Головна
ГоловнаЕкономікаМенеджмент → 
« Попередня Наступна »
Банько Н. А., Карташов Б. А., Яшин Н. С.. УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ. Частина I: Учеб. посібник / ВолгГТУ, Волгоград, 2006. - 96 с., 2006 - перейти до змісту підручника

3.2. Технологія інформаційної діяльності


Інформатизація менеджменту в сучасних умовах базується в основному на використанні обчислювальної техніки. Це - багатоаспектний процес, що включає в себе:
формування відповідної техніко-технологічної бази (із застосуванням новітніх інформаційних технологій та сучасних електронно-обчислювальних і комунікаційних засобів);
організацію виробництва і сфери розподілу інформаційно-обчислювальних послуг;
відпрацювання механізму інформаційного обслуговування і створення дієвої системи управління даними процесами;
впровадження і експлуатацію прогресивних форм, методів і засобів проведення інформаційної діяльності в процесах управління, а також створення для цього необхідних матеріально-технічних, організаційно-економічних і соціальних умов.
Використання обчислювальної техніки та інформаційних технологій у сфері управління відкриває можливості більш економічною і раціональної організації інформаційних процесів, підвищення їх гнучкості та динамічності, розширення діапазону аналізованих факторів при прийнятті рішень і факторів їх обгрунтувань. Зрештою вся маса переваг використання електронно-обчислювальної техніки дозволяє підвищити багаторазово рівень управління.
Ефективне застосування ЕОМ залежить від наступних умов:
створення самих обчислювальних машин;
створення для них програмного забезпечення;
підготовленості середовища застосування.
Оснащення електронною технікою дозволяє економити управлінські та накладні витрати:
значно підвищує ефективність проектно-конструкторських
робіт;
забезпечує ефективне внутрішньофірмове планування;
замінює в конторському справі секретарів-друкарок, діловодів;
в бухгалтерській справі полегшує складання письмових фінансових документів, здійснення бескассових зв'язків з банками та фінансовими установами.
Під внутрішньофірмової системі інформації використовуються такі види обчислювальної техніки:
ЕОМ великогабаритні й персональні ;
мікропроцесори;
засоби телекомунікацій;
електронні друкарські машинки, композери, термінальні пристрої з вбудованою мікроЕОМ;
засоби автоматизованої обробки текстової інформації.
ЕОМ використовуються, насамперед, для обробки даних і рішення
розрахункових завдань. У сучасних умовах ЕОМ стали все частіше застосовувати для обробки нечислової інформації (текстової, графічної) і термін «обчислювальна техніка» перестав відповідати характеру завдань, що вирішуються за допомогою комп'ютера.
Сучасні ЕОМ здатні одночасно обробляти текстову, цифрову і графічну інформацію. На початку 80 - х років у великих промислових фірмах обсяг оброблюваної цифрової інформації становив близько 10% всієї оброблюваної внутрішньофірмової інформації, інша частина припадала на текстову інформацію. Обробка текстової інформації здійснювалася з застосуванням технічних засобів, заснованих на використанні вбудованої мікроЕОМ. В системі оперативного управління міні-ЕОМ найчастіше використовуються для:
розробки оперативних планів виробництва і контролю за їх виконанням;
контролю руху запасів матеріалів, необхідних для процесу виробництва;
розрахунку заробітної плати;
контролю за надходженням замовлень;
аналізу даних про збут продукції;
реєстрації надходження платежів;
ведення обліку та звітності.
Важливу роль відіграє використання ЕОМ у системі виробничого контролю. Встановлені на контрольних ділянках ЕОМ перевіряють якість надходять на складання частин і деталей (звірка ваги, розмірів допусків стосовно до існуючим стандартам).
У сучасних умовах набуло розвитку використання ЕОМ для автоматичного друкування тексту з голосу без використання друкарки. Такі ЕОМ дозволяють на 60-70% скоротити витрати на введення інформації.
Розвиток систем телекомунікацій дозволило об'єднати всі технічні засоби обробки цифрової і текстової інформації в єдину внутрішньофірмову систему інформації.
Найбільш ефективною вважається система інформації, заснована на одночасному використанні обчислювальної техніки і засобів автоматизованої обробки текстової інформації.
Автоматизовані системи швидкого пошуку та видачі інформації створюються для зберігання великої кількості різних документів і полегшення користування ними.
