) навчальний елемент;

4) обсяг формальної інформації біт.

22. Інтелектуальні задатки особистості є її:

1) соціальними властивостями;

2) моральними якостями;

3) генетичними властивостями;

4) трудовими якостями.

23. Коректний тест відрізняється від некоректного:

1) наявністю еталона;

2) змістовної валидностью;

3) функціональної валидностью;

4) простотою.

24. Диагностичность мети означає, що вона описана у вигляді:

1) параметрів;

2) правил;

3) показників;

4) оцінок.

25. До якого рівня діяльності відносяться вищенаведені тести?

1) перший;

2) третій;

3) п'ятий;

4) проміжного.

147

Bespalko1.qxd 28.02.2008 16:15 Page 1 ^ г8

В.П. Беспалько. Природосообразном ПЕДАГОГІКА

26. Зіставте методи діяльності (1-4) з рівнями засвоєння (А-Г):

1) евристична; А) творець;

2) відтворює; Б) учень ;

3) творча; В) експерт;

4) впізнавання. Г) виконавець.

27. Зіставте символи з їх назвами:

1) а; А) число навчальних елементів;

2) в; Б) автоматизація;

3) т; В) ступінь абстракції;

4) N. Г) рівень засвоєння.

28. Зіставте рівні засвоєння з відповідними тестами досягнень:

1) творець; А) впізнавання;

2) учень; Б) типова задача;

3) експерт; В) проект;

4) виконавець. Г) дослідження.

29. Зіставте формулу з її назвою:

1. Ка = п / р; А) коефіцієнт засвоєння;

2. Кт = Тпр / Тст. Б) коефіцієнт автоматизації.

30. Зіставте властивості особистості з відповідними якостями:

1. генетичні; А) рівень засвоєння;

2. соціальні; Б) темперамент;

3. досвід; В) ідеологія;

4. психологічні. Г) увагу.

-О-№ тесту Еталон № тесту Еталон № тесту Еталон 1 немає 2 да 3 немає 4 немає 5 да 6 немає 7 і 8 і 9 да 10 да 11 3 12 3 13 4 14 4 15 16 квітня (1-в; 2-г; 17 (1-г; 2-в; 18 (1-г; 2-а; 3-а; 4-б) 3-б; 4-а) 3-в ; 4-б) 19 (1-а; 2-б) 20 4 21 3 22 3 23 1, 2, 3, 4 24 1 25 1 26 (1-в; 2-г; 3-а; 4-б)

27 (1-г; 2-в; 3-б; 4-а)

28 (1-г; 2-а; 3-в ; 4-б)

29 (1-а; 2-б)

30 (1-б, 2-в; 3-а; 4-г)

148

ВеБра1ко1.дхс1 28.02.2008 16:15 Раді 1г-0

Лекція № 4. Інструменти діагностики якості знань учнів. Тести

Р = 73 (у варіанті «папір - олівець»).

Якщо мета навчання - перший рівень і ви безпомилково виконали ці тести, то ваша оцінка за 12-бальною шкалою 3 бали. Чи задоволені? Якщо ні - беріться за тести другого рівня. Якщо задоволені - переходьте до наступного параграфу.

Батарея а2; Р2; т = не обмежена.

1. Щоб зробити оцінку знань об'єктивної треба (заповніть пропуски):

а) знайти ..., б) визначити ..., в) створити ...; г) застосувати ...

2. Використовуючи рисунок 10 і 12-бальну шкалу, оцініть успіхи учня по засвоєнню ним другого рівня діяльності, якщо його К1 = 1,0.

3. Якщо діяльність на першому і другому рівнях - відтворююча, то в чому полягає відмінність у майстерності Учня та Виконавця-професіонала (см.ріс. 5)?

4. Визначте, користуючись малюнком 12, надійність запропонованої вам вище батареї тестів першого рівня.

5. На скільки операцій треба збільшити дану батарею тестів першого рівня, щоб вона стала 100% надійною?

