Головна
ГоловнаНавчальний процесЗагальна педагогіка → 
« Попередня Наступна »
Беспалько В.П.. Природосообразно педагогіка. М.: Народна освіта, 512 с., 2008 - перейти до змісту підручника

ПАРАМЕТРИ І КРИТЕРІЇ ДИАГНОСТИЧНОСТЬ ЦІЛІ

Що виміряна, то зрозуміле.

1. Коротка історія пошуків параметрів якості засвоєння знань учнів.

2. Параметри діагностично ІРЛІ.

3. Навчальний елемент (УЕ).

4. Формальний обсяг інформації в предметі.

5. Ступінь абстракції. Обсяг наукової інформації в предметі.

6. Рівень засвоєння змісту навчання.

7. Шкали оцінювання.

8. Автоматизація засвоєння.

9. Усвідомленість засвоєння.

^ Синопсис ^

Нетрадиційна педагогіка вимагає, щоб ще до початку навчання була поставлена діагностично мета і вироблені методи об'єктивної діагностики ступеня її досягнення. Зробити ні те, ні інше неможливо без опори на параметри і критерії якості навчання, виділені шляхом змістовного аналізу природи самого процесу навчання. В історії педагогіки робилися досить непослідовні спроби знаходження таких параметрів і критеріїв. Однак через загальну слабкість психолого-педагогічної науки того часу з цих спроб не складалася система вимірювання та оцінки якості знань учнів. Я пояснюю це явище тим, що традиційна шкільна практика ніколи не відчувала в цьому великої життєвої необхідності: вчительська інтуїція і п'ятибальна шкала відміток її цілком задовольняла, як задовольняла середньовічне ремесло, глазомерная оцінка ваги і розмірів. З розвитком промислових форм виробництва контроль якості продукції зайняв центральне місце в послідовності операцій виробничої діяльності. Поступово розвинулася наукова теорія виробничих вимірювань і контролю, що базується на чіткому виді-

74

Bespalkol.qxd 28.02.2008 16:15 Page 75

Лекція № 3. Параметри і критерії діагностично мети

леніі параметрів (показників) та критеріїв якості, сполучених з інструментальними вимірами.

Освіта вже давно є галуззю масового виробництва освічених людей. До тих пір, поки вчительська глазомерная оцінка якості навчання не відчувалася гальмом розвитку освіти, з нею можна було миритися. Але, схоже, що їй приходить природний кінець, як і іншим глазомірним оцінками. На зміну йдуть інструментальні вимірювання, що спираються на науково обгрунтовані параметри та критерії якості.

У даній лекції викладається вперше вироблена в педагогіці система розділених параметрів і критеріїв якості навчання. Наявністю цієї системи параметрів і критеріїв нетрадиційна педагогіка радикально відрізняється від її старшої сестри - традиційної педагогіки.

Lecture № 3. Parameters and criteria of a diagnostic purpose

What is measured is understood.

1. A brief history of searches of pupils 'knowledge parameters of quality.

2. Parameters of a diagnostic purpose.

3. The Educational Element (EE).

4. Formal volume of information in a subject matter.

5. Step of Abstraction. Volume of scientific information in a subject matter.

6. The Level of mastering of the content of training.

7. Scales of knowledge assessment.

8. Automation of mastering.

9. Degree of consciousness of knowledge acquisition. Synopsis

The nonconventional pedagogy requires that prior to the beginning of any training has a diagnostic purpose be put forward. Also methods of objective diagnostic of achievement degree have to be developed. To make neither that, nor another is impossible without having in possession some distinctive parameters and criteria of the quality of training. They could be allocated only as a result of a substantial analysis of the nature of the process of training. In the history of pedagogy inconsistent enough attempts to find of such parameters and criteria were done.

75

-e-

Bespalkol.qxd 28.02.2008 16:15 Page 76

В.П. Беспалько. Природосообразном ПЕДАГОГІКА

However, the common downfall of these attempts can be explained by the general weakness of the educational science of that times that prevented the researchers to obtain a working system of measurement and assessment of the quality of pupils 'acquisition of knowledge.

I explain this phenomenon to that the traditional school practice never felt in it a big vital necessity: the teacher's intuition and a five-point scale of marks quite satisfied it in the same way as visual estimation of weight and size satisfied medieval craft. With development of industrial modes of production the quality assurance of production has taken the central place in the sequence of operations of industrial activity. The scientific theory of industrial measurements and control, based on precise allocation of parameters (indices) and criteria of quality completed with tools of such measurements has gradually developed.

Education is already for a long time became a branch of mass production of educated people. Until the teacher's visual estimation of quality of training was not felt as a brake of social development, with it was possible to be reconciled. But it seems that to it came the natural end, as well as to other visual estimations it came long ago. On change there are the tool measurements based on scientifically proved parameters and criteria of quality.

