Головна
ГоловнаЕкономікаМенеджмент → 
« Попередня Наступна »
Н. В. Кузнєцова. УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ, 2005 - перейти до змісту підручника

4. Оцінка індивідуально-психологічних і темпераментних якостей.

Для їх оцінки рекомендується використовувати опитувальник темпераменту Стреляу, структури темпераменту Томаса, Климова, Леонгарда, тест "Поріг активності".
Темперамент - це характеристика людини, що визначає його динамічні особливості: інтенсивність, швидкість, темп, ритм психічних процесів і станів. Виділяють (певною мірою умовно) чотири типи темпераменту: сангвінік - з сильним, врівноваженим, рухомим типом вищої нервової діяльності; флегматик - з сильним, врівноваженим, інертним типом вищої нервової діяльності; холерик - з сильним, неврівноваженим типом вищої нервової діяльності; меланхолік - зі слабким типом вищої нервової діяльності. Зазначені типи темпераменту як найбільш узагальнені можуть бути використані для вивчення індивідуальності. Темперамент відносно стійкий і мало схильний до змін під впливав-ням середовища і виховання, проте він змінюється в онтогенезі (розвитку). Темперамент не характеризує змістовну сторону особистості (спрямованість мотиваційної сфери, ціннісні орієнтації і т. д.). Однак властивості темпераменту можуть як сприяти, так і протидіяти формуванню певних рис особистості.
Тест-опитувальник Стреляу розроблений видатним польським психологом Я. Стреляу (1982 р.) на основі диференційно-психологічної концепції Павлова - Теплова. Тест спрямований на вимірювання основних характеристик типу нервової діяльності: рівня процесів збудження і гальмування та ін Тест містить 134 питання, що припускають один з трьох можливих варіантів відповіді: "так", "ні", "не знаю". Він застосуємо при оцінці індивідуально-психологічних відмінностей між людьми у сфері темпераменту і заснований на сучасному функціонально-системному підході в нейро-і психофізіології. Опитувальник містить 105 питань, які потребують відповіді "так" або "ні", і дозволяє отримати характеристики по восьми темпераментальні шкалами, на підставі яких може бути визначений темпераментальні профіль і обчислені темпераменту-тальне індекси і типи, рівень соціальної бажаності, особливості взаємодії з середовищем (легкість - напруженість), характер змінності поведінки, чутливість до неадекватності результату діяльності та передбачуваної його оцінкою і т. д. У опитувальнику є також контрольна шкала.
Тест може застосовуватися для індивідуального і групового обстеження. Методика розроблена В. М. Русалову в 1990 р.
Шкала самооцінки (опитувальник) Ч. Спілбергера призначена для визначення реактивної особистісної тривожності. Як риса особистості особистісна тривожність характеризує в тій чи іншій мірі схильність відчувати в більшості ситуацій побоювання, страх, сприймати досить широке коло ситуацій як загрозливі, реагувати на ці ситуації станом тривожності різного рівня. Особистісна шкала самооцінки Спілбергера включає 20 питань. Стан тривожності як емоційна реакція на стресову ситуацію може бути різної інтенсивності і мінливе в часі.
Опитувальник К. Томаса дозволяє виявити форми соціальної поведінки, найбільш віддаються перевага випробуваним в ситуації конфлікту, тенденції його взаємин з людьми в складністьних ситуаціях. Визначаються п'ять основних способів регулювання конфліктів: суперництво, співробітництво, компроміс, уникнення, пристосування; їм відповідають п'ять шкал опитувальника. Число балів, набраних індивідом за кожною шкалою, дає уявлення про вираженість у випробуваного тенденції до прояву відповідних форм поведінки в конфліктних ситуаціях. Опитувальник містить 30 пар тверджень, в кожній з яких випробуваний вибирає те, яке відповідає його стилю поведінки.
Опитувальник Клімова спрямований на діагностику схильностей до професійних знань і містить 20 пар тверджень. Інтереси і схильності людини - важливі фактори, які необхідно враховувати при виборі професії. Схильність відображає позитивне внутрішньо мо-тівірованное ставлення (потяг, інтерес і пр.) до якого-небудь заняття. Психологічну основу схильностей становить стійка потреба особистості в певній діяльності, коли привабливими стають не тільки досягаються в ній результати, а й зміст діяльності, у тому числі і її предмет.
Опитувальник дозволяє дізнатися, що людина воліє, до якої області докладання сил він зараз більш схильний, до якої - менше, але не наскільки. Отримані бали вказують тільки напрямок, а не величину оцінюваного ознаки. Світ професій ділиться на п'ять великих груп відповідно з ведучим, головним предметом праці.
Опитувальник німецького психолога Леонгарда, професора клініки Шаріте Університету Гумбольдта (Берлін), розроблений в 1968 р. і призначений для вьАявленія акцентуацій характеру. Усі риси особистості можуть бути розділені на основні та додаткові. Основні риси - стрижень особистості, вони визначають її розвиток, процеси адаптації, психічне здоров'я. При значній вираженості основні риси характеризують особистість в цілому. Особистості, у яких основні риси яскраво виражені, названі Леонгардом акцентуйованим. Оцінка вираженості акцентуації особистості дозволяє прогнозувати ступінь успішності діяльності. Опитувальник включає 88 питань, 10 шкал, які відповідають певним акцентуациям характеру, і застосовується для професійного відбору, професійної орієнтації та психологічної консультації.