6. На скільки операцій треба збільшити дану батарею тестів другого рівня, щоб вона стала 75% надійною?

7. Чим відрізняється «просвітництво» від «навчання»? Еталони а2:

1. а) знайти параметри якості знань, б) визначити діапазон зміни цих параметрів; в) створити інструмент (тест) виявлення і вимірювання параметрів; г) застосувати адекватну шкалу оцінки якості знань.

2. 1) при К1 = 1,0, К2 = 0,5, що 2) за 12-бальною шкалою = 0,0.

3. а) учень діє за підказкою, б) виконавець діє по пам'яті.

4. 1) р = 73; 2) г = 75%.

5. 1) щоб г = 100%, 2) р повинно бути не менше 400,3) звідси: 400 - 73 = 327.

6. Також: 80 - 16 = 64.

7. 1) просвітництво інформує про природу, суспільство і людину;

2) научение вчить професійної діяльності. Р = 16.

Якщо мета навчання - другий рівень і ви безпомилково виконали ці тести, то ваша оцінка за 12-бальною шкалою 6 балів. Чи задоволені? Якщо ні - дерзайте і беріться за тести

149

-е-

Bespalkol.qxd 28.02.2008 16:15 Page 15r0

В.П. Беспалько. Природосообразном ПЕДАГОГІКА

третього рівня. Якщо задоволені - переходьте до наступного параграфу

Батарея X; в2; Т = не обмежена.

1. Створіть надійну (75%) тест-сходи а1-3 по вашому предмету.

2. Проведіть тестування декількох учнів.

3. Перевірте якість виконання ними тесту-сходів.

4. Підрахуйте Ка1-3 та оцініть знання досліджуваних за 12-бальною шкалою (максимально досягнутий бал).

5. Чому успішні (по фінальному тесту) випускники як російських, так і американських шкіл провалюються на вступних іспитах до вузів?

6. Як виправити цю ситуацію? Еталони (Xj:

1. Число суттєвих операцій в цьому тесті дорівнює подвоєному числу створених тестів (тест + еталон).

2. Число суттєвих операцій дорівнює числу учнів, помноженому на число батарей тестів в сходах.

3. Число суттєвих операцій дорівнює (підрахунок-n-за зразком) числу батарей в сходах, помноженому на число учнів.

4. Число суттєвих операцій дорівнює числу випробовуваних, помноженому на число батарей в сходах (підрахунок Ка).

5. Типовість цього явища для США була дуже відверто розкрита губернатором штату Огайо Бобом Тафтом, він сказав: « Студенти можуть успішно закінчити 12-річну школу, щоб нарешті дізнатися про неможливість досягти навіть нижніх щаблів суспільної драбини до кінця свого життя.

Щоб змінити цей стан речей, треба фундаментально перебудувати наш святий Інститут - американську high school ». Те ж саме можна повторити і для російської школи.

6. У термінах рівня засвоєння і коефіцієнта майстерності Каетот уявний парадокс досить легко пояснити. У прагненні підвищити відсоток отримали середню освіту школи опускають планку тестування до першого рівня засвоєння з коефіцієнтом майстерності K1 = 0,5 і нижче. В цей же час вступні іспити вузи вважають для себе образливим проводити нижче другого-третього рівнів і провали навіть шкільних медалістів стають неминучими.

Слід також взяти до уваги 1) можливе неконтрольоване зміна щаблі абстракції, 2) автоматизації,

 150 

 Bespalko1.qxd 28.02.2008 16:15 Page 1-5 * 1 

 151 

 Лекція № 4. Інструменти діагностики якості знань учнів. Тести 

 3) усвідомленості і 4) змістовної валідності тестів (додавання УЕ). 5) Додатковим фактором провалів може виявитися непотрібна секретівность випробувань і 6) драконівські методи контролю на іспиті (заборона на шпаргалки та підручники). Р = X всіх суттєвих операцій. 

 Якщо мета навчання - третій рівень і ви безпомилково виконали ці тести, то ваша оцінка за 12-бальною шкалою 9 балів. Чи задоволені? Якщо ні - дерзайте і беріться за тести четвертого рівня. Якщо задоволені - переходьте до наступного параграфу. 

