Головна
ГоловнаНавчальний процесЗагальна педагогіка → 
« Попередня Наступна »
Беспалько В.П.. Природосообразно педагогіка. М.: Народна освіта, 512 с., 2008 - перейти до змісту підручника

8. Автоматизація засвоєння

Часто кажучи про якість засвоєння учням предмета, стверджують, що він знає його «назубок» або що «розбуди його вночі - він відповість урок». В Америці, де багато іммігрантів, для яких англійська мова не є рідною, при прийомі на роботу або в навчальний заклад потрібне гарне знання мови. Ця вимога формулюється специфічним словом «fluent», яке можна перекласти: «вільно, без зусиль і затримок». У педагогіці це вимога до знань учня виражається параметром «автоматизація». Автоматизація може бути названа також «освоєнням» або «навиком». Для оцінки якості освоєння учням навчального матеріалу використовується час виконання тесту. Цей параметр позначається грецькою буквою Т (тау).

При тестуванні знань і вмінь учнів для контролю автоматизації засвоєння задається час на виконання тесту.

На відміну від довільного визначення часу на виконання деякого набору тестів, використовуваного у всіх випадках сучасного традиційного тестування, параметр автоматизації дає можливість призначати час тестування цілком усвідомлено і доцільно. З цією метою вводиться поняття коефіцієнт автоматизації, що позначається KT. Формула для розрахунку цього коефіцієнта зіставляє час виконання тесту учням Tуч з часом виконання цього ж тіста професіоналом (вчителем) Тпр:

Кт = Тпр / Хмар.

Час виконання тесту професіоналом Тпр може бути визначено експериментально: тест пропонується фахівцям, завідомо добре знаючим предмет (вчителю, спеціалісту). Кт призначається виходячи з таких міркувань: в предметах, де відсутні вимоги до «fluent» і де затримки в прийнятті рішень не загрожують непоправними наслідками, Кт може бути прийнятий 0,5 (наприклад, на шкільних іспитах).

107

-е-

ВеБра1ко1.дхсС 28.02.2008 16:15 Раді> (Ь8

В.П. Беспалько. природосообразном ПЕДАГОГІКА

У випадках, де вимоги до автоматизації важливі через небезпеку зволікання в ухваленні рішення і дії (наприклад, на іспитах в медичних навчальних закладах або льотних училищах), Кт все більше наближають до 1 (Кт = 1,0). Тому завжди можна обгрунтовано, виходячи з реальних вимог, призначати час тестування за формулою:

Тст = Тпр / Кт.

Процес автоматизації дії може бути легко зрозумілий з наступної спрощеної формули діяльності: Д = Од + Ід + Кд, де Од - орієнтовні дії: аналіз ситуації, вибір засобів і методів дії і прийняття рішення про дію; Ід - виконавські дії: власне діяльність по досягненню поставленої мети; Кд - дії з контролю і корекції результату Ід діяльності.

Автоматизація діяльності і розвиток навичок відбуваються в основному за рахунок скорочення Од і Кд дій, що зовні виглядає як вдосконалення майстерності.

Особливою проблемою призначення часу на виконання тесту є облік темпераменту особистості і того, що І.П. Павлов назвав «індивідуальним темпом». Якщо час на виконання тесту не узгоджується з індивідуальним темпом діяльності індивіда, те судження про якість його знань може бути істотно спотворене. Належить виконати спеціальні дослідження та внести у формулу автоматизації поправочний коефіцієнт, що враховує можливості учня флегматичного або меланхолійного темпераменту виконати тест за заданий час. Можливо також, що до окремих видів діяльності, що пред'являє підвищені вимоги до автоматизації умінь, не слід залучати людей з таким темпераментом. І навпаки, для інших видів діяльності бажано залучати людей з флегматичним і навіть меланхолійним темпераментом. Поки ці питання залишаються відкритими в психолого-педагогічній науці.

Параметр автоматизації змінюється в ході навчального процесу і при особливо жорстких вимогах до навички в деяких видах діяльності може включатися в оцінку знань учнів як деякий поправочний коефіцієнт. Такий коефіцієнт дозволив би природним чином враховувати індивідуальний темп учня і ранжувати його за оцінкою знань у всіх процедурах кваліфікації та професійного відбору.

108

-е-

ВеБра1ко1.дхсС 28.02.2008 16:15 Раді> (Ь0

_Лекція № 3. Параметри і критерії діагностично целі_

9. Усвідомленість засвоєння

Цей параметр якості засвоєння діяльності відображає специфічно людське засвоєння досвіду. Усвідомлювати - це бути в змозі дати звіт про поведінку і діяльності, причини, мотиви вибору засобів і спрямованості дій. Як говориться, усвідомлювати - це бути в «тверезому розумі й твердій пам'яті». Приватні психічні властивості особистості, такі, як пам'ять, увага, мислення, уява, що лежать в основі здатності учнів засвоювати знання та вміння, интегриру-Ясь в одне комплексне властивість, утворюють те, що називають усвідомленістю засвоєння і діяльності (у). Усвідомленість засвоєння піддається визначенню, виявлення і виміру і є одним з важливих параметрів якості навчання. Усвідомленість засвоєння протистоїть механістичності запам'ятовування без розуміння сутності інформації та діяльності на її основі. Прикладом механістичності засвоєння є підопічні численних репетиторів-підприємців, які не зуміли вивчити предмет за 12 шкільних років.