Організація за довгі роки роботи накопичує багато інформації, а швидкий пошук стає можливим при ефективному розміщенні і зберіганні цієї інформації. Інформаційні бази даних включають весь комплекс статистичних показників, що характеризують господарську діяльність фірми в цілому та її виробничо-збутових підрозділів, а також фактичний матеріал щодо всіх факторів, що впливають на стан і тенденції розвитку фірми. Набір статистичних показників для бази даних ретельно розробляється і уточнюється і охоплює ті показники, які необхідні для глибокого всебічного економічного аналізу результатів і перспектив функціонування фірми. Зазвичай при формуванні бази даних вирішується питання і про систему зберігання і поновлення даних, а також обгрунтованої ув'язки даних, їх взаємної узгодженості, можливості проведення порівнянь і зіставлень оцінок що зберігаються в банку дан-них. Бази даних безперервно оновлюються на певній систематичній основі з урахуванням вимог керуючих - основних користувачів базою даних.
У багатьох фірмах створено бази даних, в яких зберігається інформація про кадровий склад працівників, постійно оновлювана і максимально докладна, систематизована за найрізноманітнішими ознаками. Вибір інформації робиться з виводом на друкуючий пристрій комп'ютера, що дозволяє стежити за укомплектованістю штатів, переміщенням кадрів усередині фірми, набором і звільненням працівників, підвищенням їх кваліфікації.
Користування банками даних, введеними в персональний комп'ютер, різко прискорює процес отримання інформації з кола джерел первинної інформації та забезпечує можливість вибору правильного і точного методу досліджень для вирішення сучасних наукових і технічних проблем.
Створення пакетів прикладних програм отримало в сучасних умовах істотний розвиток. Розробкою програм стали займатися і спеціалізовані невеликі фірми. Одні з них ори-ентіровани на розробку програм для персональних комп'ютерів, що випускаються однією фірмою, інші - на розробку прикладного програмного забезпечення для різних видів персональних комп'ютерів. Розробкою програмного забезпечення займаються також фахівці державних установ, університетів на основі конкретних замовлень або контрактів.
Комплексна автоматизована обробка інформації передбачає об'єднання в єдиний комплекс всіх технічних засобів обробки інформації з використанням новітньої технології, методології та різних процедур по обробці інформації.
Створення комплексної автоматизованої системи включає послідовні етапи:
автоматизація процесів збору, зберігання і видачі даних;
використання пристроїв для автоматизованої обробки текстової інформації і фотонабірних пристроїв;
інтеграція відокремлених процесів обробки інформації в єдину внутрішньофірмову систему;
об'єднання технічних засобів цифрової і текстової інформації за допомогою електронної пошти;
використання всього комплексу технічних засобів обробки інформації, перехід до єдиної системи обробки всіх видів інформації.
Пристрої автоматизованої обробки текстової інформації принципово відмінні від ЕОМ, використовуваних для обробки даних.
Це обумовлено тим, що обробка тексту, вираженого словами, перед-ложениями, параграфами, не може здійснюватися за допомогою пакетів прикладних програм. Складання та редагування тексту може проводитися тільки людиною, взаємодіє з пристроєм обробки текстової інформації . Комп'ютер використовується ним тільки як засіб для друку і редагування тексту.
Впровадження персональних комп'ютерів в інформаційно-управлінську діяльність фірм спричинило виникнення і розвиток нових видів професійної діяльності, пов'язаних з обслуговуванням комп'ютерів, а саме програмістів , операторів, систематизатор, обробників і зберігачів інформації у необхідній формі. При цьому спостерігається постійне зниження вартості персональних комп'ютерів і підвищення рівня заробітної плати обслуговуючого персоналу.
Про автоматизації діяльності з управління персоналом в Росії почали говорити недавно. Якщо бухгалтерські пакети створені давно і активно застосовуються практично у всіх структурах, то над автоматизацією праці кадрових працівників замислювалися мало, а попит на такі системи останнім часом значно виріс. Автоматизація діяльності з управління персоналом створює:
оперативність контролю, можливість отримання несуперечливих і повних даних про структуру підприємства, позиції штатного розкладу та співробітниках;
жорсткий контроль за діяльністю дочірніх підприємств;
персоналізовану систему розробки звітної документації;
перехід на нові технології та методи роботи;
поліпшення умов праці;
гнучкість управління.