 Тест а4: 

 У 2005 році в штаті Техас вибухнув гучний скандал, пов'язаний з фальсифікацією результатів підсумкового тесту в школах міста Х'юстона. Явище отримало свою назву «Х'юстонське диво». 

 Дослідіть і поясніть педагогічні причини «Хюстон-ського дива». 

 Еталон а4: 

 Випробуваний з наявних у Інтернеті публікацій повинен дати наступний опис цього явища і прийти до відповідних висновків: 

 1. Так зване Х'юстонське чудо після короткої рекламної галасу виявилося примітивним шахрайством і обманом громадської думки. 

 2. У прекрасному місті Х'юстоні під керівництвом самого начальника управління освітою штату і декількох директорів шкіл були прийняті радикальні заходи з подолання легендарно низької якості навчання у школах міста. 

 3. Була проголошена гідна мета навчання: усунути більш ніж 50-відсотковий відсів зі шкіл і радикально підняти гранично низьку успішність у школах (15-20% по фінальному тесту). 

 4. Підхід до досягнення цих цілей був абсолютно тоталітарним: вчителям і директорам шкіл було наказано, що якщо вони не піднімуть радикально успішність у школах, вони будуть дискваліфіковані і звільнені. «Не можете вчити - йдіть!» Було накреслено в начальницьких паперах. 

 5. У той же самий час були обіцяні великі премії тим, хто зуміє досягти поставлених цілей. 

 6. Це типовий тоталітарний стиль управління методом «батога і пряника». 

 7. Що не було сказано вчителям і директорам шкіл - так це як підняти перш непідйомну успішність. Без цього ніяке педагогічне диво неможливо. 

 151 

 Bespalkol.qxd 28.02.2008 16:15 Page 1ІК2 

 В.П. Беспалько. Природосообразном ПЕДАГОГІКА 

 8. Налякані санкціями і спокушені преміями педагоги були кинуті напризволяще в пошуках якогось чудодійного засобу для виходу із безвихідної ситуації, щоб «і вівці були цілі, і вовки ситі». 

 9. Неминуче виникла добре відома і стара як світ шахрайська практика, звана «процентоманію». Це попросту безсоромне обдурювання всіх залучених у сферу освіти: та органів управління освітою, і батьків, і самих учнів. Вчителі завищували всі результати успішності, щоб задовольнити волюнтаристські вимоги адміністрації. 

 10. «Успіх» Х'юстона пролунав по всій Америці: «Якщо хочемо - можемо!» - Стверджувало на всіх зборах і нарадах начальство. 

 11. Популярність керівника Хьюстонского управління освітою стала легендарною, і незабаром сам Президент США Д. Буш запросив на посаду міністра освіти свого знаменитого земляка для проведення своєю не менш відомою реформи освіти «No Child Left Behind». 

 12. Незабаром, однак, обман розкрився, і «Велике Хюстонское диво» розкрилося у вигляді примітивного шахрайства, добре знайомого нам за горезвісним «Липецькому методу" 60-х років, котрий породив общесоюзную «процентоманію». 

 13. Коли вибухнув скандал, знову спечений міністр освіти був без зайвого шуму звільнений, а разом з ним дискваліфіковані десятки директорів шкіл і вчителів, але жирні премії, виплачені їм за шість років містифікації, залишилися при них. 

 Р = 13. 

 Якщо мета навчання - четвертий рівень і ви безпомилково виконали ці тести, то ваша оцінка за 12-бальною шкалою 12 балів. Вище не буває - переходьте до наступного параграфу. 