Стаючи абітурієнтами вузів, вони «натаскуються» репетиторами на рішення певного типу завдань і відповіді на відомі питання. Завдяки парадоксальним особливостям юнацької оперативної пам'яті і ненадійності екзаменаційних процедур, вони, чудесним чином, зберігають зазубрене в обсягах, що значно перевершують можливості оперативної пам'яті до закінчення іспиту, щоб потім геть забути його і ніколи надалі не користуватися короткочасно запомненним матеріалом.

Усвідомленість засвоєння як параметр якості засвоєння з'явилася предметом розгляду в теорії інтеріоризується-ції (П.Я. Гальперін), а можливості її кількісного визначення досліджені в кандидатській дисертації М.С. Бікбов-латів (1980). Виходячи з цих джерел, можна визначити поняття усвідомленості як уміння обгрунтувати, аргументувати вибір способу дії з набору можливих способів. На цій основі вдається виділити три ступені усвідомленості засвоєння і діяльності:

- перша ступінь усвідомленості - це використання для аргументації відомостей і даних тільки з тієї дисципліни, з якої про даній дії стало відомо учневі;

109

-е-

ВеБра1ко1.дхсС 28.02.2008 16:15 Раді ^ Нго

110

В.П. Беспалько. природосообразном ПЕДАГОГІКА

- друга ступінь усвідомленості (\ | / 2) проявляється учням, якщо для аргументації вибору дії він привертає релевантні відомості та дані з дисциплін з тим же об'єктом вивчення. Наприклад, для вирішення педагогічного завдання залучаються дані з інших наук про людині: психології, соціології, фізіології, генетики та ін;

- третя ступінь усвідомленості (| 3) проявляється при використанні учням межпредметной інформації з дисциплін з відмінним предметом вивчення. Наприклад, при вирішенні тієї ж педагогічної завдання використовуються відомості та методи з теорії інформації, теорії управління, теорії ігор та ін

Ступінь усвідомленості, подібно щаблі абстракції, задається змістом навчання і в ході навчального процесу не змінюється, а тому і не впливає на оцінку знань конкретного учня, але істотна для його загальної характеристики як професіонала.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "8. Автоматизація засвоєння"
 1. Ступінь автоматизації різних видів діяльності
  автоматизації всіх видів діяльності, а не тільки
 2. 1.1. Поняття ІТ і їх класифікація
  автоматизація процесів информацион-но-методичного забезпечення, візуалізація інформації MS Word, MS Publisher 2 Технологія роботи з графічною інформацією Обробка графічної інформації , автоматизація процесів інформаційно-методичних-кого забезпечення, візуалізація інформації Painfflrash, Paint Закінчення таблиці 1 1 2 3 4 Березня Технології чи-числових розрахунків Обробка числової інформації,
 3. Етап 5. Автоматизація.
  (Від навчального центру до корпоративного університету.) Починаючи з певного рівня в компанії виникає необхідність автоматизувати роботу з управління персоналом, у тому числі і за його навчання. Існують спеціальні програмні рішення, які за певними критеріями виявляють потребу в навчанні, допомагають планувати навчальні групи, розсилають запрошення учасникам, фіксують
 4. ГЛАВА ТРЕТЯ
  засвоєння. Тим часом нелегко досягти навіть і одного з них. А математичної точності потрібно вимагати не для всіх предметів, а лише для нематеріальних. Ось чому цей спосіб не підходить для рассуждающего про природу, бо вся природа, можна сказати, матеріальна. А тому належить передусім розглянути, що таке природа. Після цього стане зрозумілим і те, чим займається вчення про природу , (і
 5. Методика формування та вдосконалення професійних умінь
  автоматизації, а завершувати їх у комплексі з оволодінням умінням в цілому; - етапу автоматизації у формуванні вміння немає. Аналітичний етап доповнюється відпрацюванням деяких операцій і прийомів, що входять в структуру вміння, виконання частини яких доводиться до автоматизму (навички). Так, вміння здійснювати огляд місця події передбачає наявність у співробітника навичок користування
 6. Миркин Б.М., Наумова Л.Г., Ибатуллин У.Г.. Екологія Башкортостану: Підручник для середніх професійних навчальних закладів. Изд. 2-е, додатк. - Уфа., 2005

