Головна
ГоловнаНавчальний процесЗагальна педагогіка → 
« Попередня Наступна »
Беспалько В.П.. Природосообразно педагогіка. М.: Народна освіта, 512 с., 2008 - перейти до змісту підручника

ПЕДАГОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ДЕЯКИХ ЗАРУБІЖНИХ ТЕСТОВИХ СИСТЕМ

Не все те золото, що блищить.

1. Чи можна довіряти тестам?

2. Методика педагогічного аналізу тестових систем.

3. Аналіз тестової системи SAT.

3.1. Тест SAT I.

3.2. Тест SAT II.

4. Тестова система TOEFL.

4.1. Фактична довідка.

4.2. TOEFL як він є.

4.3. Конструкція тестів TOEFL.

4.4. Педагогічний аналіз TOEFL.

5. Загальні висновки і конкретні пропозиції. Деякі публікації за темою лекції.

Синопсис

Дуже часто при обговоренні педагогічних проблем доводиться чути: «А ось в Америці ...» і далі випливає, що вже, якщо в Америці щось робиться, то це еталон якості і правоти. Найчастіше використання посилань на Америку для аргументації своїх сумнівних ідей не має нічого спільного з дійсним станом справ в американській освіті, яке ось уже майже півстоліття знаходиться в глибокій кризі. Про це свідчать з тріском провалилися його реформи, початі послідовно приходили до влади адміністраціями різних президентів у 1983, 1998, 2003 роках, а також інтенсивний і щорічний «ввезення мізків» («Brain Drain»), яким США намагається компенсувати нездатність свого власного освіти забезпечити кваліфікованими кадрами країну. Природа непереборного кризи в американському освіту пояснюється багатьма факторами, серед яких одним з найбільш істотних є порочна система тестування успіхів школярів і студентів. У стані все поглиблюю-

155

Bespalkol.qxd 28.02.2008 16:15 Page ^ Ігб

156

В.П. Беспалько. Природосообразном ПЕДАГОГІКА

щегося освітнього кризи хвалена американська система тестування не може дати відповідь на питання: «У чому полягає причина кризи освіти в країні». Вона лише фіксує деякі бали, які нібито характеризують успішність, але не може пояснити ні їх походження, ні що означає їх величина.

На жаль, сьогоднішні наслідувачі американському тестуванню, творці його вітчизняного сурогату під назвою «Єдиний державний іспит», чи то через недогляд, чи то унаслідок педагогічного невігластва, чи то в гонитві за «довгим» рублем (що в сьогоднішній російській ринковій економіці не виключається) не помічають педагогічної дефективности американської методології тестування. Вони не тільки сліпо переносять її пороки в Росію, але і роблять цей захід обов'язковим у масштабі всієї країни, претендуючи на «об'єктивність» оцінки успішності російських школярів.

Чому я називаю методологію американського тестування «порочної», викладається в цій лекції. А чому не треба її запозичувати і що виходить, якщо це робити, розповідається в наступній.

Lecture № 5. Analysis of some foreign testing

systems

Not all that glitters is gold.

1. Whether it is possible to trust tests?

2. Technique of analyzing test systems.

3. Analysis of the test system SAT.

4. Analysis of the test system TOEFL.

5. General conclusions and concrete proposals. Some publications on a theme of this lecture

Synopsis

Very often, at discussions on pedagogical problems, it is common to hear, when there are no firm arguments: « And there is, in America ... »and further follows that if in America something is done it is the unquestionable standard of quality and correctness. More often use of references to America, for argumentation of doubtful educational ideas have nothing in common with the real state of affairs in the American edu-

156

Bespalko1. qxd 28.02.2008 16:15 Page

1527

Лекція № 5. Педагогічний аналіз деяких зарубіжних тестових систем

cation, which is already almost half a century in a deep crisis. Its failed reforms undertaken by consistently coming to power administrations of different presidents in 1983, 1998, 2003 testify to it with their crashes.

The most testifying event of the weakness of the American Educational System is the permanent necessity of brains import («Brain Drain»), with which America unsuccessfully tries to compensate the inability of own education to provide the country with qualified personnel. The nature of the educational crises can be explained by the role of different factors, the most important of which is the already discredited and vicious methodology of testing student performance in education. In the conditions of a going even deeper educational crisis, the renowned American system of testing cannot answer vital questions: «In what the reason of the educational crisis in the country consists?» It only fixes some points which, ostensibly, characterize progress or failure , but cannot explain their origins and what their size means. Unfortunately, today's imitators to the American testing, the founders of its domestic substitute under the name «Uniform State Examination», whether on thoughtlessness, or owing to pedagogical ignorance, or in pursuit for a «long» ruble (that in today's Russian «market economy »it is not excluded) do not notice pedagogical defectiveness of the American methodology of testing. They not only blindly transfer its defects to Russia, but also do this action obligatory on scale of all country, applying on «objectivity» of assessing the performance of Russian schoolboys.