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "7. Тест-сходи"
 1. Вправи, практичні ситуації і тести до курсу «Управленіеперсоналом»
    тесту, що визначають моделі поведінки керівників: Керівництво та лідерство Тест (Адізас): Ефективне і неефективне керівництво. Тест: Ідеальна група з
 2. 6. Оцінка психофізіологічних якостей.
    тести на просту сенсомотор-ную реакцію (ПСМР), складну сенсомоторную реакцію (Ссмр), тести "Корректурная проба", "Кількісні відносини", "Теппінг-тест" і методику Мюнстенберга. Тест на ПСМР оцінює час простої рухової реакції. На екрані з'являється зображення білого прямокутника. Тестований повинен його погасити натисканням на певну клавішу. Після паузи, яка змінюється по
 3. Етап просування
    сходах. Накопичується багатий практичний досвід, здобуваються навички, зростає потреба в самоствердженні, досягненні більш високого статусу і ще більшої незалежності, починається самовираження працівника як особистості. У цей період набагато менше приділяється уваги задоволенню потреби в безпеці, зусилля працівника зосереджені на питаннях, що стосуються збільшення розмірів оплати
 4. Глава 2.7. Методи підбору персоналу (співбесіда, інтерв'ю, тестування та ін.)
    тест "на відповідність». Як вказує Д. Мерсер, «теоретично йдеться про гарантії мінімальних" обчислювальних "здібностей претендента, необхідних для розуміння складнощів комп'ютеризованих процесів. Це досить точний тест рівня інтелекту, який гарантує, що всі фахівці, що займають в ІБМ ключові пости, володіють високими інтелектуальними здібностями ». Після прийняття на роботу
 5. ІНСТРУМЕНТИ ДІАГНОСТИКИ ЯКОСТІ ЗНАНЬ УЧНІВ. ТЕСТИ
    тесту. 5.1. Надійність тестування. 6. Створення тестів різного рівня. 6.1. Тести першого рівня. 6.2. Тести другого рівня. 6.3. Тести третього рівня. 6.4. Тести четвертого рівня. 7. Тест-сходи. 8. Тести, іспити і демократія. Синопсис У цій лекції основна увага зосереджена на формуванні у читача адекватного уявлення про тести і способи їх застосування
 6. 4. Оцінка індивідуально-психологічних і темпераментних якостей.
    тест "Поріг активності". Темперамент - це характеристика людини, що визначає його динамічні особливості: інтенсивність, швидкість, темп, ритм психічних процесів і станів. Виділяють (певною мірою умовно) чотири типу темпераменту: сангвінік - з сильним, врівноваженим, рухомим типом вищої нервової діяльності; флегматик - з сильним, врівноваженим, інертним типом вищої
 7. 1.3. Основні напрямки використання ІТ у навчальному процесі
    тест (відкритий, закритий) MS Word Закінчення таблиці 2 1 2 3 4 Електронний тест (відкритий, закритий), кросворд, ребуси без автоматичної обробки результатів MS Word 5 Електронний тест (закритий), кросворд, ребуси з автоматичною обробкою поточних результатів MS PowerPoint 6 Електронний тест (відкритий, закритий), кросворд, ребуси з автоматичною обробкою поточних і підсумкових
 8. Глава 2.1. Оцінка професійних якостей співробітників
    тести, шкали самооцінок, самозвіти і т.д.) і займають завдяки простоті інструментальних конструкцій і легкості отримання інформації центральне місце в особистісних дослідженнях. Т-дані (objective test data) представляють собою результати об'єктивних тестів з контрольованою експериментальної або реальною ситуацією і характеризують принципово новий підхід до дослідження особистості, пов'язаний,
 9. 5. Оцінка якостей керівника.
    тесту Шуберта, оцінки комунікативних і організаторських здібностей (КОС), опитувальника вольового самоконтролю (ВСК). Тест "Рівень придатності до керівної роботи" включає 25 тверджень і має наступні шкали: обов'язок і відповідальність, вміння керувати людьми, самовладання і врівноваженість, бажання працювати з людьми, самостійність мислення, сумісність, колективізм. У тесті
 10. 12.5. Забруднення атмосфери