In the given lecture the system of divided parameters developed in pedagogy and criteria of quality of training is stated for the first time. In presenting of this system of parameters and criteria the non-conventional pedagogy considerably differs from its senior sister, traditional pedagogy.

1. Коротка історія пошуку параметрів якості засвоєння знань учнями

Вчителі давнину були, найімовірніше, максималістами: виходячи з збережених джерел, вони визнавали тільки вищий бал оцінки в навчанні. Не досягли вищої якості засвоєння, будь то ораторського або військового мистецтва, не могли розраховувати на солідне становище в суспільстві. У легендах Стародавньої Спарти повідомляється навіть, що жерці піддавали новонароджених немовлят жорстоким випробуванням, намагаючись визначити їх потенційні військові здібності. Немовлят, які проявляють жерцям відомі ознаки майбутнього непохитного воїна, з «молодих нігтів» визначали у спеціальні школи для

76

-е-

ВеБра1ко1.дхсС 28.02.2008 16:15 Раді 73

77

Лекція № 3. Параметри і критерії діагностично мети

виховання всесвітньо відомих спартанців. Доля інших, як стверджують легенди, була сумною.

Середні століття починають визнавати півтони в характеристиці якості освіченості окремих індивідів. Так, вже в XVII столітті основоположник науки про навчання Ян Амос Комен-ський, аналізуючи процес навчання, намагається виділити його стадії або етапи і на цій основі побудувати деяку сходи успіхів учня в навчанні. Коменський небезпідставно припускав, що «в учнів розвиваються спершу зовнішні почуття (це всього легше), потім - пам'ять, далі розуміння і, нарешті, судження ...». Це опис послідовності формування інтелектуальних умінь учнів є предтечею подальших спроб побудувати деяку поетапну характеристику просування учня від незнання до знання. На опис Коменського наклало свій відбиток середньовіччя, коли вищим досягненням у навчанні вважалося вміння обговорювати явища життя у вільній бесіді (виносити судження).

Двісті років по тому почалася в Європі промислова революція зажадала з усією серйозністю виховання умілих професіоналів, і німецький педагог і психолог І.Ф. Гербарт відповідає цієї потреби побудовою більш прагматичною сходи інтелектуального розвитку учня в процесі навчання.

Першу сходинку в засвоєнні предмета Гербарт назвав «Ясність» - учень відкриває для себе відмітні ознаки об'єкта засвоєння.

На другому щаблі засвоєння, названої Гербартом «Асоціація», нові відомості вступають в контакт з вже наявними в пам'яті знаннями, утворюючи нові зв'язки і нове знання.

На третьому ступені, за термінологією Гербарта «Система», відбувається узагальнення знань і виникає розуміння предмета вивчення у всіх його зв'язках і опосередковуваннях.

Нарешті, на четвертому щаблі - «Метод» - набувається вміння застосовувати знання на практиці.

За наступні після Гербарта півтораста років психологи поступово й навпомацки йдуть до все більш досконалим уявленням про процес засвоєння знань і дій людиною, виділяючи під різними назвами («стадії», «щаблі», «етапи») можливі рівні досягнень учнів у навчанні. Найбільш відомою в психолого-педагогічній літературі стала так звана таксономія Блума. Американський психолог

77

Bespalko1.qxd 28.02.2008 16:15 Раді 78

78

В.П. Беспалько. Природосообразном ПЕДАГОГІКА

Б.С. Блум в середині ХХ століття виділив шість рівнів знання, які названі ним «пізнавальними здібностями». Ці здібності розташовані Блумом в наступній послідовності:

- знання - вміння відповідати на питання з вивченого матеріалу;

- розуміння - вміння переформулювати вихідний матеріал;

- застосування - уміння вирішувати задачі;

- аналіз - знаходження зв'язків і відносин;

- синтез - створення цілого з частин;

- оцінка - вміння винести судження про істинність ідей, гіпотез та ін

Що спільного у спробах педагогів і психологів від Коменського-го до Блума з виявлення та опису ієрархії етапів оволодіння людиною знанням? Це загальне полягає в тому, що автори названих досліджень та їх послідовники намагалися зрозуміти, як протікає пізнавальний процес в голові людини і будували свої гіпотези послідовності пізнавальних актів на гранично розмитою умоглядною основі, оскільки ні побачити, ні проконтролювати ці акти не вдається. Можна, наприклад, однаково успішно захищати запропоновану Блумом послідовність пізнавальних актів і спростовувати її, вважаючи зокрема, що розуміння приходить до знання, а застосування не може випереджати аналізу і синтезу, оскільки аналіз і синтез - це інструменти застосування. У світлі сучасних уявлень про розумову діяльність людини ще більш точним було б зауваження про неправомірність постановки в один ряд таких елементів розумового (пізнавального) акта, як знання, розуміння, аналіз і синтез. Знання - це об'єкт, субстрат думки, а розуміння і аналіз-синтез - її функції. Нечіткість підходу і нерозвиненість психологічної науки в цілому дозволила нашим великим попередникам лише поставити і намітити, але не вирішити проблему Диагностичность целеобразования в навчанні. Крім того, із запропонованих у минулому таксономій випали вихідне і кінцеве стану учня, а також вся критеріальна проблематика будь таксономії.

