Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоЦивільне право Росії → 
« Попередня Наступна »
Сергєєв А.П., Толстой Ю.К.. Цивільне право. У 3-х томах. Под ред. Сергєєва А.П., Толстого Ю.К. 4-е вид., Перераб. і доп. - М.: 2005, т1 - 765с., Т2 - 848с., Т3 - 784с., 2005 - перейти до змісту підручника

§ 3. Результати творчої діяльності. ІнформаціяРезультати творчої діяльності. Велика група цивільних правовідносин виникає у зв'язку із створенням та використанням результатів творчої діяльності - творів науки, літератури і мистецтва, винаходів, програм для ЕОМ, промислових зразків і т. п. Зазначені продукти творчої діяльності є об'єктами так званої інтелектуальної власності. Інтелектуальна власність - це умовне збірне поняття, яке використовується в ряді міжнародних конвенцій і в законодавстві багатьох країн, включаючи і Росію, для позначення сукупності виключних прав на результати інтелектуальної і насамперед творчої діяльності, а також прирівняні до них за правовим режимом засоби індивідуалізації юридичних осіб , продукції, робіт і послуг (фірмове найменування, товарний знак, знак обслуговування тощо).
Право взагалі, і цивільне право зокрема, процес інтелектуальної діяльності, що завершується створенням нових, творчо самостійних результатів у галузі науки, техніки, літератури і мистецтва, не регулює. Сам процес творчості залишається за межами дії правових норм. У кращому випадку право регулює лише створення організаційних, майнових та інших передумов творчої праці. Однак тоді, коли процес творчості завершується виробляють актом, незалежно від того, яку об'єктивну форму набуває його результат, вступають в дію норми цивільного права, що забезпечують його громадське визнання, що встановлюють правовий режим відповідного об'єкта та охорону прав і законних інтересів його творця.
Результати творчої діяльності, на відміну від речей, являють собою блага нематеріальні. Так, твір науки, літератури чи мистецтва - є сукупність нових ідей, образів, понять; винахід, корисна модель і раціоналізаторську пропозицію - технічні рішення задачі; промисловий зразок - художньо-конструкторське рішення зовнішнього вигляду виробу і т. п. Але об'єктами цивільних правовідносин вони стають лише тоді, коли вдягаються в яку-небудь об'єктивну форму, що забезпечує їх сприйняття іншими людьми. Так, літературний твір може бути зафіксовано в рукописи, записано на магнітну стрічку і т. п.; винахід може бути виражене зовні у вигляді креслення, схеми, моделі і т.д.
Матеріальний носій творчого результату (рукопис, магнітний запис, креслення і т. п.) виступає в якості речі і може передаватися у власність іншим особам, може бути знищений і т. д. Але сам результат творчої діяльності, будучи благом нематеріальним, зберігається за його творцем і може використовуватися іншими особами лише за погодженням з ним, за винятком випадків, зазначених у законі.
Твори науки, літератури і мистецтва, результати технічного та інших видів творчості, будучи, безумовно, головною складовою частиною поняття "інтелектуальна власність", не вичерпують собою всього його змісту. Останнє охоплює також інші результати інтелектуальної діяльності, у тому числі і такі, які не мають творчого характеру. Прикладом можуть служити багато секретів виробництва ("ноу-хау"), які хоч і представляють нерідко велику комерційну цінність, але результатами творчості часто не є. Чинне російське законодавство не визнає результатами творчості також фірмові найменування, товарні знаки та інші засоби індивідуалізації юридичних осіб, продукції, робіт і послуг. Однак оскільки правовласникам зазначених об'єктів закон гарантує виключне право на їх використання, правовий режим зазначених об'єктів прирівняний по ряду моментів до режиму результатів інтелектуальної діяльності і вони також включаються в поняття інтелектуальної власності.
Інформація. Результати інтелектуальної діяльності як блага нематеріальні можуть розглядатися в якості певного виду інформаційних ресурсів. Проте самі ці ресурси не зводяться до творів творчості та інших результатів інтелектуальної діяльності і можуть існувати також у вигляді різноманітних знань наукового, технічного, технологічного, комерційного та іншого характеру.
У сучасному світі інформація вже давно придбала товарний характер і виступає в якості особливого об'єкта договірних відносин, пов'язаних з її збиранням, зберіганням, пошуком, переробкою, розповсюдженням і використанням у різних сферах людської діяльності. При цьому особливе значення має машинна інформація, під якою розуміється інформація, що циркулює в обчислювальному середовищі, зафіксована на фізичному носії у формі, доступній сприйняттю ЕОМ, або передається телекомунікаційними каналами.