    Забруднення атмосфери відноситься до числа факторів, найбільш небезпечних для здоров'я людини. В атмосферу потрапляють сотні речовин, які відсутні в природі. Екологи налічують близько 2000 забруднювачів атмосфери. Смог - туманна завіса над промисловими підприємствами та містами, утворена з газоподібних відходів, в першу чергу діоксиду сірки. Передумовами для формування смогу
 11. 1.3. РІВНІ СФОРМОВАНОСТІ ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ
    тест на оцінку рівня товариськості В. Ф. Рахівського; тест на визначення рівня особистісної тривожності (методика Ч. Д. Спілбергера); тест на оцінку рівня мотивації до успіху (методика Т. Елер); тест Т. Матвєєвої на визначення організаторських здібностей, методика «Потреби в спілкуванні» (за Орлову Ю. М.); методика «Потреба в досягненні» (за Орлову Ю. М.); методика «Шкала самооцінки
 12. 10.10. Енергозбереження
    Історія сільського господарства - це історія послідовного нарощування вкладень антропогенної енергії та енергетичного подорожчання виробленої продукції. Антропогенне енергія надходить в АгрЕС у формі пов'язаної енергії, витраченої на виробництво добрив, пестицидів, пального, сільськогосподарської техніки, будівництво тваринницьких приміщень і т.д. Економічний ефект від
 13. План співбесіди
    тест. Провести тест на вміння працювати з клавіатурою досить легко, однак можна обмежитися наступними питаннями: «З якою швидкістю Ви набираєте текст?» «Якими інструкціями щодо компонування тексту і точності набору Ви керуєтеся?» «Як Ви вчините, зіткнувшись з незнайомим програмним забезпеченням або устаткуванням ? »Подібні питання дозволять отримати таку ж інформацію, як і при
 14. 11.1. Урбанізація
    Знамення ХХ століття - бурхливий процес урбанізації, тобто підвищення частки міського населення в світі. Якщо в 1830 р. у містах проживало близько 3% населення, то в 1960 р. - 34%. У 2000 р. міське населення планети склало 48%. Починаючи з 1970 р. приріст населення міст значно випереджає приріст народонаселення планети (відповідно, 4,0 і 1,7%). Процес урбанізації активно протікає і
 15. 10.9. Сільськогосподарське забруднення
    Сільськогосподарське забруднення - це привнесення в середовище токсичних хімічних сполук або патогенних мікроорганізмів в результаті сільськогосподарського виробництва. Основними джерелами цього забруднення є пестициди, добрива, тваринницькі стоки. Забруднення грунту пестицидами і їх залишками збіднює її живе населення і тим самим уповільнює процес кругообігу поживних
 16. ПЕДАГОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ДЕЯКИХ ЗАРУБІЖНИХ ТЕСТОВИХ СИСТЕМ
    тестам? 2. Методика педагогічного аналізу тестових систем. 3. Аналіз тестової системи SAT. 3.1. Тест SAT I. 3.2. Тест SAT II. 4. Тестова система TOEFL. 4.1. Фактична довідка. 4.2. TOEFL як він є. 4.3. Конструкція тестів TOEFL. 4.4. Педагогічний аналіз TOEFL. 5. Загальні висновки і конкретні пропозиції. Деякі публікації за темою лекції. Синопсис Дуже часто при
 17. 3.1. Класифікація екологічних факторів
    тественних екосистем і заміна їх на штучні (антропогенні) - сільськогосподарські, міські, промислові і т.д.; - забруднення води, атмосфери, грунту; - випас худоби - занос чужих видів; - витоптування. В даний час роль антропогенних факторів різко зросла, тому вивчення наслідків їх впливу і розробка способів регулювання відносин
 18. Типові помилки експертів
    тесту Векслера. Помилка експертів полягає в тому, що тест Векслера дозволяє досліджувати тільки інтелектуальний розвиток. Але при відставанні в психічному розвитку часто зустрічаються емоційно-вольові порушення, що обмежують здатність неповнолітніх керувати своїми діями; оцінити ці порушення за допомогою даного тесту можна. Тест Векслера є стандартизованим, то
© 2014-2021  ibib.ltd.ua