Тест "Поріг активності" визначає ступінь труднощів (легкості) здійснення вчинків, рішучість у діях чи пасивність, що важливо для вдосконалення відбору керівних кадрів, професійної орієнтації, професійного відбору та професійної атестації. Методика є однофакторном тест-опитувальником і складається з 18 тверджень.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 4. Оцінка індивідуально-психологічних і темпераментних якостей. "
 1. Висновок
  індивідуальним правосвідомості. Саме тому розвиток суспільства і держави неможливо без урахування інтересів всіх соціальних груп, інститутів громадянського суспільства. Багато провідні політики нашої держави ясно усвідомили, що реформа без глибокої соціальної опрацювання неможлива. Глава адміністрації Хабаровського краю Ішаєв В.І., виступаючи перед співробітниками і студентами Хабаровського
 2. Поняття вікової неосудності.
  Оцінка носить напівусвідомлених, згорнутий характер, здійснюється через вже наявні стереотипи і звички. Але можливість її здійснення повинна мати місце. У сфері інтелектуальної діяльності значущими для здатності до винної відповідальності є процеси сприйняття, уваги, пам'яті, мислення. Стосовно до розвитку сприйняття і уваги йдеться про здатність адекватно
 3. Звільнення неповнолітнього від кримінальної відповідальності у зв'язку з його вікової неосудністю і припинення кримінальної справи.
  Оцінці доказів. Труднощі у прийнятті подібних рішень обумовлена ще й тією обставиною, що звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку з віковою неосудністю за своїм характером є імперативним. Це випливає з формулювання ст. 20.3 КК РФ, яка говорить, що особа, яка має ознаки вікової неосудності, «не підлягає кримінальній відповідальності». Застосування
 4. § 2. Короткий нарис розвитку проблеми
  оцінкою провини. Теоретичні погляди, що заперечували значення вини, піддаються критиці. Що вийшов в 1938 році підручник з Загальної частини кримінального права, написаний колективом ВИЮН, констатував, що питання про вино є «одним з основних питань соціалістичного кримінального права» 2. Вирішення питання про вино як підставі кримінальної відповідальності у підручнику було невдалим. Воно містило в собі ще
 5. § 2. Кримінальна відповідальність - феномен індивідуального правосвідомості
  оцінки суб'єктивних факторів у детермінації присмачують суспільством поведінки, так як в реальній дійсності соціальне (об'єктивне) "працює" через особисте (суб'єктивне). В особистісних поняттях громадські нормативи чи норми кримінального права приймаються і усвідомлюються самим діяльним суб'єктом; стають його самовеленіямі і самооцінками. На цьому рівні прийняття того чи іншого рішення,
 6. Глава перша. ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА ЯК про-громадської НАУКА
  оцінкою багатьох державно-правових явищ і процесів з цього, екологічному, критерієм. Таким чином, можна зробити висновок, що метод теорії держави і права являє собою об'єктивно існуючу велику сукупність (систему) способів і прийомів, за допомогою яких пізнається предмет цієї науки. На цій новій багатогранної методологічній основі і формиру-ється принцип науковості в
 7. Глава третя. ПОХОДЖЕННЯ ПРАВА
  оцінка концепцій походження права, висловлених історичною школою права, повинна бути звільнена від такої вульгаризаторской критики. Історична школа права - це велике просування теоретико-правової думки у вивченні походження права, т.к. вона вловила роль і значення глибинного етнокультурного пласта виникнення права та особливості цього процесу у різних народів. Разом з тим
 8. Глава восьма. ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ РОСІЙСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ
  оцінці. Поняття державності. Ось чому, враховуючи саме динаміку Російської держави, його розвиток, його своєрідність, стає необхідним ввести в теорію держави і застосувати в юридичній та інших суспільних науках поняття російської державності. Це поняття виявляється вкрай необхідним на сучасному етапі наукового знання, коли виникає завдання теоретичного
 9. Глава десята. ПРАВО В СИСТЕМІ СОЦІАЛЬНИХ РЕГУЛЯТОРІВ
  оцінці права як виразника тільки класових інтересів і т.п. При цьому слід також враховувати і відхід в кінці XX століття суспільствознавства від вульгаризації, абстрактних підходів до класових структурам, тим визначень класів, які широко використовувалися на попередньому етапі. Визначення права як нормативного регулятора випливає з дійсно існуючої в житті групи соціальних
 10. Глава сімнадцята. РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАВА
  оцінки тих чи інших фактів. Що мало місце - вбивство чи самогубство? Був відданий борг або немає ніяких свідчень його повернення? Перевищив швидкість автомобіліст або показання приладу помилкові? Оцінка фактів (обставин) з позицій їх істинність або хибність - це особливий предмет теорії права, тієї її частини, яка виділяється як теорія доказів. Сфера використання цих теоретичних
© 2014-2021  ibib.ltd.ua