Як особливий об'єкт цивільних прав інформація характеризується наступними ознаками. Перш за все інформація є ідеальним компонентом буття, тобто благом нематеріальним, що не зводиться до тих фізичним об'єктам, які виступають її носіями (запис на папері, магнітна стрічка тощо). Далі, інформація є благо неспоживна, яке піддається лише моральному, але не фізичного старіння. Важливою особливістю інформації є можливість її практично необмеженого тиражування, розповсюдження та перетворення форм її фіксації. Нарешті, закон не закріплює за ким-небудь монополії на володіння та використання інформації, за винятком тієї, яка є одночасно об'єктом інтелектуальної власності або підпадає під поняття службової та комерційної таємниці. Службова і комерційна таємниця є особливий різновид ін-
формації, яка спеціально виділяється в ст. 139 ГК РФ. Її утворює та частина інформації, яка має дійсну або потенційну цінність в силу невідомості її третім особам за умови, що до неї немає вільного доступу на законній підставі та власник інформації вживає заходів до охорони її конфіденційності. Склад відомостей, що утворюють службову і комерційну таємницю, визначається самими учасниками цивільного обороту з урахуванням встановлених законодавством обмежень. До такого роду відомостями підприємці зазвичай відносять дані про проведених переговорах, укладених угодах, контрагентів, майновий стан і т.п. До службової та комерційної таємниці з точки зору чинного законодавства належать і відомості щодо застосовуваних технологій, технічних рішеннях, методах організації виробництва і т.д., тобто всього того, що звичайно охоплюється поняттям секрет виробництва ("ноу-хау").
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 3. Результати творчої діяльності. Інформація "
 1. 8. Про характер суспільного ладу в СРСР наприкінці 1930-х рр..
  Результаті виникла стіна відчуження між владою і народом, що породжувало політичну пасивність простих трудівників. Але при всій своїй жорстокості сталінський режим був змушений прикриватися демократичними декораціями, йому доводилося підфарбовувати демократичний фасад суспільства, щоб надати йому якусь привабливість. Свідченням тому служить прийняття Конституції 1936 р.,
 2. 2.4 Організаційна структура служби маркетингу на підприємстві.
  Результатом ефективного процесу маркетингу. Досягнення її потрібно керівництво з боку головного керуючого. Іншими словами, маркетинг кафе занадто важливий для того, щоб доручити його відділу. Тільки генеральний директор може разом зв'язати маркетингову діяльність різних відділів, зайнятих у цій сфері, подати приклад, проявити увагу, висловити співчуття і забезпечити мотивацію
 3. 92. Поняття інтелектуальної власності.
  Результати своєї інтелектуальної, творчої діяльності. У статті 54 Конституції говориться про те, що громадянам гарантується свобода літературної, художньої, наукової і технічної творчості. Держава гарантує захист інтелектуальної власності, авторських прав громадян, їх моральних і матеріальних інтересів, що виникають у зв'язку з інтелектуальною діяльністю. Творчість
 4. Білет № 16. 1.Структура ФС
  результаті виборів, вони підлягають реєстрації в Державній Думі. Депутати, які не увійшли у фракції, створюють депутатські групи, чисельністю не менше 35 депутатів. Державна Дума збирається на своє перше засідання на 30-й день після свого обрання, якщо Президент не збере депутатів раніше цього терміну. Засідання Державної Думи бувають відкритими і закритими. Державна Дума
 5. 1.1 Принципи правового статусу народного депутата.
  Результати виборів. У подібних обставинах зовні демократичний інститут може перетворитися в правові окови, що обмежують дії депутата. Залишаючись юридично на папері в силі, Закон України "Про відкликання народного депутата України" фактично не діє. Остаточне скасування права відкликання підвищить відповідальність депутата у виборі певної позиції, а значить, зробить його більш
 6. I. Введення. Основні інститути права інтелектуальної власності
  результати інтелектуальної діяльності і прирівняні до них об'єкти, утворюють у своїй сукупності особливу підгалузь російського цивільного права. Вказану підгалузь прийнято іменувати правом інтелектуальної власності в об'єктивному сенсі слова, що означає систему правових норм про особисті і майнові права на всі ті результати інтелектуальної діяльності і прирівняні до них
 7. Б. Виникнення міжнародних стандартів та міжнародних організацій
  результати інтелектуальної діяльності, а також деякі інші прирівняні до них об'єкти, зокрема кошти * індивідуалізації г / приватників цивільного обороту і виробленої ними продукції (робіт, послуг). Переліку конкретних об'єктів правової охорони, що підпадають під поняття інтелектуальної власності, ЦК не містить. Однак із ст. 138 ГК однозначно випливає, що відповідна
 8. А. Введення
  результатів прикладного характеру. Проте правове регулювання відносин, пов'язаних із зазначеними об'єктами промислової власності, з'явилося лише в останнє сторіччя в рамках законодавства про боротьбу з недобросовісною конкуренцією. У Росії, де протягом 70 років панувала планово-адміністративна економіка, даний вид регулювання практично був відсутній. Вперше право
 9. А. Теоретичні основи охорони авторських прав
  результаті такого розвитку в континентальному авторське право більший акцент робився на захисті інтересів учасника, якими охоплювалися інтереси як майнового, так немайнового характеру. В англо - американському праві посилювалася охорона економічних прав видавців. Однак, незважаючи на таке розходження в історичному розвитку, в наші дні детальне регулювання питань авторського права
 10. 3. Об'єкти авторського права
  результати інтелектуальної діяльності, але не поширюється на ідеї, процеси, способи, концепції або математичні формули в чистому вигляді ". Стаття 2 Договору ВОІВ з авторських прав сформульована майже ідентичним чином. Знаменита формула Ейнштейна з його теорії відносності "е = m з 2" не може бути захищена авторським правом. Однак його пояснення теорії відносності,
© 2014-2022  ibib.ltd.ua