Why I name the methodology of American testing «vicious», is stated in this lecture. And why it is harmfully to borrow it for use in Russia, it is told in the next one.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " ПЕДАГОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ДЕЯКИХ ЗАРУБІЖНИХ ТЕСТОВИХ СИСТЕМ "
 1. Запитання і завдання для самоперевірки, вправ та роздумів
  педагогічного дослідження? 4. Охарактеризуйте теоретичну базу і основну термінологію зарубіжній юридичній педагогіки. 5. У чому, на вашу думку, відмінність зарубіжного і російського юридичної освіти? 6. У чому ви бачите особливості професійної освіти співробітників правоохоронних органів (поліції)? 7. Яка роль поліції в сучасному західному
 2. Методи і методика дослідження
  педагогічної проблеми, способи використання методів), побудови висновків, оцінок, доказів, обгрунтувань, теорій в юридичній педагогіці відповідають общепедагогическим. Але в переважній більшості випадків використовується ідея методу, а опрацювання його, конкретизація завжди відбуваються як його адаптація до теми дослідження. Так, методи анкетування, бесіди, педагогічного аналізу,
 3. Основні завдання юридичної педагогіки
  педагогічних досліджень проблем законності та правопорядку дозволяє віднести до основних завдань юридичної педагогіки наступні: - вивчення історії розвитку юридико-педагогічного знання і його використання в суспільстві та органах правопорядку; - розробка методології та методики юридико-педагогічного пізнання; - створення наукової картини юридико-педагогічної
 4. 18.1. Загальна характеристика юридичної педагогіки за кордоном Завдання порівняльно-юридичної педагогіки
  педагогічної термінології та парадигмі. Вона виступає як практика юридичної та правоохоронної діяльності, професійної освіти та службової підготовки юристів різних спеціальностей і представлена переважно в нормативних документах, змісті професійної діяльності та освітнього процесу, формах і методах їх здійснення. У ряді розробок для практики
 5. Виділення педагогічної проблеми, її вивчення і визначення мети рішення (бажаного результату)
  педагогічного результату. Перший прийом у його підготовці та прийнятті - виділення педагогічної проблеми, її вивчення, з'ясування, визначення мети її рішення. Педагог, зіткнувшись з якоюсь труднощами в роботі або виявивши, що досягаються результати не ті, які хотілося б мати, замислюється над причинами їх. У чому суть проблеми, де може знаходитися причина, що треба робити? Відповідаючи
 6. категоріальний-понятійний апарат
  педагогічної реальності. Категоріально-понятійний апарат має методологічне та теоретичне значення, багато в чому визначає стан і розвиток юридичної педагогіки як наукової дисципліни, рівень її самопізнання і самоконструірованія. Розробка категоріально-понятійного апарату відбувалася в дослідженнях всіх педагогів, які займалися юридико-педагогічної проблематикою. А.Д.
 7. Запитання і завдання для самоперевірки, вправ та роздумів
  педагогічна система і з яких елементів вона складається? 2. Розкрийте системоутворюючу роль цілі в системі педагогічної роботи. 3. Поясніть, як освіта, виховання, навчання і розвиток впливають один на одного. 4. Які сутність і структура педагогічного процесу? 5. Назвіть одну з закономірностей педагогічного процесу і дайте пояснення її природі, впливу
 8. Педагогічний контроль
  педагогічним процесом передбачає контроль за його ходом і результатами. Основними завданнями контролю є: перевірка оптимальності процесу, його компонентів, наповненості навчальними, які виховують і розвивають впливами, їх узгодженості, відповідності результатів, якості дій його учасників і надання допомоги. Разом з тим це не суто адміністративний контроль, а саме
 9. Теми для самостійної дослідницької роботи 1.
  Педагогічної діяльності. 3. Порівняльний аналіз психологічного потенціалу особистості вчителів, які здійснюють різні підходи до організації навчально-пізнавальної діяльності
 10. Теми для рефератів 1.
  Педагогічної діяльності). 2. Професійно-особистісна позиція і її складові (на прикладі педагогічної діяльності). 3. Комунікативна компетентність особистості та її значення для педагогічної діяльності вчителя. 4. Педагогічні здібності вчителя до організації міжособистісної взаємодії учнів на
 11. Запитання і завдання для самоперевірки, вправ та роздумів
  педагогічної роботи і хто фактично є ним? 2. Які вимоги пред'являються до суб'єкта педагогічної роботи? 3. Обгрунтуйте, чому керівник виступає як суб'єкт педагогічної роботи. 4. Дайте характеристику педагогічного професіоналізму. 5. Що розуміється під педагогічною культурою? 6. Які види педагогічної підготовленості вам відомі?
 12. 4.1. Поняття про педагогічні діях і техніці їх виконання Загальна характеристика
  педагогічних завдань і здійснювані педагогічними засобами, методами і прийомами. До таких дій належать: - педагогічне спостереження; - педагогічне вивчення людини (складання «педагогічного портрета» в єдності його основних характеристик - вихованості, освіченості, розвитку та навчання ™) та групи; - педагогічний аналіз; - педагогічне
 13. Оцінка інтелектуального розвитку.
  Аналізу матеріалів; гнучкість мислення; інертність мислення (переключаемость); емоційні компоненти мислення (відволікання); швидкість і точність сприйняття, розподіл і концентрація уваги; грамотність; вибір оптимальної стратегії, орієнтування; просторова уява. КОТ використовується для швидкої і недиференційованої оцінки загального рівня навченості обстежуваних, що
 14. Беспалько В.П.. Природосообразно педагогіка. М.: Народна освіта, 512 с., 2008

 15. Яка тривалість відпустки у педагогічних і науково-педагогічних працівників?
  Педагогічним, науково-педагогічним працівникам освіти та науковим працівникам надається щорічна основна відпустка тривалістю до 56 календарних днів у порядку, що затверджується Кабінетом Міністрів
 16. Теми та питання для обговорення на семінарських заняттях
  педагогічної діяльності. 1. Поняття соціально-психологічної адаптації до професійної діяльності. 2. Педагогічна взаємодія початківця вчителя-стажиста з іншими суб'єктами освітнього процесу як фактор його соціально-професійної адаптації до практичної діяльності. 3. Включеність студентів-майбутніх учителів у процес
© 2014-2021  ibib.ltd.ua