У другій половині ХХ століття отримав визнання психологів і педагогів так званий діяльнісний підхід до аналізу пізнавальної активності людини. У цьому підході використовується дослідницький метод, який пізніше отримав в кібернетиці назву «чорний ящик». Цей метод аналізу складних процесів

78

Bespa1ko1.qxd 28.02.2008 16:15 Page 79

Лекція № 3. Параметри і критерії діагностично мети

враховує спостережувані зовнішні вхідні дії на об'єкт і відповідні їм спостережувані вихідні реакції об'єкта, між якими потім встановлюють функціональні залежності. Діяльнісний підхід до навчання полягає у встановленні залежностей між пізнавальними (навчальними) діями учня і здобуваються їм уміннями, залишаючи для окремого аналізу психологам, фізіологам і нейрокі-бернетікам процеси його мозкової активності - внутрішність «чорного ящика».

Вихідним пунктом аналізу в діяльнісного підходу є врахування властивостей надходить на рецептори і живильної мозок інформації. Потім аналізується структура пізнавальних дій учня, що забезпечує адекватне сприйняття цієї інформації та її передачі в мозок кого навчають. Заключним етапом діяльнісного підходу до навчання є виявлення та аналіз кінцевого результату навчання. На основі такого поетапного аналізу пізнавального процесу в нетрадиційній педагогіці створена несуперечлива прикладна Теорія розділених параметрів якості засвоєння знань і дій учнів.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " ПАРАМЕТРИ І КРИТЕРІЇ Диагностичность ЦІЛІ "
 1. Висновок
  параметрів діагнос-тичної мети. Сформульована в термінах цих параметрів мета може стати системоутворюючим елементом педагогічної системи і таким чином вплинути на вибір і конструкцію інших елементів системи. Параметри N в, а, \ | / і критерії Kа, Kx дають досить точну характеристику якості засвоєння інформації з будь-якого виду діяльності. Вони не можуть бути інтегровані в єдиний
 2. 5. Вихідні положення для виявлення параметрів і критеріїв діагностично мети
    параметрів якості освіти і навчання, щоб отримати об'єктивні дані про стан справ в освіті. Вище уже підкреслювалося, щоб цілі були загальнозрозумілою, а їх досягнення могло б бути однозначно проконтрольовано, цілі повинні бути описані діагностично. Це означає, що цілі повинні описуватися у вигляді параметрів, тобто таких показників, ознаки яких настільки точно визначені, що їх
 3. г) Контроль засвоєння у підручнику (КД)
    параметрами мети навчання. Ця вимога позбавить учнів від педагогічних сюрпризів і пов'язаних з ними непотрібних екзаменаційних стресів. Контроль якості засвоєння - це частина дидактичного процесу і він повинен також протікати в можливо більш доброзичливою і делікатної здоров'я учня атмосфері. Учень повинен бути впевнений, що вивченого в підручнику достатньо для успішної здачі
 4. 2. Вимога діагностічності педагогічної мети
    параметрів, тобто таких показників, ознаки яких: 1) настільки точно визначені (описані), що їх розпізнавання виключає помилки в судженнях; 2) вимірні, тобто можуть бути кількісно охарактеризовані; 3) можуть бути однозначно співвіднесені з певною шкалою оцінки. Саме так формулюються цілі практично у всіх видах людської діяльності, крім педагогічної. Наприклад, в
 5. Висновок за змістом лекцій № 1 і 2
    параметрів і критеріїв, щодо яких можна точно задати мета освіти і проконтролювати успішність процесу, пояснюється тим, що традиційній педагогіці вони і не потрібні, оскільки вона зайнята не освіта, а примітивним просвітою навіть у сфері професійної освіти. Освіті чужі точні і чіткі цілі, оскільки завдання освіти - інформувати слухача, а вже там,
 6. 3. Фактори якості навчання і освіти (об'єктивний підхід)
    критеріїв для порівняння різних систем освіти: вони рівновеликі навіть при їх уявній різної успішності, оскільки ця різна успішність ілюзорна: вона вся знаходиться в межах все того ж першого рівня засвоєння
 7. 4. Досвід особистості
    критерії його досконалості, як буде показано надалі, залишаються однаковими для будь-якої професії. 5. Психологічні властивості особистості Психологічні властивості особистості характеризуються сукупністю генетичного і соціального компонентів. Це означає, що ці властивості, що починаються вродженими задатками, що забезпечують майбутні здібності людини до сприйняття, переробки та