 7. 5. ПЕДАГОГІЧНИЙ ПРОЦЕС
  засвоєння мають три взаємопов'язані сторони: теоретичну, практичну і миро-воззренческо-моральну. Загалом, сутність педагогічного процесу розкрита слабо. С.А. Смирнов. Педагогіка. Педагогічні теорії, системи, технології. Проблема співвідношення навчання і розвитку розглядається з позицій вчення Л.С. Виготського. Докладно розглянуті концепції розвиваючого навчання: Л.В.
 8. Смоленський М.Б.. Конституційне право Росії. 100 екзаменаційних відповідей: Експрес-довідник для студентів вузів. - Вид. 3-е, испр. і доп.-Москва: ІКЦ «Март»; Ростов н / Д: Видавничий центр «Март». - 288 с., 2003
  засвоєння матеріалу. Відповіді на екзаменаційні питання дані відповідно до нової програми курсу, закріпленої в державному стандарті вищої освіти. Посібник призначений для абітурієнтів і студентів вузів та інших навчальних закладів, де викладається конституційне право Росії або його
 9. 3.2. Технологія інформаційної діяльності
  автоматизація процесів збору, зберігання і видачі даних; використання пристроїв для автоматизованої обробки текстової інформації і фотонабірних пристроїв; інтеграція відокремлених процесів обробки інформації в єдину внутрішньофірмову систему; об'єднання технічних засобів цифрової і текстової інформації за допомогою електронної пошти; використання всього комплексу технічних засобів
 10. С. В. Бошно. Правознавство. Навчальний посібник для неюридичних вузів - М.: Право і закон. - 416 с., 2002
  засвоєння матеріалу кожна тема ілюструється прикладами (наприклад, актами судової практики) і тлумаченнями законів. Кожна тема закінчується контрольними питаннями для самоперевірки. Книга призначена для студентів неюридичних вузів, а також для широкого кола осіб, які цікавляться питаннями
 11. Кузіна И.Г.. Теорія соціальної роботи, 2006
  засвоєння студентом основних категорій теорії соціальної роботи, її теоретичних парадигм, придбання знань в області принципів і закономірностей, напрямів, рівнів, форм і методів, об'єктів і суб'єктів соціальної роботи. Спеціаліст повинен знати предмет і об'єкт теорії соціальної роботи, мати уявлення про проблеми наукової ідентифікації соціальної роботи, орієнтирах розвитку її теорії
 12. СУТНІСТЬ І ДЖЕРЕЛА ЗМІСТУ ОСВІТИ
  засвоєння ними змісту освіти. Подолання перешкод і труднощів на шляху засвоєння навчального матеріалу тягне за собою прискорення психічного дозрівання дітей. Тому відбір змісту освіти проводиться одночасно з позицій його цінності та потрібності для активної участі в житті і для вирішення завдань розвитку психічних властивостей і якостей дитячої особистості. Нарешті, при
 13. Гуго Сен-Вікторський
  засвоєння досвіду попередніх поколінь, здійснюване в ході навчання, і дає, на його думку, той результат , який називають знанням. Твір Вінцента з Бове (1190-1264) "Про знанням дітей знатних громадян" стало своєрідною педагогічної енциклопедією Середньовіччя. У ньому в тісній єдності розглядалися проблеми навчання та виховання моральності. Вінцент доводив, що знання
 14. 6.7. Екологічна рівновага
  засвоєні організмами екосистеми елементи повертаються в середу і здійснюють багаторазові кругообіги. Кількість новопосталої рослинного органічної речовини виявляється приблизно рівним тому, який було використано гетеротрофами, а потім зруйновано редуцентамі. Вся засвоєна в процесі фотосинтезу енергія поступово розсіюється. Екологічна рівновага виникає в
 15. Теорія і технологія поетапного формування дій
    засвоєння досліджуваного дії. Воно здійснюється в кілька етапів: перший - етап мотивації; другий - складання схеми орієнтовної основи і її розуміння; третій - формування дії в матеріалізованих вигляді, у виконанні всіх його операцій; четвертий - формування дії як внешнеречевой, за допомогою промовляння його операцій; п'ятий - формування дії у внутрішній мові,
 16. Основні напрямки сучасної зарубіжної педагогічної думки
    засвоєння знань і умінь, необхідних у житті, практиці; перетворити загальноосвітню школу в політехнічну; - феноменологическая (А. Маслоу, К. Роджерс (США); П. Бурдьє, Ж. Капель (Франція) та ін.) - відстоює гуманістичну спрямованість освіти , персоналізацію навчання; в галузі виховання - виступає з позицій соціологізаторства і біопсіхологізма, тобто стверджує провідну
 17. 3. Основні завдання курсу цивільного права
    засвоєння істоти основних цивилистических категорій, конструкцій та інститутів, знання і розуміння основних тенденцій розвитку цивільно-правового (приватноправового) регулювання майнових та особистих немайнових відносин. Тому головну роль починає грати методологічний, а не інформаційний підхід до навчання, пов'язаний з розкриттям змісту і різного законодавчого оформлення
© 2014-2021  ibib.ltd.ua