Комплексні системи управління персоналом можуть використовуватися для автоматизації роботи відділу кадрів, планово-економічного та розрахункового відділів, навчання персоналу на будь-якому підприємстві. Що є основою управлінської діяльності? У першу чергу - це діловодство, що охоплює процес створення документів та організацію роботи з ними. Від того , як організований документообіг на підприємстві, залежить ефективність роботи підприємства в цілому. На якість управління підприємством впливають такі фактори, як оперативність і якість формування документів, прийому-передачі інформації, узгодженість роботи довідково-інформаційної служби, чітка організація зберігання, пошуку і використання документів. Таким чином, автоматизація документообігу необхідна для:
формування цілісної картини того, що відбувається на підприємстві;
злагодженої роботи всіх підрозділів;
поліпшення якості обслуговування клієнтів;
ефективного використання людських, комунікаційних, інвестиційних та інших виробничих ресурсів.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "3.2. Технологія інформаційної діяльності"
 1. 3.1. Сутність, значення і особливості інформаційного забезпечення
  технологічну та іншу інформацію. Всі джерела даних діляться на планові, облікові та Позаоблікове. До планових джерел відносяться всі типи планів, які розробляються на підприємстві (перспективні, поточні, оперативні, госпрозрахункові завдання, технологічні карти), а також нормативні матеріали, кошториси, цінники, проектні завдання та ін Джерела інформації облікового характеру - це всі
 2. Особливості сучасної організованої економічної злочинності в Росії
  технології. Зростає кількість злочинів, вчинених у сфері високих технологій (кардинг, комп'ютерна злочинність, мережева злочинність, злочинність у сфері персональної бездротового зв'язку), з використанням спеціальних пізнань у сфері фінансової та економічної діяльності, в процесі професійної діяльності. Як приклад можна привести широкомасштабні розкрадання грошових
 3. ПЛАНИ лекційні заняття з криміналістики
  технологія. Тема 3. Загальні положення криміналістичної техніки. Поняття, предмет і система криміналістичної техніки, її завдання й об'єкти вивчення. Галузі криміналістичної техніки. Правові та наукові основи застосування технічних засобів у судовому дослідженні та попередженні злочинів. Засоби та методи збирання слідів злочинів при проведенні слідчих дій.
 4. 9. Правове регулювання малого підприємництва
  технологій; встановлення спрощеної процедури оподаткування, обліку та звітності; вдосконалення підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів для суб'єктів малого підприємництва; фінансова підтримка інноваційних проектів. В Указі передбачена спрямованість державних і регіональних програм малого підприємництва на реалізацію таких основних заходів:
 5. 82. Загальні законодавчі вимоги до реклами
  технології, які безпосередньо впливають на підсвідомість споживача; - наводити твердження, що дискримінують осіб, які не користуються рекламною продукцією; - використовувати або імітувати зображення Державного герба України, Державного прапора і звучання Державного гімну України, зображення державних символів інших держав та міжнародних організацій, а
 6. § 1. Поняття юридичної особи
    технологій. Відповідно цьому різко збільшується обсяг законодавства про юридичних осіб та почасти підвищується його якість. Наука цивільного права відносить до числа центральних проблеми теорії юридичної особи, вдосконалення та практичного застосування цього інституту. Які ж цілі переслідує законодавче регулювання статусу юридичних осіб сьогодні? Відповідь на це питання зрозуміле з
 7. § 3. Результати творчої діяльності. Інформація
    технологічного, комерційного та іншого характеру. У сучасному світі інформація вже давно придбала товарний характер і виступає в якості особливого об'єкта договірних відносин, пов'язаних з її збиранням, зберіганням, пошуком, переробкою, розповсюдженням і використанням у різних сферах людської діяльності. При цьому особливе значення має машинна інформація, під якою розуміється
 8. 7. Аналог власноручного підпису. Електронно-цифровий підпис
    технології міжбанківського фінансового ринку. МФД на ринку капіталу Вип 5 М., 1994 З 101 Суть процедури використання електронно-цифрового підпису полягає в тому, що користувач програмного забезпечення має можливість виготовити пару індивідуальних ключів: секретного - для формування цифрового аналога підпису під документом і парного з ним, відкритого - для перевірки достовірності цифрових
 9. Глава перша. ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА ЯК про-громадської НАУКА
    технологіях, засобах масової інформації і т.д. 5. Прикладні юридичні науки. До них відносяться судова статистика, судова медицина, судова психіатрія, кримінологія та т.п. Слід звернути увагу, що до юридичних наук відносяться не державне право, а наука державного права, не громадянське право, а наука цивільного права, не державу і право, а теорія держави і
 10. Глава друга. ПОХОДЖЕННЯ ДЕРЖАВИ
    технологіям, прогресу у сфері наук та іншим корисним і небезпечним просуванні людства. У перспективі спільні форми тиску з боку власників досягнень цивілізації можуть стати реальністю нового світопорядку, сучасної перебудови державної організації суспільства. Але повернемося до витоків кризової теорії походження держави. Підсумком «неолітичної революції» стало
© 2014-2022  ibib.ltd.ua