 8. 7. Шкали оцінювання
    критерії діагностично мети дванадцятибальною шкалою оцінювання знань учнів-е-1 0,7 <0,8 1 квітня 10 липня> 0,8 <0,9 5 лютого 11 Серпня> 0,9 = 1,0 3 6 9 12 Чому 12 - бальна, а не 120 - або 1200-бальна шкала? Це рішення продиктоване наступними логічно очевидними міркуваннями. Оскільки до точки Ка = 0,7 оцінювати ще нічого, оскільки процес навчання на будь-якому рівні ще не завершений, то оцінка при
 9. 2. Параметри діагностично мети
    параметрів, що додають цілі необхідну визначеність, общепонятном і вимірність. На жаль, не всі особистісні якості поки мають повне параметричне забезпечення. Це відноситься, в першу чергу, до тієї сторони соціальних властивостей особистості, судження про яких все ще схильне всім випадковостям суб'єктивної думки: переконаність, дієвість, міцність. Найбільш просунута теорія і
 10. 8. Заключні зауваження
    параметри і показники можуть здатися традиційному викладачеві (вчителю, професору), звиклому до одного-єдиного показника, яким він одноосібно розпоряджається, - п'ятибальною оцінці знань учнів, занадто складними, громіздкими або надлишковими. І цей викладач буде абсолютно правий, оскільки для традиційного навчання - освіти взагалі не потрібні ніякі показники. У
 11. 1. Проблема створення адекватного інструменту діагностики
    параметрах диагно-стичної мети. Під особистістю, в найзагальнішому вигляді, розуміють людину, овладевшего в певній мірі знаннями і уміннями життєдіяльності в сучасному світі людей і речей. У структурі особистості розрізняють властивості, притаманні їй від народження - генетичні властивості і властивості, придбані нею прижиттєво в результаті навчання в широкому сенсі цього слова. Вище показані також
 12. 8. Автоматизація засвоєння
    параметром «автоматизація». Автоматизація може бути названа також «освоєнням» або «навиком». Для оцінки якості освоєння учням навчального матеріалу використовується час виконання тесту. Цей параметр позначається грецькою буквою Т (тау). При тестуванні знань і вмінь учнів для контролю автоматизації засвоєння задається час на виконання тесту. На відміну від довільного визначення
 13. 6. Рівень засвоєння змісту навчання
    параметри якості навчання - число навчальних елементів N і ступінь абстракції в - є константами змісту навчання і в процесі навчання не змінюються. Рівень засвоєння - це поточний показник якості, який змінюється в ході уроку й у процесі навчання. У процесі навчання учень робить як би сходження по рівнях засвоєння. Рівень засвоєння нарощується досить плавно в процесі
 14. 1. Легальні критерії охороноздатності об'єктів авторського права
    критерію охороноздатності об'єктів авторського права, дає приблизний перелік творів, які за умови відповідності їх названим критеріям можуть бути об'єктами авторського права, а також визначає сферу дії авторського права. Авторське право поширюється на твори науки, літератури і мистецтва, по-перше, є результатом творчої діяльності і, по-друге,
 15. Зважування критеріїв.
    критеріїв, виникає питання, чи всі критерії в даному загальному результаті рівноцінні і повинні однаковою мірою братися до уваги або певним критеріям слід надати більше значення. Оскільки при використанні системи персональної оцінки результати повинні бути порівнянні, а суб'єктивний вплив оцінює особи на результат оцінки має бути по можливості знижено, то дана система
 16. ДОДАТОК 36 Оцінки параметрів технологічних процесів
    параметр Умови, відповідні оцінці в балах 2 Березня 1 січня. Ерозійна стійкість неукріпленого укосу в залежності від коефіцієнта запасу місцевої стійкості> 1 січня 25% хлористого кальцію 32%-ой контракції і вище, інші збагачені розсоли СТОВ води Закінчення пріл.36 1 2 3 4 5 вересень. Забруднення природного середовища забезпечують засобами залежно від їх концентрації Вода,
 17. § 2. Класифікація (види) юридичних осіб
    критерію, за якими може бути проведена диференціація юридичних осіб: 1) права засновників (учасників) щодо юридичних осіб або їх майна; 2) цілі діяльності юридичних осіб. Відповідно до першого критерієм (п.2ст. 48 ГК РФ) засновники (учасники) юридичної особи можуть мати зобов'язальні права щодо самої юридичної особи або речові права на його майно. У
© 2014-2021  ibib.ltd.ua